Poklicni standard

Naziv:

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

22.5.2017

Predhodniki:

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica (66315731)

Klasius-P16:

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica (82360260)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 • zagotavljati pogoje in načrtovati izvajanje notranjega nadzora
 • samostojno izvajati notranji nadzor nad opravljanjem nalog varnostnega osebja ob upoštevanju zakona, podzakonskih aktov,  strokovnih standardov, internih predpisov in naročnikovih ter delodajalčevih zahtev
 • dokumentirati posebnosti notranjega nadzora ter ga meriti in analizirati skladno s pravili stroke ter standardi
 • voditi in organizirati delo varnostnega osebja pri njihovem opravljanju različnih oblik varovanja ljudi in premoženja, ob upoštevanju internih predpisov in naročnikovih navodil
 • preverjati delo varnostnega osebja pri njihovi uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika ter pri tem zagotavljati spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter etičnih načel
 • sodelovati pri načrtovanju varovanja skladno s predpisi in pravili stroke
 • preverjati primernost komunikacije varnostnega osebja v različnih življenjskih situacijah in odpravljati pomanjkljivosti
 • nadzirati brezhibnost uporabe opreme, sistemov tehničnega varovanja in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo skladno z naročnikovimi in s proizvajalčevimi navodili
 • Izvajati ukrepe za  zagotavljanje lastne varnosti, varnosti zdravja in okolja ter požarno varnost skladno s predpisi in internimi pravili


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 • zbere in samostojno interpretira pomembne informacije (ogledi, navodila za delo, tehnična dokumentacija ipd.)
 • načrtuje urnike rednih nadzornih pregledov
 • pripravi vprašalnike za posamezna nadzorovana področja
 • opredeli in priskrbi potrebne vire za izvedbo nadzora
 • opredeli cilje, obseg in merila nadzora
 • vzdržuje stik med matično družbo in varnostnim osebjem
 • uporablja komunikacijska sredstva
 • pozna različne stile vodenja in dela z ljudmi
 • pozna osnovne pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz delovnih razmerij
 • pozna predpise o zasebnem varovanju
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • opravi primopredajo dela
 • seznani se z operativnimi nalogami in postopki
 • prevzame in preda delovne pripomočke in opremo
 • določi merila za opremo varnostnega osebja in vozil
 • pozna zahteve varnostnega osebja, opreme  tehnične karakteristike intervencijskih vozilin prirejenih za prevoz gotovine in drugih vrednosti
 • pozna posamezne oblike dela (intervencije, varovanje ljudi in premoženja, varovanja oseb, prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, varovanja javnih zbiranj, varovanja prireditev v gostinskih lokalih, upravljanje z varnostno-nadzornim centrom, načrtovanje in izvajanje sistemov tehničnega varovanja  …)
 • pozna nezdružljive dejavnosti z zasebnim varovanjem
 • pozna varnostne zadržke za delo varnostnega osebja
 • pozna sistem notranjega nadzora v zasebnem varovanju
 • pozna pristojnosti reprezentativnega strokovnega interesnega združenja na področju strokovnega nadzora
 • pozna pristojnosti policije in inšpektorata,  pristojnega ministrstva za notranje zadeve ter drugih pristojnih organov in inšpektoratov za nadzor nad zasebnim varovanjem

Operativna dela izvaja notranji nadzor nad opravljanjem nalog varnostnega osebja Zagotavlja pogoje za opravljanje notranjih nadzorov:
 • pozna proces izvajanja notranjega nadzora
 • pozna osnove presojanja sistemov vodenja kakovosti
 • pozna namen notranjega nadzora
 • pozna odgovornosti in pristojnosti notranjega nadzornika
 • pozna cilje, tveganja in priložnosti ter kazalnike učinkovitosti/uspešnosti procesa notranjega nadzora
 • pozna postopke in metode nadzora sistemov, postopkov, proizvodov in storitev
 • pozna postopke rednih, izrednih in ponovitvenih notranjih nadzorov
 • pozna zunanjo in notranjo dokumentacijo, ki je predmet notranjih nadzorov (predpisi in standardi ter pogodba, načrt, interni predpisi)

Načrtuje notranji nadzor:
 • pozna vsebino notranjega nadzora
 • določi plan rednih, izrednih in ponovitvenih notranjih nadzorov (cilji in obseg, odgovornosti, postopek) in jih uskladi z vodstvom družbe
 • izdela vprašalnike in obrazce
 • usklajuje načrtovane termine med notranjimi nadzorniki in izvajalci varovanja

Izvaja notranje nadzore:
 • izvaja redne, izredne in ponovitvene notranje nadzore
 • pozna pomen najave notranjega nadzora pristojni osebi
 • izvede postopek medsebojnega preverjanja istovetnosti in pooblastil notranjega nadzornika
 • izvaja notranji nadzor z razgovorom z nadzorovanim osebjem, pregledom dokumentacije, z vstopom in ogledom objektov ter opreme in s prisotnostjo ob izvajanju storitev varovanja
 • odpravlja možnosti konfliktnih situacij med izvajanjem notranjega nadzora
 • postopa v ugotovljenih primerih kritičnih odstopanj (kršitev zakonskih zahtev in notranjih predpisov) in obvešča odgovorne osebe ter postopa po njihovih navodilih
 • ugotavlja prisotnost varnostnega osebja na razporejenih lokacijah
 • nadzira izpolnjevanje zakonskih zahtev varnostnega osebja
 • ugotavlja izvajanje nalog varnostnega osebja, ki so določene v pogodbi o varovanju
 • ugotovi osebno urejenost varnostnega osebja in urejenost delovnega mesta
 • pridobiva, zajema in ocenjuje pridobljene informacije v nadzoru
 • nadzira razpoložljivost in uporabo tehničnih sredstev, ki jih uporablja varnostno osebje pri izvajanju varovanja
 • izvaja nadzor nad spoštovanjem predpisov in internih navodil (prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, intervencija, varovanje javnih zbiranj … ) in s ponovnim nadzorom ugotavlja učinkovitost izvedenih ukrepov za ugotovljena neskladja
 • prepozna znake, po katerih ugotovi, da so osebe pod vplivom alkohola, mamil, zdravil, in druge nezmožnosti osebe za delo
 • pozna najpogostejše kršitve varnostnega osebja
 • nadzira uporabo službene izkaznice za varnostno osebje
 • nadzira usposobljenost varnostnega osebja za izvajanje del, ki ga opravlja
 • nadzira pravilno in varno nošenje službenega orožja
 • nadzira izvajanje ukrepov in drugih sredstev varnostnika
 • nadzira pravilnost in pravočasnost obveščanja policije o uporabi določenih ukrepov in drugih sredstev
 • nadzira pravilnost in pravočasnost obveščanja pristojnih organov (policija, tožilstvo ...) v primeru, da se pripravlja, izvršuje ali je izvršeno kaznivo dejanje
 • nadzira varnostne ukrepe za prenos, prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk
 • nadzira kadrovske pogoje  varnostnega osebja v varnostnonadzornem centu
 • nadzira osnovne postopke in zahteve za delovanje varnostnonadzornega centra

Dokumentira notranje nadzore:
 • izpolnjuje obrazce in izdeluje zapisnike ter poročila o opravljenih notranjih nadzorih
 • poroča odgovornim osebam o ugotovitvah
 • izdeluje periodična poročila in poroča
 • revidira plane rednih notranjih nadzorov in jih usklajuje z odgovornimi osebami
 • ugotovitve nadzora evidentira v obliki poročila o izvedenem nadzoru
 • pripravi priporočila za izboljšanje in odpravo ugotovljenih neskladij
 • zna določiti prioritete ukrepov, ki so bistveni za normalno izvajanje delovnega procesa, ki ga izvajata menedžer in vodstvo podjetja

Meri, analizira in izboljšuje procese notranjih nadzorov:
 • spremlja cilje in kazalnike procesa
 • izdeluje analize o opravljenih notranjih nadzorih, rezultatih ugotovitev in izvedenih ukrepih
 • ugotavlja učinkovitosti izvedenih ukrepov
 • izdeluje izboljšave v planiranju, izvajanju in dokumentiranosti notranjih nadzorov
 • skrbi za permanentno usposabljanje notranjih nadzornikov
 • izboljšuje proces notranjih nadzorov
vodi, organizira, spremlja in usmerja delo varnostnega osebja
 • spremlja in usmerja varnostno osebje pri izvajanju storitev ter mu svetuje
 • spremlja in usmerja varnostnike ter jim svetuje, kako strokovno uporabljati ukrepe in druga sredstva
 • vzpostavi in vzdržuje primeren odnos do varnostnega osebja
 • izdela predlog za nagrajevanje varnostnega osebja
 • posreduje strokovno znanje in spretnost ter delovnopravne zahteve sodelavcem
 • preverja strokovno znanje in spretnosti varnostnega osebja
 • pozna metode motiviranja za delo in mirnega reševanja konfliktov
 • pozna metode in oblike timskega dela
 • pozna pristojnosti in načine sodelovanja z drugimi subjekti varovanja na področju zagotavljanja varnosti (policija, tožilstvo, inšpekcijske službe, občinsko redarstvo, reditelji, reševalci, gasilci …)
 • pozna spretnosti in znanja varnostnega osebja ter pogoje varnostnega osebja za delo
sodeluje pri načrtovanju varovanja
 • sodeluje pri ogledu varovanega območja in pri pripravi predloga varovanja
 • prepozna varnostno pomembne točke in nevarna mesta ter predlaga, usklajuje, preverja ukrepe varovanja  z naročnikovimi zahtevami in njihovo učinkovitost
 • pridobi podatke za pripravo ocene stopnje tveganja (od naročnika, policije …)
 • sodeluje pri ocenjevanju, načrtovanju in pripravi osnutka načrta varovanja, oceno stopnje tveganja, načrt fizičnega varovanja in sodeluje pri pripravi programa varovanja
 • na podlagi spremenjene ocene stopnje tveganja sodeluje pri pripravi spremembe načrta varovanja
 • pozna zakonske zahteve za pripravo pogodbe o varovanju
 • pozna predpise in podatke za pripravo ocene stopnje tveganja
 • pozna pomen ogleda varovanega območja pri pripravi predloga varovanja
 • pozna dejavnike, ki pomenijo tveganje za varnost ali varnost ogrožajo
Poroča in izdela poročilo o nadzoru varnostnemu menedžerju in vodstvu družbe
 • ugotovitve nadzora evidentira v obliki poročila o izvedenem nadzoru oziroma kontrolne knjige
 • pripravi priporočila za izboljšanje in odpravo ugotovljenih neskladij
 • zna določiti prioritete ukrepov, ki so bistveni za normalno izvajanje delovnega procesa, ki ga izvajata menedžer in vodstvo podjetja
Administrativna dela preverja in ureja poročila, evidence in ostalo dokumentacijo
 • vsebinsko in oblikovno pregleda poročila o delu, uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika
 • pregleda dokumentacijo o delu varnostnega osebja in preveri, ali je skladno z naročnikovimi zahtevami in izvajalca varovanja ter predpisov
 • vsebinsko in oblikovno pregleda evidence in zabeležke v primopredajnih in servisnih knjigah
 • pregleda evidence zaposlenih na varovanem objektu, obiskovalcev, osebnih in tovornih vozil ter dokumente o izvozu blaga
 • pregleda ustreznost navodil za upravljanje s sistemi tehničnega varovanja na varovanem objektu
 • pregleda usklajenost projektne dokumentacije z vgrajeno opremo varovanja
 • preverja razpoložljivost in skladnost naročnikove in tehnične dokumentacije priklopljenih objektov v varnostno-nadzornem centru
 • preverja evidence izvedenih periodičnih pregledov opreme v varnostno-nadzornem centru
 • preverja postopke zapisov ter postopke ravnanja s podatki o naročnikih v varnostno-nadzornem centru
 • ustrezno arhivira vso dokumentacijo, ki izvira iz nadzora
 • pozna evidence na delovnih mestih v zasebnem varovanju
 • pozna poročilo o uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika
 • pozna predpise s področja varovanja osebnih podatkov

Zagotavljanje kakovosti preverja izpolnjevanje naročnikovih zahtev
 • pozna pogodbene obveznosti do naročnika
 • pozna osnove standardov, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja
 • pozna osnove standarda sistema vodenja kakovosti
 • pozna pritožbeni postopek in preverja reševanje
 • pozna načine reševanja reklamacij in preverja realizacijo
 • sodeluje pri merjenju zadovoljstva naročnikov in preverja rezultate z ukrepi
Vzdrževanje in popravila nadzira brezhibnost opreme in delovnih sredstev
 • nadzira optimalno pripravljenost opreme in vozil ter vzdrževanje delovne obleke, komunikacijskih sredstev, orožja in drugih sredstev, ki jih ima varnostno osebje v osebni uporabi
 • preverja pripravljenost vozil, varnostne opreme in sredstev
 • preverja komunikacijska sredstva in zaščitna sredstva
 • pozna delovanje komunikacijskih sredstev
 • pozna sistem vzdrževanja vozil, delovne opreme in sredstev
 • pozna sistem vzdrževanja opreme in sredstev v varnostnonadzornem centru
Komunikacija komunicira z varnostnim osebjem, uporabniki varnostnih storitev in drugimi osebami
 • pozna in uporablja komunikacijska sredstva
 • napoti varnostno osebje na delo
 • obvesti pristojne organe oz. osebe o varnostnih dogodkih
 • zna strokovno komunicirati in uporabljati strokovno terminologijo
 • obvlada komunikacijo v izrednih razmerah
 • komunicira z naročniki, zaposlenimi pri naročniku in z naročnikovimi strankami v okviru svojih pristojnosti
 • komunicira z mediji v okviru svojih pristojnosti
 • pozna tehnike komuniciranja
 • pozna posebnosti komunikacije pri komuniciranju z množico, v konfliktni situaciji in pri delu s težavnimi strankami
 • zna upravljati s človeškimi viri ob spoštovanju integritete zaposlenih
 • pozna elemente učinkovite komunikacije

Varovanje zdravja in okolja nadzira ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
 • preveri uporabo zaščitnih sredstev
 • prepozna nevarnosti za zdravje
 • pozna osnove predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter nujne ukrepe za preprečevanje najpogostejših tveganj za varnostno osebje  (delo navišini, začasna in premična delovišča)
 • pozna predpise in pravila za varno nošenje, uporabo, hrambo in vzdrževanje orožja


organizira zaščito varovanega območja, ko preti nevarnost za okolje
 • prepozna nevarnosti za okolje
 • zaščiti se pred nevarnimi snovmi
 • vodi izvedbo prvih nujnih ukrepov za zavarovanje okolja v nevarnosti in sodeluje pri njej
 • pozna pomen varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Renato Golob, VTZ d. o. o., Koprska 94, Ljubljana
 • Štefan Gostič, MNZ, Štefanova 2, Ljubljana
 • Ksenija Južnič, G 7, d. o. o., Špruha 33, Trzin
 • Dušan Mikuš, Zbornica RS za zasebno varovanje, Dimičeva 9, Ljubljana
 • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje, Dimičeva 9, Ljubljana
 • Andrej Pilko, Sintal, d. d., Zaloška 149, Ljubljana
 • Milan Šprah, Varnost Maribor, d. d., Ul. kraljeviča Marka 5, Maribor

7.  DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO PRVE REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Simon Savski (Ministrstvo za notranje zadeve)
 • Ingo Paš (Zbornica RS za zasebno varovanje)
 • Peter Bach (Zbornica RS za zasebno varovanje)
 • Milan Vačovnik (Varnost Maribor)
 • Andrej Pilko (Sintal)
 • Janez Videmšek (G 7)
 • Drago Velički (Policijska akademija)
 • Marta Mur Poklukar (Policijska akademija)
 • Dragica Andlovič (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije)
 • Andrej Rom (Ministrstvo za notranje zadeve)
 • Boštjan Perklič (Ministrstvo za notranje zadeve)

8.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO DRUGE REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Tanja Tihi, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Andrej Pilko, SINTAL
 • Milan Vačovnik, Varnost Maribor
 • Jasna Toplišek, Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja
 • Branko Slak, Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja
 • Janez Rozman, Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja
 • Drago Velički, Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja
 • Bernhard Mraz, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
 • Simon Savski, Ministrstvo za pravosodje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.