Poklicni standard

Naziv:

Baletni plesalec/baletna plesalka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

20.12.2011

Predhodniki:

Klasius-P16:

Glasba, ples in uprizoritvene umetnosti (0215)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Baletni plesalec/baletna plesalka (86235210)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. pripravlja se na delo baletnega plesalca
 2. sporazumeva se z baletnimi plesalci, s sodelavci in z drugimi strokovnjaki na področju baletne umetnosti
 3. zagotavlja kakovost lastnega dela in izvaja samovrednotenje dela
 4. varuje zdravje in okolje ter zagotavlja delovno varnost
 5. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 6. javno nastopa kot baletni plesalec
 7. sposoben je izražati se v plesu in igri
 8. pleše in sodeluje pri pripravah za predstave in na izvedbah le-teh, uprizoritvah
 9. študira in ustvarjalno sooblikuje vloge
 10. uporablja francosko strokovno terminologijo
 11. izvaja vaje za vzdrževanje svojih plesnih sposobnosti in znanj ter vaje za nastope v predstavah
 12. skrbi za skladen telesni in duševni razvoj ter strokovni razvoj

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi se na delo
 • upošteva plan dela
 • uporablja baletni stroki ustrezno delovno obleko, obutev in ostalo opremo
 • se seznani z načinom dela v organizaciji in se ravna skladno z njim
 • uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo

 

 • pozna način organizacije dela v organizaciji ter način lastne priprave na delo
 • pozna sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Operativna dela izraža se v plesu in igri
 • usklajeno izvaja balet
 • izvaja delovne naloge skladno z navodili nadrejenega (koreografa, pedagoga, baletnega mojstra ali umetniškega vodje/direktorja baleta)
 • zapomni si in ponovi različne plesne kombinacije
 • pleše sam, v paru ali v skupini
 • izraža svoje znanje klasične baletne tehnike
 • izraža svojo osebnost in svoje baletno znanje
 • deluje v skupini

 • pozna zakonitosti motorike in gibanja v prostoru
 • obvlada klasično baletno tehniko, sodobne baletne tehnike, baletno podržko (ples v dvoje) in osnove karakternih in starinskih plesov
 • pozna osnove teorije glasbe
 • pozna zgodovino plesa in baleta
 • pozna strokovno terminologijo
 • pozna načela in metode skupinskega dela
izvaja vaje za vzdrževanje svojih plesnih sposobnosti in znanj ter vaje za nastope v predstavah
 • upošteva časovni protokol za izvedbo vaj ter se nanje predhodno in pravočasno pripravi ter ogreje
 • obiskuje vaje za vzdrževanje svojih plesnih sposobnosti in znanj, kjer natančno izvaja vaje skladno z navodili nadrejenega
 • samostojno izbira vaje za ogrevanje, ohlajanje in raztezanje
 • pleše samostojno, s partnerjem/-i ter v manjši ali večji skupini
 • svoje plesne korake usklajuje s koraki partnerja in skupine
 • upošteva strokovna navodila in popravke
 • vzdržuje zahtevano raven tehničnega znanja, fizičnih zmožnosti in telesne pripravljenosti

 • pozna vaje za postopno ogrevanje in raztezanje
 • pozna načine vzdrževanja pričakovanega nivoja tehničnih spretnosti, fizičnih zmožnosti in telesne pripravljenosti
 • pozna postopke usklajevanja plesnih korakov s koraki partnerja in skupine
vzdržuje telesne sposobnosti
 • skrbi za skladen telesni in duševni razvoj
 • upošteva pravila klasične baletne tehnike
 • ustrezno ukrepa v primeru telesne poškodbe
 • zaveda se lastnih fizičnih sposobnosti in omejitev
 • vzdržuje telesno sposobnost skladno s standardi, ki veljajo za baletno umetnost
 • opozori, ko je preutrujen/a

 • pozna načine ohranjanja in izboljševanja svojih baletnih sposobnosti in znanj
 • pozna načine ohranjanja lastnega zdravja in preprečevanja poškodb
 • pozna nevarnosti najpogostejših fizičnih poškodb in zna preventivno ukrepati
 • pozna osnove anatomije in fiziologije
študira in ustvarjalno sooblikuje vloge
 • upošteva napotke koreografa in sodeluje z njim pri oblikovanju vlog za nastope v baletnih predstavah
 • razume in ozavesti vlogo
 • pleše v skladu z zahtevami baletnih predstav klasične in sodobne usmeritve
 • razlikuje med posameznimi baletnimi tehnikami in stili

 • pozna osnove koreografije in improvizacije
 • pozna zasnovo predstave
 • pozna osnove dramske igre pri oblikovanju baletnih vlog
 • pozna posebnosti in razlike posameznih baletnih tehnik in stilov/slogov
pleše in sodeluje pri pripravah za predstave in izvedbah le-teh, uprizoritvah
 • uporablja in preizkuša rekvizite ter predlaga izboljšave
 • se ogreje, maskira in obleče v skladu z navodili za pripravo na predstavo
 • udeleži se fotografiranja v zvezi s predstavitvijo določene predstave
 • pleše in konstruktivno sodeluje na baletnih vajah z orkestrom, glavnih vajah, generalkah in predstavah
 • javno nastopa

 • pozna pomen konstruktivnega sodelovanja pri pripravah na predstave in na predstavah samih
 • zna uporabljati svoje baletno znanje pri pripravah za predstave in izvedbah le-teh, uprizoritvah
 • pozna osnove psihologije osebnosti, tehnike obvladovanja stresa in si zna postavljati cilje
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost lastnega dela in izvaja samoevalvacijo dela
 • spremlja razvoj baletne stroke
 • se stalno strokovno izpopolnjuje na baletnem, plesnem in umetniškem področju
 • vodi osebno mapo lastnih dosežkov
 • išče nove rešitve in pristope
 • širi baletno kulturo v slovenskem prostoru

 • pozna in spoštuje načela poklicne etike
 • pozna pomen baleta in njegovo kulturno poslanstvo
 • pozna pomen stalnega strokovnega izpopolnjevanja
Vzdrževanje in popravila ima odgovoren odnos do plesne opreme in pripomočkov
 • vzdržuje plesno opremo in plesne pripomočke
 • pristojnim sporoča o okvarah, če jih opazi

 • pozna ukrepe za varno delo s plesno opremo in pripomočki
Komunikacija sporazumeva se s plesalci, strokovnjaki ter z drugimi notranjimi in zunanjimi sodelavci
 • sporazumeva se s plesalci, z notranjimi in zunanjimi sodelavci
 • uporablja francosko strokovno terminologijo
 • s pravilno komunikacijo preprečuje konflikte in razrešuje nastale probleme

 • obvlada strokovno terminologijo v francoskem jeziku
 • obvlada pisno in ustno sporazumevanje v slovenskem jeziku
 • pozna metode verbalnega in neverbalnega sporazumevanja
Varovanje zdravja in okolja zagotavlja delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela
 • ravna v skladu s predpisi o varnosti pri delu
 • ravna v skladu s predpisi o varovanju zdravja in okolja ter s predpisi o požarni varnosti

 • pozna predpise zakona o varnosti pri delu
 • pozna predpise o varovanju zdravja in okolja ter o požarni varnosti
 • pozna različne vrste možnih nevarnosti in poškodb na delovnem mestu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Darinka Lavrič Simčič, SNG Opera in balet Ljubljana
 • Sonja Kerin, SNG Opera in balet Ljubljana
 • Edward Clug, SNG Opera in balet Maribor
 • Ksenija Kovač, Sindikat GLOSA
 • Biserka Močnik, Ministrstvo za kulturo
 • Marija Gregorc, Ministrstvo za šolstvo
 • Alenka Tomc, Konservatorij za glasbo in balet, Ljubljana
 • Matej Selan, Konservatorij za glasbo in balet, Ljubljana
 • Vojko Vidmar, Društvo baletnih umetnikov Slovenije
 • dr. Henrik Neubauer, Društvo baletnih umetnikov Slovenije
 • Darja Sebastian, Društvo baletnih umetnikov Slovenije
 • Anica Justinek, CPI

 

Koordinacija:

 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.