Pogosta vprašanja in odgovori

Slika strani
Niste našli pravega vprašanja in odgovora?

Tanja Logar

Center RS za poklicno izobraževanje
T: 01/586 42 68 · F: 01/542 20 45
E: tanja.logar@cpi.si

Vprašanje glede ustreznosti kategorije vozniškega izpita?


Prosim za pojasnilo za stranko, ki je v dilemi ali:

 1. opravljati vozniški izpit BE kategorije (osebni avto s priklopnikom (priklopnik do 3500 kg, skupina vozil do omejitev vozil po homologacijskih normativih)
 2. opravljati izpit B koda 96 (osebni avti s priklopnikom do skupne dovoljene mase 4250 kg).

Stranka namerava v prihodnje opraviti NPK konjar/konjarka, kjer je pogoj vozniški izpit B, E, F kat.

Zakon o voznikih (ZVoZ-1, v 56. členu, 1., 8., 21. odstavek) kategorije E ne pozna. Za vožnjo priklopnika določa le kategorije BE, C1E, CE, D1E in DE (skupina vozil).

Zanima nas, katero kategorijo vozniškega izpita bo stranka potrebovala za NPK. Kategorijo BE (56 / 8 čl. ZVoZ-1) ali morda zadošča B + koda 96 (56 /21 čl. ZVoz-1)?


POJASNILO:

Kandidat, ki želi pridobiti NPK Konjar/konjarka mora kot vstopni pogoj predložiti naslednja dokazila:

 • osnovnošolska izobrazba
 • vozniško dovoljenje kategorije B,E in F.


Ker se je kmalu po objavi Kataloga strokovnih znanj in spretnosti Konjar/konjarka Zakon o voznikih (ZVoz) spremenil, je potrebno pojasniti kaj pomeni kategorija E. V novem zakonu samostojna kategorija E (priklopna vozila) ne obstaja več, ampak je vezana na vrsto vlečnega vozila, bodisi je to BE, C1E, CE, D1E oziroma DE.  Za primer NPK Konjar/konjarka to pomeni, da se zahteva kategorija BE.


Obrazložitev zakona:

V kategorijo BE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

B + koda 96 (56 /21 čl. ZVoz-1) se ne upošteva!

V kategorijo F pa spadajo traktorji in traktorski priklopniki. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G.

 

Kako določamo delovne izkušnje?

Pri upoštevanju delovnih izkušenj za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije je potrebno na delovne izkušnje gledati širše, kot jih upošteva kadrovska praksa in  še posebej Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l.št. 63/07 – upb. 65/08, 40/12). Le ta namreč določa delovne izkušnje z vidika pogojev za zasedbo delovnega mesta.

Pri pridobivanju Nacionalnih poklicnih kvalifikacij pa delovne izkušnje pomenijo predvsem obdobje pridobivanja strokovnih znanj, spretnosti in kompetenc v avtentičnem, delovnem okolju na področju konkretne kvalifikacije. Čas opravljanja delovnih izkušenj se zato šteje po koledarskem letu tudi v primerih, ko je delo projektno (izvedba neke storitve ali izdelka) in se pogodbe sklepajo za čas izvedbe projekta, prostovoljno delo ali krajše oblike zaposlitve. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami (referenčna pisma, poročila o opravljenem delu, ki jih podpiše odgovorna oseba,  pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.) iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela v določenem koledarskem obdobju in vsebina opravljenega dela.

Pojasnilo o dokazovanju izobrazbe pridobljene v Sloveniji

V kolikor Katalog za NPK predpisuje kot posebni pogoj izobrazbo in kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev z izobrazbo, ki jo je pridobil v Sloveniji, se upoštevajo določila Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 96/99, 108/99, 97/06 in 59/12) ter Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 61/2012) ter Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij (Uradni list RS, št. 104/15).
Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju določa tipe listin, ki jih šole izdajajo in sicer so to javne listine o učnem uspehu (v nadaljevanju: spričevala), in sicer:

 • letno spričevalo,
 • spričevalo o splošni maturi,
 • spričevalo o zaključnem izpitu,
 • spričevalo o poklicni maturi,
 • obvestilo o uspehu in
 • potrdilo o izpitu;


Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli določa tipe listin, ki jih izda osnovna šola:

 • spričevalo o končanem razredu,
 • zaključno spričevalo,
 • obvestilo o zaključnih ocenah ob koncu pouka v šolskem letu in
 • potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti.

Slovensko ogrodje kvalifikacij opredeljuje kateri tip listine je ustrezen za dokazovanje izobrazbe na različnih ravneh. V tabeli na spletni strani http://www.nok.si/ so prikazane razvrstitve posameznih tipičnih kvalifikacijskih listin po ravneh SOK.
Po Pravilniku o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju lahko šola izda tudi nadomestno spričevalo ali nadomestno javno listino, ki ima predpisane elemente.
Kadar pa katalog določa kot posebni pogoj opravljene dele izobraževalnega programa pa kandidat to dokazuje v skladu s Pravilnikom o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju in sicer s potrdilom o izpitu ali pa z letnim spričevalom.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.