Statistični urad Republike Slovenije

Slika strani
Statistični urad Republike Slovenije:

Tanja Domijan

Državni izpitni center
T: 01/234 07 66
E: tanja.domijan@gov.si

Tehnična vprašanja:

Tanja Logar

Center RS za poklicno izobraževanje
T: 01/586 42 68 · F: 01/542 20 45
E: tanja.logar@cpi.si

Statistični urad Republike Slovenije je glavni izvajalec in povezovalec dela na področju državne statistike.

Poleg povezovanja in usklajevanja statističnega sistema sodijo med njegove najpomembnejše naloge še:

  • mednarodno sodelovanje,
  • določanje metodoloških in klasifikacijskih standardov,
  • predvidevanje potreb uporabnikov,
  • zbiranje, obdelava in izkazovanje podatkov ter
  • skrb za njihovo zaupnost.

Statistični urad izvaja dejavnost državne statistike na osnovi Zakona o državni statistiki (1995, 2001) skupaj s pooblaščenimi izvajalci, ki so opredeljeni v Srednjeročnem programu statističnih raziskovanj 2003-2007. Urad s pomočjo ostalih izvajalcev zagotavlja organom in organizacijam javne uprave, gospodarstvu in javnosti podatke o stanju in gibanjih na ekonomskem, demografskem in socialnem področju ter na področju okolja in naravnih virov.

V organizacijski shemi Vlade Republike Slovenije je Statistični urad, ki sodeluje pri proračunskih razpravah kot neodvisna vladna institucija, neposredno odgovoren predsedniku vlade. Generalni direktor in namestnik generalnega direktorja sta izvoljena za pet let brez omejitve ponovne izvolitve. Zakon izrecno določa, da je generalni direktor Statističnega urada pri strokovno-metodoloških vprašanjih avtonomen. Od julija 2003 Statistični urad Republike Slovenije vodi generalna direktorica mag. Irena Križman.


Strateška in razvojna vprašanje državne statistike obravnava Statistični svet Republike Slovenije, ki je strokovno metodološko posvetovalno telo in najvišji predstavnik uporabnikov in strokovne javnosti. Sestavljajo ga predstavniki Državnega zbora RS, Državnega sveta RS, Banke Slovenije, delojemalcev in delodajalcev, sodne veje oblasti, statistične stroke in Statističnega urada. Sedanji predsednik Sveta je poslanec Državnega zbora RS Rudolf Moge.

Za podrobnejše informacije obiščite spletno stran: www.stat.si/statweb.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.