Seznam izvajalcev

Slika strani
Dodatne informacije:

Ivan Arnič

Državni izpitni center
T: 01/548 46 70
E: ivan.arnic@ric.si

Tehnična pomoč:

Tanja Logar

Center RS za poklicno izobraževanje
T: 01/586 42 68
E: tanja.logar@cpi.si

10. člen (izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij) Zakona o preverjanju in potrjevanju NPK (Ur. l. št. 1/07).

Postopke za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij lahko izvajajo medpodjetniški izobraževalni centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih in zbornice, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe ter izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, ter drugimi akti, če je tako določeno s posebnimi predpisi (v nadaljnjem besedilu: izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij).

Za področja, za katera ni zagotovljenih pogojev v organizacijah iz prejšnjega odstavka, izbere Državni izpitni center izvajalca postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij na podlagi javnega razpisa.
Državni izpitni center vpiše izvajalce postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje kvalifikacij. Postopek vpisa in način vodenja registra določi minister.

Natančen postopek vpisa ureja Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij  Register kot javno knjigo vodi Državni izpitni center.


V bazi so vsi izvajalci, ki so pridobili dovoljenje za izvajanje postopkov za preverjanje in potrjevanje NPK.

V njej je mogoče najti kataloge za katere je posamezen izvajalec vpisan v register ter kartico izvajalca z osnovnimi podatki izvajalca. V kartici izvajalca so zapisani pomembni podatki kot npr. naslov in naziv izvajalca, kontakti, matična številka vpisa v sodni register ter regija in občina v kateri se nahaja izvajalec.

Podrobnejša navodila o vpisu v register najdete v zavihku namenjenemu izvajalcem.

Skrbnik baze: Državni izpitni center.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.