Katalog

Naziv:

Blagajnik/blagajničarka v igralnici

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

13.7.2021

Predhodniki:

Blagajnik/ blagajničarka v igralnici (31838361)

Klasius-P16:

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Blagajnik/blagajničarka v igralnici (8586858011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Blagajnik/blagajničarka v igralnici, 85868580 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • izobrazba najmanj na ravni SOK 5 ali
 • izobrazba najmanj na ravni SOK 4 in 3 leta delovnih izkušenj kot blagajnik v katerikoli dejavnosti in
 • dokazilo o nekaznovanosti - da kandidat ni bil pravnomočno obsojen na zaporno kazen zaradi kaznivih dejanj zoper življenje in telo, človekovo zdravje, premoženje, gospodarstvo, pravni promet, uradno dolžnost in javna pooblastila ali javni red in mir, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti, 
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

 • priprava kandidata na del
 • priprava in uporaba pripomočko
 • poznavanje predpisov in pravil iger

5

Izvedba

 • obvladovanje zaporedja opravi
 • pravilnost in kakovost storitv
 • komunikativnost

60

Dokumentacija

 • poznavanje vsebin blagajniških listin in obrazce
 • pravilno vključevanje predpisanih vsebin v blagajniške obrazce

20

Zagovor

 • pravilnost, strokovnost in natančnost odgovorov

15


Izločilna merila:
 • ni izločilnih meril


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • učilnica z igralnimi avtomati, igralnimi mizami in blagajniškim mestom,
 • vrednostna sredstva,
 • nadzorni informacijski sistem,
 • računalnik s pripadajočimi aplikacijami,
 • blagajniške listine in obrazci (v fizični ali e-obliki),
 • števni stroj za gotovino,
 • računski stroji,
 • pripomočki za prepoznavanje ponarejenega denarja.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima

 • najmanj en član izobrazbo na ravni SOK 7 ali izobrazbo na ravni SOK 6 s področja ekonomije ali družboslovja in 3 leta delovnih izkušenj na področju blagajniškega poslovanja v igralništvu in 
 • najmanj en član izobrazbo na ravni SOK 6 ali izobrazbo na ravni SOK 5 in 5 let delovnih izkušenj na področju blagajniškega poslovanja v igralništvu, 
 • tretji član izpolnjuje enega od zgoraj navedenih pogojev.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
prevzame in odpre blagajno
 • prevzame ključe z osebnim geslom iz ključarice ali iz komisijsko zaprte kuverte
 • prešteje začetno dotacijo denarne vrednosti in jo potrdi s podpisom na blagajniškem izdatku ali v informacijskem sistemu
 • prenese denar na blagajno igralnice skladno z internimi igralniškimi predpisi 
 • preveri začetno dotacijo vrednostnih žetonov
 • prevzame začetno dotacijo vrednostnih žetonov in s podpisom potrdi prevzem ali potrdi prevzem v informacijskem sistemu
 • prijavi se v igralniški informacijski sistem s svojim geslom
 • pozna vrste valut, ki jih igralnica sprejema
 • obvlada uporabo tečajne liste
 • odpre blagajno
 • pozna in izvaja postopek štetja gotovine in vrednostnih žetonov
Prešteje začetno dotacijo denarne vrednosti:
 • prevzame začetno dotacijo gotovine in vrednostnih žetonov skladno s predpisanimi delovnimi navodili
 • prešteje gotovino in vrednostne žetone
 • potrdi prevzeto vrednost s podpisom na ustreznem dokumentu (fizično ali v e-obliki)

Odpre blagajno:
 • preveri delovanje števnega stroja za denar
 • preveri delovanje računalniške opreme na blagajni
 • prijavi se v igralniški informacijski sistem s svojim geslom
 • prevzame tečajno listo
 • prepozna vrste valut
 • odpre blagajno
vodi blagajno in blagajniško dokumentacijo
 • prodaja vrednostne žetone
 • odkupuje vrednostne žetone
 • menja različne apoene denarja
 • menja gostom valute na tečajni listi v igralniško valuto za potrebe igre
 • odkupi in prodaja vrednostne lističe od gosta v igralniški valuti 
 • skrbi za zadostno stanje gotovine in vrednostnih žetonov na blagajni ter naroča dodatno dotacijo gotovine in vrednostnih žetonov
 • omogoča gostu nakup žetonov in vrednostnih lističev z različnimi plačilnimi sredstvi skladno z zakonskimi in internimi igralniškimi predpisi 
 • izplača dobitek na podlagi potrdila, izpisanega iz igralnega avtomata ali nadzorno-informacijskega sistema igralnice odgovorni osebi igralnice
 • sprotno vpiše vsako gotovinsko transakcijo (vrednostni lističi, čeki, kartice, izplačila dobitkov na igralnih avtomatih) v igralniški informacijski sistem
 • prevzame neprevzete dobitke na igralnih avtomatih od odgovorne osebe igralnice in vnese dogodek v informacijski sistem
 • izvrši menjavo vrednostnih žetonov na igralni mizi na podlagi dokumenta
 • izdaja dodatno dotacijo vrednostnih žetonov na igralni mizi na podlagi dokumenta
 • sprejme viške in izdaja manke žetonov na igralni mizi na podlagi dokumentov
 • odkriva in prepoznava ponarejeni denar z uporabo tehničnih pripomočkov za odkrivanje ponarejenega denarja
 • izpelje postopek v primeru odkritega ponaredka skladno z zakonskimi in internimi predpisi
 • evidentira vse transakcije skladno s predpisi na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v predpisano dokumentacijo ali informacijski sistem
 • pridobi in vpiše podatke o gostu skladno s predpisi na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v predpisano dokumentacijo ali informacijski sistem
 • uporablja indikatorje za prepoznavanje sumljivih transakcij s področja pranja denarja in financiranja terorizma skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
 • evidentira in spremlja sumljive transakcije skladno s predpisi na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v predpisano dokumentacijo ali informacijski sistem in o tem obvešča odgovorne osebe v igralnici
 • sprejema reklamacije gostov in jih obravnava skladno z internimi predpisi
 • uporablja števne stroje za denar
 • izvaja pravila varnega delovanja (varnostni protokol) in uporablja varnostni sistem skladno z interimi pravili
 • vpiše vse zahtevane podatke v dokument obračuna blagajne
 • izdela poročilo o kartičnem poslovanju ali morebitnih drugih načinih plačilnega poslovanja (igralno-depozitni račun, čekovno poslovanje ipd.)
 • vodi evidenco o odvzemu kartice
 • izpolnjuje obrazce skladno z delovnimi igralniškimi navodili 
 • uporablja in izpolnjuje obrazce ter blagajniško dokumentacijo igralnice, določeno z zakonom in internimi akti 
 • obvlada postopek dela s POS-terminalom
Prodaja vrednostne žetone ali lističe:
 • prevzame in prešteje gotovino po predpisanem postopku
 • vpraša gosta po želeni igri
 • izroči gostu vrednostne žetone ali lističe
Kupi vrednostne žetone ali lističe:
 • prevzame in prešteje vrednostne žetone ali lističe
 • prešteje gotovino na glas po predpisanem postopku pred gostom
 • izroči gotovino gostu

Menja bankovce v različne apoene:
 • prevzame in prešteje gotovino po predpisanem postopku
 • izroči želene apoene gostu

Menja tuje valute na osnovi tečajne liste:
 • prevzame tečajno listo
 • prevzame in prešteje gotovino po predpisanem postopku
 • menja igralcem za potrebe igre valute na tečajni listi v igralniško valuto 
 • izroči gostu vrednostni žeton ali vrednostni listič

Izvede postopek menjave apoenov s kreditno kartico:
 • preveri identiteto gosta
 • opiše postopek dela s POS-terminalom 
 • preda gostu igralni listič ali žeton


Prepozna ponarejen denar:
 • opiše razliko med ponarejenim in pravim bankovcem
 • opiše predpisan postopek pri odkritju ponaredka

Obračuna blagajno (na podlagi pripravljene blagajne in blagajniških izpisov):
 • vpiše začetno stanje blagajne (stanje gotovine in ostalih vrednosti)
 • na podlagi izpisa izvedenih blagajniških transakcij (izplačila in vplačila) le-te vključi v obračun blagajne
 • vpiše končno stanje gotovine in vrednostnih žetonov
Evidentira transakcijo nad zakonsko določeno vrednostjo (gotovinsko ali negotovinsko po izboru komisije):
 • vpiše vse z zakonom določene podatke o gostu in transakciji v predpisani obrazec
 • pojasni, na podlagi katere zakonske podlage izpolnjuje predpisane obrazce in katere podatke potrebuje za izpolnjevanje evidenc 
 • uporablja strokovno terminologijo
zaključi blagajno
 • prešteje, popiše vrednostne žetone, gotovino in evidentira transakcije, ki vplivajo na stanje obračuna
 • ugotavlja razliko med knjižnim in dejanskim stanjem
 • odjavi se iz igralniških informacijskih sistemov
 • zaklene in zapusti delovno mesto
 • preda vse vrednosti
 • odda ključe skladno z internimi akti
Zaključi blagajno (na podlagi pripravljene blagajne in blagajniških izpisov za izvedbo zaključka):
 • prešteje in popiše vrednostne žetone in gotovino
 • ugotavlja razliko med knjižnim in dejanskim stanjem (manko, višek blagajne)
 • opiše postopek ugotavljanja razlike med knjižnim in dejanskim stanjem
 • odjavi se iz igralniških informacijskih sistemov
 • preda vse vrednosti

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Kilby, J., Fox, J., Lucas, A. F. (2005). Casino operations managements, 2. izdaja. ZDA, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Greenlees, e. m. (2008). Casino Accounting and Financial Management, 2. izdaja. ZDA, Nevada: University of Nevada Press
 • Luin, D. (2012). Pravni okviri prirejanja iger na srečo v EU. Nova Gorica: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Dostopno na: https://www.fkpv.si/uploads/s8.pdf
 • Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 19/15). Dostopno na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4600
 • Igralniški standard za osebe, ki morajo za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo imeti dovoljenje – licenco (Uradni list RS, št. 19/02, 104/04 – neuradno prečiščeno besedilo, 81/14). Dostopno na: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?ral=2019005500022
 • Pravilnik o licencah za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 45/02, 77/02 in 109/12). Dostopno na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4104
 • Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B). Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO409
 • Preprečevanje ponarejanja – Banka Slovenije. Dostopno na: https://www.bsi.si/bankovci-in-kovanci/evrobankovci/preprecevanje-ponarejanja
 • Zaščitni elementi evrobankovcev in evrokovancev. Dostopno na: https://www.bsi.si/bankovci-in-kovanci/izobrazevanje/zascitni-elementi-evrobankovcev-in-evrokovancev
 • Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma (Uradni list RS, št. 6/18 in 152/20). Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13000
 • Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih programov (Uradni list RS, št. 70/16, 34/19 in 40/21). Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12905
 • Pravilnik o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav (Uradni list RS, št. 59/08, 88/09, 84/10, 37/11, 109/12 in 93/14). Dostopno na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8450
 • Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih (Uradni list RS, št. 31/07, 50/09, 71/09 – popr. in 112/09). Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5414
 • Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za prireditelje in koncesionarje, ki prirejajo igre na srečo (1. izdaja, november 2017). Dostopno na: https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Drugo/Posebna_podrocja/Igre_na_sreco/Opis/Smernice_za_izvajanje_Zakona_o_preprecevanju_pranja_denarja_in_financiranja_terorizma_za_koncesionarje_in_prireditelje_iger_na_sreco.docx
 • Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 19/15). Dostopno na: http://www.pisrs.si

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Leskovec Mišković Maša, Novo investicije, d. o. o., Trzin
 • Lilijana Vrban Onišak, Hit, d. d., Nova Gorica
 • Prodan Jelena, Igralni salon Princess, Nova Gorica, in Igralni salon Carnevale, Škofije
 • Stanojević Manuela, Novo investicije, d. o. o., Trzin
 • Tanja Šorli, Hit, d. d., Nova Gorica, in Sindikat igralniških delavcev Slovenije
 • Vida Velišček, Hit, d. d., Nova Gorica

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.