Katalog

Naziv:

Kemijski tehnolog/tehnologinja v operativnem procesu

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

6.11.2019

Predhodniki:

Kemijski tehnolog/tehnologinja v operativnem procesu (87235001)

Klasius-P16:

Kemijsko inženirstvo in procesi (0711)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Kemijski tehnolog/tehnologinja v operativnem procesu (8723500021)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Kemijski tehnolog/tehnologinja v operativnem procesu s kodo 87235000 in točko 11. tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Najmanj dokončana izobrazba ravni SOK 5 katerekoli smeri in
 • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v kemijski industriji, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela, in
 • dve leti delovnih izkušenj v farmacevtski ali kemijski industriji.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2.NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Komisija se ob pregledu osebne zbirne mape odloči za način preverjanja:
 • praktično preverjanje z zagovorom ali
 • praktično preverjanje z zagovorom pisne naloge*

*Kandidat pripravi pisni izdelek pred preverjanjem v obliki pisnega poročila o svojem operativnem delu v proizvodnem procesu (načrtovanje, nadzor in izvedba v operativnem delu v proizvodnem procesu). Navodila za pripravo pisnega izdelka predhodno določi komisija po pregledu osebne zbirne mape. Kandidat v pisnem izdelku dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda Kemijski tehnolog/kemijska tehnologinja v operativnem procesu.


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

-       priprava in razumevanje delovne dokumentacije

-       ­priprava delovnega mesta in pripomočkov

-       ­določitev namena in ciljev naloge (izdelka)

 20

Izvedba

-       ­ priprava delovnega mesta za izdelavo izdelka

-       ­ izdelava izdelka po korakih, kot jih zahteva delovni postopek

-       ­uporaba ustreznega delovnega postopka in sredstev za delo (materiala, sredstev, orodij, naprav, pripomočkov, instrumentov)

-       ­kakovost izvedbe naloge (doslednost, natančnost, strokovnost)

-       ­uporaba osebne varovalne opreme

-       ­upoštevanje navodil za varno delo posamezne delovne opreme 

 40

Dokumentacija

-       ­izpolnjena delovna dokumentacija/zapisi skladno z zahtevami sistema kakovosti

-       ­jezikovna pravilnost

20

Ustni zagovor

-       ­obrazložitev izpolnjene delovne dokumentacije/zapisov

-       ­razumevanje opravljenih postopkov dela

20

Izločilna merila:

-       nepravilna uporaba osebne varovalne opreme

-       neupoštevanje pravil za varno delo

-       nerazumevanje delovne dokumentacije

-       neustrezna kakovost opravljenega dela


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • organizacijska enota farmacevtske ali kemijske proizvodnje,

 • prostor, kjer poteka tehnološki proces,
 • skladišča za  kemijski ali farmacevtski proces.

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.
Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih imata:

 • dva člana komisije najmanj izobrazbo ravni SOK 7 s področja farmacije ali kemije ali kemijske tehnologije oz. kemijskega inženirstva in vsaj 5 let delovnih izkušenj v kemijski ali farmacevtski industriji ali v industriji, kjer so kemijski tehnološki procesi in analitski postopki del proizvodnje in
 • en član komisije najmanj izobrazbo ravni SOK 5 s področja farmacije ali  kemije ali kemijske tehnologije in vsaj 5 let delovnih izkušenj v farmacevtski ali kemijski industriji ali v industriji, kjer so kemijski tehnološki procesi in analitski postopki del proizvodnje.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
nadzira in izvaja operativna dela v proizvodnem procesu
 • vodi in nadzira izvajanje proizvodnega procesa po predpisanih tehnoloških postopkih
 • obvešča nadrejene o poteku proizvodnega procesa
 • evidentira količine proizvodov
 • spremlja izdelane količine proizvodov in dosežene izkoristke
 • nadzira oziroma izvaja vhodno, procesno in izhodno kontrolo
 • pozna predpise o dokumentiranju in arhiviranju
 • pozna osnovne principe merilnih postopkov, ki se uporabljajo v delovnem procesu
 • ima temeljna znanja s področja kemije v obsegu delovnega procesa
 • izvaja tehnološke postopke
 • pozna pomen kontrole kakovosti in količine surovin in energentov v proizvodnem procesu
Organizira izvedbo in nadzor proizvodnega procesa (opcijsko lahko pripravi  pisno poročilo o svojem operativnem delu v proizvodnem  procesu ter ga zagovarja):
 • preobleče se v delovno obleko
 • preveri in pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • nadzira pripravo in izdajo surovin
 • nadzira proces tehtanja surovin in izdelave izdelka
 • izvede procesne kontrole
 • nadzira potek izvedbe proizvodnega procesa
 • izpolni in pregleda delovno dokumentacijo
 • zbere in posreduje informacije o delovnem procesu in stanju naprav ter opreme
 • opiše glavne kontrolne točke pri pripravi izdelka
 • našteje in opiše posamezne procesne kontrole
 • navede nevarnosti oz. možne napake, ki ogrožajo kakovost dela
 • opiše možne ukrepe izvajanja pri odkritju neskladnosti oz. napake
 • opiše reševanje izrednih dogodkov (kakovost procesa, varstvo pri delu in okolja, predlogi za izboljšave …)
 • obrazloži, kakšna je posledica neupoštevanja zahtev iz SOP
 • našteje, kaj zajema pripravo in pospravljanje delovnega mesta, kjer se delovna naloga izvaja
 • opiše komunikacijske poti pri delu
 • obrazloži principe vodenja procesa
 • obrazloži način kontrole surovin in energentov
 • obrazloži pomen posameznih parametrov za stabilnost procesa
 • opiše, kaj mora tehnik upoštevati pri izvajanju nalog z vidika varstva pri delu in požarnega varstva
 • opiše, kaj mora tehnik upoštevati pri izvajanju nalog z vidika kakovosti izdelka
 • nadzira upoštevanje navodil za varno delo
 • uporablja varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • obrazloži tveganja s področja delovanja procesa, varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja
 • nadzira pripravo in izdajo končnih izdelkov kupcu
 • vodi in nadzoruje delovno dokumentacijo v proizvodnji ali skladišču
 • obrazloži pomen ustreznega vodenja in arhiviranja delovne dokumentacije
izvaja kemijske analizne preskuse
 • odvzema vzorce surovin, embalaže in izdelkov za preverjanje
 • pregleduje procesne parametre in nadzoruje proces
 • transportira vzorce v preskusni oddelek po predpisanem postopku
 • izvaja analizne preskuse
 • arhivira vzorce iz kemijskega laboratorija
 • razume proces, mesta in metode za vzorčenje sipkih, tekočih ali plinastih vzorcev
 • razume pomen pravilnega vzorčenja in pomen opravljanja analiznih preskusov (kemijskih analiz)
 • razume osnove kemije, osnove metod s področja analizne kemije in fizikalnokemijske analize (pravilno)
 • razume postopke ter pomen arhiviranja in dokumentiranja
 • vpisuje rezultate in vodi evidenco pridobljenih rezultatov na predpisan način
Izvede kemijski analizni preizkus:
 • kontrolira klimatske pogoje (temperaturo, relativno vlažnost, tlak)
 • zagovarja primer vzorčenja na konkretnem primeru
 • ravna s posameznimi pripomočki ali z opremo za vzorčenje in glede na tipe vzorcev predlaga najprimernejše ali predpisane pripomočke
 • opiše glavne kontrolne točke pri odvzemu vzorcev
 • pokaže in komentira princip vzorčenja in shranjevanja vzorcev glede na večjo ali manjšo maso (količino) proizvoda
 • odvzame in pošlje vzorec za analizo (nalog, naročilnica-izdajnica, povratna informacija, posredovanje podatkov, zapis podatkov)
 • vzorči različne materiale v različnih fazah proizvodnega procesa in izvede ustrezno obravnavo zbranih vzorcev
 • demonstrira kalibracijo tehtnic in ostale ključne analitske opreme
 • pripravi vzorce, kemikalije in opremo za izvajanje analiznih preizkusov
 • preveri ustreznost analitske oz. merilne  opreme in pogojev okolja
 • demonstrira delo z mešalci, inkubatorji, grelci, kopelmi, analizatorji, črpalkami, centrifugami
 • izvede enega od izbranih postopkov: tehtanje, raztapljanje, mešanje, filtriranje, ekstrakcija, pipetiranje, sondiranje …
 • demonstrira pripravo vzorca za eno od analitskih tehnik
 • pripravi in obdela vzorec za analizo (raztaplja, redči, filtrira, centrifugira, upari, posuši)
 • izvede analize skladno s predpisanimi analiznimi postopki
 • očisti uporabljene aparate in dele aparatov
 • dokumentira, vrednoti in razloži rezultate
 • sodeluje pri izvajanju ukrepov kontrole kakovosti
 • razloži princip uporabljene analitske tehnike in vpliv ključnih parametrov, ki vplivajo na kakovost in pravilnost izvedenega analitskega preizkusa
 • reševanje možnih težav pri izvedbi analize
 • razloži princip vrednotenja in podajanja rezultatov opravljenega analitskega preizkusa
 • demonstrira način zapisa podatkov (rezultatov) analize, in sicer od ustreznega dokumentiranja naročila, do posredovanja in arhiviranja analiznih rezultatov


ravna z odpadki
 • organizira, nadzira in izvaja ločevanje, zbiranje ter oddajo odpadkov skladno z zakonodajo
 • izpolni in podpiše evidenčne liste odpadkov
 • pozna načine odstranjevanja odpadkov iz proizvodnega procesa
 • pozna osnovne načine predelave odpadnih materialov v proizvodnem procesu
 • pozna zahteve zakonodaje za ravnanje z odpadki
 • pozna osnovne principe skladiščenja odpadkov
 • pozna sisteme označevanja nevarnih lastnosti odpadkov
 • razume pomen ekološke ozaveščenost
Razloži ustrezno ravnanje z odpadki:
 • razloži pravilen način upravljanja z odpadki  v proizvodnji
 • predstavi ustrezne načine ločevanja, zbiranja on skladiščenja odpadkov v proizvodnji
 • razloži ukrepe v primeru emisij nevarnih snovi v okolje
 • predstavi in razloži  nevarne lastnosti kemikalij, oznake zanje in njihov učinek na ljudi in okolje
 • razloži principe trajnostne proizvodnje (opis realizacije pri svojem delu)

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Vanja Meserko, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga

 • Metka Zevnik, GZS - Združenje kemijske industrije in Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo
 • mag. Tomi Gominšek, Cinkarna Celje, d. d.
 • mag. Mojca Pustoslemšek, Cinkarna Celje, d. d.
 • Kumer Tomaž, Sindikat kemijske, nekovinske in gumarske industrije Slovenije, Helios TBLUS, d. o. o.
 • Joško Verbič, AQUAFIL SLO, d. o. o.
 • Jelena Čotar, Plama-Pur, d. d.
 • izr. prof. dr. Zdenko Časar, Lek farmacevtska družba, d. d. in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
 • dr. Alenka Turičnik, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.