Center RS za poklicno izobraževanje

Slika strani
Tehnična vprašanja:

Tanja Logar

Center RS za poklicno izobraževanje
T: 01/586 42 68 · F: 01/542 20 45
E: tanja.logar@cpi.si

Center RS za poklicno izobraževanje proučuje razvojne trende na trgu dela in pripravlja profile poklicev in kompetenčno zasnovane poklicne standarde (occupational standards), ki so podlaga za pripravo izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja in za potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

  • Razvija metodologije in pripravlja sodobne modularno zasnovane izobraževalne programe nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega in višjega strokovnega izobraževanja.
  • Med temeljne dejavnosti sodijo še spremljanje uvajanja izobraževalnih programov, vrednotenje zaključnih izpitov in poklicne mature ter razvoj novih metodičnih in didaktičnih konceptov znanja, učenja in poučevanja.
  • Med pomembnimi nalogami Centra so še:
    • usposabljanje in izpopolnjevanje znanj učiteljev, strokovnih delavcev in mentorjev v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter
    • zagotavljanje strokovne podpore in svetovanja izvajalcem poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Center spodbuja in koordinira različne razvojne in inovacijske projekte v poklicnih in strokovnih šolah, predlaga projekte opremljanja šol ter v sodelovanju z založniki razvija sodobna učna gradiva in učno tehnologijo.

V okviru Centra deluje Nacionalno informacijsko središče (NRP) za nacionalne poklicne kvalifikacije, ki vključuje podatkovne baze o poklicnih standardih, katalogih standardov strokovnih znanj za preverjanje in izvajalcih postopkov preverjanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. S tem Center omogoča vpogled v nacionalni kvalifikacijski okvir in v skladu s priporočili EU zagotavlja informacije, pomembne za transparentnost poklicnih kvalifikacij.

Center sodeluje v strokovnih organizacijah EU in se kot referenčno mesto za poklicno in strokovno izobraževanje vključuje v mreže, ki jih organizirajo razvojne agencije Evropske unije. V okviru centra delujejo:

Center bo tudi v prihodnje v sodelovanju z nosilci poklicnega in strokovnega izobraževanja doma in v Evropski uniji razvijal poklicno in strokovno izobraževanje, usklajeno s potrebami tehnološkega in družbenega razvoja ki je namenjeno vsestranskemu razvoju posameznika.

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje je javni zavod, ki ga je leta 1995 ustanovila vlada skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno zbornic Slovenije. V skladu s podlago, podano v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UR.L.12/96), opravlja Center raziskovalno, razvojno in svetovalno delo in je mesto, kjer se srečujejo, usklajujejo in povezujejo interesi države in socialnih partnerjev v poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Za podrobnejše informacije obiščite spletno stran: cpi.si.

 

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.