Poklicni standard

Naziv:

Savnar/savnarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

8.12.2021

Predhodniki:

Savnar/savnarka (51384830)

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Savnar/savnarka (84338430)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati in organizirati lastno delo,
 • pripraviti delovni prostor, izdelke, pripomočke, ki jih uporablja pri izvedbi savnanja, skladno s predpisanimi sanitarno-zdravstvenimi pogoji,
 • sprejemati goste, ugotavljati gostove želje/potrebe in mu svetovati o izbiri in izvedbi savnanja,
 • pripraviti sebe na delo ter gosta na storitev savnanja,
 • vzdrževati savne in druge s savno povezane prostore,
 • izvajati programe savnanja in izvajati dopolnilne storitve v savni,
 • naročati in shranjevati material, izdelovati predračune in izračune storitev,
 • poslovno komunicirati, uporabljati strokovno terminologijo, uporabljati podjetniška znanja in spretnosti,
 • zagotavljati kakovost storitve in pri tem upoštevati načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
 • vzdrževati visoke standarde higiene in varnosti savne in drugih s savno povezanih poslovnih prostorov,
 • skrbeti za lastno varnost, varnost gosta ter varovati zdravje in okolje.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, organizira in analizira lastno delo
 • načrtuje pripravo dela ter analizira kakovost opravljenega dela
 • organizira in razporeja delo pomočnikov za delo v savni
 • spremlja ponudbo izdelkov za savnanje in trendov na trgu ponudbe in izbira ponudnika
 • ocenjuje ponudbe dobaviteljev in oddaja naročila izbranim dobaviteljem
 • predvidi potreben čas za pripravo savne in trajanje storitve
 • upošteva osnovna pravila organizacije dela v savni
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi sebe in delovno mesto
 • izvede osebno pripravo za delo
 • upošteva strokovna in interna pravila priprave sredstev, prostora in sebe
 • pripravi okolje za opravljanje dela
 • preveri tehnično ustreznost savn
 • skrbi za opremo v savnah in njeno higiensko brezhibnost (brisače, ležalniki, kopalne brisače, eterična olja)
 • vklaplja in izklaplja savne in masažne bazene
 • preveri vsebnost klora, Ph in Redoxov potencial
 • upošteva pravila priprave sredstev, prostora in sebe
Operativna dela Sprejme gosta in mu svetuje
 • sprejme, usmeri in opremi gosta s pripomočki za savnanje (brisača, rjuha, copati)
 • usmeri gosta v postopku savnanja (segrevanje, ohlajevanje, počitek)
 • spremlja počutje in ugodje gostov od garderobe do prostora za hlajenje
 • opozori gosta v primeru kršenja miru, motenja osebnega prostora in pravic spolne nedotakljivosti ter neprimerne verbalne in neverbalne komunikacije, ki se nanaša na telesno nedotakljivost ali spolnost ter osebnostne lastnosti
 • seznani se s protokolom ukrepanja za primer hujših kršitev in le-te prijavi pristojnim organom
 • predstavi oblike savnanja in pomen savnanja
 • svetuje obliko savnanja glede na potrebe in morebitne zdravstvene posebnosti gosta
 • razloži pozitivne in možne negativne učinke savnanja
 • oceni in svetuje ustrezen čas glede na vrsto savnanja
 • pozna vplive savnanja na telo (srce, krvni obtok)
izvaja programe savnanja
 • predstavi različne tipe savn in njihove temeljne značilnosti
 • izvaja programe savnanja (vrtinčenje zraka, različne obloge v parnih kopelih, npr. kreda, alge, čokolada, med, blato, jogurt idr.)
 • loči med naravnimi in sintetičnimi eteričnimi pripravki za savnanje ter pozna njihovo namembnost
 • skrbi za pozitivno razpoloženje in upoštevanje pravil obnašanja v savni z namenom zagotavljanja spoštovanja in dostojanstva ter dobrega počutja vseh strank
 • pogosti goste (napitki, sadje)
 • pozna tehnološke in postopkovne principe delovanja suhih savn:
  • finska savna
  • infra savna
  • bio savna
  • zeliščna savna
 • pozna principe delovanja kopeli (turška, rimska)
 • razloži pozitivne lastnosti ter principe knajpanja
 • prepozna kontraindikacije savnanja in ob tem ustrezno ukrepa
 • izbere glasbo ter upravlja s tehničnimi pripomočki za predvajanje le-te
 • seznani goste s pravili obnašanja v savni
vzdržuje savne
 • redno pregleduje brezhibnost in higieno savne
 • redno pregleduje druge s savno povezane prostore
 • preventivno pregleduje peči in parilnike
 • čisti parilnike
 • pravočasno menja kamne v peči
 • pregleduje in po potrebi uravnava dozirnike v savnah
 • upravlja z napravami za savnanje
 • prepozna vizualne konstrukcijske napake savn in ukrepa v primeru ugotovljenih napak
 • pozna osnove delovanja opreme savn (luči, voda, grelna telesa)
Administrativna dela izvaja administrativna dela in vodi evidence
 • pripravlja in prilagaja ponudbe glede na ciljne skupine gostov ter soustvarja tržno zanimive vsebine
 • ponuja dodatno ponudbo v savnah (pilingi, maske za telo, masaže)
 • sestavlja programe savnanja
 • spremlja ponudbo na trgu, cene artiklov in trende na trgu ponudbe
 • vodi evidenco porabe materiala in je zadolžen za nabavo le-tega
 • izdela izračun opravljene storitve in porabljenega materiala za gosta
 • vodi evidenco zalog različnih materialov
 • izvaja tržne pristope za pospeševanje prodaje
 • vodi evidenco - dnevnik savnanja (število in struktura obiskovalcev, nesreče, napake, pomanjkljivosti, napotila)
 • obdeluje različne podatke skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • pripravlja različna poročila
 • pozna vrste in zgradbo stroškov lastnega dela in materialov, ki jih uporablja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost delovnega procesa
 • zagotovi kakovost storitev za vse goste
 • preveri ustreznost in kakovost naročenih in dobavljenih izdelkov za savnanje
 • nadzira uporabo izdelkov za savnanje
 • varuje poslovne skrivnosti
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • opozori na primerno uporabo drobnega inventarja, perila, pripomočkov in naprav za delo ter jih izbere in pripravi upoštevajoč predpise za varno delo
 • upošteva etični kodeks pri delu z ljudmi
 • uporablja standarde kakovosti, ki veljajo v dejavnosti
 • nadzoruje izvajanje pravil dobre higienske prakse v savnah
Vzdrževanje in popravila zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev in opreme
 • vzdržuje delovna sredstva skladno s svojimi pristojnostmi in organizira servis naprav pri zunanjih izvajalcih
 • skrbi za ustreznost sredstev za čiščenje
 • ravna s pripomočki in napravami po načelih dobrega gospodarja
 • upošteva varstvo pri delu in v primeru okvar ustrezno postopa za odpravo le-teh
 • pozna ukrepe za varno delo z delovnimi sredstvi in aparaturami, ki jih uporablja
 • pozna načine in sredstva za vzdrževanje inventarja
Komunikacija komunicira z gosti in s sodelavci in poslovnimi partnerji
 • dela v timu
 • spoštljivo komunicira s sodelavci v recepciji in z nadrejenimi
 • spoštljivo komunicira z gosti v slovenskem in vsaj v enem tujem jeziku
 • spoštljivo in strokovno ustrezno komunicira s poslovnimi partnerji, z dobavitelji
 • predstavi ponudbo savn in gosta usmerja glede na njegove želje in potrebe
 • obvlada komunikacijske veščine in jih uporablja pri komunikaciji s sodelavci
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • uporabi zaščitna sredstva pri delu ter jih periodično nabavlja,
 • skrbi za svojo varnost, varnost gostov in sodelavcev
 • dosledno izvaja predpise s področja varovanja okolja 
 • uporabi čistilna sredstva in opremo skladno s preventivo zdravja in higieno ljudi ter skrbi za varovanje okolja in ustrezno varnost objekta
 • upošteva sanitarno-higienske  predpise
 • skrbi za brezhibno higieno perila in ustrezno odlaganje umazanega perila
 • prepozna značilne kožne, nalezljive bolezni (npr. glivice ipd.) in ključna žarišča ter izvaja preventivne ukrepe za zaščito pred širjenjem le-teh
 • upošteva predpise s področja varnosti in zdravja pri delu vključno z oceno tveganja na delovnem mestu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Milena Mojzeš, Sava Turizem, d. d., Terme Ptuj, Ptuj
 • Petra Horvat, Thermana, d. d., Laško
 • Sonja Poljanšek Škrabec, Sunny Studio, d. o. o., Ljubljana
 • Soraja Vlačič, LifeClass Hotels & Spa, Istrabenz Turizem, d. d., Portorož
 • Petra Mrhar, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Andrejka Krt, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Irena Jaklič Valenti, Sindikat gostinstva in turizma, Maribor
 • Ana Čermelj, Sindikat obrti in podjetništva Slovenije, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.