Izvajalci postopkov za preverjanje in potrjevanje NPK

Slika strani
Vpis v register izvajalcev:

Ivan Arnič

Državni izpitni center
T: 01/548 46 70 · F: 01/548 46 01
E: ivan.arnic@ric.si

Tehnična vprašanja:

Tanja Logar

Center RS za poklicno izobraževanje
T: 01/586 42 68 · F: 01/542 20 45
E: tanja.logar@cpi.si

Natančen postopek vpisa in izbrisa iz registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter način vodenja registra ureja Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

1.    Vpis v register na podlagi predloga za vpis

Na podlagi predloga za vpis v register se lahko v register vpišejo medpodjetniški izobraževalni centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih in zbornice, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe ter izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti ter drugimi akti, če je tako določeno s posebnimi predpisi, do roka, ki ga določi Državni izpitni center na svoji spletni strani. Rok ne sme biti daljši od 30 dni po objavi kataloga na spletni strani nacionalnega informacijskega središča.

Izvajalec postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki se vpisuje v register na podlagi predloga za vpis mora zagotavljati lastne materialne in kadrovske pogoje.

2.    Vpis v register na podlagi izbora na javnem razpisu

Za nacionalne poklicne kvalifikacije, za katere v medpodjetniških izobraževalnih centrih, šolah, organizacijah za izobraževanje odraslih in zbornicah, ni zagotovljenih pogojev, izbere Državni izpitni center največ pet izvajalcev na podlagi javnega razpisa.

Državni izpitni center objavi javni razpis na spletni strani NRP: https://www.nrpslo.org/za-izvajalce/javni-razpis-za-izvajalce.

Za podrobnejše informacije obiščite spletno stran: https://www.ric.si/nacionalne-poklicne-kvalifikacije/izvajalci/.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.