Poklicni standard

Naziv:

Blagajnik/blagajničarka v igralnici

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

13.7.2021

Predhodniki:

Blagajnik/ blagajničarka v igralnici (31838360)

Klasius-P16:

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Blagajnik/blagajničarka v igralnici (85868580)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:
 • načrtovati, pripraviti in organizirati lastno delo
 • zagotoviti kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarjati zanjo
 • opraviti delo skladno s predpisi s področja igralništva in s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • prevzeti in odpreti blagajno
 • voditi blagajno, voditi blagajniško dokumentacijo in zaključiti blagajno 
 • komunicirati s sodelavci in z gosti v slovenskem in v vsaj še enem tujem jeziku
 • pregledati in preverjati delovanje strojne opreme in računalniških informacijskih sistemov ter seznanjati pristojne o okvarah in napakah

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • organizira lastno delo
 • upošteva zakonodajo na področju izvajanja iger na srečo in interne akte
 • seznani se z organizacijo igralniške dejavnosti v Sloveniji in v svetu ter se zaveda pomembnosti zagotavljanja odgovornega igralništva
 • seznani se z osnovami igralniške dejavnosti in umeščenostjo dejavnosti v okolje
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in delovna sredstva
 • osebno se pripravi na delo
 • skrbi za svoj zunanji osebni izgled in upošteva pravila poslovnega obnašanja skladno s splošnimi kodeksi ravnanja in obnašanja v igralništvu
 • pregleda in preveri delovanje strojne opreme in računalniških informacijskih sistemov
Operativna dela prevzame in odpre blagajno
 • prevzame ključe z osebnim geslom iz ključarice ali iz komisijsko zaprte kuverte
 • prešteje začetno dotacijo denarne vrednosti in jo potrdi s podpisom na blagajniškem izdatku ali v informacijskem sistemu
 • prenese denar na blagajno igralnice skladno z internimi igralniškimi predpisi 
 • preveri začetno dotacijo vrednostnih žetonov
 • prevzame začetno dotacijo vrednostnih žetonov in s podpisom potrdi prevzem ali potrdi prevzem v informacijskem sistemu
 • prijavi se v igralniški informacijski sistem s svojim geslom
 • pozna vrste valut, ki jih igralnica sprejema
 • obvlada uporabo tečajne liste
 • odpre blagajno
 • pozna in izvaja postopek štetja gotovine in vrednostnih žetonov
vodi blagajno in blagajniško dokumentacijo
 • prodaja vrednostne žetone
 • odkupuje vrednostne žetone
 • menja različne apoene denarja
 • menja gostom valute na tečajni listi v igralniško valuto za potrebe igre
 • odkupi in prodaja vrednostne lističe od gosta v igralniški valuti 
 • skrbi za zadostno stanje gotovine in vrednostnih žetonov na blagajni ter naroča dodatno dotacijo gotovine in vrednostnih žetonov
 • omogoča gostu nakup žetonov in vrednostnih lističev z različnimi plačilnimi sredstvi skladno z zakonskimi in internimi igralniškimi predpisi 
 • izplača dobitek na podlagi potrdila, izpisanega iz igralnega avtomata ali nadzorno-informacijskega sistema igralnice odgovorni osebi igralnice
 • sprotno vpiše vsako gotovinsko transakcijo (vrednostni lističi, čeki, kartice, izplačila dobitkov na igralnih avtomatih) v igralniški informacijski sistem
 • prevzame neprevzete dobitke na igralnih avtomatih od odgovorne osebe igralnice in vnese dogodek v informacijski sistem
 • izvrši menjavo vrednostnih žetonov na igralni mizi na podlagi dokumenta
 • izdaja dodatno dotacijo vrednostnih žetonov na igralni mizi na podlagi dokumenta
 • sprejme viške in izdaja manke žetonov na igralni mizi na podlagi dokumentov
 • odkriva in prepoznava ponarejeni denar z uporabo tehničnih pripomočkov za odkrivanje ponarejenega denarja
 • izpelje postopek v primeru odkritega ponaredka skladno z zakonskimi in internimi predpisi
 • evidentira vse transakcije skladno s predpisi na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v predpisano dokumentacijo ali informacijski sistem
 • pridobi in vpiše podatke o gostu skladno s predpisi na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v predpisano dokumentacijo ali informacijski sistem
 • uporablja indikatorje za prepoznavanje sumljivih transakcij s področja pranja denarja in financiranja terorizma skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
 • evidentira in spremlja sumljive transakcije skladno s predpisi na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v predpisano dokumentacijo ali informacijski sistem in o tem obvešča odgovorne osebe v igralnici
 • sprejema reklamacije gostov in jih obravnava skladno z internimi predpisi
 • uporablja števne stroje za denar
 • izvaja pravila varnega delovanja (varnostni protokol) in uporablja varnostni sistem skladno z interimi pravili
 • vpiše vse zahtevane podatke v dokument obračuna blagajne
 • izdela poročilo o kartičnem poslovanju ali morebitnih drugih načinih plačilnega poslovanja (igralno-depozitni račun, čekovno poslovanje ipd.)
 • vodi evidenco o odvzemu kartice
 • izpolnjuje obrazce skladno z delovnimi igralniškimi navodili 
 • uporablja in izpolnjuje obrazce ter blagajniško dokumentacijo igralnice, določeno z zakonom in internimi akti 
 • obvlada postopek dela s POS-terminalom
zaključi blagajno
 • prešteje, popiše vrednostne žetone, gotovino in evidentira transakcije, ki vplivajo na stanje obračuna
 • ugotavlja razliko med knjižnim in dejanskim stanjem
 • odjavi se iz igralniških informacijskih sistemov
 • zaklene in zapusti delovno mesto
 • preda vse vrednosti
 • odda ključe skladno z internimi akti
Komercialna dela informira se o akcijah komercialne službe v igralnici
 • seznanjen je s komercialnimi akcijami v igralnici in deluje skladno z delovnimi navodili
Administrativna dela vodi evidence in izpolnjuje obrazce
 • vodi in izpolnjuje predpisane obrazce skladno z zakonodajo in internimi navodili
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja kakovost lastnega dela in storitev
 • poroča odgovorni osebi v igralnici o odstopanjih od sprejetih standardov in pravil
 • zagotavlja delovanje skladno s predpisano zakonodajo in z internimi akti
 • varuje poslovne tajnosti
 • varuje osebne podatke
 • udeležuje se zakonsko predpisanih izobraževanj
Vzdrževanje in popravila seznanja pristojne zaposlene z okvarami na strojni in programsko-informacijski opremi
 • sporoča napake in okvare na strojni in programsko-informacijski opremi skladno z internimi akti
Komunikacija komunicira s sodelavci
 • uporablja strokovno izrazoslovje in načela timskega dela
 • ravna skladno s poslovnim bontonom
komunicira z gosti 
 • komunicira v slovenskem in v najmanj enem tujem jeziku
 • podaja splošne informacije gostu o igrah in dogodkih v igralnici
 • preprečuje nastanek konfliktnih situacij in rešuje konflikte skladno z internimi akti
 • vzdržuje profesionalen odnos do gostov
 • uporablja strokovno izrazoslovje
 • z gosti komunicira skladno z dogovorjenimi internimi pravili obnašanja do gostov v igralnici in izven nje 
 • pojasni gostu postopke pri transakcijah na blagajni
Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno in gostovo varnost ter varuje zdravje na delovnem mestu
 • seznani se s predpisi in izvaja predpise s področja varnosti in zdravja pri delu
 • seznani se s predpisi in izvaja predpise s področja varstva pred požarom
 • seznani se z izjavo o varnosti z oceno tveganja na delovnem mestu in jo razume
 • pozna in upošteva sanitarno-higienske in varnostne predpise
 • spremlja in izvaja navodila internih služb za uporabo zaščitnih sredstev pri delu 
 • ohranja svojo psihofizično kondicijo
 • informira goste o odgovornem igranju ter usmerja goste k sodelavcem, ki zagotavljajo napotke o tem, kje gostje lahko dobijo pomoč ob zasvojenosti

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Leskovec Mišković Maša, Novo investicije, d. o. o., Trzin
 • Lilijana Vrban Onišak, Hit, d. d., Nova Gorica
 • Prodan Jelena, Igralni salon Princess, Nova Gorica, in Igralni salon Carnevale, Škofije
 • Stanojević Manuela, Novo investicije, d. o. o., Trzin
 • Tanja Šorli, Hit, d. d., Nova Gorica, in Sindikat igralniških delavcev Slovenije
 • Vida Velišček, Hit, d. d., Nova Gorica
 • Predstavnik sindikata v igralništvu

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.