Katalog

Naziv:

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2018

Predhodniki:

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka (07340372)

Klasius-P16:

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka (8238271011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 82382710 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Zdravniško spričevalo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnika telesnega stražarja/varnostnice telesne stražarke, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa.
 • opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnika telesnega stražarja skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje
 • izpolnjevanje pogojev delovnih izkušenj skladno z zakonom, ki urejajo zasebno varovanje
 • najmanj srednja poklicna izobrazba  
 • vozniški izpit B-kategorije
 • potrdilo o opravljenem preizkusu  znanja o ravnanju z orožjem predpisanim z zakonom o orožju

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in    kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih    znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselnocelotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA

Preverjanje poteka pisno (traja 60 minut), ustno in praktično z zagovorom.

5. Merila preverjanja

    5.1 Pisno preverjanje

     Merila ocenjevanja:

­   točnost odgovorov

­   strokovnost in zakonitost

­   poznavanje vsebin, ki predstavljajo izločilna merila

­   jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika

 

         Pisno preverjanje v skupnem deležu preverjanja znaša 30 %.

 

    5.2  Ustno preverjanje 

 

     Merila ocenjevanja:

­   točnost odgovorov

­   strokovnost in zakonitost

­   poznavanje vsebin, ki predstavljajo izločilna merila

­   jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika

 

           Ustno preverjanje v skupnem deležu preverjanja znaša 40 %.

 

    5.3  Praktično preverjanje z zagovorom

 

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

­   priprava in razumevanje

­   priprava delovnega mesta in pripomočkov

­   določitev namena in ciljev storitve

20

Izvedba naloge

­   upoštevanje strokovnosti in zakonitosti

­   priprava na izvedbo naloge

­   ocena ustreznosti izdelane dokumentacije

­   utemeljitev zakonitosti in strokovnosti

­   načrtovanje ukrepov varovanja za predlagano tveganje

40

Ustni zagovor

­    obrazložitev izpolnjene naloge/izvedbe naloge

­    razumevanje opravljenih postopkov

­    jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika

40

 

Praktično preverjanje v skupnem deležu preverjanja znaša 30 %.

 

 

IZLOČILNA MERILA

 • nepoznavanje obveznih vsebin načrta varovanja
 • neobvladovanje praktičnega postopka
 • nepoznavanje ustreznih načinov kriznega komuniciranja
 • nepoznavanje ukrepov in dolžnosti osebnega varnostnika
 • nepoznavanje zakonodaje na področju varovanja
 • nepoznavanje dejavnosti, ki so nezdružljive z varovanjem

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • učilnica z računalnikom, projektorjem, listna tabla in prenosna kamera

 • površine za urjenje praktičnih postopkov ter izvedbo integriranih vaj (telovadnica s tatami blazinami, poligon ali igrišče ali druge primerljive površine)
 • osebni avtomobil s štirimi vrati
 • neprebojni jopič
 • komunikacijska sredstva (telefon, GSM, radijska postaja, slušalke)
 • pripomočki za urjenje (gumijast nož, lesena palica, imitacija pištole, ročni detektor kovin …)
 • strelišče za uporabo kratkocevnega orožja
 • avtopoligon ali drug ustrezen prostor, kjer je mogoče izvajati taktične manevre z vozili
 • defibrilator, lutka za demonstracijo umetnega dihanja in oživljanja
 • oprema za prvo pomoč z ustreznim sanitetnim materialom

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je:

  • en član najmanj z visoko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (diploma prve stopnje) in najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu na področju zasebnega varovanja pri imetniku licence ali v pedagoškem procesu na področju strokovnih vsebin zasebnega varovanja
  • en član najmanj z višješolsko izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu na področju zasebnega varovanja pri imetniku licence
  • en član najmanj z visoko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (diploma prve stopnje) in z najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju notranjih zadev, od tega najmanj dvema letoma na področju sistemskega urejanja notranje varnosti.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  opravi predhodna opravila varovanja Zbira potrebne informacije:
  • zbere vse podatke o varovani osebi in njenih bližnjih, ki bi lahko vplivali na varnost varovanih (zdravstveno stanje, alergije, posebne potrebe itd.)
  • seznani se z udeleženci varovanja  (odgovorne osebe, policija, reševalne službe, tehnično osebje, druge varnostne službe …)
  • zbere podatke o potencialni nevarnosti in ugotovi stopnjo ogroženosti glede na varovano osebo

  Izvaja operativne predhodnice varovanja:
  • seznani se z lokacijami in mesti, kjer se bo gibala varovana oseba (javni nastopi, hoteli …)
  • pridobi informacije o varnostnem, higienskem in sanitarnem stanju objekta in okoliša, kjer bo varovana oseba bivala ali se zadrževala
  • se seznani z načrtom zgradbe, v kateri se bo nahajala varovana oseba in izvede preventivni pregled zgradbe (prostorov in okolice, kjer se nahaja varovana oseba)
  • predvidi evakuacijske poti, določi varen prostor in v sodelovanju s pristojnimi službami določi čas, obliko in obseg prihoda pomoči
  • predvidi točke vstopa-izstopa varovane osebe iz vozila in zgradbe ter določi postopke ob morebitnem napadu na varovane osebe v času vstopa-izstopa
  • predvidi sredstva, ki bodo potrebna pri varovanju in preveri njihovo delovanje na lokaciji
  • sodeluje s pristojnimi organi in jim predhodno poda ključne informacije za zavarovanje varovane osebe
  • izdela poročilo o izvedeni operativni predhodnici

  Izvaja pregled in načrtovanje poti:
  • izbere ustrezna prevozna sredstva (privatna, javna)
  • na podlagi ogledov izbere optimalno varne primarne in alternativne transportne poti za varovano osebo
  • ovrednoti prometne in hidrometeorološke informacije z vidika izvajanja varovanja osebe
  • prepozna varnostnopomembne točke in nevarna mesta ter določi postopke ob morebitnem napadu na varovano osebo na teh lokacijah (scenariji)
  • pozna tehnične karakteristike vključenih varnostnih vozil v varovanje varovane osebe
  Opiše prva nujna opravila ob prevzemu varovanja varovane osebe
  • razloži, katera predhodna opravila je potrebno opraviti še pred začetkom varovanja varovane oseba
  • razloži, katera vprašanja mora vsebovati intervju z varovano osebo
  • Pove, od koga poleg varovane osebe še lahko pridobi prve nujne operativne informacije
  • pove, kateri dokument je podlaga za zakonito izvajanje varovanja varovane osebe
  • upošteva zakonodajo na področju zasebnega varovanja in načela varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin
  • upošteva ustreznost komunikacije s strankami in varnostnim osebjem

  Pojasni opravila, ki jih mora storiti pri pripravi poročila o operativni predhodnici

  • prouči simulirano situacijo, ki mu jo opredeli komisija
  • razloži, katere informacije mora pridobiti med izvajanjem operativne predhodnice (primeri možnih različnih lokacij: kinodvorana, letališče, govor, dopustovanje, pokopališče, poslovni sestanek, stadion, restavracija ipd.)
  • opiše, zakaj je potrebno opraviti operativno predhodnico
  • našteje naloge, ki jih mora opraviti med izvajanjem operativne predhodnice
  • pove, katera komunikacijska sredstva mora preveriti na lokaciji, kjer izvaja operativno predhodnico, in zakaj
  • našteje, s kom mora se mora povezati med opravljanjem operativne predhodnice v hotelu in zakaj
  • našteje, katere ključne sestavine vsebuje poročilo o operativni predhodnici
  • opiše način določanja varnostnih kontrolnih točk
  • opiše, na kakšen način bo podal zbrane informacije v operativni predhodnici ostalim članom varnostne skupine
  • na podlagi primera, ki mu ga poda izpitna komisija, skicira in pojasni izstop in vstop v vozilo z varovano osebo na lokaciji, na kateri opravlja operativno predhodnico (primeri možnih različnih lokacij: letališče Jožeta Pučnika, stadion Stožice, primer hotela ipd.)
  • upošteva zakonodajo na področju zasebnega varovanja in načela varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin
  • upošteva varovanje zdravja skladno s predpisi in z internimi pravili
  • upošteva ustreznost komunikacije s strankami in z varnostnim osebjem

  Pojasni postopek izbire in načrtovanja poti
  • opiše dejavnike, ki bodo vplivali na ustrezen izbor prevoznega sredstva
  • obrazloži pojem nevarno mesto na trasi (choke point)
  • obrazloži načelo izogibanje rutine v povezavi s prevozom varovanih oseb
  • prouči simulirano situacijo, ki mu jo opredeli komisija, ter pripravi načrt izvedbe, kjer:
  • pojasni izbiro ustreznega prevoznega sredstva glede na konfiguracijo terena in vremenske razmere (primeri različnih vremenskih razmer, razdalj, stopenj ogroženosti ipd.)
  • obrazloži, katere ključne podatke vsebuje načrt poti
  • pojasni razliko med primarno in sekundarnimi potmi
  • pojasni uporabo tehničnih in drugih pripomočkov pri pregledu in načrtovanju poti
  • upošteva zakonodajo na področju zasebnega varovanja in načela varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin
  • upošteva varovanje zdravja skladno s predpisi in z internimi pravili
  • upošteva ustreznost komunikacije s strankami in z varnostnim osebjem

  po potrebi v sodelovanju z varnostnim menedžerjem izdela oceno ogroženosti osebe in tveganja, načrt varovanja in načrt fizičnega varovanja
  • sodeluje pri načrtovanju in pripravi vsega potrebnega za zmanjšanje nevarnosti in tveganja za varovano osebo  
  • sodeluje pri pripravi ocene ogroženosti varovane osebe in upošteva vse informacije, ki jih je pridobil v predhodnih opravilih (operativna predhodnica, intervju, mediji ipd.)
  • sodeluje pri izdelavi ocene tveganj, pri čemer upošteva oceno ogroženosti varovane osebe, varovanih objektov in območij, stanje varnosti ter pričakovanih in nepričakovanih dogodkov
  • pri izdelavi ocene tveganja upošteva tudi naravo prireditve, strukturo in število možnih udeležencev, čas in trajanje prireditev ter potrebe in tveganja prireditvenega prostora
  • na podlagi ocene ogroženosti in ocene tveganja v sodelovanju z varnostnim managerjem  izdela načrt varovanja
  • pri izdelavi načrta fizičnega varovanja izdela opis varovanega območja, načrt ali skico varovanega območja, opis in skice fizičnega in tehničnega varovanja varovanega območja, organizacijo službe varovanja, načrt uporabe zvez, ukrepe in postopke službe varovanja ter predvidi sodelovanje s policijo in z regijskim centrom za obveščanje, gasilci, reševalno službo in drugimi pristojnimi službami  Pripravi in predstavi načrt varovanja

  • prouči simulirano situacijo, ki mu jo opredeli komisija
  • predstavi postopek zbiranja informacij potrebnih za izdelave ocene tveganja in načrta varovanja pred obiskom varovane osebe na dogodku (primeri različnih možnih dogodkov: obisk konference, kandidatura za predsednika ipd.)
  • našteje obvezne elemente ocene stopnje tveganja
  • našteje obvezne elemente ocene ogroženosti
  • našteje obvezne elemente načrta fizičnega varovanja
  • predlaga optimalno varne transportne poti ter izbor utemelji
  • opredeli pomen in sodelovanje s pristojnimi službami med zbiranjem informacij za pripravo varnostnega načrta
  • upošteva zakonodajo na področju zasebnega varovanja in načela varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin
  • upošteva varovanje zdravja skladno s predpisi in z internimi pravili
  • upošteva ustreznost komunikacije s strankami in z varnostnim osebjem
  varuje osebe Izvaja aktivnosti, ki so pogoj za varovanje oseb:
  • pozna različne vloge varnostnikov telesnih stražarjev pri varovanju varovanih oseb (vodja, namestnik vodje, osebni varnostnik, varnostna predhodnica, varnostnik voznik, rezidenčno varovanje, bolničar, zaščitno spremstvo)
  • pozna razliko med naročnikom varovanja in varovano osebo
  • pozna razliko med uspešnim in neuspešnim varovanjem varovane osebe
  • pozna in zna ravnati s potrebno opremo za izvedbo varovanja
  • pozna taktiko varovanja varovanih oseb
  • pozna osnove protokola in bontona
  • pozna osnovne sledenja in različne postopke pri odkritju le-tega
  • pozna osnove ostrostrelskih veščin in postopke ob odkritju tovrstne grožnje
  • obvlada postopke nudenja prve pomoči
  • obvlada uporabo strelnega orožja skladno s taktiko osebnega varovanja
  • uporablja in pozna delovanje različnih komunikacijskih sredstev
  • obvlada ukrepe in varnostnikove dolžnosti ter praktični postopek skladno z veljavno zakonodajo
  • pozna načela varovanja človekovih pravic in svoboščin v postopkih
  • komunicira z varovano osebo in ostalimi udeleženci  (predstavniki varovane osebe, družinskimi člani, mediji)
  • usklajuje svoje dejavnosti ter zahteve varovane osebe z načrtom varovanja
  • pregleda pošiljke in prtljago (darila, poštne pošiljke, osebno prtljago ...)
  • sproti ocenjuje ogroženost varovane osebe
  • prepozna nevarne okoliščine in nevarne predmete
  • pozna kode za preverjanje istovetnosti

  Izvaja preventivne aktivnosti v okviru operativne in varnostne  predhodnice:
  • upošteva dokumente za izvajanje varovanja (oceno ogroženosti osebe, oceno tveganja, načrt varovanja in načrt fizičnega varovanja)
  • upošteva poročilo o operativni predhodnici ali drug dokument (opomnik, delovna navodila ipd.), v kolikor ni izdelan načrt varovanja
  • pripravi operativni sestanek varnostnega osebja pred izvedbo varovanja, kjer sodelujoče seznani z dejstvi v povezavi z varovanjem
  • pozna osnovne značilnosti eksplozivnih in drugih nevarnih predmetov in postopek pri odkritju le-teh
  • pozna vlogo drugega varnostnega osebja in pristojnih organov pri varovanju oseb
  • da osnovne varnostne napotke in pravila varovani osebi
  • izvede preventivni varnostni pregled objekta, kjer se bo zadrževala varovana oseba
  • pozna pravila izvedbe varnostne predhodnice
  • pripravi operativni sestanek varnostnega osebja po izvedbi varovanja, kjer s sodelujočimi analizira potek varovanja
  • pozna pravila akreditacijskega postopka

  Izvaja aktivnosti v zvezi s pripravo vozil in izbiro poti ter izvaja prevoz varovane osebe:
  • upošteva predhodno izdelan načrt primarne in sekundarnih poti
  • pozna postopke izbire ustreznega prevoznega sredstva ter postopke izbire ustreznega motornega vozila glede na čas in lokacijo
  • izvede preventivno varnostni pregled prevoznih sredstev, ki bodo sodelovala v varnostni koloni
  • prepozna neznane elektronske naprave, sredstva za diskreditacijo, sabotaže na vozilu in predmete, ki bi lahko bili improvizirane eksplozivne naprave
  • pozna posebnosti javnega in osebnega prevoza varovane osebe
  • pozna nevarnosti med vožnjo in v mirovanju vozila
  • pozna pravila vožnje v varnostni koloni
  • obvlada specialne tehnike vožnje (varnostna, obrambna, napadalna)
  • pozna vozila za prevoz varovanih oseb in poti po katerih se varovana oseba prevaža
  • upošteva taktiko izbire ustrezne poti ob dnevni rutini
  • varuje prevozno sredstvo v času odsotnosti varovane osebe

  Izvaja osebno spremstvo:
  • pozna taktike varovanja oseb (varuje varovano osebo med hojo, med prevozom, med športnimi aktivnostmi, v zaprtih objektih …)
  • pozna formacije zaščitnega spremstva
  • pozna postopke pri vstopu in izstopu varovane osebe v vozilo ali iz njega
  • zaščiti varovano osebo pred napadom in nevarnostmi (zdrs, padec, zastrupitve, naravne nesreče)  in zagotovi varen umik iz ogrožajočih situacij
  • daje navodila in ukaze varovani osebi v tveganih situacijah
  • presodi resnost napada in prepozna nevarnosti ali grožnje varovani osebi in ustrezno ukrepa
  • zaščiti varovano osebo z zaščitnimi sredstvi
  • diskretno izvaja osebno varovanje
  • vizualno nadzira osebo in okolico
  Opredeli vlogo varnostne skupine in posameznikov v varnostni skupini ter pripravi skupino na izvedbo varovanja

  • prouči simulirano situacijo, ki mu jo opredeli komisija ter pripravi načrt izvedbe
  • opredeli vlogo različnih vlog varnostnikov telesnih stražarjev pri varovanju oseb (vodja skupine, namestnik vodje skupine, osebni varnostnik telesni stražar, varnostnik telesni stražar, ki opravlja naloge varnostne predhodnice,  varnostnik telesni stražar voznik, varnostnik telesni stražar, ki opravlja rezidenčno varovanje, varnostnik telesni stražar-bolničar, varnostnik telesni stražar, ki opravlja naloge zaščitnega spremstva
  • opredeli razliko med naročnik varovanja in varovano osebo
  • našteje opremo, ki jo pri svojem delu uporablja varnostnik telesni stražar
  • obrazloži, kako se bo izognil zasledovanju s strani potencialnega napadalca v različnih primerih, ki mu jih poda izpitna komisija (možni primeri: med vožnjo, v gibanju peš, na javnem prevozu ipd.)
  • opiše taktična načela oblačenja v različnih situacijah, ki jih poda komisija (primeri možnih lokacij: protokolarni dogodek, dopust, gibanje v naravi, gibanje na rizičnih območjih, med športom ipd.)
  • obrazloži osnovno taktiko ostrostrelcev in načine odkrivanja le-teh
  • opiše pravilno uporabo defibrilatorja
  • opiše osnovne načine zaustavitve krvavitve, oskrbo pulmarnih poškodb, in drugo
  • obrazloži varno in taktično uporabo strelnega orožja
  • obrazloži postopek priprave načrta zvez
  • pojasni način varne in ustrezne komunikacije po radijskih postajah
  • pojasni razliko med UHV- in VHF-sistemom radijskih frekvenc in razloži, katere bi uporabil med varovanjem v urbanih naseljih in izven naselij
  • opiše in prikaže uporabo varnostnikovih ukrepov
  • opiše znake, ki kažejo na sumljivo oziroma nevarno poštno pošiljko
  • razloži uporabo kod za preverjanje istovetnosti oziroma ugotavljanje ogrožanja varovane osebe
  • pojasni, kaj zagotovi, oziroma kaj vse preveri na lokaciji varovanja pri pregledu načrtovanih evakuacijskih poti
  • upošteva zakonodajo na področju zasebnega varovanja in načela varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin
  • upošteva varovanje zdravja skladno s predpisi in z internimi pravili
  • upošteva ustreznost komunikacije s strankami in z varnostnim osebjem

  Pojasni osnovne elemente varnostnih tveganj, ki jih je opredelil v načrtu in na podlagi tega pripravi izhodišče za operativno izvedbo varnostne predhodnice
  • Prouči simulirano situacijo, ki mu jo opredeli komisija, ter razloži razliko med operativno in varnostno predhodnico, kjer:
  • Pojasni, katere dokumente mora upoštevati za strokovno izvedbo varnostne predhodnice
  • pojasni namen delovnega sestanka varnostne skupine pred izvedbo in po izvedenem varovanju
  • opiše sestavne dele improvizirane eksplozivne naprave
  • opiše postopek ob najdbi improvizirane eksplozivne naprave
  • opiše izvedbo preventivnega pregleda objekta s tehničnimi sredstvi in način zavarovanja le-tega po pregledu
  • obrazloži akreditacijski postopek
  • našteje naloge varnostnega osebja med varnostno predhodnico ob prihodu in odhodu varnostne kolone na lokacijo
  • našteje naloge varnostnega osebja med varnostno predhodnico pred prihodom in po odhodu varovane osebe z lokacije
  • pojasni način obveščanja nadrejenih, pristojnih organov in drugih, ki morajo biti obveščeni v  primeru odkritja nevarne situacije
  • pojasni razliko med izvajanjem prikrite in odkrite varnostne predhodnice ter v primeru, ki mu ga poda komisija, pojasni, kateri način bo izbral (komisija poda različne primere, kandidat pa pojasni, na kakšen način bo pristopil k izvedbi varnostne predhodnice v dani situaciji - javni nastop, poslovni sestanek, pomanjkanje moštva, intimno srečanje s partnerjem ipd.)
  • upošteva zakonodajo na področju zasebnega varovanja in načela varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin
  • upošteva varovanje zdravja skladno s predpisi in z internimi pravili
  • upošteva ustreznost komunikacije s strankami in z varnostnim osebjem

  V simulirani situaciji, ki jo opredeli komisija, pojasni taktično vožnjo z različnimi vozili, ki bodo sodelovala v varnostni koloni, ter pojasni način varnega prevoza varovane osebe s točke A na točko B

  • prouči simulirano situacijo, ki mu jo opredeli komisija, in pripravi izvedbeni načrt
  • pojasni, utemelji, razloži, po katerem pravilu bo izbral pot med primarno in sekundarnimi potmi iz potovalnega načrta
  • pojasni, katera pravila bo upošteval pri izbiri poti
  • pojasni način preventivnega pregleda vozila in postopek s pregledanim vozilom
  • v simuliranih situacijah pojasni uporabo različnih manevrov taktične vožnje (komisija poda različne primere, kandidat pa pojasni, kateri manever bo izvedel z vozilom v dani situaciji - obrambna ali taktična vožnja, zaseda, blokada ipd.)
  • opiše nevarna mesta na trasi
  • našteje obvezno/nujno opremo v namenjenem vozilu za varovanje oseb
  • pojasni sestavo varnostne kolone v državnem protokolu in zasebnem sektorju
  • našteje stopnje balistične zaščite blindiranega vozila
  • upošteva zakonodajo na področju zasebnega varovanja in načela varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin
  • upošteva varovanje zdravja skladno s predpisi in z internimi pravili
  • upošteva ustreznost komunikacije s strankami in z varnostnim osebjem

  Pojasni izvedbo zaščitnega spremstva varovane osebe v gibanju

  • prouči simulirano situacijo zaščitnega spremstva, ki mu jo opredeli komisija, in pripravi izvedbeni načrt
  • pojasni taktiko delovanja zaščitnega spremstva (komisija poda različne primere, kandidat pa pojasni, na kakšen način bo izvedel zaščitno spremstvo - eden, dva ali trije varnostniki telesni stražarji, stopnice, dvigalo, objekt ipd.)
  • prouči simulirano situacijo zaščitnega spremstva pri vstopu in izstopu iz vozila ter pripravi izvedbeni načrt, v katerem
  • pojasni taktiko delovanja zaščitnega spremstva pri vstopu in izstopu iz vozila (komisija poda različne primere, kandidat pa pojasni, na kakšen način bo izvedel zaščitno spremstvo med izstopom in vstopom v vozilo - eden, dva ali trije varnostniki telesni stražarji)
  • opiše različne načine evakuacije varovane osebe in zaščitna sredstva, ki bi jih pri tem postopku uporabil
  • pojasni način komunikacije z varovano osebo v kritični situaciji
  • pojasni razliko med prikritim in odkritim načinom zaščitnega spremstva
  • našteje razmere in okoliščine, v katerih je dopuščeno storiti dejanja v silobranu, in pove, kaj je silobran
  • upošteva zakonodajo na področju zasebnega varovanja in načela varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin
  • upošteva varovanje zdravja skladno s predpisi in z internimi pravili
  • upošteva ustreznost komunikacije s strankami in z varnostnim osebjem
  obvladuje krizno komunikacijo
  • prepozna potencialne konfliktne situacije
  • pozna pomen pozitivne in konstruktivne komunikacije v konfliktnih situacijah
  • prepozna dejavnike, ki lahko sprožijo posameznikov agresivni odziv
  • prepozna dejavnike, ki lahko zavrejo posameznikov agresivni odziv
  • pozna, kakšen bo odziv posameznika v čustveni oziroma ogrožajoči situaciji
  • ocenjuje in zmanjšuje tveganje v konfliktnih situacijah
  • komunicira v emotivni situaciji z namenom zmanjšanja konflikta
  • pozna strategijo reševanja problema in jo uporablja za reševanje konfliktnih situacij (videnje problema s strani nasprotne strani, win-win itd.)
  • pozna dobro prakso ravnanja po konfliktnih situacijah
  • pozna strategijo podjetja v zvezi z ogrožanjem s strani tretjih oseb na delovnem mestu
  • obvlada komunikacijo v izrednih razmerah
  • pozna specialne tehnike komuniciranja
  • pozna govorico telesa 
  V simulirani konfliktni situaciji, ki jo opredeli komisija,  pravilno prikaže krizno komunikacijo

  • prouči simulirano situacijo in pojasni način komunikacije z udeleženimi v konfliktnih situacijah (komisija poda različne primere konflikta, kandidat pa pojasni, na kakšen način bo v danem primeru reagiral in kako bo komuniciral z varovano osebo, napadalcem, drugimi udeleženci ipd.)
  • našteje dejavnike, ki lahko sprožijo agresiven odziv osebe
  • našteje dejavnike, ki lahko zavrejo agresiven odziv osebe
  • razloži strategijo reševanja konfliktov
  • prepozna govorico telesa in obrazloži očitne znake, da oseba kaj prikriva
  • pojasni, kaj vsebuje dokument podjetja, ki govori o ogrožanju varnostnega osebja s strani tretjih oseb na delovnem mestu
  • v okviru govorice telesa pojasni  pomen »odprtih dlani«
  komunicira s strankami, sodelavci, pristojnimi organi in z varovanimi osebami
  • dogovarja se z varovano osebo o izvajanju osebnega varovanja
  • zna strokovno pravilno komunicirati in uporabljati strokovno terminologijo
  • pozna vlogo pravosodnih organov in komunikacijo z njimi
  • pozna vlogo gasilskih in reševalnih služb in komunicira z njimi
  • pozna posebne metode in sredstva varnostnih organov države
  Opiše komunikacijo s sodelujočimi pri varovanju varovane osebe
  • razloži, katerih metod in sredstev ne sme uporabljati med varovanjem oseb
  • pojasni osnove bontona v smislu komunikacije z vpletenimi v varovanju oseb

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Ustava RS
  • Zakon o zasebnem varovanju
  • Zakon o varstvu pred požarom
  • Zakon o varnosti in zdravju pri delu
  • Zakon o orožju
  • Zakon o javnih zbiranjih
  • Zakon o varnosti cestnega prometa
  • Zakon o kazenskem postopku
  • Kazenski zakonik RS
  • Pravilnik o izvajanju Zakona o zasebnem varovanju
  • Pravilnik o požarnem varovanju
  • Etični kodeks zasebnega varovanja
  • Učno gradivo za pridobitev NPK varnostnik/varnostnica
  • Varovanje ljudi in premoženja, Učbenik za izobraževalni program tehnik varovanja
  • VNC in intervencije, učbenik za izobraževalni program Tehnik varovanja
  • Varovanje javnih zbiranj od začetka do konca, Učbenik za izobraževalni program tehnik varovanja
  • Učno gradivo za pridobitev NPK-varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka


  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Ingo Paš, ZRSZV
  • Srečko Jarc, MNZ
  • Žarko Žakelj, MNZ
  • Andrej Pilko, Sintal, d. d.
  • Peter Bach, Iba varovanje
  • Marko Bradač, G 7, d. o. o., Špruha 33, Trzin
  • Milan Šprah, Varnost Maribor
  • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije

  Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK
  • Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje

  14.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO PRVE REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV  STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
  • Simon Savski, Ministrstvo za notranje zadeve
  • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje
  • Peter Bach, Zbornica RS za zasebno varovanje
  • Milan Vačovnik, Varnost Maribor
  • Andrej Pilko, Sintal
  • Janez Videmšek, G 7
  • Drago Velički, Policijska akademija
  • Marta Mur Poklukar, Policijska akademija
  • Dragica Andlovič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
  • Andrej Rom, Ministrstvo za notranje zadeve
  • Boštjan Perklič, Ministrstvo za notranje zadeve

  Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK
  • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

  15.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO DRUGE REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV  STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
  • Tanja Tihi, Ministrstvo za notranje zadeve
  • Jasna Toplišek, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
  • Branko Slak, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
  • Andrej Pilko, SINTAL, d. o. o.
  • Milan Vačovnik, Varnost Maribor, d. d.
  • Bernhard Mraz, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
  • Simon Savski, Ministrstvo za pravosodje
  • Janez Rozman, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
  • Drago Velički, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja

  Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK
  • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

  Vaš brskalnik je zastarel!

  Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.