Poklicni standard

Naziv:

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

7.10.2021

Predhodniki:

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za računalniške sisteme in omrežja (40266170)

Klasius-P16:

Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij (0612)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve (86658660)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:
 • uporabljati strojno in programsko opremo ter storitve, ki jih potrebuje pri svojem delu
 • spremljati novosti v stroki ter se vseživljenjsko učiti o novi strojni in programski opremi ter storitvah
 • pripraviti tehnično dokumentacijo in delovni načrt manjšega projekta skladno s strokovnimi standardi ter načeli racionalne rabe človeških in materialnih virov ter z njimi načrtovati svoje delo
 • sodelovati v skupini in dokumentirati opravljeno delo
 • pri delu upoštevati varnostne in okolijske standarde
 • slediti vrednotam podjetja, uporabljati dobre poslovne običaje, delovati etično in skladno s trajnostnim razvojem družbe
 • gospodarno/trajnostno ravnati z odpadki in razumeti ekonomske in okolijske učinke recikliranja odpadkov
 • načrtovati namestitve, upravljanja in vzdrževanja strojne in programske informacijsko-komunikacijske opreme ter storitev in načrt izvajati
 • usklajevati pomoč uporabnikom pri uporabi informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • načrtovati in zagotavljati varnost pri delovanju informacijsko-komunikacijskih opreme in storitev
 • sprejemati in predajati informacije o delu, o delovnem postopku ter stanju in pomanjkljivostih strojne in programske opreme ter storitev

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela sprejema in pregleda tehnično dokumentacijo in delovni načrt in skladno z njim načrtuje svoje delo ali delo manjše skupine
 • pozna principe organizacije dela
 • sprejme pisna in ustna navodila za delo ter skladno z njimi načrtuje svoje delo ali delo manjše skupine
 • oceni čas, potreben za izvedbo delovne naloge na osnovi normativov
 • načrtuje lastne aktivnosti glede na potrebe uporabnikov
 • zagotavlja ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • analizira potek manjšega projekta na osnovi zaključenih delovnih nalogov z vidika porabe časa, zahtevkov za reklamacijo, kontrole kakovosti opravljenega dela
 • spremlja in vodi delo razvoja manjšega projekta ali posameznih sklopov večjega projekta
 • izdeluje in uporablja delovno-tehnično dokumentacijo
 • samostojno ovrednoti informacije (tehnična navodila oz. dokumentacija, ogledi)
 • išče priložnosti za inovacije in drugačne pristope k reševanju problemov
 • kritično ocenjuje svoje delo, se na napakah uči in jih popravlja

Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in orodja za delo 
 • pripravi načrt svojega dela
 • izbere ustrezno strojno in programsko opremo ter potrebno orodje
 • ergonomsko oblikuje in prilagodi svoje delovno mesto

Operativna dela izdeluje preprosto programsko opremo 
 • programira v vsaj enem splošnonamenskem programskem jeziku (Java, Python, javascript, C++, C-Sharp ...)
 • piše krajše programe za različne platforme (vgradne, spletne …)
 • uporablja osnovne funkcionalnosti orodij za razvoj programske opreme
 • uporablja podatkovno bazo (pozna osnove SQL in NoSQL podatkovnih baz, uporablja poizvedovalne jezike, upravlja s podatkovno bazo)
 • uporablja standardne formate za zapis podatkov (JSON, XML, MIB, YAML, HTML, CSS …)
 • uporablja odprtokodne rešitve za izdelavo preproste programske opreme
 • sledi splošni strokovni literaturi (Slo-Tech, IEEE Spectrum, Communication ACM, spletni časopisi ...)
 • sledi razvoju računalništva in informatike na svojem delovnem področju
sledi razvoju informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • sledi strokovni literaturi in jo uporablja
 • vzpostavi peskovnik za preizkušnje informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • preizkusi delovanje nove informacijsko-komunikacijske opreme
 • pozna elemente kibernetske varnosti: zagotavljanje celovitosti (integriteta) in zakrivanje (šifriranje) informacij ter napadi (socialni inženiring, virusi, trojanski konji, izraba varnostnih lukenj in napak ...), odkriva pomanjkljivosti ter identificira in odpravlja šibke točke informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • uporablja in sodeluje v skupnosti izdelave odprtokodnih rešitev informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • uporablja in sledi spremembam standardov (RFC, IEEE, ITU ...)
analizira potrebe uporabnika/naročnika in izbere ustrezno informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve
 • uporablja tehnična navodila
 • pregleda obstoječe stanje in analizira potrebe ter opozarja na pomanjkljivosti informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • načrtuje namestitev informacijsko-komunikacijske opreme in storitev v manjši delovni organizaciji
 • usklajuje pripravo specifikacije zahtev in izbiro informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • presodi predlog za naročilo potrebne opreme in materiala za potrebe informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • razume pomen in vlogo operacijskega sistema
 • izbere arhivski sistem, arhivira sistemske in uporabniške podatke, izdeluje varnostne kopije, izvaja obnavljanje z varnostnimi kopijami ter skrbi za varno hranjenje podatkov
 • odloča se za ustrezen pristop k virtualizaciji opreme in storitev (Docker, KVM, VirtualBox, XEN, Proxmox ...)
 • izbere najprimernejše storitve v oblaku (XaaS)
 • izbere najprimernejši omrežni dostop (DOCSIS, xDSL, optika ...)
 • pozna različno omrežno opremo (stikala, usmerjevalnik ...), storitve (zagon in priključitev v omrežje, pošta, zasebna omrežja, VoIP, imeniška storitev...) in njihove protokole (IP, TCP, TSL, UDP, HTTP, SNMP, SMTP, IMAP, LDAP, DNS …)
 • pozna vrste omrežij (Nano, NFC, BAN, PAN, LAN, CAN, MAN, WAN)
 • primerja in izbere telekomunikacijskega operaterja
 • analizira potrebe in pripravi predlog za internet stvari (senzorji, aktuatorji in protokoli: Bluetooth, NFC, LoRaWAN, 6LoWPAN, ZigBee, prepletena omrežja, MQTT, DDS, AMQP ...)
 • izbere programe za obvladovanje varnostnih incidentov (za odkrivanje zlonamerne kode, za nadzor in preprečevanje zunanjih in notranjih vdorov v sistem in arhiviranje incidentov)
 • načrtuje izdelek, storitev ali integracijo informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
namešča in konfigurira informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve
 • namešča, konfigurira in verificira zahtevnejšo informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve (na strežniških računalnikih, omrežja organizacije, uporabniška programska oprema ...)
 • poveže naprave na javno telekomunikacijsko omrežje
 • vzpostavlja storitve (poštni strežnik, spletni strežnik, (porazdeljeni) datotečni strežnik, strežnik za varnostne kopije, konferenčni strežnik, AV- strežnik, domenski strežnik, imeniški strežnik, oddaljen dostop ...)
 • namesti in konfigurira programe za obvladovanje varnostnih incidentov (za odkrivanje zlonamerne kode; za nadzor in preprečevanje vdorov v sistem (IDS, IPS, požarna pregrada, za beleženje incidentov ...)
 • izdela in namesti izdelek, storitev ali integracijo informacijsko-komunikacijske opreme in storitev


nudi podporo uporabnikom informacijsko-komunikacijske opreme in storitev

 • izdela interna navodila za delo z informacijsko-komunikacijsko opremo in storitvami
 • načrtuje proces tehnične pomoči uporabnikom informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • vodi manjšo skupino za prijavo, identifikacijo in odpravljanje napak na informacijsko-komunikacijski opremi in storitvah (OTRS ...)
 • svetuje in nudi podporo pri uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil (dostop do storitev, podpisovanje e-pošte in dokumentov)
 • pripravi načrt ozaveščanja uporabnikov o varni uporabi informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • predlaga rešitve pri nakupu informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • nudi podporo vodstvu pri zagotavljanju informacijske varnosti informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
upravlja informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve
 • upravlja informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve na daljavo (SNMP, MIB, YANG, NETCONF, CACTI in druga RRD-orodja, upravljanje storitev v oblaku ...)
 • primerja, izbere in uporablja ustrezna RRD-orodja za analitiko anomalij (varnostne grožnje ...)
 • zbira in samostojno ovrednoti sistemska opozorila ter sprejme ustrezne ukrepe (syslog ...)
 • analizira procesne podatke o delovanju informacijsko-komunikacijske opreme in storitev (skripte, Prometheus in drugi programi za analizo ...)
 • na osnovi analize delovanja predlaga pravočasno nadgradnjo informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • piše in poganja skripte in enostavne programe v splošnonamenskih in domenskospecifičnih programskih jezikih (npr. SQL skripte, lupine operacijskih sistemov ipd.)
 • upravlja z uporabniki upoštevajoč GDPR (identitete, gesla, kvalificirana digitalna potrdila, nadzor dostopa, anonimnost ...)
 • administrira posamezne osebne računalnike (Linux, MS Windows …)
 • administrira osebne računalnike in strežnike v domeni (FreeBSD, Linux, MS Windows …)
 • izdeluje varnostne kopije sistemskih in uporabniških podatkov, izvaja njihovo obnavljanje in skrbi za varno hranjenje varnostnih kopij
 • upravlja informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve za nadzor in preprečevanje vdorov (požarna pregrada, IDS, IPS ...)
 • izvaja varnostne ukrepe pri delovanju in dostopu do informacijsko-komunikacijske opreme in storitev (omejitve dostopa glede na uporabnika, glede na lokacijo naprave – zunanja/notranja, varno shranjevanje podatkov, varnost v komunikaciji) in opozarja na pomanjkljivosti
 • optimizira delovanje opreme (napiše konfiguracijske skripte, pripravi centralno upravljanje informacijsko-komunikacijske opreme in storitev ...)

vzdržuje informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve
 • samostojno opravi zahtevnejša vzdrževalna dela skladno s proizvajalčevimi navodili in po potrebi predlaga nadgradnje
 • aktivira pogodbenega vzdrževalca
 • posodablja programsko opremo (sistemsko, vmesno, uporabniško ...)
 • pripravi dokumentacijo za vzdrževanje, posodabljanje in nadgrajevanje informacijsko-komunikacijske opreme in storitev

Komercialna dela izdeluje kalkulacije, predračune in ponudbe 
 • pozna osnovne ekonomske vidike ponujenih izdelkov in storitev
 • pozna osnove finančnega poslovanja podjetij in elemente finančnega načrtovanja ter spremljanja finančnega poslovanja
 • pozna vrsto in strukturo stroškov in investicij
 • pozna normative za porabo časa in materiala
 • analizira stroške po opravljenih delih
 • pripravlja obračun za izdelke in storitve
 • pripravlja ponudbe izdelkov in storitev na podlagi kalkulacij
 • predstavi naročniku ponudbo oz. projektne rešitve ter potrebne resurse za realizacijo projekta
 • pripravlja (in sklepa) pogodbe s poslovnimi partnerji
 • sprejema in rešuje reklamacije oz. pritožbe
 • pridobiva in obdela naročila
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje

Administrativna dela vodi evidence, delovno dokumentacijo in pripravo poročil 
 • razume pomen vodenja dokumentacije (npr.: pogodba o delu, vodenje evidence prisotnosti, inventura, potni nalogi, nakup v delodajalčevem imenu ...)
 • uporablja računalnik in programsko opremo za vnos podatkov, obdelavo besedil, preglednice in elektronsko komunikacijo
 • ažurno, natančno, sistematično in namensko spremlja in vpisuje podatke v evidence skladno z značilnostmi delovnega mesta
 • pripravlja, izdeluje in ureja delovno, tehnično, tehnološko in projektno dokumentacijo
 • pripravlja delovne naloge
 • pripravlja poslovna in druga poročila
 • arhivira dokumente v fizični in/ali elektronski obliki
Vodenje vodi skupino  ali projekt
 • postavlja jasne in realne cilje in skladno z njimi razporeja in delegira delo ter določa prednostne naloge (prioritete)
 • načrtuje delo ter razdeli naloge glede na sposobnosti oziroma kompetence članov skupine
 • sestavlja učinkovite delovne skupine
 • vodi tehnična dela rednega in investicijskega vzdrževanja
 • dela v projektnih timih, ki izvajajo večje projekte procesnega vodenja
 • usklajuje dela in naloge izvajalcev projekta skladno z načeli in metodami timskega in projektnega dela
 • določa merila učinkovitosti in uspešnosti zaposlenih
 • vzpostavlja zaupanje, spodbuja sodelovanje in motivira druge za doseganje ciljev
 • uporablja učinkovit stil in metode za usmerjanje zaposlenih k doseganju zastavljenih ciljev
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog
 • konstruktivno razrešuje konflikte med člani skupine in spretno tehta različna stališča
 • spremlja izvajanje nalog in zagotavlja konstruktivne povratne informacije glede njihovega uresničevanja
 • daje predloge v timu pri analiziranju izrabe delovnega časa, kadrovskih in drugih resursov
 • uspešnost zaposlenih ocenjuje veljavno in zanesljivo ter sodeluje pri nagrajevanju
 • skrbi za osebni in poklicni razvoj zaposlenih
 • spodbuja ustvarjalno mišljenje, inovativnost in spretnost logičnega reševanja problemov
 • se konstruktivno odziva na izražene potrebe ali pomisleke članov delovne skupine
Nadzor dela nadzira delo skupine ali projekta
 • pozna način in postopek poročanja
 • pozna osnovne zahteve in standarde za izvedbo dela
 • organizira, vodi, koordinira  nadzor projektov, procesov in storitev
 • svetuje, vodi in nadzira delo sodelavcev in strokovnega tima, vodenje evidenc in dokumentacije
 • skrbi za pravilno ravnanje, vedenje in delo skupine
 • nadzira delovanje naprav v procesu
 • nadzira uporabo orodja, sredstev, materiala in odpadnih materialov
 • obvešča nadrejene o pomanjkljivostih v procesu
 • skrbi za pravilno in pravočasno izvedbo delovnih postopkov

Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo 
 • pozna in razume temeljna načela kakovostnega dela
 • določa parametre za zagotavljanje kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja in vodenja kakovosti ter elemente poslovne odličnosti (npr. ISO 9001 …)  
 • daje predloge v timu  v procesih internega zagotavljanja kakovosti izdelkov in/ali storitev
 • nenehno kontrolira in izboljšuje lastno delo skladno z določenimi predpisi in standardi kakovosti (če obstajajo)
 • kontrolira delovanje procesov in naprav
 • kontrolira in ocenjuje delo drugih in izboljšuje postopke dela
 • izvaja kontrolne in merilne postopke
 • preverja, ali so končni izdelki in/ali storitve skladni s predpisanimi standardi
 • racionalno uporablja vire, ki jih potrebuje pri delu
 • izvaja dela skladno s tehničnimi, tehnološkimi in terminskimi navodili
 • uporablja metode za pridobivanje in uporabo informacij o zadovoljstvu uporabnikov glede kakovosti izdelkov/storitev
 • ugotavlja napake in sodeluje pri ugotavljanju vzrokov
 • oceni stroške delovanja sistema
 • vzdržuje pripomočke in naprave, ki jih potrebujejo za kakovostno izvedbo svojega dela
 • sproti poroča o napredku in morebitnih težavah (uporaba orodij za podporo delovnega procesa)
 • optimizira delovne procese
 • pozna in upošteva etična merila
Komunikacija komunicira z nadrejenimi, s sodelavci in strankami 
 • pozna načela timskega dela
 • vzpostavlja sodelovalni odnos z nadrejenimi in s sodelavci
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in z nadrejenimi
 • pozna komunikacijsko shemo podjetja (poišče ustreznega sogovornika ...)
 • pisno in ustno komunicira o izvajanju del z naročnikom, vodjo projekta in s sodelavci pri projektu
 • komunicira z drugimi s pomočjo uporabe digitalnih orodij in aplikacij (digitalna pismenost)
 • izbere primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog (uporaba orodij za prijavo napak, e-pošta, telefonski ali video klic, uradni dopis …)
 • podaja konstruktivne povratne informacije sodelavcem in nadrejenim
 • opiše problem in utemelji predlagano rešitev
 • sprejema in predaja informacije in navodila o delu
 • pridobiva dodatne potrebne podatke od sodelavcev v zvezi z evidentiranimi problemi ter z njimi izmenjuje izkušnje
 • spoštuje pravila poštenega poslovnega odnosa
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja in ravna skladno s poslovnim bontonom
 • vzpostavlja in vzdržuje dobre poslovne odnose s poslovnimi partnerji
 • komunicira v slovenskem in tujem jeziku (uporablja strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku)
 • obvlada in uporablja strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku pri komunikaciji s sodelavci znotraj in zunaj organizacije ter s poslovnimi partnerji
 • pozna osnove etike in bontona komuniciranja pri delu v skupini in s strankami, z uporabniki, s ponudniki, proizvajalci …)
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu in okolje na delovnem mestu

 • pozna zakonodajo oz. predpise s področja varovanja zdravja in okolja ter dolžnosti in pravice povezane z njimi
 • pozna postopke za preprečevanje nesreč in ravnanje ob nesrečah
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe opreme in naprav
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in požarni varnosti
 • uporablja osebno varovalno opremo
 • izbere delovnim razmeram ustrezna zaščitna sredstva in jih pravilno uporabi
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke skladno s predpisi o varovanju okolja
 • določa in nadzira izvajanje ukrepov varnosti pri delu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Vera Suhadolnik, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Boštjan Vlaovič, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
 • Matej Črepinšek, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
 • Iztok Humar, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
 • Andrej Brodnik, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • Andrej Krajnc, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije-Sekcija elektronikov in mehatronikov, Ljubljana
 • Aleksandar Lazarević, Računalniško svetovanje in izobraževanje, Aleksandar Lazarević, s.p., Mengeš
 • Andreja Smole, CosyLab, d.o.o., Ljubljana
 • Dare Stojan, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.