Katalog

Naziv:

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

22.5.2017

Predhodniki:

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica (66315731)

Klasius-P16:

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica (8236026011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 82360260 in točko 11  tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj srednješolska poklicna izobrazba
 • nacionalna poklicna kvalifikacija Varnostnik/varnostnica ali strokovna usposobljenost za opravljanje teh del
 • izpolnjevanje pogojev glede delovnih izkušenj skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje
 • opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnika nadzornika/varnostnico nadzornico skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI  PREVERJANJA

Preverjanje je pisno (traja 60 minut), ustno in praktično z zagovorom.

5. Merila preverjanja

5.1 Pisno preverjanje
-Merila ocenjevanja:
 • točnost odgovorov
 • strokovnost in zakonitost
 • poznavanje vsebin, ki predstavljajo izločilna merila
 • jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika
Pisni del preizkusa je ocenjen z oceno »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 70 % možnih točk.
 
Pisno preverjanje v skupnem deležu preverjanja znaša 30 %.

5.2 Ustno preverjanje

-Merila ocenjevanja:
 • točnost odgovorov
 • strokovnost in zakonitost
 • poznavanje vsebin, ki predstavljajo izločilna merila
 • jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika

5.3  Praktično preverjanje z zagovorom

 

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

­   priprava in razumevanje

­   priprava delovnega mesta in pripomočkov

­   določitev namena in ciljev storitve

20

Izvedba naloge

­   upoštevanje strokovnosti in zakonitosti

­   uporaba osebne varovalne in druge opreme  in upoštevanje  navodil za varno delo

­   priprava na izvedbo naloge

­   ocena ustreznosti izdelane dokumentacije

­   utemeljitev zakonitosti in strokovnosti načrtovanje ukrepov varovanja za predlagano tveganje

40

Ustni zagovor

­    obrazložitev izpolnjene naloge/izvedbe naloge

­    razumevanje opravljenih postopkov

­    jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika

40

Dokumentacija

 

0

IZLOČILNA MERILA:

 • nepoznavanje ukrepov in drugih sredstev ter dolžnosti varnostnika,
 • nepoznavanje osnov predpisov na področju zasebnega varovanja
 • nepoznavanje vrst notranjega nadzora
 • nepoznavanje metod in postopkov notranjega nadzora
 • nepoznavanje oblik varovanja
 • nepoznavanje dejavnosti, ki so nezdružljive z varovanjem
 • nepoznavanje obveznosti zagotavljanja notranjega nadzora


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • Učilnica z računalnikom, projektorjem, listna tabla,

 • komunikacijska in druga sredstva (telefon, GSM),
 • vzorci obrazcev, ki jih uporablja varnostnik nadzornik.

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • en član najmanj visoko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (diploma prve stopnje) in najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu na področju zasebnega varovanja pri imetniku licence ali v pedagoškem procesu na področju strokovnih vsebin zasebnega varovanja,
  • en član najmanj višješolsko izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu na področju zasebnega varovanja pri imetniku licence,
  • en član najmanj visoko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (diploma prve stopnje) in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju notranjih zadev, od tega najmanj 2 leti na področju sistemskega urejanja notranje varnosti.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  izvaja notranji nadzor nad opravljanjem nalog varnostnega osebja Zagotavlja pogoje za opravljanje notranjih nadzorov:
  • pozna proces izvajanja notranjega nadzora
  • pozna osnove presojanja sistemov vodenja kakovosti
  • pozna namen notranjega nadzora
  • pozna odgovornosti in pristojnosti notranjega nadzornika
  • pozna cilje, tveganja in priložnosti ter kazalnike učinkovitosti/uspešnosti procesa notranjega nadzora
  • pozna postopke in metode nadzora sistemov, postopkov, proizvodov in storitev
  • pozna postopke rednih, izrednih in ponovitvenih notranjih nadzorov
  • pozna zunanjo in notranjo dokumentacijo, ki je predmet notranjih nadzorov (predpisi in standardi ter pogodba, načrt, interni predpisi)

  Načrtuje notranji nadzor:
  • pozna vsebino notranjega nadzora
  • določi plan rednih, izrednih in ponovitvenih notranjih nadzorov (cilji in obseg, odgovornosti, postopek) in jih uskladi z vodstvom družbe
  • izdela vprašalnike in obrazce
  • usklajuje načrtovane termine med notranjimi nadzorniki in izvajalci varovanja

  Izvaja notranje nadzore:
  • izvaja redne, izredne in ponovitvene notranje nadzore
  • pozna pomen najave notranjega nadzora pristojni osebi
  • izvede postopek medsebojnega preverjanja istovetnosti in pooblastil notranjega nadzornika
  • izvaja notranji nadzor z razgovorom z nadzorovanim osebjem, pregledom dokumentacije, z vstopom in ogledom objektov ter opreme in s prisotnostjo ob izvajanju storitev varovanja
  • odpravlja možnosti konfliktnih situacij med izvajanjem notranjega nadzora
  • postopa v ugotovljenih primerih kritičnih odstopanj (kršitev zakonskih zahtev in notranjih predpisov) in obvešča odgovorne osebe ter postopa po njihovih navodilih
  • ugotavlja prisotnost varnostnega osebja na razporejenih lokacijah
  • nadzira izpolnjevanje zakonskih zahtev varnostnega osebja
  • ugotavlja izvajanje nalog varnostnega osebja, ki so določene v pogodbi o varovanju
  • ugotovi osebno urejenost varnostnega osebja in urejenost delovnega mesta
  • pridobiva, zajema in ocenjuje pridobljene informacije v nadzoru
  • nadzira razpoložljivost in uporabo tehničnih sredstev, ki jih uporablja varnostno osebje pri izvajanju varovanja
  • izvaja nadzor nad spoštovanjem predpisov in internih navodil (prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, intervencija, varovanje javnih zbiranj … ) in s ponovnim nadzorom ugotavlja učinkovitost izvedenih ukrepov za ugotovljena neskladja
  • prepozna znake, po katerih ugotovi, da so osebe pod vplivom alkohola, mamil, zdravil, in druge nezmožnosti osebe za delo
  • pozna najpogostejše kršitve varnostnega osebja
  • nadzira uporabo službene izkaznice za varnostno osebje
  • nadzira usposobljenost varnostnega osebja za izvajanje del, ki ga opravlja
  • nadzira pravilno in varno nošenje službenega orožja
  • nadzira izvajanje ukrepov in drugih sredstev varnostnika
  • nadzira pravilnost in pravočasnost obveščanja policije o uporabi določenih ukrepov in drugih sredstev
  • nadzira pravilnost in pravočasnost obveščanja pristojnih organov (policija, tožilstvo ...) v primeru, da se pripravlja, izvršuje ali je izvršeno kaznivo dejanje
  • nadzira varnostne ukrepe za prenos, prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk
  • nadzira kadrovske pogoje  varnostnega osebja v varnostnonadzornem centu
  • nadzira osnovne postopke in zahteve za delovanje varnostnonadzornega centra

  Dokumentira notranje nadzore:
  • izpolnjuje obrazce in izdeluje zapisnike ter poročila o opravljenih notranjih nadzorih
  • poroča odgovornim osebam o ugotovitvah
  • izdeluje periodična poročila in poroča
  • revidira plane rednih notranjih nadzorov in jih usklajuje z odgovornimi osebami
  • ugotovitve nadzora evidentira v obliki poročila o izvedenem nadzoru
  • pripravi priporočila za izboljšanje in odpravo ugotovljenih neskladij
  • zna določiti prioritete ukrepov, ki so bistveni za normalno izvajanje delovnega procesa, ki ga izvajata menedžer in vodstvo podjetja

  Meri, analizira in izboljšuje procese notranjih nadzorov:
  • spremlja cilje in kazalnike procesa
  • izdeluje analize o opravljenih notranjih nadzorih, rezultatih ugotovitev in izvedenih ukrepih
  • ugotavlja učinkovitosti izvedenih ukrepov
  • izdeluje izboljšave v planiranju, izvajanju in dokumentiranosti notranjih nadzorov
  • skrbi za permanentno usposabljanje notranjih nadzornikov
  • izboljšuje proces notranjih nadzorov
  Pojasni pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za izvajanje notranjega nadzora:
  • pojasni sistem nadzora na področju zasebnega varovanja in pomen notranjega nadzora v tem sistemu - našteje in opiše ključne pristojnosti policije in inšpektorata,  pristojnega ministrstva za notranje zadeve ter drugih pristojnih organov in inšpektoratov za nadzor nad zasebnim varovanjem
  • našteje ključne pristojnosti reprezentativnega strokovnega interesnega združenja na področju strokovnega nadzora
  • obrazloži sistem notranjega nadzora na področju zasebnega varovanja in opiše ter pojasni pristojnosti, odgovornosti  varnostnika nadzornika in varnostnega menedžerja pri izvajanju notranjega nadzora
  • opiše postopke in metode notranjega nadzora sistemov, postopkov, proizvodov in storitev
  • predstavi pomen poznavanja zunanje in notranje dokumentacije, ki je predmet notranjega nadzora (zakoni, standardi, pogodba, načrt, interni predpisi)
  • opiše vrste notranjih nadzorov in pojasni pogoje ter namen izvedbe posamezne vrste nadzora
  • našteje in vsebinsko pojasni dokumente, ki so podlaga za izvedbo nadzora, in dokumente, ki so predmet nadzora
  • pojasni pomen poznavanja normativne ureditve zasebnega varovanja za izvajanje notranjih nadzorov

  Opiše postopek načrtovanja izvedbe notranjega nadzora:
  • pojasni vsebino notranjega nadzora
  • opiše postopek izdelave plana nadzorov in postopek uskladitve z vodstvom družbe
  • opiše vsebino vprašalnika za izvedbo notranjega nadzora glede na vsebino in vrsto nadzora
  • pojasni pravilno načrtovanje rednih, izrednih in ponovitvenih nadzorov

  Opiše izvedbo notranjega nadzora:
  • pojasni postopek najave notranjega nadzora (koga se obvešča, vsebina obvestila in drugo) ter namen obveščanja
  • opiše potek nadzora v katerem bo uporabil različne metode (razgovor, pregled dokumentacije, opazovanje postopka ali dela nadzorovanega varnostnega osebja, nadzor nad opremo in drugo)
  • pojasni postopek, vsebino in pomen ponovitvenega nadzora
  • pojasni postopek, pomen in vsebino izrednega nadzora
  • pojasni pomen upoštevanja varnosti in zdravja pri delu
  • pojasni možnosti konfliktnih situacij pri izvajanju notranjega nadzora in pomen njihovega odpravljanja ter pravilne komunikacije v postopku nadzora
  • našteje vse predpise, ki urejajo področje zasebnega varovanja, in na kratko predstavi, kaj urejajo
  • našteje in opiše oblike varovanja
  • pojasni varnostne zadržke za delo na področju zasebnega varovanja
  • opiše najpogostejše kršitve varnostnega osebja
  • pojasni postopke v primeru ugotovitve nezakonitosti, nestrokovnosti ali drugačne neskladnosti pri opravljanju del varnostnega osebja
  • pojasni pojem "dejavnosti, nezdružljive z zasebnim varovanjem"
  • opiše kadrovske pogoje za neposredno opravljanje nalog varovanja varnostnega osebja (varnostnik, operater VNC, varnostni tehnik idr.)
  • pojasni osnove predpisov s področja delovnih razmerij, o varstvu pri delu in varstvu pred požarom (osnovna načela, namen, osnovni pogoji, nujni ukrepi za preprečevanje najpogostejših tveganj idr.)
  • pojasni postopek v primeru ugotovitve, da je varnostno osebje pod  vplivom alkohola, mamil, zdravil ali drugače nezmožen za delo
  • pojasni postopke ugotavljanja usposobljenosti varnostnega osebja
  • obrazloži namen, pogoje in postopke uporabe ukrepov in drugih sredstev varnostnika (opozorilo, ustna odredba, ugotavljanje istovetnosti, površinski pregled, preprečitev vstopa, zadržanje osebe, uporaba  fizične sile, uporaba sredstev za vklepanje in vezanje, uporaba plinskega razpršilca, uporaba službenega psa, nošenje in uporaba orožja)
  • pojasni pogoje in pomen obveščanja policije o uporabi določenih ukrepov in drugih sredstev varnostnika
  • pojasni posamezne pojme (silobran, skrajna sila, kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, kazenska ovadba, zavarovanje in spreminjanje kraja kaznivega dejanja, zasledovanje osebe izven varovanega območja)
  • pojasni pomen in pogoje za varno nošenje orožja, njegovo uporabo, hrambo in vzdrževanje orožja
  • pojasni  zakonske pogoje ter pomen vodenja evidenc osebnih podatkov  in drugih evidenc in zapisov  varnostnega osebja (evidenca vstopa/izstopa, evidenca videonadzora, evidenca uporabe ukrepov in drugih sredstev varnostnika, idr.)
  • obrazloži pogoje in pomen pripravljenosti vozil, varnostne in delovne opreme ter sredstev
  • opiše varnostne ukrepe za prenos in prevoz ter varovanje gotovine in drugih varnostnih pošiljk
  • opiše osnovne postopke in zahteve za delovanje naprav varnostno- nadzornega centra ter sistem vzdrževanja opreme in sredstev v VNC
  • obrazloži osnovne pogoje za varovanje javnih zbiranj in javnih prireditev v gostinskih lokalih  (pristojnosti odgovornih oseb, dokumenti varovanja, varnostni ukrepi idr.)
  • pojasni pripravljenost, varno uporabo in vzdrževanje intervencijskih vozil, varnostne opreme, orožja in drugih sredstev
  • opiše pravila nošenja delovne obleke in oznak varnostnega osebja ter njihov pomen
  • pojasni pomen spremljanja delovanja sistemov tehničnega varovanja (zakonitost, strokovnost in  učinkovitost)

  Opiše postopek dokumentiranja notranjega nadzora:
  • pojasni pomen in namen pravilnega dokumentiranja ugotovitev notranjega nadzora
  • pojasni, kako se dokumentirajo ugotovitve notranjega nadzora (sprotno dokumentiranje, dokumentiranje razgovorov in podobno)
  • pojasni ravnanje z dokumentacijo, ki jo je za potrebe dokazovanja ugotovitev potrebno odvzeti (kopiranje dokumentov, ravnanje s temi dokumenti in drugo)
  • opiše vsebino zapisnika o notranjem nadzoru ter komu se ga pošlje
  • opiše postopek spremembe načrtovanih nadzorov

  Opiše postopke analiziranja notranjih nadzorov:
  • pojasni namen merjenja in analiziranja notranjih nadzorov
  • predstavi vsebino analize izvedenih notranjih nadzorov z vidika učinkovitosti izvedenih ukrepov
  vodi, organizira, spremlja in usmerja delo varnostnega osebja
  • spremlja in usmerja varnostno osebje pri izvajanju storitev ter mu svetuje
  • spremlja in usmerja varnostnike ter jim svetuje, kako strokovno uporabljati ukrepe in druga sredstva
  • vzpostavi in vzdržuje primeren odnos do varnostnega osebja
  • izdela predlog za nagrajevanje varnostnega osebja
  • posreduje strokovno znanje in spretnost ter delovnopravne zahteve sodelavcem
  • preverja strokovno znanje in spretnosti varnostnega osebja
  • pozna metode motiviranja za delo in mirnega reševanja konfliktov
  • pozna metode in oblike timskega dela
  • pozna pristojnosti in načine sodelovanja z drugimi subjekti varovanja na področju zagotavljanja varnosti (policija, tožilstvo, inšpekcijske službe, občinsko redarstvo, reditelji, reševalci, gasilci …)
  • pozna spretnosti in znanja varnostnega osebja ter pogoje varnostnega osebja za delo
  Pojasni organizacijo dela varnostnega osebja:
  • pojasni pomen vodenja in usmerjanja dela varnostnega osebja
  • obrazloži osnovne stile vodenja varnostnega osebja
  • pojasni metode motiviranja varnostnega osebja (finančno/nefinančno nagrajevanje in izdelava predloga za nagrajevanje, delovni razgovori in njihovi učinki idr.)
  • obrazloži pomen vzdrževanja dobrih medsebojnih odnosov
  • pojasni metode timskega dela in njegove prednosti
  • pojasni pomen spremljanja uporabe ukrepov in drugih sredstev varnostnika
  • obrazloži sistem vseživljenjskega učenja in usposabljanja varnostnega osebja
  • pojasni sestavo razporeda dela za varnostno osebje in pri tem upošteva naloge varovanja, zahtevnost del varnostnega osebja ter njihovo usposobljenost, predpise o delovnih razmerjih ter o varstvu pri del
  • pripravi in utemelji razpored dela za konkretni primer
  • pojasni ključne pravice delavcev po Zakonu o delovnih razmerjih (počitki, odmori, dopusti, nočno delo, nadurno delo idr.)
  • pojasni pomen poznavanja spretnosti in znanj varnostnega osebja pri organizaciji dela varnostnega osebja

  Komunicira z varnostnim osebjem in drugimi osebami:
  • opiše uporabo komunikacijskih sredstev
  • opiše postopek napotitve varnostnega osebja na delo
  • prikaže strokovno komunikacijo in uporabo strokovne terminologije
  • opiše komunikacijo v izrednih razmerah (komuniciranje z množico, v konfliktni situaciji, pri delu s težavnimi strankami)
  • opiše komunikacijo z varnostnim osebjem, naročniki, zaposlenimi pri naročniku in z naročnikovimi strankami
  • opiše osnovna pravila komunikacije z mediji
  • pojasni elemente učinkovite komunikacije
  • za določen varnostni dogodek pojasni način komuniciranja in sodelovanja z drugimi organi (policije, tožilstva, inšpekcijskih služb, občinskega redarstva, gasilcev, reševalcev idr.)  sodeluje pri načrtovanju varovanja
  • sodeluje pri ogledu varovanega območja in pri pripravi predloga varovanja
  • prepozna varnostno pomembne točke in nevarna mesta ter predlaga, usklajuje, preverja ukrepe varovanja  z naročnikovimi zahtevami in njihovo učinkovitost
  • pridobi podatke za pripravo ocene stopnje tveganja (od naročnika, policije …)
  • sodeluje pri ocenjevanju, načrtovanju in pripravi osnutka načrta varovanja, oceno stopnje tveganja, načrt fizičnega varovanja in sodeluje pri pripravi programa varovanja
  • na podlagi spremenjene ocene stopnje tveganja sodeluje pri pripravi spremembe načrta varovanja
  • pozna zakonske zahteve za pripravo pogodbe o varovanju
  • pozna predpise in podatke za pripravo ocene stopnje tveganja
  • pozna pomen ogleda varovanega območja pri pripravi predloga varovanja
  • pozna dejavnike, ki pomenijo tveganje za varnost ali varnost ogrožajo
  Obrazloži svoje pristojnosti  pri načrtovanju varovanja:
  • obrazloži osnovne procese pri načrtovanju varovanja ter pomen strokovnega načrtovanja
  • pojasni osnovne elemente dokumentov varovanja (ocena stopnje tveganja, načrt fizičnega varovanja, program varovanja)
  • pojasni potrebne kompetence načrtovalca varovanja
  • pojasni pomen ogleda varovanega območja za načrtovanje varovanja in pripravo predloga varovanja
  • obrazloži pomen določitve varnostno pomembnih točk in določitve nevarnih mest
  • pojasni najpogostejše dejavnike tveganja za varnost na varovanih objektih
  • obrazloži prednosti in slabosti posamezne vrste varovanja (fizično in tehnično varovanje)
  • pojasni pomen ažuriranja oziroma spremembe dokumentov varovanja
  • pojasni pogoje za pripravo pogodbe o varovanju in prilog
  • opredeli splošne nevarnosti za varnost, zdravje in okolje ter pojasni postopke za preprečevanje in njihovo odpravo
  • določi in zagotovi potrebna zaščitna sredstva

  Poroča in izdela poročilo o nadzoru varnostnemu menedžerju in vodstvu družbe
  • ugotovitve nadzora evidentira v obliki poročila o izvedenem nadzoru oziroma kontrolne knjige
  • pripravi priporočila za izboljšanje in odpravo ugotovljenih neskladij
  • zna določiti prioritete ukrepov, ki so bistveni za normalno izvajanje delovnega procesa, ki ga izvajata menedžer in vodstvo podjetja
  V konkretni situaciji pripravi poročilo o nadzoru in ga obrazloži:
  • pripravi poročilo o nadzoru
  • pojasni ključne elemente poročila o nadzoru
  • za določeno situacijo opiše priporočila za izboljšanje stanja in odpravo ugotovljenih neskladij
  • pojasni pomen določitve prioritete ukrepov

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Ustava RS
  • Zakon o zasebnem varovanju
  • Zakon o varstvu osebnih  podatkov
  • Zakon o orožju
  • Zakon o javnih zbiranjih
  • Kazenski zakonik RS
  • Zakon o kazenskem postopku
  • Zakon o varstvu in zdravju pri delu
  • Zakon o varstvu pred požarom
  • Zakon o delovnih razmerjih
  • Podzakonski predpisi s področja zasebnega varovanja, orožja, javnih zbiranj, varstva in zdravja pri delu ter varstva pred požarom
  • Učna gradiva imetnikov licenc strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja za usposabljanje NPK varnostnik
  • Etični kodeks zasebnega varovanja


  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje
  • Dušan Mikuš, Zbornica RS za zasebno varovanje
  • Štefan Gostič, Ministrstvo za notranje zadeve
  • Marko Bradač, G 7, d. o. o.
  • Andrej Pilko, Sintal, d. d.
  • Renato Golob, VTZ, d. o. o.
  • Milan Šprah, Varnost Maribor, d. d.
  • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
  • Franc Lončar, Center RS za poklicno izobraževanje

  14.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO PRVE REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

  • Simon Savski, Ministrstvo za notranje zadeve
  • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje
  • Branko Slak, Zbornica RS za zasebno varovanje
  • Peter Bach, Zbornica RS za zasebno varovanje
  • Milan Vačovnik, Varnost Maribor
  • Andrej Pilko, Sintal
  • Janez Videmšek, G 7
  • Drago Velički, Policijska akademija
  • Marta Mur Poklukar, Policijska akademija
  • Dragica Andlovič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
  • Andrej Rom, Ministrstvo za notranje zadeve
  • Boštjan Perklič, Ministrstvo za notranje zadeve  15.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO DRUGE REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV  STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
  • Tanja Tihi, Ministrstvo za notranje zadeve
  • Jasna Toplišek, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
  • Branko Slak, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
  • Andrej Pilko, SINTAL, d. o. o.
  • Milan Vačovnik, Varnost Maribor, d. d.
  • Bernhard Mraz, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
  • Simon Savski, Ministrstvo za pravosodje
  • Janez Rozman, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
  • Drago Velički, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja

  Vaš brskalnik je zastarel!

  Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.