Pogosta vprašanja in odgovori

Slika strani
Kontakt:

Boštjan Košorok

T: 01/586 42 69
E: barbara.kuncic@cpi.si


Ali je potrebno dokumente iz usposabljanj v tujini prevesti s sodnim prevajalcem?

Da. (Mnenje Ministrstva za Delo, družino in socialne zadeve)

Ali je potrebno dokumente, ki jih vlagamo v portfolijo overiti?

Predpisi s področja nacionalnih poklicnih kvalifikacij ne določajo, da je potrebno dokumente, ki se vložijo v zbirno mapo, overiti. Smiselno pa je, da svetovalec dokumente pred vložitvijo primerja z originalom ter, v primeru ugotovitve istovetnosti, na kopiji označi, da je kopija enaka originalu. (Mnenje Ministrstva za Delo, družino in socialne zadeve)

Kriteriji, ki jih uporablja komisija za vrednotenje dokumentov so mnogokrat neživljenjski. Ne vrednotijo dokumenta, kot dela celotne predstavitve kandidata, temveč avtomatično zavrnejo vse dokumente, ki so starejši od 5 let.

Glede na to, da predpisi s področja nacionalnih poklicnih kvalifikacij ne določajo, da so veljavni samo dokumenti, mlajši od petih let, komisija nima pravne podlage za njihovo zavrnitev. Ne glede na navedeno pa se je potrebno zavedati, da je komisija pri odločanju avtonomna in lahko presodi, da znanja in spretnosti, ki jih nekdo dokazuje z dokumentom, ne ustrezajo znanjem in spretnostim iz kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti (npr. zaradi razvoja oziroma sprememb na strokovnem področju itd.). (Mnenje Ministrstva za Delo, družino in socialne zadeve)

Ali je dokument o usposobitvi, ki je nekomu omogočil pridobiti višje sistemizirano mesto in višji tarifni razred pri plači res zastarel po 5 letih?

Zastavljeno vprašanje se ne nanaša na predpise, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije. (Mnenje Ministrstva za Delo, družino in socialne zadeve)

Ali predmeti, vpisani v spričevalo, res zastarajo po 10 letih?

Po mnenju Ministrstva za šolstvo in šport, v katerega pristojnost sodijo spričevala, ne. (Mnenje Ministrstva za Delo, družino in socialne zadeve)

Ali je smiselno, da vstopni pogoji niso del obveznega dela portfolija, ki se hrani 5 let.

Če se vprašanje nanaša na posebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo, menimo, da so ti razvidni iz kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti. Vsi katalogi, tako veljavni kot pretekli, so objavljeni na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča, zato lahko vsakdo preveri, kakšni pogoji so bili zahtevani v času prijave kandidata v postopek preverjanja in potrjevanja, ne glede na to, ali je to del zbirne mape ali ne. Ne glede na navedeno pa na ministrstvu menimo, da bi bilo smiselno, da so vstopni pogoji tisti del zbirne mape, ki se hrani pet let (po pregledu navodil za zbirno mapo na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča sklepamo, da niso), zato predlagamo, da CPI, skladno s 3. členom Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Ur.l. RS, št. 37/2010), ustrezno spremeni tisti obrazec zbirne mape, za katerega meni, da bi bilo smiselno, da vključuje navedeni podatek. (Mnenje Ministrstva za Delo, družino in socialne zadeve)

Kaj po petih letih, kako uničiti dokumentacijo. Pravilnik o tem ne govori.

Pri uničenju dokumentarnega gradiva se smiselno uporablja Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur.l. RS, št. 30/2006). (Mnenje Ministrstva za Delo, družino in socialne zadeve)

Ali je obvezno kandidatu vračati portfolijo? To ustvarja nove stroške.

V petem odstavku 13. člena Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij je navedeno, da se osebna zbirna mapa (izjema so dokumenti iz prvega odstavka istega člena) vrne kandidatu takoj po izdaji certifikata ali po pravnomočnosti zavrnilne odločbe o izdaji certifikata. Glede na to, da predpisi natančneje ne določajo načina vrnitve, ga lahko določi izvajalec. (Mnenje Ministrstva za Delo, družino in socialne zadeve)

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.