Katalog

Naziv:

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

7.10.2021

Predhodniki:

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za računalniške sisteme in omrežja (40266171)

Klasius-P16:

Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij (0612)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve (8665866011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve 86658660 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Najmanj dve leti delovnih izkušenj s področja načrtovanja, vzpostavljanja in zagotavljanja informacijsko-komunikacijske opreme in storitev ali
 • dokazila o samostojnem delu na področju razvoja načrtovanja, vzpostavljanja in zagotavljanja informacijsko-komunikacijske opreme in storitev, ki se dokazujejo z verodostojnimi listinami (referenčna pisma in/ali poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe in/ali pogodbe in/ali dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela v trajanju najmanj dveh let in vsebina opravljenega dela.


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.    POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.


4.2.    NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom: izdelek z zagovorom in praktična naloga z zagovorom

Kandidat pred neposrednim preverjanjem pripravi izdelke po izboru in navodilih komisije:
 • krajši program z izvorno kodo v določenem programskem jeziku ter skripte za avtomatizacijo določenih opravil (kreiranje varnostne kopije zahtevanih podatkov),
 • primer podatkovne baze s poizvedbami,
 • navidezni računalnik z nameščenim odprtokodnim operacijskim sistemom in določenimi nastavitvami ter določeno sistemsko in uporabniško programsko opremo,
 • interna navodila za ravnanje ob podanem scenariju (npr. uporaba  nove informacijsko-komunikacijske opreme/storitve, ravnanje ob izrednih dogodkih, namestitev ali menjava digitalnih potrdil, obravnava zlonamerne e-pošte, prijava napak …),
 • pripravi vsaj dve novici iz strokovne literature.


Navodila za pripravo izdelkov, ki jih mora kandidat pripraviti predhodno, določi komisija po pregledu osebne zbirne mape. Kandidat z izdelki dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda.

Ob predstavitvi izdelkov na preverjanju kandidat opravi tudi ustni zagovor, ki obsega preverjanje znanj in spretnosti, ki so vključene v  posamezno operativno delo v poklicnem standardu Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve.

Kandidat lahko izdelke priloži k osebni zbirni mapi (v postopku svetovanja).


5. Merila preverjanja

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Izvedba (izdelek – strokovna naloga)

-       tehnična izvedba rešitve

80

Zagovor

-       predstavitev izdelkov

-       jasnost, pravilnost, natančnost in celovitost               podanih odgovorov

20


5.2  Praktično preverjanje z zagovorom: praktična naloga z zagovorom


Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

-        postopek izvedbe

10

Izvedba (praktično preverjanje)

-       uporaba ustreznih sredstev

-       tehnična izvedba rešitve

70

Zagovor

-       zagovor izvedbe praktičnih nalog

-       jasnost, pravilnost, natančnost in celovitost               podanih odgovorov

20


IZLOČILNA MERILA

 •         neupoštevanje pravilnega zaporedja opravil
 •         neupoštevanje varnostnih predpisov in navodil
 •         nepoznavanje osnovnih značilnosti operacijskih sistemov (npr. namen in delovanje datotečnega                     sistema, zagon in uporaba ukazne lupine ...)
 •         nepoznavanje osnovnih informacijsko-komunikacijskih sistemov (npr. namen in delovanje TLS-                       protokola, infrastruktura PKI ...)
 •         nedelujoča izvedba postavitve računalniške mreže
 •         nepoznavanje osnovnih funkcij posameznih informacijsko-komunikacijskih naprav (npr. delovanje                 usmerjevalnika ...).

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Osebam s posebnimi potrebami se lahko prilagodijo oblike in trajanje preverjanja ter sestava komisij za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.

Podrobnejši opis zgoraj navedenih  prilagoditev je naveden v Pravilniku,  ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list RS 82/14, člen 9, 10 in 11).


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • računalniško opremljena učilnica z ustrezno informacijsko-komunikacijsko opremo (usmerjevalnik, stikalo, strežnik, delovna postaja ...) in z dostopom do interneta
 • nameščena sistemska in uporabniška programska oprema (npr. odprtokodno razvojno okolje/programski jezik, podatkovna baza, omrežni simulator in podobno)
 • orodje

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 s področja računalništva ali informatike ali elektronskih komunikacij in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju računalništva ali informatike ali elektronskih komunikacij in
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 6 s področja računalništva ali informatike ali certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji s področja računalništva ali informatike na ravni SOK 6 in 5 let delovnih izkušenj s področja računalništva oz. vzdrževanja informacijsko-komunikacijske opreme in storitev in
 • en član mora izpolnjevati pogoje, navedene v prvi  ali drugi alineji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izdeluje preprosto programsko opremo 
 • programira v vsaj enem splošnonamenskem programskem jeziku (Java, Python, javascript, C++, C-Sharp ...)
 • piše krajše programe za različne platforme (vgradne, spletne …)
 • uporablja osnovne funkcionalnosti orodij za razvoj programske opreme
 • uporablja podatkovno bazo (pozna osnove SQL in NoSQL podatkovnih baz, uporablja poizvedovalne jezike, upravlja s podatkovno bazo)
 • uporablja standardne formate za zapis podatkov (JSON, XML, MIB, YAML, HTML, CSS …)
 • uporablja odprtokodne rešitve za izdelavo preproste programske opreme
 • sledi splošni strokovni literaturi (Slo-Tech, IEEE Spectrum, Communication ACM, spletni časopisi ...)
 • sledi razvoju računalništva in informatike na svojem delovnem področju
Kandidat na podlagi  predhodno
izdelanih izdelkov:

 • predstavi pripravljen preprost program v izbranem programskem jeziku in razloži uporabo osnovnih funkcionalnosti orodij za razvoj ter odpravo napak v programu (5.1)
 • predstavi uporabo poizvedovalnega jezika SQL na enostavnem primeru (5.1)
 • predstavi vsaj dve novejši strokovni novici (nove tehnologije, nova orodja, nove metode …) iz splošne strokovne literature (5.1)
sledi razvoju informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • sledi strokovni literaturi in jo uporablja
 • vzpostavi peskovnik za preizkušnje informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • preizkusi delovanje nove informacijsko-komunikacijske opreme
 • pozna elemente kibernetske varnosti: zagotavljanje celovitosti (integriteta) in zakrivanje (šifriranje) informacij ter napadi (socialni inženiring, virusi, trojanski konji, izraba varnostnih lukenj in napak ...), odkriva pomanjkljivosti ter identificira in odpravlja šibke točke informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • uporablja in sodeluje v skupnosti izdelave odprtokodnih rešitev informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • uporablja in sledi spremembam standardov (RFC, IEEE, ITU ...)
Kandidat na podlagi  predhodno
pripravljenih izdelkov izvede pred komisijo naslednje naloge:

 • predstavi uporabo ali opiše vsaj dva mehanizma varovanja podatkov (požarni zid, varnostne kopije, šifriranje, avtentikacija, avtorizacija, beleženje dostopov, antivirusni program ...) (5.1)
 • predstavi uporabo ali opiše način uporabe izbrane informacijsko-komunikacijske opreme ali storitve (5.2)
 • razloži, kako bi vzpostavil okolje za preizkušanje IKOS (5.2)
 • razloži enega od standardov, ki ga je uporabil pri eni od nalog (HTML, kodiranje podatkov …) (5.1)
analizira potrebe uporabnika/naročnika in izbere ustrezno informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve
 • uporablja tehnična navodila
 • pregleda obstoječe stanje in analizira potrebe ter opozarja na pomanjkljivosti informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • načrtuje namestitev informacijsko-komunikacijske opreme in storitev v manjši delovni organizaciji
 • usklajuje pripravo specifikacije zahtev in izbiro informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • presodi predlog za naročilo potrebne opreme in materiala za potrebe informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • razume pomen in vlogo operacijskega sistema
 • izbere arhivski sistem, arhivira sistemske in uporabniške podatke, izdeluje varnostne kopije, izvaja obnavljanje z varnostnimi kopijami ter skrbi za varno hranjenje podatkov
 • odloča se za ustrezen pristop k virtualizaciji opreme in storitev (Docker, KVM, VirtualBox, XEN, Proxmox ...)
 • izbere najprimernejše storitve v oblaku (XaaS)
 • izbere najprimernejši omrežni dostop (DOCSIS, xDSL, optika ...)
 • pozna različno omrežno opremo (stikala, usmerjevalnik ...), storitve (zagon in priključitev v omrežje, pošta, zasebna omrežja, VoIP, imeniška storitev...) in njihove protokole (IP, TCP, TSL, UDP, HTTP, SNMP, SMTP, IMAP, LDAP, DNS …)
 • pozna vrste omrežij (Nano, NFC, BAN, PAN, LAN, CAN, MAN, WAN)
 • primerja in izbere telekomunikacijskega operaterja
 • analizira potrebe in pripravi predlog za internet stvari (senzorji, aktuatorji in protokoli: Bluetooth, NFC, LoRaWAN, 6LoWPAN, ZigBee, prepletena omrežja, MQTT, DDS, AMQP ...)
 • izbere programe za obvladovanje varnostnih incidentov (za odkrivanje zlonamerne kode, za nadzor in preprečevanje zunanjih in notranjih vdorov v sistem in arhiviranje incidentov)
 • načrtuje izdelek, storitev ali integracijo informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
Kandidat dokazuje znanja na podlagi vprašanj/primera, ki ga poda komisija:

 • utemelji ustreznost podanega predloga (npr. predračuna) informacijsko-komunikacijske opreme in/ali storitev za podane zahteve, ga po potrebi popravi/dopolni/izboljša ter pripravi osnovno kalkulacijo dela in komponent (5.2)
 • našteje orodja, ki jih potrebuje za inštalacijo ali zamenjavo določene strojne opreme (5.2)

Kandidat na podlagi  predhodno
pripravljenih izdelkov izvede pred komisijo naslednje naloge:

 • predstavi dve strategiji shranjevanja varnostnih kopij/opiše 3-2-1 strategijo shranjevanja varnostnih kopij (5.2)
 • predstavi  vgrajeno ali drugo odprtokodno rešitev za izdelavo varnostnih kopij, nastavi urnik za avtomatično pripravo varnostnih kopij, preveri pravilnost varnostnih kopij ter povrne stanje iz varnostne kopije (5.1)
 • predstavi v danem okolju za virtualizacijo ali kontejnerizacijo ustvarjen navidezni računalnik, v katerem je nameščen ustrezno konfiguriran operacijski sistem ali aplikacijsko okolje (5.1)
 • primerja ponudbe različnih operaterjev telekomunikacijskih storitev (mrežna, IoT) in predlaga najbolj primerno glede na zahteve (5.2)

namešča in konfigurira informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve
 • namešča, konfigurira in verificira zahtevnejšo informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve (na strežniških računalnikih, omrežja organizacije, uporabniška programska oprema ...)
 • poveže naprave na javno telekomunikacijsko omrežje
 • vzpostavlja storitve (poštni strežnik, spletni strežnik, (porazdeljeni) datotečni strežnik, strežnik za varnostne kopije, konferenčni strežnik, AV- strežnik, domenski strežnik, imeniški strežnik, oddaljen dostop ...)
 • namesti in konfigurira programe za obvladovanje varnostnih incidentov (za odkrivanje zlonamerne kode; za nadzor in preprečevanje vdorov v sistem (IDS, IPS, požarna pregrada, za beleženje incidentov ...)
 • izdela in namesti izdelek, storitev ali integracijo informacijsko-komunikacijske opreme in storitev


Kandidat naslednje naloge izvede pred komisijo:

 • izdela delovni načrt
 • pripravi in pregleda komponente
 • sestavi računalnik
 • preveri delovanje računalnika
 • zabeleži izvedena dela
 • testira delovanje računalnika
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva zahteve po varnem ravnanju s komponentami
 • poveže računalnik(e) na telekomunikacijsko omrežje
 • preveri delovanje in po potrebi namesti programe za obvladovanje varnostnih incidentov (požarni zid, antivirusni program)
 • vzpostavi, prilagodi in zaščiti različne omrežne servise
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • racionalno rabi energijo, material in čas (5.2)
 • predstavi delovanje strežnika za izbrano spletno storitev, konfigurira nastavitve, preizkusi dostop iz lokalnega omrežja in interneta
 • predstavi v omrežje povezane in konfigurirane naprave omrežne infrastrukture, interneta stvari
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva zahteve po varnem ravnanju s komponentami
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • racionalno rabi energijo, material in čas (5.2)
nudi podporo uporabnikom informacijsko-komunikacijske opreme in storitev

 • izdela interna navodila za delo z informacijsko-komunikacijsko opremo in storitvami
 • načrtuje proces tehnične pomoči uporabnikom informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • vodi manjšo skupino za prijavo, identifikacijo in odpravljanje napak na informacijsko-komunikacijski opremi in storitvah (OTRS ...)
 • svetuje in nudi podporo pri uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil (dostop do storitev, podpisovanje e-pošte in dokumentov)
 • pripravi načrt ozaveščanja uporabnikov o varni uporabi informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • predlaga rešitve pri nakupu informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • nudi podporo vodstvu pri zagotavljanju informacijske varnosti informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
Kandidat na podlagi  predhodno pripravljenih izdelkov izvede pred komisijo naslednje naloge:

 • predstavi pripravljena krajša navodila za ravnanje ob danem scenariju (npr. uporaba nove informacijsko-komunikacijske opreme/storitve, ravnanje ob izrednih dogodkih, namestitev ali menjava digitalnih potrdil, obravnava zlonamerne e-pošte, prijava napak …) (5.1)
 • predlaga ukrepe za zagotavljanje informacijske varnosti glede na dan scenarij (5.2)
upravlja informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve
 • upravlja informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve na daljavo (SNMP, MIB, YANG, NETCONF, CACTI in druga RRD-orodja, upravljanje storitev v oblaku ...)
 • primerja, izbere in uporablja ustrezna RRD-orodja za analitiko anomalij (varnostne grožnje ...)
 • zbira in samostojno ovrednoti sistemska opozorila ter sprejme ustrezne ukrepe (syslog ...)
 • analizira procesne podatke o delovanju informacijsko-komunikacijske opreme in storitev (skripte, Prometheus in drugi programi za analizo ...)
 • na osnovi analize delovanja predlaga pravočasno nadgradnjo informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • piše in poganja skripte in enostavne programe v splošnonamenskih in domenskospecifičnih programskih jezikih (npr. SQL skripte, lupine operacijskih sistemov ipd.)
 • upravlja z uporabniki upoštevajoč GDPR (identitete, gesla, kvalificirana digitalna potrdila, nadzor dostopa, anonimnost ...)
 • administrira posamezne osebne računalnike (Linux, MS Windows …)
 • administrira osebne računalnike in strežnike v domeni (FreeBSD, Linux, MS Windows …)
 • izdeluje varnostne kopije sistemskih in uporabniških podatkov, izvaja njihovo obnavljanje in skrbi za varno hranjenje varnostnih kopij
 • upravlja informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve za nadzor in preprečevanje vdorov (požarna pregrada, IDS, IPS ...)
 • izvaja varnostne ukrepe pri delovanju in dostopu do informacijsko-komunikacijske opreme in storitev (omejitve dostopa glede na uporabnika, glede na lokacijo naprave – zunanja/notranja, varno shranjevanje podatkov, varnost v komunikaciji) in opozarja na pomanjkljivosti
 • optimizira delovanje opreme (napiše konfiguracijske skripte, pripravi centralno upravljanje informacijsko-komunikacijske opreme in storitev ...)

Kandidat na podlagi  predhodno pripravljenih izdelkov izvede pred komisijo naslednje naloge:

 • predstavi pripravljeno skripto v lupini izbranega operacijskega sistema, ki ustvari uporabnika in nastavi pravice glede na dani scenarij (5.1)
 • poveže se s programom za oddaljeni dostop do oddaljenega računalnika in tam zažene program za pregled izrabe virov, pregleda dogodke, napiše in zažene skripto, ki ustvari varnostno kopijo zahtevanih podatkov in jo prenese na svoj računalnik (5.1)
 • demonstrira na pripravljenem navideznem računalniku in vzpostavljenem računalniškem omrežju upravljanje informacijsko-komunikacijske opreme in storitev (nameščanje/odstranjevanje programov, pregled izvajanja procesov, povezavo z internetnim omrežjem, stanje na diskih, dodajanje uporabniških skupin in uporabnikov, nastavljanje pravic …) (5.1/5.2)
vzdržuje informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve
 • samostojno opravi zahtevnejša vzdrževalna dela skladno s proizvajalčevimi navodili in po potrebi predlaga nadgradnje
 • aktivira pogodbenega vzdrževalca
 • posodablja programsko opremo (sistemsko, vmesno, uporabniško ...)
 • pripravi dokumentacijo za vzdrževanje, posodabljanje in nadgrajevanje informacijsko-komunikacijske opreme in storitev

Kandidat dokazuje znanja na podlagi vprašanj/primera, ki ga poda komisija:

 • odpravi napako na informacijsko-komunikacijski opremi in storitvah:
  • pregleda računalnik  
  • pregleda dnevnike dogodkov
  • diagnosticira napako/napake v informacijsko-komunikacijski opremi in storitvah
  • pripravi operativni načrt vzdrževanja oz. opiše postopek priprave načrta vzdrževanja in izvedbe vzdrževalnih del
  • presodi, ali lahko napako odpravi sam ali potrebuje zunanjega izvajalca
  • odpravi netrivialno ali trivialno napako
  • dokumentira izvedeno delo
  • našteje najpogostejše napake posameznih informacijsko-komunikacijskih naprav in storitev
  • na spletu poišče primere identičnih napak ter predlagane rešitve  
  • opiše ravnanje z odpadnimi komponentami  
  • našteje varovalna sredstva in opremo ter opiše njihovo funkcijo
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • racionalno rabi energijo, material in čas (5.2)
 • razloži pomen posodabljanja programske opreme
 • razloži pomen licenc, domen, certifikatov ipd. ter potrebo po njihovi pravočasni obnovitvi (5.2)

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Krebelj, P., Perič Vučko, M. (2017): Računalniška omrežja, Pipinova Knjiga. Podsmreka.
 • https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/book/index.html
 • https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/prog/


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Vera Suhadolnik, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Aleš Volčini, Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana, Ljubljana
 • Melita Kompolšek, Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana, Ljubljana
 • Aleksandar Lazarević, Računalniško svetovanje in izobraževanje, Aleksandar Lazarević, s.p., Mengeš

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.