Poklicni standard

Naziv:

Pletar/pletarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.1.2019

Predhodniki:

Pletar/pletarka (61813201)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Pletar/pletarka (82421420)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo ter pri tem skrbeti za vodenje ustrezne dokumentacije
 2. samostojno komunicirati s strankami ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
 3. zagotavljati kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela ter pri tem upoštevati načela racionalne rabe energije in časa
 4. celovito in odgovorno voditi in spremljati izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel
 5. tržiti svoje izdelke ob upoštevanju predpisov ekonomskega področja
 6. nabavljati, izbirati in pripraviti surovino za pletenje
 7. oblikovati in plesti izdelke iz različnih materialov
 8. ohranjati in razvijati kulturno dediščino ob upoštevanju njenega pomena v slovenskem prostoru

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtovanje in organizacija lastnega dela
 • organizira lastno delo
 • pozna osnovna pravila organizacije dela
Operativna dela nabava, izbira in priprava surovine za pletenje iz ličja
 • nabavi (kupuje ali zbira) kakovosten material
 • sortira ličje glede na uporabnost za pletenje
 • žvepla in razkužuje
 • suši ličje do primerne stopnje za skladiščenje
 • barva ličje
 • pozna postopke za shranjevanje ličja in shranjuje ličje
 • pozna načine barvanja z anilinskimi barvili
 • pozna lastnosti materiala v različnih obdobjih vegetacije
 • pozna najprimernejše obdobje za nabavo in uporabo surovine

priprava surovine za pletenje iz šibja (vrba, kostanj, akacija, leska) in srobota
 • izbira različne vrste šibja in srobota
 • pripravi šibje za pletenje
 • obeli šibje in ga po potrebi žvepla
 • iz šibja nareže vitre in jih zveže v svežnje
 • namaka vitre za pletenje
 • pozna lastnosti materiala v različnih obdobjih vegetacije
 • pozna najprimernejše obdobje za nabavo in uporabo surovine
 • pozna načine priprave šibja
 • razlikuje različne vrste šibja
 • pozna tehnološke in vizualne lastnosti posameznih vrst šibja ter srobota
 • pozna načine in postopek barvanja, lakiranja in drugih postopkov zaščite ter dekoriranja/okraševanja šibja
priprava surovine za pletenje iz slame
 • pripravi ustrezno vrsto (sorto) žitne (ržene idr.) slame
 • odbira in sortira slamnate bilke po velikosti in debelini
 • po potrebi barva slamo
 • pripravi modele in orodja za pletenje iz slame
 • pozna vrste žit, ki so primerna za izdelovanje

oblikovanje izdelkov
 • izdela zasnovo izdelka
 • pozna temeljne značilnosti pletarske dediščine in različnost izdelkov po posameznih pokrajinah Slovenije
 • pozna temeljne značilnosti pletarstva v svetu
 • zna utemeljiti inovacije glede na funkcijo, tehnologijo, okras
 • pozna temeljna estetska merila za razlikovanje med kakovostnimi izdelki in kičem

pletenje izdelkov iz ličja
 • splete enostaven izdelek (podstavek, predpražnik)
 • splete zahtevnejši izdelek z določenim vzorcem (košarica, cekar, nahrbtnik, copati)
 • izbere in pripravi model za pletenje
 • izdela ličnate zvitke
 • oceni kakovost ličnatega zvitka glede na nateznost, debelino
 • splete dno izdelka v povezavi z ličnatimi zvitki in nosilnim  robom
 • izbere primerno ličje za prepletanje in izdelavo ustreznih vzorcev
 • sname izdelek z modela
 • izbere in izdela izdelku primeren ročaj
 • popravi napake končnih izdelkov
 • pozna načine za izbiranje ličja in za pripravo na pletenje glede na bolj ali manj izpostavljene dele izdelka
 • pozna in obvlada tehniko pletenja izdelkov iz ličja
 • pozna lastnosti, strukturo in napake v materialih za pletene izdelke iz ličja
 • vstavlja podloge ali druge dekorativne elemente v izdelek

pletenje izdelkov iz šibja in srobota
 • pripravi gradivo za določen izdelek (šibje, vitre, žica, srobot) in ga po potrebi žvepla
 • izdela osnovno ogrodje izdelka ali morebitni leseni model
 • doda k osnovnemu ogrodju druge pomembne konstrukcijske dele (nosilni količki, ročaji, leseno dno idr.)
 • preplete temeljno ogrodje z vitrami, s srobotom ali z drugimi gradivi
 • zaščiti izdelek z barvanjem, lakiranjem
 • pozna različne vrste šibja in srobota, značilnosti njihove rasti, vzgoje nasadov in (ali) nabiranja v naravi
 • pozna načine obdelave šibja in izdelave viter
 • pozna vse napake in nevarnosti pri uporabi sestavnih materialov
 • pozna načine barvanja in zaščite uporabljenih sestavnih materialov
 • vstavlja podloge ali druge dekorativne elemente v izdelek
pletenje izdelkov iz slame
 • pripravi orodja in naprave za pletenje
 • pripravi morebitne modele in šablone (npr. za cekarje)
 • pozna načine pridobivanja slame za pletenje, njeno skladiščenje in pripravo za pletenje
 • pozna in razume možnosti in omejitve slame kot gradiva
 • zna pripraviti vsa potrebna orodja in naprave
 • pozna načine barvanja slame in uporabo človeku prijaznih barvil
 • pozna vse možnosti glede uporabe šablon in modelov
 • pozna nevarnosti in pomanjkljivosti izdelkov iz slame
 • vstavlja podloge ali druge dekorativne elemente v izdelek
Administrativna dela vodenje evidenc in zapisov o delu
 • vodi evidence in dokumentacijo izdelkov ter delovnih procesov
 • pozna obrazce za vodenje posameznih vrst evidence in jih zna izpolniti

Komercialna dela trženje izdelkov
 • opremi izdelke z ustreznimi znaki, s certifikati in (ali) z zloženkami
 • pripravi ponudbo svojih izdelkov
 • ugotavlja potrebe na trgu
 • skrbi za ustrezno promocijo
 • sodeluje na sejmih, razstavah ter natečajih
 • skrbi za ekonomično poslovanje
 • pozna domača imena za svoje izdelke
 • zna razložiti uporabnost in sestavo izdelka ter njegovo zgodovino oziroma lokalni pomen
 • pozna osnove kalkulacij
 • zna napisati račun
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
 • obvlada osnove trženja

Zagotavljanje kakovosti zagotovitev kakovosti opravljenega dela
 • zagotavlja kakovost izdelka
 • zagotavlja racionalno uporabo energije, materiala in časa
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna osnove kakovostno opravljenega dela
 • pozna postopke in načine zagotavljanja racionalne uporabe energije, materiala in časa
 • pozna navodila za delo z delovno opremo in s pripomočki za varno delo
 • ohranja izročila kulturne dediščine

Vzdrževanje in popravila vzdrževanje in manjša popravila strojev, naprav in orodij, uporabljenih pri delu
 • redno pregleduje in vzdržuje stroje, naprave in orodja, ki jih uporablja pri lastnem delu
 • pozna osnove vzdrževanja strojev, naprav in orodij, ki jih uporablja pri lastnem delu
 • pozna standarde varstva pri delu na področju vzdrževanja
Komunikacija komuniciranje z deležniki
 • sodeluje s strokovnimi službami in z institucijami
 • komunicira s strankami
 • uporablja strokovno terminologijo in obvlada lokalno izrazoslovje za izdelke
 • opremi izdelke s pojasnjevalnimi zloženkami, certifikati in z navodili za pravilno uporabo lončenih izdelkov ter njihovo vzdrževanje
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov
 • zna organizirati delo in izvajanje posameznih nalog
 • zna uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo

Varovanje zdravja in okolja zagotovitev varnosti pri delu in upoštevanje okoljevarstvenih načel
 • skrbi za varovanje proizvodnih virov in okolja
 • dela skladno s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • varuje vodne vire in okolje
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna skladno z njimi
 • dela z zdravju in okolju neškodljivimi barvili


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Alenka Stupar, DART, d. o. o.
 • Dragica Horvat, LKC, d. o. o.
 • Jože Tompa, LKC, d. o. o.
 • Jože Horvat, Kmetijska svetovalna služba Hotiza
 • Nataša Konestabo, Pokrajinski muzej Murska Sobota
 • prof. dr. Janez Bogataj, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Veronika Šlander, Center RS za poklicno izobraževanje

7. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA
 • prof. dr. Janez Bogataj, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • mag. Andrej Dular, Slovenski etnografski muzej
 • Goran Leničar Pučko, OZS
 • Tatjana Vokič, Center DUO
 • Mirko Lovrec, Kmetijska šola Ptuj
 • Dragica Horvat, ZRP Pomelaj
 • Janez Krnc, Center DUO

Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda:
 • Urška Marentič, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

8. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA
 • Dragica Horvat, ZRP Pomelaj
 • Ivan Kuhar, Zavod Marianum – CDUO

Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda:
 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.