Katalog

Naziv:

Pletar/pletarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.1.2019

Predhodniki:

pletar/ pletarka (61813201)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Pletar/pletarka (8242142011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Pletar/pletarka 82421420 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Ni vstopnih pogojev.


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine poklicnega standarda delno ali v celoti. Če je kandidat v njej predložil dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, komisija lahko:
 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2.    NAČINI PREVERJANJA

Praktično preverjanje in zagovor.

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda. Ob praktični nalogi je izveden tudi ustni zagovor naloge, ki obsega preverjanje znanj skladno s poklicnim standardom Pletar/pletarka.5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

 

Področje vrednotenja

Merila vrednotenja

Delež %

Načrtovanje in priprava naloge

izbor delovnega postopka, ustreznega materiala, pripomočkov,…

10 %

Izvedba

priprava delovnega mesta za opravljanje storitve

70 %

opravljanje storitve po korakih, kot jih zahteva delovni postopek

kakovost izdelka

varčnost, natančnost in izkoriščenost izbranih materialov in pravilna uporaba orodij in naprav

upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu

Dokumentacija

 

0 %

Zagovor

utemeljitev postopkov in uporabljenih delovnih tehnik

20 %


Izločilna merila:

-       nepravilna izbira, priprava in uporaba materialov in pripomočkov


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami, pri čemer se uporabljajo naslednje prilagoditve:
 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočnikovo pomočjo,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.

Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku (Uradni list RS št. 82/14), ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.
9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Učna delavnica, opremljena z ustreznimi sredstvi za pletenje: ustrezna orodja, ustrezni materiali in surovina.

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član najmanj izobrazbo ravni SOK 8 s področja etnologije in
 • en član najmanj izobrazbo ravni SOK 6 s področja ekonomije in
 • en član 5 let delovnih izkušenj s področja pletarstva.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
nabava, izbira in priprava surovine za pletenje iz ličja
 • nabavi (kupuje ali zbira) kakovosten material
 • sortira ličje glede na uporabnost za pletenje
 • žvepla in razkužuje
 • suši ličje do primerne stopnje za skladiščenje
 • barva ličje
 • pozna postopke za shranjevanje ličja in shranjuje ličje
 • pozna načine barvanja z anilinskimi barvili
 • pozna lastnosti materiala v različnih obdobjih vegetacije
 • pozna najprimernejše obdobje za nabavo in uporabo surovine

Nabava, izbira in priprava surovine za pletenje iz ličja
 • pripravi načrt lastnega dela
 • praktično oceni primeren čas za nabavo oz. spravilo ličja
 • prepozna kakovostne razrede ličja
 • razloži dejavnike, ki vplivajo na skladiščenje koruznega ličja
 • razloži postopke žveplanja/razkuževanja ličja
 • razloži postopek barvanja ličja
 • pojasni postopke za pripravo surovine za uporabo
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva

priprava surovine za pletenje iz šibja (vrba, kostanj, akacija, leska) in srobota
 • izbira različne vrste šibja in srobota
 • pripravi šibje za pletenje
 • obeli šibje in ga po potrebi žvepla
 • iz šibja nareže vitre in jih zveže v svežnje
 • namaka vitre za pletenje
 • pozna lastnosti materiala v različnih obdobjih vegetacije
 • pozna najprimernejše obdobje za nabavo in uporabo surovine
 • pozna načine priprave šibja
 • razlikuje različne vrste šibja
 • pozna tehnološke in vizualne lastnosti posameznih vrst šibja ter srobota
 • pozna načine in postopek barvanja, lakiranja in drugih postopkov zaščite ter dekoriranja/okraševanja šibja
Priprava surovine za pletenje iz šibja (vrba, kostanj, akacija, leska) in srobota
 • pripravi načrt lastnega dela
 • demonstrira sortiranje šibja in srobota glede na uporabnost za pletenje
 • oceni kakovost in količino šibja in srobota glede na hektarski donos
 • utemelji žveplanje
 • žvepla in razkužuje po predpisanem postopku
 • utemelji sušenje viter do primerne stopnje za uporabo
 • našteje in pokaže vrste različnega šibja
 • pojasni primernost surovine za nadaljnjo obdelavo
 • pojasni postopek in pogoje za shranjevanje (vlažnost, zaščita pred glodalci …)
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva

priprava surovine za pletenje iz slame
 • pripravi ustrezno vrsto (sorto) žitne (ržene idr.) slame
 • odbira in sortira slamnate bilke po velikosti in debelini
 • po potrebi barva slamo
 • pripravi modele in orodja za pletenje iz slame
 • pozna vrste žit, ki so primerna za izdelovanje

Priprava surovine za pletenje iz slame
 • pripravi načrt lastnega dela
 • predstavi vrste žit, ki jih lahko uporabi pri izdelovanju
 • razloži postopek priprave ustrezne sorte/vrste slame (žita)
 • utemelji pomen odbiranja in sortiranja slame
 • razloži/prikaže postopek barvanja slame
 • razloži postopek in namen žveplanja slame ter jo žvepla
 • predstavi orodje, modele, pripomočke, ki jih potrebuje pri delu
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva
oblikovanje izdelkov
 • izdela zasnovo izdelka
 • pozna temeljne značilnosti pletarske dediščine in različnost izdelkov po posameznih pokrajinah Slovenije
 • pozna temeljne značilnosti pletarstva v svetu
 • zna utemeljiti inovacije glede na funkcijo, tehnologijo, okras
 • pozna temeljna estetska merila za razlikovanje med kakovostnimi izdelki in kičem

Oblikovanje izdelkov
 • pripravi načrt lastnega dela
 • utemelji zasnovo izdelka glede na pletarsko dediščino, funkcijo, tehnologijo in okrasje
 • navede temeljne razlike med pletarsko dediščino in sodobnimi izdelki
 • predstavi temeljne razlike med tradicionalni pletarskimi vzorci po regijah ali med posameznimi pletarji glede na vrsto poslikave, barv in materialov, ki jih pri tem uporabljajo
 • izmed razstavljenih izdelkov izbere izdelek glede na etnološke značilnosti
 • poda modelarju navodila za izdelavo  modela  ali drugih  sestavnih elementov izdelkov (npr. leseni ali usnjeni ročaj)
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva

pletenje izdelkov iz ličja
 • splete enostaven izdelek (podstavek, predpražnik)
 • splete zahtevnejši izdelek z določenim vzorcem (košarica, cekar, nahrbtnik, copati)
 • izbere in pripravi model za pletenje
 • izdela ličnate zvitke
 • oceni kakovost ličnatega zvitka glede na nateznost, debelino
 • splete dno izdelka v povezavi z ličnatimi zvitki in nosilnim  robom
 • izbere primerno ličje za prepletanje in izdelavo ustreznih vzorcev
 • sname izdelek z modela
 • izbere in izdela izdelku primeren ročaj
 • popravi napake končnih izdelkov
 • pozna načine za izbiranje ličja in za pripravo na pletenje glede na bolj ali manj izpostavljene dele izdelka
 • pozna in obvlada tehniko pletenja izdelkov iz ličja
 • pozna lastnosti, strukturo in napake v materialih za pletene izdelke iz ličja
 • vstavlja podloge ali druge dekorativne elemente v izdelek

Pletenje izdelkov iz ličja
 • pripravi načrt lastnega dela
 • pripravi model za pletenje
 • demonstrira ekonomično uporabo ličkanja
 • pripravi ličkanje za pletenje (obreže, navlaži, natrga)
 • utemelji pomen nosilnega roba pri izdelkih z ročaji
 • izbere materiale, ki jih je možno prepletati, in jih primerno kombinira
 • razlikuje med naravnimi in umetnimi materiali in utemelji uporabo naravnih materialov
 • splete enostaven izdelek
 • splete zahtevnejši izdelek z določenim vzorcem
 • oceni primeren čas za snemanje z modela
 • splete dno izdelka
 • izbere, izdela ali pa poda navodilo za izdelavo izdelku primernega ročaja
 • popravi napake končnih izdelkov
 • vstavi podlogo v določen izdelek
 • predstavi temeljne razlike med tradicionalni pletarskimi vzorci po regijah ali med posameznimi pletarji glede na vrsto poslikave, barv in materialov, ki jih pri tem uporabljajo
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva

pletenje izdelkov iz šibja in srobota
 • pripravi gradivo za določen izdelek (šibje, vitre, žica, srobot) in ga po potrebi žvepla
 • izdela osnovno ogrodje izdelka ali morebitni leseni model
 • doda k osnovnemu ogrodju druge pomembne konstrukcijske dele (nosilni količki, ročaji, leseno dno idr.)
 • preplete temeljno ogrodje z vitrami, s srobotom ali z drugimi gradivi
 • zaščiti izdelek z barvanjem, lakiranjem
 • pozna različne vrste šibja in srobota, značilnosti njihove rasti, vzgoje nasadov in (ali) nabiranja v naravi
 • pozna načine obdelave šibja in izdelave viter
 • pozna vse napake in nevarnosti pri uporabi sestavnih materialov
 • pozna načine barvanja in zaščite uporabljenih sestavnih materialov
 • vstavlja podloge ali druge dekorativne elemente v izdelek
Pletenje izdelkov iz šibja in srobota
 • pripravi načrt lastnega dela
 • pripravi model za pletenje
 • pripravi surovino za pletenje (obreže, navlaži, natrga)
 • utemelji pomen nosilnega roba pri izdelkih z ročaji
 • izbere materiale, ki jih je možno prepletati, in jih primerno kombinira
 • predstavi načine obdelave šibja in izdelave viter
 • utemelji uporabo različnih vrst šibja in srobota
 • izdela osnovno ogrodje in ga preplete z vitrami, s celimi šibami, s srobotom …
 • splete enostaven izdelek
 • splete zahtevnejši izdelek z določenim vzorcem
 • oceni primeren čas za snemanje z modela
 • splete dno izdelka
 • splete rob izdelka
 • pojasni načine barvanja in zaščite uporabljenih gradiv za pletenje iz šibja in srobota
 • izbere in izdela izdelku primeren ročaj
 • popravi napake končnih izdelkov
 • skroji in zašije podlogo ter jo vstavi z drugimi dekorativnimi elementi v določen izdelek
 • predstavi temeljne razlike med tradicionalni pletarskimi vzorci po regijah ali med posameznimi pletarji glede na vrsto poslikave, barv in materialov, ki jih pri tem uporabljajo
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva

pletenje izdelkov iz slame
 • pripravi orodja in naprave za pletenje
 • pripravi morebitne modele in šablone (npr. za cekarje)
 • pozna načine pridobivanja slame za pletenje, njeno skladiščenje in pripravo za pletenje
 • pozna in razume možnosti in omejitve slame kot gradiva
 • zna pripraviti vsa potrebna orodja in naprave
 • pozna načine barvanja slame in uporabo človeku prijaznih barvil
 • pozna vse možnosti glede uporabe šablon in modelov
 • pozna nevarnosti in pomanjkljivosti izdelkov iz slame
 • vstavlja podloge ali druge dekorativne elemente v izdelek
Pletenje izdelkov iz slame
 • pripravi načrt lastnega dela
 • predstavi/pripravi orodja in pripomočke za  pletenje
 • razloži postopek pridobivanja in skladiščenja slame
 • razloži postopek priprave slame za pletenje
 • utemelji uporabnost slame kot materiala za pletenje glede na funkcijo posameznega izdelka
 • prikaže izdelavo različnih vzorcev in različnih tehnik pletenja
 • izdela enostaven izdelek in posamezne elemente
 • sestavlja različne elemente v posamezen izdelek
 • izdela/predstavi dekorativne elemente
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Bogataj, Janez: Domače obrti na Slovenskem. Ljubljana, 1991.
 • Bogataj, Janez: Kultura poslovnih, promocijskih in protokolarnih daril. Ljubljana, 1994.
 • Bogataj, Janez: Ljudska umetnost in obrti na Slovenskem. Domus, Ljubljana, 1993.
 • Bogataj, Janez: Mojstrovine Slovenije. Ljubljana, 2000.
 • Domače obrti na Slovenskem. Videokaseta, Založba kaset in plošč RTV Slovenije, Ljubljana, 2000.
 • Katalogi bienalnih razstav domačih in umetnih obrti v Slovenj Gradcu in Ljubljani od leta 1977 dalje.
 • Gradivo v pokrajinskih in specializiranih muzejih in muzejskih zbirkah.
 • Domače obrti na Slovenskem. Videokaseta, Založba kaset in plošč RTV Slovenije, Ljubljana, 2000.
 • Mojstrovine Slovenije. Videokaseta, Založba kaset in plošč RTV Slovenije, Ljubljana, 2000.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Alenka Stupar, DART, d. o. o.
 • Dragica Horvat, LKC, d. o. o.
 • Jože Tompa, LKC, d. o. o.
 • Jože Horvat, Kmetijska svetovalna služba Hotiza
 • Nataša Konestabo, Pokrajinski muzej Murska Sobota
 • prof. dr. Janez Bogataj, Univerza v Ljubljani
 
Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Veronika Šlander, Center RS za poklicno izobraževanje

14. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Mirko Lovrec
 • Alenka Stupar, DART, d. o. o.
 • Ivan Kuhar, Zavod Marianum Veržej
 • Dragica Horvat, Pomelaj
 • Bernarda Raščan, Pomelaj
 • Goran Lesničar Pučko, OZS

Koordinacija pri pripravi revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

15. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Ivan Kuhar, Zavod Marianum – CDUO
 • Dragica Horvat, ZRP Pomelaj

Koordinacija pri pripravi revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.