Katalog

Naziv:

Savnar/savnarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

8.12.2021

Predhodniki:

Savnar/savnarka (51384831)

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Savnar/savnarka (8433843011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Savnar/savnarka 84338430 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • izobrazba najmanj na ravni SOK 4 in
 • najmanj dve leti delovnih izkušenj s področja savnanja, kar kandidat dokazuje s pogodbami o delu ali referenčnimi pismi delodajalcev oz. ponudnikov storitev savnanja

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2. Način preverjanja

Praktično preverjanje z zagovorom.

5. Merila preverjanja 

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

načrtovanje in priprava naloge

priprava kandidata na delo (osebna urejenost, higiena)

10

ustreznost načrta aromaterapevtskega tretmaja glede na strankine potrebe

izvedba

priprava delovnega mesta, naprav in pripomočkov ter materiala (urejenost, ustreznost)

40

obvladovanje določenega zaporedja opravil

strokovnost izvedbe razgovora s stranko

pravilna uporaba naprav in pripomočkov

ekonomična uporaba aromaterapevtskih pripravkov za savne, materiala, energije, časa

kakovost storitve: doslednost, strokovnost, natančnost

dokumentacija

celovitost, preglednost in strokovna ustreznost dokumentacije

20

ustni zagovor

predstavitev izvedene storitve ter strokovna utemeljitev uporabljenih pripravkov, postopkov in pripomočkov

30


Izločilna merila:

-       neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu,

-       neupoštevanje zdravstveno-higienskih predpisov.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • prostor za preverjanje znanja – savna (vsaj finska) in kopel (turška ali rimska) z materialom in s pripomočki za izvedbo savnanja oz. kopeli
 • pripomočki, ki so potrebni za vzdrževanje higiene (tekoče milo, razkužilo za roke, papirnate brisače, koš za smeti)
 • računalnik z osnovno pisarniško programsko opremo

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih:


 • ima en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 6 s področja turizma in najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja velnesa in
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja savnanja in
 • tretji član izpolnjuje enega od zgornjih pogojev.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
Sprejme gosta in mu svetuje
 • sprejme, usmeri in opremi gosta s pripomočki za savnanje (brisača, rjuha, copati)
 • usmeri gosta v postopku savnanja (segrevanje, ohlajevanje, počitek)
 • spremlja počutje in ugodje gostov od garderobe do prostora za hlajenje
 • opozori gosta v primeru kršenja miru, motenja osebnega prostora in pravic spolne nedotakljivosti ter neprimerne verbalne in neverbalne komunikacije, ki se nanaša na telesno nedotakljivost ali spolnost ter osebnostne lastnosti
 • seznani se s protokolom ukrepanja za primer hujših kršitev in le-te prijavi pristojnim organom
 • predstavi oblike savnanja in pomen savnanja
 • svetuje obliko savnanja glede na potrebe in morebitne zdravstvene posebnosti gosta
 • razloži pozitivne in možne negativne učinke savnanja
 • oceni in svetuje ustrezen čas glede na vrsto savnanja
 • pozna vplive savnanja na telo (srce, krvni obtok)
 • na konkretnem (simuliranem) primeru izvede sprejem in usmerjanje gosta v postopek savnanja
 • predstavi oblike savnanja in njihov pomen
 • predstavi pomen spremljanja počutja gostov v posameznih fazah (od garderobe do prostora za hlajenje)
 • navede možne primere kršenja miru, motenja osebnega prostora in pravic spolne nedotakljivosti ter neprimerne verbalne in neverbalne komunikacije, ki se nanaša na telesno nedotakljivost ali spolnost ter osebnostne lastnosti (v postopku savnanja)
 • opiše možne primere priporočila in odsvetovanja savnanja
 • predstavi, kakšna je ustrezna časovna dolžina savnanja glede na vrsto savne
izvaja programe savnanja
 • predstavi različne tipe savn in njihove temeljne značilnosti
 • izvaja programe savnanja (vrtinčenje zraka, različne obloge v parnih kopelih, npr. kreda, alge, čokolada, med, blato, jogurt idr.)
 • loči med naravnimi in sintetičnimi eteričnimi pripravki za savnanje ter pozna njihovo namembnost
 • skrbi za pozitivno razpoloženje in upoštevanje pravil obnašanja v savni z namenom zagotavljanja spoštovanja in dostojanstva ter dobrega počutja vseh strank
 • pogosti goste (napitki, sadje)
 • pozna tehnološke in postopkovne principe delovanja suhih savn:
  • finska savna
  • infra savna
  • bio savna
  • zeliščna savna
 • pozna principe delovanja kopeli (turška, rimska)
 • razloži pozitivne lastnosti ter principe knajpanja
 • prepozna kontraindikacije savnanja in ob tem ustrezno ukrepa
 • izbere glasbo ter upravlja s tehničnimi pripomočki za predvajanje le-te
 • seznani goste s pravili obnašanja v savni
 • opiše različne tipe savn in predstavi njihovo namembnost
 • na konkretnem primeru izvede program savnanja (vrtinčenje zraka v finski savni)
 • izvede pripravo oblog za parne kopeli (kreda, alge, čokolada, med, blato, jogurt)
 • pojasni, v čem se razlikujejo naravno in sintetično  pripravljena eterična olja  in predstavi njihovo namembnost
 • navede načine vplivanja na pozitivno razpoloženje gostov v savni
 • predstavi principe delovanja suhih savn
 • predstavi principe delovanja kopeli
 • predstavi princip knajpanja
 • opiše možne kontraindikacije savnanja in ustrezne ukrepe
vzdržuje savne
 • redno pregleduje brezhibnost in higieno savne
 • redno pregleduje druge s savno povezane prostore
 • preventivno pregleduje peči in parilnike
 • čisti parilnike
 • pravočasno menja kamne v peči
 • pregleduje in po potrebi uravnava dozirnike v savnah
 • upravlja z napravami za savnanje
 • prepozna vizualne konstrukcijske napake savn in ukrepa v primeru ugotovljenih napak
 • pozna osnove delovanja opreme savn (luči, voda, grelna telesa)
 • pregleda savne in pojasni, na kaj mora biti med pregledom pozoren
 • pregleda peči in parilnikov ter pojasni, na kaj mora biti med pregledom posebej pozoren
 • očisti parilnik
 • pojasni, zakaj je potrebna pravočasna menjava grelnih kamnov
 • pregleda dozirnike ter pojasni, na kaj mora biti med pregledom posebej pozoren
 • predstavi naprave za savnanje in njihov namen
 • pripravi zapisnik opravljenih pregledov in pojasni namen vodenja evidence opravljenih tehničnih pregledov savne

12. Literatura, strokovno gradivo

VELJAVNI PREDPISI
 • Pravilnik o minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti.

DRUGO
 • Guzej, D. (2019). Svet savn, Študijsko gradivo. Maribor: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, dostop: https://vsgt.si/wp-content/uploads/2016/09/Svet-savn_februar-2019.pdf
 • Karan, M.: Bonton obnašanja v savnah, dostop: http://www.velnes.si/bonton-obnasanja-v-savnah_1/

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Milena Mojzeš, Sava Turizem, d. d., Terme Ptuj, Ptuj
 • Petra Horvat, Thermana, d. d., Laško
 • Sonja Poljanšek Škrabec, Sunny Studio, d. o. o., Ljubljana
 • Soraja Vlačič, LifeClass Hotels & Spa, Istrabenz Turizem, d. d., Portorož
 • Petra Mrhar, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Andrejka Krt, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Irena Jaklič Valenti, Sindikat gostinstva in turizma, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.