Poklicni standard

Naziv:

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2018

Predhodniki:

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka (07340371)

Klasius-P16:

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka (82382710)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. sodelovati pri načrtovanju in organiziranju lastnega dela na podlagi interesa varovane osebe
 2. samostojno opraviti predhodna opravila varovanja
 3. v sodelovanju z varnostnim menedžerjem izdelati oceno stopnje tveganja in načrt varovanja varovane osebe
 4. izvajati varovanje oseb in ustrezno reagirati glede na stopnjo nevarnosti, ogroženosti ali napada na varovano osebo skladno z določili veljavne zakonodaje na področju zasebnega varovanja in upoštevanja načela varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin
 5. ustrezno komunicirati v različnih življenjskih ter konfliktnih situacijah ter prepoznavati govorico telesa in se posluževati specialnih tehnik komunikacije ob izvajanju tehničnega in fizičnega varovanja
 6. skrbeti za varno gibanje varovane osebe glede na posebnosti kraja gibanja
 7. zagotavlja kakovost in uspešnost dela skladno s standardi na področju fizičnega in tehničnega varovanja  skladno z naročnikovimi zahtevami
 8. uporabljati opremo, sisteme tehničnega varovanja in sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo skladno z naročnikovimi in proizvajalčevimi navodili
 9. skrbeti za lastno varnost, varnost zdravja in okolja ter požarno varnost skladno s predpisi in internimi pravili


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo
 • zbere, varuje in samostojno interpretira pomembne informacije na podlagi interesa varovane osebe - naročnika (ogledi, razgovori, zbiranje informacij, navodila za delo, tehnična dokumentacija ipd.)
 • pozna taktike varovanja oseb

Priprava dela oz. delovnega mesta predvidi potrebna sredstva in opremo za izvajanje osebnega varovanja
 • predvidi potrebna sredstva in ukrepe glede na posebne potrebe varovane osebe
 • se seznani z lokacijami in izdela seznam telefonskih številk nujne zdravstvene medicinske pomoči in vseh mest, kjer bi lahko v primeru napada dobili pomoč (policijske postaje, vojašnice …) na območju, kjer se bo gibala oseba
 • se seznani z udeleženci varovanja
 • načrtuje in pripravi vse potrebno za zmanjšanje nevarnosti in tveganja varovane osebe  
 • pripravi varno okolje, kjer se nahaja oziroma se bo nahajala varovana oseba (javni nastopi, hoteli …)
 • pozna naloge in vlogo varnostnika telesnega stražarja
Operativna dela opravi predhodna opravila varovanja Zbira potrebne informacije:
 • zbere vse podatke o varovani osebi in njenih bližnjih, ki bi lahko vplivali na varnost varovanih (zdravstveno stanje, alergije, posebne potrebe itd.)
 • seznani se z udeleženci varovanja  (odgovorne osebe, policija, reševalne službe, tehnično osebje, druge varnostne službe …)
 • zbere podatke o potencialni nevarnosti in ugotovi stopnjo ogroženosti glede na varovano osebo

Izvaja operativne predhodnice varovanja:
 • seznani se z lokacijami in mesti, kjer se bo gibala varovana oseba (javni nastopi, hoteli …)
 • pridobi informacije o varnostnem, higienskem in sanitarnem stanju objekta in okoliša, kjer bo varovana oseba bivala ali se zadrževala
 • se seznani z načrtom zgradbe, v kateri se bo nahajala varovana oseba in izvede preventivni pregled zgradbe (prostorov in okolice, kjer se nahaja varovana oseba)
 • predvidi evakuacijske poti, določi varen prostor in v sodelovanju s pristojnimi službami določi čas, obliko in obseg prihoda pomoči
 • predvidi točke vstopa-izstopa varovane osebe iz vozila in zgradbe ter določi postopke ob morebitnem napadu na varovane osebe v času vstopa-izstopa
 • predvidi sredstva, ki bodo potrebna pri varovanju in preveri njihovo delovanje na lokaciji
 • sodeluje s pristojnimi organi in jim predhodno poda ključne informacije za zavarovanje varovane osebe
 • izdela poročilo o izvedeni operativni predhodnici

Izvaja pregled in načrtovanje poti:
 • izbere ustrezna prevozna sredstva (privatna, javna)
 • na podlagi ogledov izbere optimalno varne primarne in alternativne transportne poti za varovano osebo
 • ovrednoti prometne in hidrometeorološke informacije z vidika izvajanja varovanja osebe
 • prepozna varnostnopomembne točke in nevarna mesta ter določi postopke ob morebitnem napadu na varovano osebo na teh lokacijah (scenariji)
 • pozna tehnične karakteristike vključenih varnostnih vozil v varovanje varovane osebe
po potrebi v sodelovanju z varnostnim menedžerjem izdela oceno ogroženosti osebe in tveganja, načrt varovanja in načrt fizičnega varovanja
 • sodeluje pri načrtovanju in pripravi vsega potrebnega za zmanjšanje nevarnosti in tveganja za varovano osebo  
 • sodeluje pri pripravi ocene ogroženosti varovane osebe in upošteva vse informacije, ki jih je pridobil v predhodnih opravilih (operativna predhodnica, intervju, mediji ipd.)
 • sodeluje pri izdelavi ocene tveganj, pri čemer upošteva oceno ogroženosti varovane osebe, varovanih objektov in območij, stanje varnosti ter pričakovanih in nepričakovanih dogodkov
 • pri izdelavi ocene tveganja upošteva tudi naravo prireditve, strukturo in število možnih udeležencev, čas in trajanje prireditev ter potrebe in tveganja prireditvenega prostora
 • na podlagi ocene ogroženosti in ocene tveganja v sodelovanju z varnostnim managerjem  izdela načrt varovanja
 • pri izdelavi načrta fizičnega varovanja izdela opis varovanega območja, načrt ali skico varovanega območja, opis in skice fizičnega in tehničnega varovanja varovanega območja, organizacijo službe varovanja, načrt uporabe zvez, ukrepe in postopke službe varovanja ter predvidi sodelovanje s policijo in z regijskim centrom za obveščanje, gasilci, reševalno službo in drugimi pristojnimi službamivaruje osebe Izvaja aktivnosti, ki so pogoj za varovanje oseb:
 • pozna različne vloge varnostnikov telesnih stražarjev pri varovanju varovanih oseb (vodja, namestnik vodje, osebni varnostnik, varnostna predhodnica, varnostnik voznik, rezidenčno varovanje, bolničar, zaščitno spremstvo)
 • pozna razliko med naročnikom varovanja in varovano osebo
 • pozna razliko med uspešnim in neuspešnim varovanjem varovane osebe
 • pozna in zna ravnati s potrebno opremo za izvedbo varovanja
 • pozna taktiko varovanja varovanih oseb
 • pozna osnove protokola in bontona
 • pozna osnovne sledenja in različne postopke pri odkritju le-tega
 • pozna osnove ostrostrelskih veščin in postopke ob odkritju tovrstne grožnje
 • obvlada postopke nudenja prve pomoči
 • obvlada uporabo strelnega orožja skladno s taktiko osebnega varovanja
 • uporablja in pozna delovanje različnih komunikacijskih sredstev
 • obvlada ukrepe in varnostnikove dolžnosti ter praktični postopek skladno z veljavno zakonodajo
 • pozna načela varovanja človekovih pravic in svoboščin v postopkih
 • komunicira z varovano osebo in ostalimi udeleženci  (predstavniki varovane osebe, družinskimi člani, mediji)
 • usklajuje svoje dejavnosti ter zahteve varovane osebe z načrtom varovanja
 • pregleda pošiljke in prtljago (darila, poštne pošiljke, osebno prtljago ...)
 • sproti ocenjuje ogroženost varovane osebe
 • prepozna nevarne okoliščine in nevarne predmete
 • pozna kode za preverjanje istovetnosti

Izvaja preventivne aktivnosti v okviru operativne in varnostne  predhodnice:
 • upošteva dokumente za izvajanje varovanja (oceno ogroženosti osebe, oceno tveganja, načrt varovanja in načrt fizičnega varovanja)
 • upošteva poročilo o operativni predhodnici ali drug dokument (opomnik, delovna navodila ipd.), v kolikor ni izdelan načrt varovanja
 • pripravi operativni sestanek varnostnega osebja pred izvedbo varovanja, kjer sodelujoče seznani z dejstvi v povezavi z varovanjem
 • pozna osnovne značilnosti eksplozivnih in drugih nevarnih predmetov in postopek pri odkritju le-teh
 • pozna vlogo drugega varnostnega osebja in pristojnih organov pri varovanju oseb
 • da osnovne varnostne napotke in pravila varovani osebi
 • izvede preventivni varnostni pregled objekta, kjer se bo zadrževala varovana oseba
 • pozna pravila izvedbe varnostne predhodnice
 • pripravi operativni sestanek varnostnega osebja po izvedbi varovanja, kjer s sodelujočimi analizira potek varovanja
 • pozna pravila akreditacijskega postopka

Izvaja aktivnosti v zvezi s pripravo vozil in izbiro poti ter izvaja prevoz varovane osebe:
 • upošteva predhodno izdelan načrt primarne in sekundarnih poti
 • pozna postopke izbire ustreznega prevoznega sredstva ter postopke izbire ustreznega motornega vozila glede na čas in lokacijo
 • izvede preventivno varnostni pregled prevoznih sredstev, ki bodo sodelovala v varnostni koloni
 • prepozna neznane elektronske naprave, sredstva za diskreditacijo, sabotaže na vozilu in predmete, ki bi lahko bili improvizirane eksplozivne naprave
 • pozna posebnosti javnega in osebnega prevoza varovane osebe
 • pozna nevarnosti med vožnjo in v mirovanju vozila
 • pozna pravila vožnje v varnostni koloni
 • obvlada specialne tehnike vožnje (varnostna, obrambna, napadalna)
 • pozna vozila za prevoz varovanih oseb in poti po katerih se varovana oseba prevaža
 • upošteva taktiko izbire ustrezne poti ob dnevni rutini
 • varuje prevozno sredstvo v času odsotnosti varovane osebe

Izvaja osebno spremstvo:
 • pozna taktike varovanja oseb (varuje varovano osebo med hojo, med prevozom, med športnimi aktivnostmi, v zaprtih objektih …)
 • pozna formacije zaščitnega spremstva
 • pozna postopke pri vstopu in izstopu varovane osebe v vozilo ali iz njega
 • zaščiti varovano osebo pred napadom in nevarnostmi (zdrs, padec, zastrupitve, naravne nesreče)  in zagotovi varen umik iz ogrožajočih situacij
 • daje navodila in ukaze varovani osebi v tveganih situacijah
 • presodi resnost napada in prepozna nevarnosti ali grožnje varovani osebi in ustrezno ukrepa
 • zaščiti varovano osebo z zaščitnimi sredstvi
 • diskretno izvaja osebno varovanje
 • vizualno nadzira osebo in okolico
obvladuje krizno komunikacijo
 • prepozna potencialne konfliktne situacije
 • pozna pomen pozitivne in konstruktivne komunikacije v konfliktnih situacijah
 • prepozna dejavnike, ki lahko sprožijo posameznikov agresivni odziv
 • prepozna dejavnike, ki lahko zavrejo posameznikov agresivni odziv
 • pozna, kakšen bo odziv posameznika v čustveni oziroma ogrožajoči situaciji
 • ocenjuje in zmanjšuje tveganje v konfliktnih situacijah
 • komunicira v emotivni situaciji z namenom zmanjšanja konflikta
 • pozna strategijo reševanja problema in jo uporablja za reševanje konfliktnih situacij (videnje problema s strani nasprotne strani, win-win itd.)
 • pozna dobro prakso ravnanja po konfliktnih situacijah
 • pozna strategijo podjetja v zvezi z ogrožanjem s strani tretjih oseb na delovnem mestu
 • obvlada komunikacijo v izrednih razmerah
 • pozna specialne tehnike komuniciranja
 • pozna govorico telesa 
komunicira s strankami, sodelavci, pristojnimi organi in z varovanimi osebami
 • dogovarja se z varovano osebo o izvajanju osebnega varovanja
 • zna strokovno pravilno komunicirati in uporabljati strokovno terminologijo
 • pozna vlogo pravosodnih organov in komunikacijo z njimi
 • pozna vlogo gasilskih in reševalnih služb in komunicira z njimi
 • pozna posebne metode in sredstva varnostnih organov države
Administrativna dela vodi evidence in poroča
 • obvesti pristojne organe in osebe o izrednih stanjih in dogodkih
 • napiše poročilo o delu z vsemi sestavnimi elementi, o dogodkih, o uporabi ukrepov in drugih varnostnikovih sredstev
 • pozna zakonsko predpisane evidence v zasebnem varovanju
 • pozna osnove arhiviranja in hrambe dokumentov
 • obvlada delo z računalnikom in informacijskim sistemom
Komercialna dela sodeluje pri kalkulaciji cene varovanja
 • pripravi in izpolni nalog za obračun storitev
 • pozna normative dela in materiala ter osnove kalkulacij
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela
Zagotavljanje kakovosti deluje skladno s standardi in z naročnikovimi zahtevami
 • varuje osebne in poslovne skrivnosti
 • deluje skladno z etičnim kodeksom
 • deluje skladno s standardi kakovosti
 • stalno vzdržuje psihofizično pripravljenost
 • vzdržuje vadbo z orožjem ter vožnjo z vozili
 • spremlja novosti v tehnologiji, opremi in taktikah osebnega varovanja
 • pozna pogodbene obveznosti do naročnika
 • pozna standarde v zasebnem varovanju
 • pozna vlogo odgovornih oseb matične družbe in naročnika
izvaja zakonske predpise in podzakonske akte
 • pozna zakon o zasebnem varovanju in podzakonske predpise s področja zasebnega varovanja
 • uporablja službeno izkaznico za varnostnika telesnega stražarja
 • obvlada pravilen in varen način nošenja službenega orožja
 • pozna ukrepe in druga varnostnikova sredstva ter njihove dolžnosti
 • pozna postopek uporabe varnostnikovih ukrepov z vidika varovanja človekovih pravic in svoboščin
 • pozna razmere in okoliščine, v katerih je dopuščeno storiti dejanja v silobranu ali skrajni sili
 • pozna osnove kriminalistike, kazenskega prava in zakonodaje s področja prekrškov
 • prepozna osebne uradne dokumente
 • pozna dejavnosti, nezdružljive z zasebnim varovanjem
 • pozna predpise o varstvu osebnih podatkov
Vzdrževanje in popravila vzdržuje prevozna in komunikacijska sredstva, orožje in druga sredstva, ki jih ima v osebni uporabi
 • vzdržuje in preverja komunikacijska sredstva in zaščitna sredstva
 • vzdržuje in preverja orožje
 • vzdržuje in preverja tehnično stanje prevoznih sredstev
 • pozna postopke za redne preglede in vzdrževanje komunikacijskih sredstev, orožja in drugih sredstev
Varovanje zdravja in okolja zaščiti sebe in varovano osebo
 • predvidi potrebna sredstva skladno z vremenskimi in krajevnimi razmerami
 • skrbi za varno gibanje varovane osebe glede na posebnosti kraja gibanja
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu ter o varstvu pred požarom
 • pozna pomen varovanja zdravja in okolja
 • zaščiti varovano osebe in sebe z zaščitnimi sredstvi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Ingo Paš, ZRSZV
 • Srečko Jarc, MNZ
 • Andrej Pilko, Sintal, d. d.
 • Peter Bach, Iba varovanje
 • Marko Bradač, G 7, d. o. o.
 • Milan Šprah, Varnost Maribor, d. d.
 • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje

7.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO PRVE REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • Simon Savski, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje
 • Peter Bach, Zbornica RS za zasebno varovanje
 • Milan Vačovnik, Varnost Maribor
 • Andrej Pilko, Sintal
 • Janez Videmšek, G 7
 • Drago Velički, Policijska akademija
 • Marta Mur Poklukar, Policijska akademija
 • Dragica Andlovič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
 • Andrej Rom, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Boštjan Perklič, Ministrstvo za notranje zadeve

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

8.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO DRUGE REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • Dalibor Debartoli, IBS Varovanje, d. o. o.
 • Tanja Tihi, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Andrej Pilko, SINTAL, d. o. o.
 • Milan Vačovnik, Varnost Maribor, d.,d.
 • Jasna Toplišek, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
 • Branko Slak, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
 • Janez Rozman, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
 • Drago Velički, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
 • Bernhard Mraz, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
 • Simon Savski, Ministrstvo za pravosodje

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.