Dokumenti v postopku preverjanja in potrjevanja

Slika strani
Dodatne informacije:

Barbara Kunčič Krapež

Center RS za poklicno izobraževanje
T: 01/586 42 53
E: barbara.kuncic@cpi.si

Tehnična vprašanja:

Tanja Logar

Center RS za poklicno izobraževanje
T: 01/586 42 68
E: tanja.logar@cpi.si

AKTUALNO

S 1. 1. 2024 začnemo z uporabo novega Zapisnika o vrednotenju osebne zbirne mape (v nadaljevanju OZM). V nadalejvanju lahko najdete nov obrazec in pripomočke, ki vam bodo pomagali pri izpolnjevnaju obrazca:


PRAVNE PODLAGE

P R A V I L N I K  o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS t. 67/15) predpisuje v 2. členu, 3. odstavku, da:

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje objavi dokumente, ki so sestavni del postopka preverjanja in potrjevanja, na spletni strani nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije (v nadaljnjem besedilu: nacionalno informacijsko središče), in sicer:

 • vlogo za pridobitev certifikata,
 • osebno zbirno mapo,
 • zapisnik o svetovanju,
 • zapisnik o potrjevanju nacionalne poklicne kvalifikacije na podlagi listin,
 • zapisnik oziroma zapisnike o neposrednem preverjanju nacionalne poklicne kvalifikacije.


Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij so dolžni po 2. členu opravljati :

naslednja administrativno tehnična in strokovna dela:

 • razpis roka za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije,
 • svetovanje in pomoč pri sestavi osebne zbirne mape,
 • pripravo materialnih pogojev v skladu s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti (v nadaljnjem besedilu: katalog),
 • vodenje postopka za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, ki obsega sprejem in obravnavo vloge za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, pripravo gradiv za komisijo, predložitev dokumentacije komisiji, pripravo osnutka odločbe o zavrnitvi izdaje certifikata ali izdajo certifikata.


ter zagotavljati svetovanje (svetovalec pri izvajalcu)  in pomoč pri sestavi osebne zbirne mape (6. člen) in sicer:

 • Nuditi informacije o vstopnih pogojih, možnostih za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije in svetovanje v postopku pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije.
 • Nuditi pomoč pri sestavi osebne zbirne mape. Kandidat zbere listine in druga dokazila, potrebna za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije, ter izdela osebno zbirno mapo.
 • Svetovalec mora preveriti verodostojnost listin, ki so sestavni del osebne zbirne mape pred posredovanjem osebne zbirne mape komisiji in ustreznost sestave osebne zbirne mape. Če osebna zbirna mapa ni ustrezno pripravljena, mora svetovalec pozvati kandidata, da jo dopolni. Svetovalec skupaj z osebno zbirno mapo komisiji posreduje tudi ostale dokumente, ki so sestavni del postopka.
 • Svetovalec o svetovanju piše zapisnik.

DOKUMENTI V POSTOPKU PREVERJANJA IN POTRJEVANJA

1.    DOKUMENTI, KI SO SESTAVNI DEL POSTOPKA PREVERJANJA IN POTRJEVANJA

STRUKTURA IN MOŽNA VSEBINA

IZPOLNJEVANJE POSEBNIH POGOJEV

 • Dokazila, s katerimi kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev (točka 2.2. kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti)


PREDSTAVITEV KANDIDATA


DELOVNE IZKUŠNJE KANDIDATA

 • dokazilo o predhodnih delovnih izkušnjah (delavska knjižica, pogodba o delu, referenčno pismo, opis svojega dela, izjava delodajalca, …)


IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
Kandidat mora predložiti potrdila, v kolikor jih navaja v življenjepisu in se vsebinsko povezujejo s kvalifikacijo, niso pa vstopni pogoj za NPK.

 • Potrdila o udeležbi in/ali zaključku izobraževalnega programa ali programa usposabljanja
 • spričevala,
 • diplome,
 • druga dokazila o opravljenih študijskih obveznostih ipd.
 • potrdilo izvajalcev izobraževanja in usposabljanja o uspešno zaključenem izobraževanju oz. usposabljanju,
 • certifikat,
 • licenca,
 • potrdilo podjetja o usposabljanju itd.


REFERENCE

 • V kolikor kandidat navaja v življenjepisu, da ima s strokovnega področja že delovne izkušnje in lahko pridobi referenčna pisma bivših delodajalcev ali strank se ga spodbudi, da pridobi referenčna pisma.
 • Kandidata se tudi spodbudi k dokumentiranju svojih delovnih izkušenj glede na možnosti posamezne kvalifikacije.
 • Kot dokazilo se lahko upošteva:
  • opravljeno praktično delo na delovnem mestu (izdelek, model, program ipd.),
  • pisni izdelek, ki ga je kandidat pripravil na delovnem mestu (npr. izdelan projekt, načrt, razvojna naloga, raziskava, elaborat, referat, analiza, esej, poročilo o evalvaciji, prevod nekega besedila, zaključni račun malega podjetja, kadrovski načrt podjetja ipd.),
  • opravljena storitev na delovnem mestu.
 • Kandidat lahko svoje delovne izkušnje dokazuje tudi z drugimi načini: npr. z nagradami s tekmovanj, izdelki, članki, avtorstvom ali soavtorstvi knjig in drugih publikacij
 • Kandidat mora nedvoumno dokazati, da je izdelek ali izpeljana storitev v resnici njegovo delo, tudi v primeru, če gre za skupinsko (projektno) delo. Avtorstvo lahko dokazuje s pisnimi izjavami delodajalcev, vodij projekta, nagradami, patenti, fotografijami ipd.

       

ZAPISNIK O POTRJEVANJU NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE NA PODLAGI LISTIN


ZAPISNIKI O NEPOSREDNEM PREVERJANJU NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE TER OCENJEVALNI OBRAZCI (obvezno tisti zapisniki, ki jih komisija potrebuje pri izvedbi neposrednega preverjanja v skladu s točko 4.2 v Katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti )

Zapisnik


2.    DOKUMENTI, KI JIH PRIPRAVLJA IZVAJALEC POSTOPKOV ZA UGOTAVLJANJE IN POTRJEVANJE NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ

(priložijo se tisti, ki so ustrezni glede na postopek v teku)


3.    LETNO POROČILO IZVAJALCEV


Izvajalci oddajo Državnemu izpitnemu centru letno poročilo o izvedbi postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij za preteklo leto v elektronski obliki preko nacionalnega informacijskega središča do zadnjega delovnega dne v januarju tekočega leta.

Izvajalci obrazec letnega poročila generirajo v spletni aplikaciji NRP.

Za podrobnejše informacije obiščite spletno stran: www.ric.si/kvalifikacije/izvajalci/.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.