Poklicni standard

Naziv:

Kemijski tehnolog/tehnologinja v operativnem procesu

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

22.5.2017

Predhodniki:

Klasius-P16:

Kemijsko inženirstvo in procesi (0711)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Kemijski tehnolog/tehnologinja v operativnem procesu (87235000)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s standardi
 3. racionalno rabi energijo, material in čas
 4. varuje zdravje in okolje
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. sporazumeva se s sodelavci
 7. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 8. nadzira in izvaja operativna dela v proizvodnem procesu
 9. izvaja kemijske analizne preskuse
 10. ravna z odpadki

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira lastno delo in delo skupine
 • organizira naloge in jih razdeli skupini delavcev skladno z delovnim načrtom
 • sodeluje pri uvajanju tehnoloških postopkov ter novih tehnologij in opreme
 • ugotavlja potrebe po surovinah in materialnih sredstvih
 • evidentira porabo in stanje zalog surovin in materialnih sredstev
 • uporablja rezultate laboratorijskih analiznih preskusov
 • uporablja načine načrtovanja, organiziranja ter koordiniranja dela v skupini
 • uporablja postopke in načine za racionalno rabo energije, materiala in časa
 • pozna zakonitosti tehnoloških procesov
 • pozna funkcije računalniških programov za načrtovanje, nadziranje in spremljanje tehnoloških postopkov
 • pozna in izvaja zahteve za ločeno zbiranje odpadkov in njihovo evidentiranje
 • pozna osnove normiranja dela
Priprava dela oz. delovnega mesta poskrbi za ustrezno izvajanje lastnega dela
 • prevzame in pregleda delovno dokumentacijo ter prevzame izmeno skladno z delovnim načrtom
 • preveri delovanje naprav in druge opreme
 • preveri uporabo zaščitnih sredstev zaposlenih
 • nastavi tehnološke parametre procesov
 • zagotavlja čistost opreme in prostorov med delom in po končanem delu
 • pozna organizacijsko strukturo podjetja
 • pozna minimalne standarde opreme in čistosti prostora
 • pri svojem delu ravna ustrezno s sredstvi za delo skladno s predpisi
Operativna dela nadzira in izvaja operativna dela v proizvodnem procesu
 • vodi in nadzira izvajanje proizvodnega procesa po predpisanih tehnoloških postopkih
 • obvešča nadrejene o poteku proizvodnega procesa
 • evidentira količine proizvodov
 • spremlja izdelane količine proizvodov in dosežene izkoristke
 • nadzira oziroma izvaja vhodno, procesno in izhodno kontrolo
 • pozna predpise o dokumentiranju in arhiviranju
 • pozna osnovne principe merilnih postopkov, ki se uporabljajo v delovnem procesu
 • ima temeljna znanja s področja kemije v obsegu delovnega procesa
 • izvaja tehnološke postopke
 • pozna pomen kontrole kakovosti in količine surovin in energentov v proizvodnem procesu
izvaja kemijske analizne preskuse
 • odvzema vzorce surovin, embalaže in izdelkov za preverjanje
 • pregleduje procesne parametre in nadzoruje proces
 • transportira vzorce v preskusni oddelek po predpisanem postopku
 • izvaja analizne preskuse
 • arhivira vzorce iz kemijskega laboratorija
 • razume proces, mesta in metode za vzorčenje sipkih, tekočih ali plinastih vzorcev
 • razume pomen pravilnega vzorčenja in pomen opravljanja analiznih preskusov (kemijskih analiz)
 • razume osnove kemije, osnove metod s področja analizne kemije in fizikalnokemijske analize (pravilno)
 • razume postopke ter pomen arhiviranja in dokumentiranja
 • vpisuje rezultate in vodi evidenco pridobljenih rezultatov na predpisan način
ravna z odpadki
 • organizira, nadzira in izvaja ločevanje, zbiranje ter oddajo odpadkov skladno z zakonodajo
 • izpolni in podpiše evidenčne liste odpadkov
 • pozna načine odstranjevanja odpadkov iz proizvodnega procesa
 • pozna osnovne načine predelave odpadnih materialov v proizvodnem procesu
 • pozna zahteve zakonodaje za ravnanje z odpadki
 • pozna osnovne principe skladiščenja odpadkov
 • pozna sisteme označevanja nevarnih lastnosti odpadkov
 • razume pomen ekološke ozaveščenost
Administrativna dela vodi zahtevane zapise o delu
 • izpolnjuje zahtevane evidence o delu, delovno in tehnološko dokumentacijo ter dokumente o stanju naprav
 • posreduje podatke o tehnološkem procesu ter vnaša podatke v informacijski sistem
 • evidentira nepravilnosti delovanja naprav in zastoje pri delu
 • arhivira dokumentacijo
 • uporablja računalniške programe za obdelavo, sortiranje in arhiviranje podatkov
 • pozna načine in možnosti elektronskega poslovanja
 • uporablja podatkovne baze in programske aplikacije za vodenje procesa v podjetju

Vodenje vodi skupino sodelavcev
 • vodi delo manjše skupine
 • uvaja nove delavce v delo in jih seznanja s predpisi
 • nadzira izvajanje predpisov
 • pozna osnovna načela projektnega in timskega dela
 • uporablja osnove vodenja, načine motivacije in spodbujanja razvoja sodelavcev
 • pozna načine ocenjevanja uspešnosti dela

Zagotavljanje kakovosti izvaja zahteve zagotavljanja kakovosti v procesu
 • pripravi podatke za poročila o kakovosti s svojega delovnega področja
 • izvaja dela skladno s tehnološkimi navodili in postopki
 • zagotavlja izvajanje postopkov sistemov kakovosti  
 • pozna standarde kakovosti v proizvodnem procesu
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna pomen kakovosti opravljenega dela
Vzdrževanje in popravila ukrepa v primeru neustreznega delovanja strojev in opreme
 • obvešča nadrejene o okvarah ter ustrezno ukrepa
 • naroča nujna vzdrževalna dela v okviru pooblastila
 • sodeluje pri vzdrževalnih opravilih
 • izvaja preventivna vzdrževalna dela naprav in orodij
 • organizira čiščenje naprav, orodij in prostorov skladno z navodili
 • pozna pomen permanentnega in rednega vzdrževanja naprav in sistemov
 • pozna predpise in standarde o vzdrževanju in delovanju sistemov
 • organizira vzdrževalna dela in popravila
 • pozna minimalne standarde opreme in čistosti prostora
 • pozna ukrepe v primeru okvare ali nepravilnega delovanja
Komunikacija sprejema in predaja informacije o delu v skupini in izven nje
 • zbira in posreduje informacije o delovnem procesu in o stanju naprav ter orodja
 • pisno in ustno komunicira z nadrejenim, s tehnologom, službo kakovosti in z ostalimi sodelavci za kakovostno, varno in okolju prijazno delo
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
 • zna strokovno ustno in pisno komunicirati
 • obvlada strokovno terminologijo v domačem in tujem jeziku
 • zna ustno in pisno sporočati tehnična navodila
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • pozna osnovna načela poslovnega bontona
Varovanje zdravja in okolja opravlja dela tako, da ne ogroža zdravja
 • pravilno, varno in skladno z navodili upravlja stroje in naprave
 • pravilno in varno uporablja surovine
 • pri delu uporablja predpisano osebno varovalno opremo
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varstvu pred požarom, požarni red, posebne varnostne ukrepe
 • pozna osnovne principe delovanja zaščitne opreme
 • varno ravna s kemikalijami

opravlja dela tako, da ne ogroža okolja
 • kontrolira delovanje čistilnih naprav skladno z navodili
 • zbira, sortira in odstranjuje odpadke skladno s predpisi in z navodili o varovanju okolja
 • čisti in ureja delovno okolje skladno z navodili in s predpisi
 • skrbi, da ne pride do emisij odpadnih snovi v okolje
 • razume pomen ekologije
 • pozna trende in predpise s področja varovanja okolja
 • pozna osnovne principe delovanja čistilnih naprav, ki se uporabljajo v procesih kemijske tehnologije
 • varno ravna s kemikalijami
skrbi za varnost pri delu
 • upošteva predpise in navodila o varovanju okolja, o varnosti in zdravju pri delu ter o varstvu pred požarom
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki vplivajo na varnost, zdravje pri delu in okolje
 • dosledno uporablja osebna zaščitna sredstva skladno s predpisi
 • pozna pomen varnosti pri delu s kemikalijami, z električnimi in s strojnimi napravami
 • pozna pravila iz varstva pri delu s stroji in z napravami
 • izvaja ukrepe osnovnega varstva pri delu in varstva pred požari
 • razume varnostne liste za kemikalije, s katerimi ravna
 • razume principe nekompatibilnosti kemikalij
 • razume  nevarnosti posameznih skupin kemikalij


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Janez Furlan, GZS
 • Andrej Planinšek, ZZV Celje
 • Ladislav Fidler, TDR Metalurgija, d. d.
 • Mirjam Britovšek, Mestna občina Velenje
 • Aleš Gasparič, Krka, d. d.
 • Lilijana Kocjan Žorž, Mitol, d. d.
 • Alenka Kralj-Pučko, Krka, d. d.
 • Hermina Ivanuša-Šket, Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše
 • dr. Simona Jevševar, Lek farmacevtska družba, d. d.
 • Marjan Kukovič, Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše
 • Mojca Drofenik-Čerček, Šolski center Celje
 • Zvonka Krištof, Srednja kemijska in zdravstvena šola, Novo mesto
 • Romana Mele, Šolski center Ljubljana, Srednja kemijska šola
 • Helena Prevc, Šolski center Ljubljana, Srednja kemijska šola
 • Heda Intihar-Simčič, Šolski center Ljubljana, Srednja kemijska šola
 • dr. Alenka Turičnik, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinatorici pri pripravi poklicnega standarda
 • Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Barbara Velkov, Center RS za poklicno izobraževanje

DELOVNA SKUPINA 2015/16

 • Blanka Žerjav, Henkel Maribor, d. o. o.
 • dr. Alenka Turičnik, Center RS za poklicno izobraževanje
 • dr. Zdenko Časar, Lek farmacevtska družba, d. d.
 • Helena Fatur, AQUAFIL SLO, d. d.
 • Jelena Čotar, Plama-Pur, d. d.
 • Joško Verbič, AQUAFIL SLO, d. d.
 • Kumer Tomaž, Helios TBLUS, d. o. o.
 • mag. Mojca Pustoslemšek, Cinkarna Celje, d. d.
 • mag. Tomi Gominšek, Cinkarna Celje, d. d.
 • Metka Zevnik, Združenje kemijske industrije, GZS

Koordinatorici pri pripravi poklicnega standarda
 • Marjana Komprej, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Vanja Meserko, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.