Katalog

Naziv:

Hidrotehnični delavec/hidrotehnična delavka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

5.7.2012

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Hidrotehnični delavec/hidrotehnična delavka (8712665011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Hidrotehnični delavec/hidrotehnična delavka 8712665011 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj osnovna šola z dvema letoma delovnih izkušenj s področja urejanja voda,
 • opravljen izpit za varno delo z motorno žago,
 • opravljen preizkus znanja plavanja in plavalnih sposobnosti (Stopnja znanja plavanja 5 - Plavalec: Plavalec preplava 50m, tako da skoči v vodo na noge, plava v eno smer 25m, se med plavanjem obrne in plava proti cilju. Med plavanjem drugih 25m se plavalec v sredini plavališča zaustavi in opravi t.i. vajo za varnost – iz ležečega položaja na prsih preide skozi pokončni položaj v ležeči položaj, nakar nadaljuje plavanje do cilja).

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2. NAČINI PREVERJANJA

Praktično preverjanje na terenu z ustnim zagovorom strokovno teoretičnih vsebin.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:
 • pripravo na izvedbo naloge,
 • uporabo orodij in pripomočkov,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost opravljenega dela,
 • sonaravno in ekološko ravnanje,
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu.

Izločilna merila:

 • neuporaba ustrezne delovne opreme in izvajanje  zaporedij nalog,
 • neupoštevanje pravil o varnosti pri delu,
 • pri delu ravna tako, da negativno vpliva na ekosistem.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 5
izvedba85
dokumentacija0
ustni zagovor10


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Gradbinci/gradbinke ipd., d.n., n.o.

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Preverjanje se izvaja na terenu, s sredstvi za delo, ki jih potrebuje hidrotehnični delavec.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član univerzitetno izobrazbo oziroma enakovredno izobrazbo po bolonjskem študijskem programu s področja biologije ali gozdarstva s strokovnim izpitom in 5 let delovnih izkušenj s področja biologije ali gozdarstva, od tega 3 leta delovnih izkušenj v javni naravovarstveni službi,
 • en član višješolsko ali visoko strokovno ali univerzitetno oziroma enakovredno izobrazbo po bolonjskem študijskem programu s področja vodarstva in komunalnega inženirstva ali gradbeništva in 5 let delovnih izkušenj s področja vzdrževanja in urejanja vodotokov, ter
 • en član srednjo strokovno šolo ali višjo strokovno šolo s področja gradbeništva in 10 let delovnih izkušenj s področja vzdrževanja in urejanja vodotokov.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
Čisti brežine, vodotoke, jarke in barjanske jarke
 • Očisti vodotok in brežino
 • Obvlada delo z ročnim orodjem
 • Zaveda se nevarnosti visokega vodostaja

 • Pozna obliko jarkov
 • Pozna meje vodotokov
 • Pozna pomen pravočasnega čiščenja
 • Pozna ukrepe za preprečitev onesnaženja ob izvajanju rednih nalog
 • Pozna osnove zakonitosti vodnega toka,
 • zaveda se, da lahko pri svojem delu vpliva na življenjsko okolje prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst in pozna postopek ukrepanja, ko bi pri svojem delu lahko ogrožal zavarovane prostoživeče rastlinske ali živalske vrste.
 •  Zna prepoznati nevarne odpadke in ustrezno ukrepati ob onesnaženju

Očisti brežino
 • uporabi ustrezna delovna in zaščitna sredstva
 • razume osnove varstva pri delu in varovanja okolja
 • razloži postopek ravnanja, ko bi pri svojem delu lahko ogrožal zavarovane prostoživeče rastlinske ali živalske vrste
 • prevzame in razloži  način izvajanja dela
 • pripravi delovno mesto,  ustrezne delovne naprave, orodje in material za delo na delovišču
 • izbere ustrezno strojno opremo in orodje glede na nalogo
 • izvede čiščenje brežine

Očisti vodotok
 • uporabi ustrezna delovna in zaščitna sredstva in razume osnove varstva pri delu
 • razume osnove varstva pri delu in varovanja okolja
 • razloži postopek ravnanja, ko bi pri svojem delu lahko ogrožal zavarovane prostoživeče rastlinske ali živalske vrste
 • prevzame in razloži  način izvajanja dela,
 • pripravi delovno mesto,  ustrezne delovne naprave, orodje in material za delo na delovišču
 • izbere ustrezno strojno opremo in orodje glede na nalogo
 • izvede čiščenje vodotokov

Očisti jarek
 • dela opravlja tako, da ne ogroža sebe in ostalih ljudi ter okolja (npr. preveri posebne ukrepe, potrebne za zavarovanje delovišča zaradi del na strmini ali v drugih zaostrenih pogojih okolja, kot so bližina vode, padajoče  kamenje, bližina prometnih površin itd.)
 • izpolni zahtevano poročilo
 • pojasni pomen pravočasnega čiščenja brežine
 • pojasni  osnovne zakonitosti vodnega toka
 • pojasni pomen  izvedenih  okoljevarstvenih ukrepov,razloži postopek ravnanja, ko bi pri svojem delu lahko ogrožal zavarovane prostoživeče rastlinske ali živalske vrste
 • prepozna posamezne drevesne in rastlinske  vrste
Poseka brežine vodotokov in kosi brežine vodotokov in pregrad
 • Smiselno in selektivno izvaja poseke ob vodotokih
 • Razlikuje posamezne rastlinske in živalske vrste, zlasti zavarovane, ki se pojavljajo v ali ob vodotokih ter osnove njihove ekologije
 • Varno rokuje z motorno žago in motornimi obrezovalniki
 • Varno nalaga veje v rezalnik
 • Obvlada delo z ročnim orodjem za obsekavanje in obrezovanja rastlinja
 • Uporablja kosilnico na strmih pobočjih vodotoka in pregrade
 • Obvlada delo z ročnim orodjem
 • zaveda se, da lahko pri svojem delu vpliva na življenjsko okolje prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst in pozna postopek ukrepanja, ko bi pri svojem delu lahko ogrožal zavarovane prostoživeče rastlinske ali živalske vrste.
 • Pozna pomen varovanja okolja in  ravnanja z odpadki
 • Pozna delovanje in način uporabe motorne žage in motornih obrezovalnikov
 • Pozna pravila za osebno zaščito
 • Pozna meje vodotokov in pregrade
 • Pozna navodila za varno uporabo delovnih sredstev
 • Pozna navodila za rokovanje z lahko gradbeno mehanizacijo
Izvede ročni posek na določenem delu brežine
 • uporabi ustrezna delovna in zaščitna sredstva in razume osnove varstva pri delu in varovanja okolja
 • pregleda brezhibnost delovne naprave (motorna žaga)
 • izvede posek grmičevja
 • delo opravlja tako, da ne ogroža sebe in drugih
 • razloži postopek ravnanja, ko bi pri svojem delu lahko ogrožal zavarovane prostoživeče rastlinske ali živalske vrste
 • izpolni zahtevano poročilo
 • pojasni pomen pravočasnega poseka brežine
 • ločuje  vrste odpadkov, ki nastajajo pri opravilu in ravnanje z njimi
 • pojasni, kje prihaja do poglabljanja dna , odlaganja naplavin ali erozije brežin.

Izvede  košnjo  brežine
 • uporabi ustrezna delovna in zaščitna sredstva in razume osnove varstva pri delu in varovanja okolja,
 • razloži postopek ravnanja, ko bi pri svojem delu lahko ogrožal zavarovane prostoživeče rastlinske ali živalske vrste
 • pregleda brezhibnost kosilnice
 • izvede košnjo brežine
 • izpolni zahtevano poročilo
 • pojasni pomen pravočasne košnje
 • razloži  navodila za varnouporabo kosilnice
Čisti požiralnike
 • Očisti požiralnik
 • Obvlada delo z ročnim orodjem
 • zaveda se, da lahko pri svojem delu vpliva na življenjsko okolje prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst in pozna postopek ukrepanja, ko bi pri svojem delu lahko ogrožal zavarovane prostoživeče rastlinske ali živalske vrste.
 • Pozna lastnosti in pomen požiralnikov
 • Pozna pomen pravočasnega čiščenja požiralnikov
 • Zaveda se nevarnosti visokega vodostaja
 • Pozna pomen varovanja brežin pri odstranjevanju nanosa zaplavka
Očisti  požiralnik
 • uporabi ustrezna delovna in zaščitna sredstva in razume osnove varstva pri delu in varovanja okolja,
 • razloži postopek ravnanja, ko bi pri svojem delu lahko ogrožal zavarovane prostoživeče rastlinske ali živalske vrste
 • izvede ročno čiščenje požiralnika
 • pojasni pomen pravočasnega čiščenja požiralnika
Sanira poškodbe na vodni infrastrukturi (predgrade, pragovi, obrežna zavarovanja, kinete…) ter na vodotokih in priobalnih zemljiščih
 • Ročno obdela  kamen na šest lic
 • Sanira poškodba na vodotokih in priobalnih zemljiščih
 • Izvaja sanacije z žičnimi košarami, lesom in kaštnimi objekti
 • Obvlada delo z ročnim orodjem
 • Izdeluje kamnite tlakove
 • Fugira kamnitne zložbe in tlakove
 • zaveda se, da lahko pri svojem delu vpliva na življenjsko okolje prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst in pozna postopek ukrepanja, ko bi pri svojem delu lahko ogrožal zavarovane prostoživeče rastlinske ali živalske vrste.
 • Pozna vzroke za nastanek poškodb na vodni infrastrukturi
 • Pozna posledice v primeru opustitve izvedbe sanacije
 • Pozna posebnosti dela z betonom v vodnem okolju
Sanira poškodbe vodne infrastrukture
 • izvede sanacijo pregrade z lesom
 • pojasni pomen in gradnjo vegetacijske zgradbe
 • sanacija poškodb s kamnitimi zložbami in kamnom v  betonu
 • zgradi kamniti zid iz lomljenca v betonu
 • izvede sanacijo poškodbe na priobalnem zemljišču
 • polaga kamen v dno struge – tlakovanje
 • obdeluje kamen na šest lic
 • zavaruje brežine z oblicami in piloti
 • fugira kamniti tlak in zid
Sanira poškodbe na vodni infrastrukturi in poškodbe na vodotokih in priobalnih zemljiščih z uporabo vegetativnih materialov
 • Ročno izvaja vrbove, podtaknjence, poplete, fašine, armirane brežine, polaganje pletiv ...
 • Obvlada delo z ročnim orodjem
 • Obvlada delo z motorno žago
 • Sanira poškodbe na vodotokih in priobalnih zemljišč
 • zaveda se, da lahko pri svojem delu vpliva na življenjsko okolje prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst in pozna postopek ukrepanja, ko bi pri svojem delu lahko ogrožal zavarovane prostoživeče rastlinske ali živalske vrste.
 • Pozna vzroke za nastanek poškodb
 • Pozna posledice v primeru opustitve izvedbe
 • pozna lastnosti živega materiala ( vrbovi potaknjenci, popleti, fašine, ......)
Sanira poškodbe na vodni infrastrukturi
 • ročno položi vrbove poplete
 • opiše postopek sanacije priobalnih zemljišč
 • izdelava vipe, tonjače, poplete, fašine
 • našteje vse vrste materialov za izvajanje biotehniških del
Čisti prodne pregrade
 • Očisti prodne pregrade
 • Obvlada delo z ročnim orodjem

 • Pozna lastnosti in pomen prodnih pregrd
 • Pozna pomen pravočasnega čiščenja
 • Zaveda se nevarnosti visokega vodostaja
Očisti  prodno pregrado
 • uporabi ustrezna delovna in zaščitna sredstva in razume osnove varstva pri delu in varovanja okolja
 • izvede ročno čiščenje prodnih pregrad
 • pojasni pomen pravočasnega čiščenja prodnih pregrad
Izvaja sanacije poškodovane vodne infrastrukture ter vodnih in priobalnih zemljišč
 • Sanira poškodovane vodne infrastrukture ter vodna in priobalna zemljišča

 • Pozna nevarnost ob nastopu visokih voda, poplav hudourniških izbruhov
 • Pozna vzroke za nastanek poškodb
 • Pozna posledice v primeru opustitve izvedbe sanacije

Opiše postopek izvedbe del
 • Opiše zavarovanje nasipa s kamnom
Varuje objekte in zemljišča ogroženih zaradi škodljivega delovanja vode
 • Varuje objekte in zemljišča, ogrožena zaradi škodljivega delovanja vode
 • Pozna vzroke za nastanek poškodb
 • Pozna posledice v primeru opustitve izvedbe sanacije
 • Pozna načine preprečevanja prelivanja vode preko visokovodnih nasipov (vreče s peskom, plohi s piloti, glineni nasip,…)
 • Pozna interventno sanacijo precejanja vode skozi visokovodni nasip

Opiše postopek varovanja objekta, ogroženega pred poplavami
 • v simuliranem postopku izvede polaganja vreč z peskom
 • izvede enostavne lesene zagate

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Zakon o vodah (Ur. l. RS 68/2002)
 • Uredba o koncesiji za opravljanje obveznih državnih gospodarskih javnih službah na področju urejanja voda
 • Navodila za obratovanje z kosilnicami, motornimi žagami
 • Izbrana poglavja iz:
-    Zakona o ohranjanju narave
-    Uredbe o posebnih varstvenih območjih (NATURA 2000)
-    Uredbe o habitatnih tipih  
-    Uredba o ekološko pomembnih območjih
-    Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Silvana Batič, Hidrotehnik d.d. Ljubljana
Mojca Luin, Hidrotehnik d.d. Ljubljana
Dušica Vrbanc, Hidrotehnik d.d. Ljubljana
Andrej Biro, Mura-VGP
Franc Režonja, Mura-VGP
Marjeta Zadravec, CP MS
Mirko Veronek, VGP Drava Ptuj d.d
Milena Zdolšek, VGP Drava Ptuj d.d
Robert Bolješić, Ministrstvo za okolje in prostor
Jana Vidic, Ministrstvo za okolje in prostor


Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
Nikolaja Jurgl (CPI), Barbara Kunčič (CPI), Nika Mustar (CPI)

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.