Poklicni standard

Naziv:

Hidrotehnični delavec/hidrotehnična delavka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.4.2012

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Hidrotehnični delavec/hidrotehnična delavka (87126650)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. Pripravi opremo za delo ter delovišče
 2. Zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela
 3. Racionalno rabi energijo, material in čas
 4. Sporazumeva se s sodelavci, nadrejenimi ter drugimi
 5. Varuje zdravje in okolje
 6. Zaveda se, da lahko pri svojem delu vpliva na življenjsko okolje prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst in pozna postopek ukrepanja, ko bi pri svojem delu lahko ogrožal zavarovane prostoživeče rastlinske ali živalske vrste
 7. Čisti brežine, vodotoke, jarke in barjanske jarke
 8. Poseka brežine vodotokov in kosi brežine vodotokov in pregrad
 9. Čisti požiralnike
 10. Sanira poškodbe na vodni infrastrukturi (predgrade, pragovi, obrežna zavarovanja, kinete…) ter na vodotokih in priobalnih zemljiščih
 11. Sanira poškodbe na vodni infrastrukturi in poškodbe na vodotokih in priobalnih zemljiščih  z uporabo vegetativnih materialov
 12. Čisti prodne pregrade
 13. Izvaja sanacije poškodovane vodne infrastrukture ter vodnih in priobalnih zemljišč
 14. Varuje objekte in zemljišča ogroženih zaradi škodljivega delovanja vode

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta Pripravi opremo za delo ter delovišče
 • prevzame, zbere in samostojno interpretira navodila za delo
 • izbere primerno orodje in pripomočke za varno delo
 • pri načrtovanju dela se zaveda, da lahko pri svojem delu vpliva na življenjsko okolje prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst
 • pregleda opremo– ustreznost in brezhibnost st. delovnih sredstev
 • pregleda in odstrani ovire
 • zavaruje delovišče
 • izbere primerno orodje in pripomočke za varno delo
 • pozna orodje in pripomočke za varno delo
 • seznani se z ukrepi varstva pri delu
Operativna dela Čisti brežine, vodotoke, jarke in barjanske jarke
 • Očisti vodotok in brežino
 • Obvlada delo z ročnim orodjem
 • Zaveda se nevarnosti visokega vodostaja

 • Pozna obliko jarkov
 • Pozna meje vodotokov
 • Pozna pomen pravočasnega čiščenja
 • Pozna ukrepe za preprečitev onesnaženja ob izvajanju rednih nalog
 • Pozna osnove zakonitosti vodnega toka,
 • zaveda se, da lahko pri svojem delu vpliva na življenjsko okolje prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst in pozna postopek ukrepanja, ko bi pri svojem delu lahko ogrožal zavarovane prostoživeče rastlinske ali živalske vrste.
 •  Zna prepoznati nevarne odpadke in ustrezno ukrepati ob onesnaženju

Poseka brežine vodotokov in kosi brežine vodotokov in pregrad
 • Smiselno in selektivno izvaja poseke ob vodotokih
 • Razlikuje posamezne rastlinske in živalske vrste, zlasti zavarovane, ki se pojavljajo v ali ob vodotokih ter osnove njihove ekologije
 • Varno rokuje z motorno žago in motornimi obrezovalniki
 • Varno nalaga veje v rezalnik
 • Obvlada delo z ročnim orodjem za obsekavanje in obrezovanja rastlinja
 • Uporablja kosilnico na strmih pobočjih vodotoka in pregrade
 • Obvlada delo z ročnim orodjem
 • zaveda se, da lahko pri svojem delu vpliva na življenjsko okolje prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst in pozna postopek ukrepanja, ko bi pri svojem delu lahko ogrožal zavarovane prostoživeče rastlinske ali živalske vrste.
 • Pozna pomen varovanja okolja in  ravnanja z odpadki
 • Pozna delovanje in način uporabe motorne žage in motornih obrezovalnikov
 • Pozna pravila za osebno zaščito
 • Pozna meje vodotokov in pregrade
 • Pozna navodila za varno uporabo delovnih sredstev
 • Pozna navodila za rokovanje z lahko gradbeno mehanizacijo
Čisti požiralnike
 • Očisti požiralnik
 • Obvlada delo z ročnim orodjem
 • zaveda se, da lahko pri svojem delu vpliva na življenjsko okolje prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst in pozna postopek ukrepanja, ko bi pri svojem delu lahko ogrožal zavarovane prostoživeče rastlinske ali živalske vrste.
 • Pozna lastnosti in pomen požiralnikov
 • Pozna pomen pravočasnega čiščenja požiralnikov
 • Zaveda se nevarnosti visokega vodostaja
 • Pozna pomen varovanja brežin pri odstranjevanju nanosa zaplavka
Sanira poškodbe na vodni infrastrukturi (predgrade, pragovi, obrežna zavarovanja, kinete…) ter na vodotokih in priobalnih zemljiščih
 • Ročno obdela  kamen na šest lic
 • Sanira poškodba na vodotokih in priobalnih zemljiščih
 • Izvaja sanacije z žičnimi košarami, lesom in kaštnimi objekti
 • Obvlada delo z ročnim orodjem
 • Izdeluje kamnite tlakove
 • Fugira kamnitne zložbe in tlakove
 • zaveda se, da lahko pri svojem delu vpliva na življenjsko okolje prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst in pozna postopek ukrepanja, ko bi pri svojem delu lahko ogrožal zavarovane prostoživeče rastlinske ali živalske vrste.
 • Pozna vzroke za nastanek poškodb na vodni infrastrukturi
 • Pozna posledice v primeru opustitve izvedbe sanacije
 • Pozna posebnosti dela z betonom v vodnem okolju
Sanira poškodbe na vodni infrastrukturi in poškodbe na vodotokih in priobalnih zemljiščih z uporabo vegetativnih materialov
 • Ročno izvaja vrbove, podtaknjence, poplete, fašine, armirane brežine, polaganje pletiv ...
 • Obvlada delo z ročnim orodjem
 • Obvlada delo z motorno žago
 • Sanira poškodbe na vodotokih in priobalnih zemljišč
 • zaveda se, da lahko pri svojem delu vpliva na življenjsko okolje prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst in pozna postopek ukrepanja, ko bi pri svojem delu lahko ogrožal zavarovane prostoživeče rastlinske ali živalske vrste.
 • Pozna vzroke za nastanek poškodb
 • Pozna posledice v primeru opustitve izvedbe
 • pozna lastnosti živega materiala ( vrbovi potaknjenci, popleti, fašine, ......)
Čisti prodne pregrade
 • Očisti prodne pregrade
 • Obvlada delo z ročnim orodjem

 • Pozna lastnosti in pomen prodnih pregrd
 • Pozna pomen pravočasnega čiščenja
 • Zaveda se nevarnosti visokega vodostaja
Izvaja sanacije poškodovane vodne infrastrukture ter vodnih in priobalnih zemljišč
 • Sanira poškodovane vodne infrastrukture ter vodna in priobalna zemljišča

 • Pozna nevarnost ob nastopu visokih voda, poplav hudourniških izbruhov
 • Pozna vzroke za nastanek poškodb
 • Pozna posledice v primeru opustitve izvedbe sanacije

Varuje objekte in zemljišča ogroženih zaradi škodljivega delovanja vode
 • Varuje objekte in zemljišča, ogrožena zaradi škodljivega delovanja vode
 • Pozna vzroke za nastanek poškodb
 • Pozna posledice v primeru opustitve izvedbe sanacije
 • Pozna načine preprečevanja prelivanja vode preko visokovodnih nasipov (vreče s peskom, plohi s piloti, glineni nasip,…)
 • Pozna interventno sanacijo precejanja vode skozi visokovodni nasip

Administrativna dela Izpolnjuje osnovno delovno dokumentacijo
 • Izpolnjuje osnovno delovno dokumentacijo
 • Piše in vodi evidenco lastnih delovnih ur

Vodenje Vodi delo manjše skupine
 • Po potrebi vodi in nadzira manjšo skupino ljudi
 • pozna principe organizacije dela
 • pozna vodenje in usklajevanje dela posameznika in skupine

Nadzor dela Nadzira lastno delo in delo manjše skupine
 • samostojno in odgovorno opravlja svoje delo in upošteva dana navodila
 • ima nadzor nad delom manjše skupine
 • odgovoren za delo manjše skupine
 • nadzira potek izvajanja delovnega procesa
 • nadzira uporabo orodja, sredstev, materiala…
 • nadzira varstvo pri delu in delovno zaščito
Zagotavljanje kakovosti Kontrolira lastno delo v skladu z načrtom
 • kontrolira lastno delo
 • stroje in orodja uporablja v skladu z navodili proizvajalca
 • delo izvaja v skladu s predpisi
Vzdrževanje in popravila Redno vzdržuje delovna sredstva
 • opravlja dnevne in tekoče preglede orodij za delo
 • vzdržuje urejenost in čistočo orodij in osebne opreme
 • pozna osnovna pravila vzdrževanja strojev in naprav
Komunikacija Komunicira s sodelavci, nadrejenimi ter drugimi
 • razume in upošteva tehnološka navodila
 • razume in upošteva navodila o varnem delu in uporabi ustrezne opreme
 • sporazumeva in dogovarja se s sodelavci o poteku del in opravil
 • pozna tehnično izrazoslovje
Varovanje zdravja in okolja Skrbi in izvaja ukrepe za zdravje in varnost pri delu ter za varno delovno okolje in uporabo varovalnih sredstev
 • delo opravlja tako, da ne ogroža sebe in drugih
 • zaveda se  nevarnosti visokega vodostaja
 • seznani podrejene z  z ukrepi varovanja in zdravja pri delu
 • izvaja dela v skladu z določbami in predpisi o varnosti pri delu
 • seznanjen je s postopki za zagotavljanje varnosti pri delu v svojem delovnem okolju in razume njihov pomen
 • pri svojem delu uporablja zaščitna sredstva in orodja ter osebno varovalno opremo
 • pozna pomen in načine varovanja narave in okolja ter ravnanja z odpadki
 • pozna predpise o varovanju zdravja
 • pozna možne poškodbe pri delu in obvlada osnove nudenja prve pomoči


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

DELOVNA SKUPINA:
Silvana Batič, Hidrotehnik d.d. Ljubljana
Mojca Luin, Hidrotehnik d.d. Ljubljana
Dušica Vrbanc, Hidrotehnik d.d. Ljubljana
Andrej Biro, Mura-VGP
Franc Režonja, Mura-VGP
Marjeta Zadravec, CP MS
Mirko Veronek, VGP Drava Ptuj d.d
Milena Zdolšek, VGP Drava Ptuj d.d
Robert Bolješić, MOP
Jana Vidic, MOP


Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
Nikolaja Jurgl (CPI), Barbara Kunčič (CPI), Nika Mustar (CPI)

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.