Slovar izrazov

Slika strani
Kontakt:

Tanja Logar

Center RS za poklicno izobraževanje
T: 01/586 42 68 · F: 01/542 20 45
E: tanja.logar@cpi.si

CERTIFIKATje potrdilo o doseženi poklicni kvalifikaciji v sistemu nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Pridobi se po postopku, ki ga določa Zakon o nacionalnih poklicih kvalifikacijah, in daje nacionalno poklicno kvalifikacijo, ne pa tudi poklicne izobrazbe. Za sistem certificiranja se uporablja tudi izraz certifikatni sistem.

FORMALNO IZOBRAŽEVANJE
Izobraževanje, pri katerem je vloga učenca in učitelja določena in kjer ima ena stran (učitelj) odgovornost, da izobrazi drugo.
Izobraževanje, ki ga praviloma izvaja izobraževalna institucija in ne poteka neodvisno (samostojno) ali na delu.
Izobraževanje, ki daje formalno, javnoveljavno izobrazbo – se pravi, da spremeni izobrazbeni ali kvalifikacijski status – in ju daje javnoveljavno diplomo, spričevalo ali certifikat.

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO IZOBRAŽEVALNI PROGRAMOV
Dokument, ki ga sprejema Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo. V njem so določene temeljne značilnost izobraževalnih programov na vseh stopnjah in ravneh poklicnega in strokovnega izobraževanja za mlade in odrasle. Določajo razmerja med strokovnoteoretičnimi, splošnoizobraževalnimi in praktičnimi sestavinami izobraževalnih programov. Opredeljujejo cilje in vsebinske predpostavke za vse vrste programov. Določajo posebne in splošne sestavine, ki jih mora vsebovati vsak izobraževalni program, pri čemer se opirajo na zakonske predpise. So podlaga za pripravo posameznih programov in predmetnikov ter za kataloge znanja in izpitne kataloge. Določajo tudi načine končevanja izobraževanja i strukturo zaključnega izpita.

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM - je program, po katerem poteka izobraževanje in omogoča pridobiti izobrazbo na neki ravni na nekem področju ali na neki smeri. Po javnoveljavnih izobraževalnih programih se po zakonu pridobi javnoveljavna (formalna) izobrazba. Po zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja vsebuje izobraževalni program splošni in posebni del. Splošni del vsebuje ime programa, cilje, trajanje, obvezne načine preverjanja in ocenjevanja, pogoje za vključitev in pogoje za napredovanj in dokončanje izobraževanja ter naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe, ki se pridobi po uspešno končanem izobraževanju, le gre za programe poklicnega in strokovnega izobraževanja. Posebni del programa vsebuje predmetnik, kataloge znanja in izpitne kataloge ali učne načrte ter obseg znanja, ki ga morajo imeti izvajalci, ter obseg in vsebino izobraževanja, ki se izvaja pri delodajalcu, in organizacijo izobraževanja, ko gre za programe poklicnega in strokovnega izobraževanja. Izobraževalni program za PSI vsebujejo splošnoizobraževalni, strokvnoteoretični in praktični del. Vsebine vsakega dela so vnaprej določene, lahko pa se izvajajo tudi integrirano.

IZVAJALCI IZOBRAŽEVANJA – institucije in/ali posamezniki, ki se ukvarjajo z organizacijo in izvajanjem izobraževanja.

KLJUČNE KVALIFIKACIJE – (splošne, jedrne, generične) so znanje, spretnosti, sposobnosti, ki so uporabne v različnih delovnih razmerjih, v različnih poklicih, na različnih poklicnih področjih in v različnih življenjskih položajih. Omogočajo poklicno mobilnost in socialno vključenost. Zato naj bi na različnih ravneh zahtevnosti predstavljale jedro vsake, tudi poklicne izobrazbe.

KOMPETENCA
Zmožnost, sposobnost nekaj dobro in učinkovito opraviti.
Zmožnost, sposobnost zadostiti zahtevam za določeno zaposlitev (ustrezati pogojem zaposlitve).
Zmožnost, sposobnost zadovoljiti ali ustrezno opraviti specifične vloge v delovnem procesu.

KREDITNI SISTEM – predstavlja sistem, v katerem si lahko udeleženec pridobiva izobrazbo ali kvalifikacijo po delih (kreditih) v daljšem časovnem obdobju s pomočjo različnih izobraževalnih možnosti. Kredit predstavlja enoto kvalifikacije ali izobraževalnega programa.

KVALIFIKACIJA
Zahteve, ki jih mora izpolnjevati posameznik, da lahko vstopi v delo (se zaposli) ali napreduje v svojem poklicu.
Izobraževalni dosežki, izkušnje in usposobljenost posameznika.
Uradno potrdilo (spričevalo, diploma, certifikat) o tem, da je posameznik uspešno dokončal izobraževanje ali usposabljanje, ali o pozitivnih rezultatih pri testiranju oz. izpitih.

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA – organiziran sistem ustrezno razvrščenih kvalifikacij

MOBILNOST DELOVNE SILE – Mobilnost na trgu dela je stopnja, do katere se ljudje gibljejo, so se sposobni gibati ali so se pripravljeni gibati med različnimi deli, med različnimi delovnimi mesti v organizaciji oz. podjetju ali med organizacijami oz. podjetji.

MODUL – je del, pravzaprav ustreza delu izobraževalnega programa in lahko ima različne funkcije:

  • Omogoča pridobiti poklicno kvalifikacijo za en poklic v izobraževalnih programih, ki pripravljajo za delo v več poklicih, ne pa tudi celotne poklicne izobrazbe.
  • Omogoča racionalno organizacijo izobraževanja za različne nazive poklicne izobrazbe na sorodnih področjih, ko gre za skupno osnovno in teoretsko znanje, razlike pa so v praktičnem izobraževanju in ustrezajo poklicem, ki v delu in zaposlovanju niso zamenljivi – v tem primeru daje modul poseben naziv poklicne izobrazbe.
  • Omogoča delitev izobraževalnega programa na relativno zaokrožene dele, vsi skupaj omogočajo pridobitev stopnje izobrazbe in ustrezen naziv poklicne izobrazbe.

NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA – poklicna kvalifikacija je delovna poklicna ali strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica ali posameznih sklopov nalog v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti in je določena na nacionalni ravni. Glede na določila Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah se pridobi po pridobitvi naziva poklicne ali strokovne izobrazbe, po delih izobraževalnih programov (modulih), po programih poklicnega usposabljanja ali izpopolnjevanja, če je z njimi tako določeno, in po posebnem postopku z opravljanjem izpita, za katerega se pripravi izpitni katalog na podlagi prej sprejetih nacionalnih poklicnih standardov (nomenklature poklicev).

NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE – Naziv poklicne izobrazbe (popularno: poklic) si pridobi posameznik, ko konča določeno ?????

POKLIC je statistično analitična enota, v katero se razvršča delo, sorodno po vsebini in zahtevnosti, ki ga praviloma opravlja ena oseba. Več po vsebini podobnih poklicev je mogoče obravnavati kot POKLICNO PODROČJE. Izobraževalni programi se tako lahko pripravljajo za en poklic ali za več poklicev oziroma poklicno področje.

POKLICNE KOMETENCE so izkazane možnosti posameznika, da uporablja svoje sposobnosti in znanja pri dejavnem obvladovanju običajnih in spremenljivih poklicnih razmer (CEDEFOP, 1999); zmožnost zadostiti zahtevam zaposlitve oziroma specifičnim delovnim vlogam; zmožnost napraviti nekaj dobro (ETF, 1997). Poklicne kompetence delimo na tiste, ki so specifične za posamezen poklic, in na ključne kompetence, ki so poklicno transversalne in jih je mogoče razvijati s ključnimi kvalifikacijami.

POKLICNA KVALIFIKACIJA delovna, poklicna oziroma strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti. V vsebinskem pogledu se prekriva s poklicnimi kompetencami.

NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA je formalno priznana na podlagi nacionalnih poklicnih standardov in pridobljena na podlagi verificiranja izobraževalnih programov ali v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

POKLICNI STANDARD je dokument z naslednjimi elementi: ime in koda poklica, raven zahtevnosti, poklicne kompetence ter opis poklicnega standarda, ki vsebuje: področje dela, ključna dela, znanje in spretnosti (temeljno praktično znanje, naj navezano strokovno-teoretično, pripadajoče splošno zanje in ključne kvalifikacije). Poklicni standard se pripravi na podlagi profila poklica in je podlaga za oblikovanje programa oziroma programskih modulov kot delov programa za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe. Poklicni standard je tudi podlaga za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije bodisi z neposrednim preverjanjem strokovnega znanja, spretnosti in sposobnosti, bodisi na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih.

PROFIL POKLICA je podroben opis del, ki jih opravljajo delavci v določenem poklicu.

 

Slovar izrazov je povzet iz »Pojmovni slovar, dr. Janko Muršak«

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.