Katalog

Naziv:

Baletni plesalec/baletna plesalka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.7.2013

Predhodniki:

Klasius-P16:

Glasba, ples in uprizoritvene umetnosti (0215)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Baletni plesalec/baletna plesalka (8623521011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Baletni plesalec/baletna plesalka: 86235210 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Vsaj srednješolska izobrazba in
 • vsaj 3 leta delovnih izkušenj kot baletni plesalec ali dokazilo o plesnih sodelovanjih pri šestih različnih baletnih predstavah.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni možno pridobiti v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in lahko prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

Praktično preverjanje z ustnim zagovorom ali ogled baletne predstave, v kateri kandidat trenutno plesno sodeluje, z ustnim zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati, so:
 • priprava kandidata na delo,
 • natančnost in doslednost pri izvajanju, 
 • poznavanje baletnega področja,
 • sposobnost baletnega plesnega izražanja,
 • pravilna uporaba baletne terminologije,
 • komunikativnost in skupinsko delo,
 • psihofizična sposobnost,
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu.
 
Izločilna merila:

 • nenatančnost pri delu in plesnobaletni izvedbi,
 • neustrezna priprava ali opustitev priprave na delo (ogrevanje, raztezanje),
 • neskladnost baletne izvedbe z glasbo,
 • neupoštevanje zakonov o varnosti pri delu.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja
Delež (%)
Praktično preverjanje
80
Ustni zagovor
20


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Baletni plesalec/baletna plesalka

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Dvorana z neloščenim lesenim ladijskim podom ali z drugo ustrezno baletno podlago (vinil ali vinilu podobna tvarina) z možnostjo glasbene spremljave.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima vsak:

 • vsaj srednješolsko baletno izobrazbo z vsaj 7-letnimi solističnimi izkušnjami klasičnega baletnega plesanja ali vsaj srednješolsko baletno izobrazbo z vsaj 3 leti solističnih izkušenj klasičnega baletnega plesanja in 7-letnimi koreografskimi ali pedagoškimi izkušnjami na področju klasičnega baleta.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izraža se v plesu in igri
 • usklajeno izvaja balet
 • izvaja delovne naloge skladno z navodili nadrejenega (koreografa, pedagoga, baletnega mojstra ali umetniškega vodje/direktorja baleta)
 • zapomni si in ponovi različne plesne kombinacije
 • pleše sam, v paru ali v skupini
 • izraža svoje znanje klasične baletne tehnike
 • izraža svojo osebnost in svoje baletno znanje
 • deluje v skupini

 • pozna zakonitosti motorike in gibanja v prostoru
 • obvlada klasično baletno tehniko, sodobne baletne tehnike, baletno podržko (ples v dvoje) in osnove karakternih in starinskih plesov
 • pozna osnove teorije glasbe
 • pozna zgodovino plesa in baleta
 • pozna strokovno terminologijo
 • pozna načela in metode skupinskega dela

Predstavi svojo baletno vlogo v eni od odplesanih predstav:

 • opiše svoje dosedanje plesne izkušnje pri baletnih predstavah
 • telesno in psihično se pripravi na vlogo
 • odpleše in razloži svojo vlogo kot posameznik ali v skupini
 • obvladuje baletno tehniko
 • upošteva in utemelji zasnovo baleta
 • predstavi način upoštevanja zahtev koreografa
 • predstavi način sodelovanja s soplesalci (komunikacija ipd.)
 • utemelji upoštevanje odnosa do soplesalcev
 • umesti svojo baletno vlogo v določeno zgodovinsko obdobje

Predstavi določene baletne korake po izboru komisije:

 • telesno in psihično se pripravi na vlogo
 • izkaže poznavanje baletne strokovne terminologije
 • baletne korake izvaja v skladu z glasbo
 • prikaže in utemelji smiselnost določenega vrstnega reda pri izvajanju posameznih korakov

izvaja vaje za vzdrževanje svojih plesnih sposobnosti in znanj ter vaje za nastope v predstavah
 • upošteva časovni protokol za izvedbo vaj ter se nanje predhodno in pravočasno pripravi ter ogreje
 • obiskuje vaje za vzdrževanje svojih plesnih sposobnosti in znanj, kjer natančno izvaja vaje skladno z navodili nadrejenega
 • samostojno izbira vaje za ogrevanje, ohlajanje in raztezanje
 • pleše samostojno, s partnerjem/-i ter v manjši ali večji skupini
 • svoje plesne korake usklajuje s koraki partnerja in skupine
 • upošteva strokovna navodila in popravke
 • vzdržuje zahtevano raven tehničnega znanja, fizičnih zmožnosti in telesne pripravljenosti

 • pozna vaje za postopno ogrevanje in raztezanje
 • pozna načine vzdrževanja pričakovanega nivoja tehničnih spretnosti, fizičnih zmožnosti in telesne pripravljenosti
 • pozna postopke usklajevanja plesnih korakov s koraki partnerja in skupine

Predstavi organizacijski del in priprave vloge, ki jo je kandidat odplesal v eni od odplesanih baletnih predstav:

 

 • predstavi koliko časa je bilo potrebno za pripravo te vloge,
 • predstavi kondicijsko pripravljenost in tehnično zahtevnost te vloge,
 • prikaže na kakšen način pripravi in ogreje svoje telo, za doseganje najboljšega cilja - odplesati čim bolje vlogo,
 • pove in pokaže kateri baletni koraki so zanj zahtevali še dodatno delo in natančnost za napredovanje vloge,
 • opiše napotke in korekcije nadrejenega, ki so pripomogli k napredovanju vloge.

 


 

Predstavi in opiše proces telesne pripravljenosti pred izvajanjem vloge in po končani predstavi:

 

 • Predstavi in opiše postopek ene vaje:

 • predhodno ogrevanje mišic in tetiv
 • predhodno raztegovanje mišic in tetiv
 • naknadno ohlajanje in sprostitev
vzdržuje telesne sposobnosti
 • skrbi za skladen telesni in duševni razvoj
 • upošteva pravila klasične baletne tehnike
 • ustrezno ukrepa v primeru telesne poškodbe
 • zaveda se lastnih fizičnih sposobnosti in omejitev
 • vzdržuje telesno sposobnost skladno s standardi, ki veljajo za baletno umetnost
 • opozori, ko je preutrujen/a

 • pozna načine ohranjanja in izboljševanja svojih baletnih sposobnosti in znanj
 • pozna načine ohranjanja lastnega zdravja in preprečevanja poškodb
 • pozna nevarnosti najpogostejših fizičnih poškodb in zna preventivno ukrepati
 • pozna osnove anatomije in fiziologije

Utemelji zavedanje telesnih in psihičnih sposobnosti pred, med in po odplesani vlogi:

 • opiše način vzdrževanja in izboljševanja telesno baletnih sposobnosti
 • razloži postopek ukrepov ob občutkih preutrujenosti
 • razloži, kako vzdržuje in izboljšuje psihično pripravljenost
 • opiše potek osredotočenja na vajo oz. predstavo
 • razloži pomembnost motivacije pri procesu dela
 • utemelji vpliv plesalčevega samozavedanja in samozaupanja na vlogo

 

Opiše primer telesne poškodbe in primer psihične poškodbe po izboru komisije:

 • opiše prvo pomoč in potrebne nadaljnje ukrepe
 • utemelji pomen samopomoči in pomoči soplesalcem/ev
 • pove, kako vzdržujemo preventivo, da preprečimo poškodbe
 • predstavi, katere so pogoste poškodbe in v katerih primerih se najpogosteje lahko zgodijo
študira in ustvarjalno sooblikuje vloge
 • upošteva napotke koreografa in sodeluje z njim pri oblikovanju vlog za nastope v baletnih predstavah
 • razume in ozavesti vlogo
 • pleše v skladu z zahtevami baletnih predstav klasične in sodobne usmeritve
 • razlikuje med posameznimi baletnimi tehnikami in stili

 • pozna osnove koreografije in improvizacije
 • pozna zasnovo predstave
 • pozna osnove dramske igre pri oblikovanju baletnih vlog
 • pozna posebnosti in razlike posameznih baletnih tehnik in stilov/slogov
Opiše študij in sooblikovanje vloge na eni od odplesanih predstav:
 •  utemelji potek komunikacije med koreografom in baletnim plesalcem od začetne faze študija nove baletne predstave naprej
 • pojasni, kako oblikuje svojo vlogo v zvezi z zahtevami koreografa
 • pojasni razliko med posameznimi baletnimi slogi in baletnimi tehnikami
 • opiše razliko pri oblikovanju klasične vloge, vloge v karakternem plesu ali vloge v starinskem plesu

  Predstavi zasnovo predstave pri kateri je sodeloval:

 • predstavi zasnovo predstave iz zornega kota baletnega plesalca – poustvarjalca
 • upošteva izdelavo dramskega lika pri predstavah, ki pripovedujejo zgodbo
 • izkaže poznavanje ustvarjanja vloge v nepripovednem – abstraktnem baletu
 • pokaže primer vsebinskega in nevsebinskega plesa
pleše in sodeluje pri pripravah za predstave in izvedbah le-teh, uprizoritvah
 • uporablja in preizkuša rekvizite ter predlaga izboljšave
 • se ogreje, maskira in obleče v skladu z navodili za pripravo na predstavo
 • udeleži se fotografiranja v zvezi s predstavitvijo določene predstave
 • pleše in konstruktivno sodeluje na baletnih vajah z orkestrom, glavnih vajah, generalkah in predstavah
 • javno nastopa

 • pozna pomen konstruktivnega sodelovanja pri pripravah na predstave in na predstavah samih
 • zna uporabljati svoje baletno znanje pri pripravah za predstave in izvedbah le-teh, uprizoritvah
 • pozna osnove psihologije osebnosti, tehnike obvladovanja stresa in si zna postavljati cilje

Opiše pripravo na eno od odplesanih predstav:

 • opiše smotrno uporabo rekvizitov, če so ti del predstave
 • razloži kako upošteva ustrezno ogrevanje in raztegovanje kot pripravo na delo
 • predstavi pomen kostuma, maske in lasulje za podajanje vloge v predstavi
 • predstavi pomen orkestralnih, glavnih vaj in generalke v zaključni fazi pred premiero

  Predstavi zamisel sodelovanja pri pripravi na eno od odplesanih predstav:

 • razloži pomen sodelovanja vsakega posameznika pri pripravah na predstavo in pri predstavi sami
 • opiše pomen predhodnega pridobivanja baletnega znanja za kakovostno izvedbo predstave
 • razloži način premagovanja treme in druge možne načine

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Agripina Vaganova: Osnove klasičnega plesa, Debora, Ljubljana 1999.
 • Nikolaj Tarasov: Klassičeskij tanec, Iskusstvo, Moskva 1971.
 • Serge Lifar: Traité de danse académique, Ed. Bordas, Paris 1949.
 • Henrik Neubauer: Baletni besednjak, Forma 7, Ljubljana 1999.
 • Henrik Neubauer: Razvoj baletne umetnosti v Sloveniji I in II, Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Ljubljana 1998 in 1999.
 • Nikolaj Serebrenikov: Podderžka v duetnom tance, Iskusstvo, Leningrad 1969 ali
 • Pas de deux im klassischen Tanz, Henschelverlag, Berlin 1976.
 • Rudolf Slavskij: Iskusstvo pantomimy, Iskusstvo, Moskva1962.
 • Henrik Neubauer: Svet odrske igre, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Ljubljana 2003.
 • Henrik Neubauer: Ples skozi stoletja, Forma 7, Ljubljana 1998.
 • Henrik Neubauer: Karakterni plesi, Slovensko komorno glasbeno gledališče, Ljubljana 2005.


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Henrik Neubauer, baletni plesalec, koreograf, pedagog
 • Ksenija Kovač, baletna plesalka v SNG Operi in baletu Ljubljana, Sindikat Glosa
 • Primož Rode, Društvo baletnih in umetniških ustvarjalcev Slovenije, DBUS
 • Biserka Močnik, Ministrstvo za kulturo

 

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

-    mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.