Katalog

Naziv:

Skrbnik/skrbnica informacijskih sistemov

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Predhodniki:

Skrbnik/skrbnica informacijskih sistemov (48100101)

Klasius-P16:

Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij (0612)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Skrbnik/skrbnica informacijskih sistemov (805558100)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Skrbnik/skrbnica informacijskih sistemov
in točko 11 tega kataloga.

2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
Vsaj srednja poklicna izobrazba in eno leto delovnih izkušenj.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.
Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2. NAČIN PREVERJANJA
Praktično preverjanje z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:
 • pripravo postopka izvedbe storitve,
 • uporabo različnih virov informacij,
 • uporabo ustreznih metod dela in ustreznih pripomočkov,
 • samostojnost in izvirnost,
 • tehnično izvedbo rešitve naloge,
 • ustrezno uporabo terminologije,
 • suverenost odgovarjanja v diskusiji,
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu.
Izločilna merila:
 • neupoštevanje zaporedja opravil,
 • nepoznavanje operacijskih sistemov,
 • nepoznavanje računalniških omrežij.
Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja
Delež (%)
načrtovanje in priprava naloge
10
izvedba naloge
45
dokumentacija
15
ustni zagovor in preverjanje teoretičnih znanj
306. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Tehniki/tehnice za računalniško podporo, n.o.

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Uporabljajo se prilagoditve:
 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.
Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami in njegovi prilogi (UL RS 6/2006, 38/2007).

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

Materialni pogoji

 • Računalniško opremljena učilnica z delovno postajo in s strežnikom ter z dostopom do interneta.

Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.
Komisijo sestavljajo trije člani:
 • en član komisije mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju IKT,
 • en član komisije mora imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja računalništva ali informatike in 5 let delovnih izkušenj na področju IKT,
 • tretji član lahko izpolnjuje pogoje, navedene v prvi ali drugi alineji, ali pa mora imeti certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji (NPK) Skrbnik/skrbnica informacijskih sistemov in 5 let delovnih izkušenj na področju IKT.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
zagotavlja delovanje strojne in programske informacijske opreme
 • preventivno vzdržuje računalniške sisteme
 • nadzoruje delovanje sistema (pregleduje sistemska sporočila)
 • sprejema prijave napak, odkriva in odpravlja napake na strojni in programski opremi
 • namešča popravke sistemske in uporabniške programske opreme
 • spremlja delovanje računalniškega omrežja
 • testira aplikacije po navodilih
 • namešča programsko opremo in prilagaja nastavitve programske opreme uporabnikom
 • izobražuje uporabnike o uporabi programske opreme
 • izvaja nadgradnje strojne opreme
 • vzdržuje programsko opremo
 • namešča in prilagaja operacijske sisteme uporabnikom oz. okolju, prilagaja nastavitve
 • namešča strežniške operacijske sisteme
 • vzpostavlja in vzdržuje storitve na strežnikih (poštni, spletni, podatkovno bazo …)
 • izvaja procesne obdelave podatkov in izvaja količinske izpise
 • pozna osnove različnih operacijskih sistemov
 • zna namestiti operacijski sistem na delovno postajo in strežnik
 • zna povezati računalniško napravo v računalniško omrežje (nastavitev omrežja, dodajanje računalnika v domeno, omrežni tiskalnik …)
Zagotavlja delovanje strojne in programske informacijske opreme:
 • pripravi ustrezna programska orodja
 • na strežniku določa uporabnika in mu dodeli zahtevane pravice v sistemu
 • namesti zahtevan operacijski sistem na računalnik, ga pridruži v domeno in ga prilagodi uporabnikovim potrebam in željam
 • namesti programsko opremo na računalnik ter jo prilagodi uporabnikovim potrebam in željam
 • na delovni postaji namesti omrežni tiskalnik in dodeli pravice uporabniku za tiskanje
 • izpolni predpisan obrazec (delovni nalog, naročilnico …)
 • komunicira s sodelavci in strankami
 • predstavi načine varovanja podatkov
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • racionalno rabi energijo, material in čas
izvaja varnostne ukrepe za informacijske sisteme
 • sodeluje pri osveščanju uporabnikov o varnosti v informacijskih sistemih
 • vzdržuje podatke o uporabnikih in uporabniških skupinah na delovnih postajah in strežnikih
 • arhivira sistemske in uporabniške podatke, izdeluje varnostne kopije, izvaja obnavljanje z varnostnimi kopijami
 • skrbi za hranjenje podatkov
 • zagotavlja varnost in zasebnost podatkov
 • pozna večuporabniška delovna okolja (nameščanje, prilagajanje nastavitev, zaščite, vzdrževanje uporabnikov in uporabniških skupin, dodeljevanje omrežnih virov, arhiviranje sistemskih in uporabniških podatkov, obnavljanje varnostnih kopij)
 • pozna elemente varnostnih sistemov (požarni zid, kriptografija, obramba pred programskimi vsiljivci …)
 • pozna administracijo strežnikov
 • zna zaščititi informacijski sistem
 • pozna orodja za arhiviranje podatkov (politika shranjevanja podatkov, mediji za shranjevanje podatkov)
 • zna arhivirati podatke
 • zna obnoviti podatke iz arhiva
 • pozna postopke za zaščito uporabniških podatkov
Izvede varnostni ukrep na področju informacijskih sistemov:
 • načrtuje svoje delo
 • pripravi ustrezna strojna in programska orodja
 • zagotavlja delovanje informacijske opreme
 • upravlja varnostni sistem (požarni zid, kriptografija, obramba pred programskimi vsiljivci …)
 • zagotavlja varnostno shranjevanje podatkov (politika shranjevanja podatkov, mediji za shranjevanje podatkov)
 • predstavi način varovanja podatkov
 • komunicira s sodelavci, strankami
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • racionalno rabi energijo, material in čas
izvaja varnostno politiko
 • na zahtevo uporabnika določa in spreminja gesla
 • dodeljuje pravice uporabnikom
 • izvaja varnostno politiko
 • izvaja nadzor nad zunanjimi in notranjimi vdori v sistem
 • zna vzpostaviti sistem nadzora nad dogodki
 • pozna varnostno politiko
Izvede varnostno politiko:
 • načrtuje svoje delo
 • izvaja varnostno politiko gesel
 • upravlja z gesli uporabnikov v skladu s politiko gesel
 • pripravi ustrezna strojna in programska orodja
 • vzpostavi in spremlja dnevnik prijav
 • dodeli pravice uporabnikom
 • komunicira s sodelavci, strankami
 • predstavi način varovanja podatkov
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • racionalno rabi energijo, material in čas
svetuje na področju informacijskih sistemov
 • svetuje in nudi tehnično pomoč uporabnikom računalniških sistemov
 • nudi podporo pri uporabi sistemske in uporabniške programske opreme
 • izdela interna navodila za delo s programsko opremo
 • usposablja uporabnike za uporabo programske opreme
 • svetuje in nudi pomoč pri delu v večuporabniškem okolju
 • svetuje in nudi tehnično pomoč pri posodabljanju obstoječih računalniških sistemov
 • pozna aktualna večuporabniška delovna okolja in je usposobljen za njihovo administracijo
 • obvlada uporabniško programsko opremo
Svetuje na področju informacijskih sistemov:
 • izdela interna navodila za delo s programsko opremo
 • komunicira s sodelavci, strankami
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • racionalno rabi energijo, material in čas
Izkaže znanje uporabe programske opreme:
 • na podlagi izbrane programske opreme oblikuje dokument, ki vsebuje grafikone, tabele, navezave na vir podatkov
 • pripravi dokument za tisk
 • pripravi predstavitev
 • komunicira s sodelavci, strankami
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • racionalno rabi energijo, material in čas

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Uroš Sonjak, ŠC Velenje
 • mag. Boštjan Vouk, TŠC Nova Gorica
 • Marjan Kaligaro, TrendNet
 • Timotej Globačnik, Gorenje Velenje
 • Davorin Majkus, CPI


14. Delovna skupina za pripravo revizije kataloga standardov stokovnih znanj in spretnosti

 • Veselko Guštin, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • Inko Perovic, Slovensko društvo Informatika, Ljubljana
 • Jože Janežič, Premogovnik Velenje d. d.
 • Cveto Križan, Elcom In, Poslovno svetovanje in informatika d. o. o., Koper
 • Dušan Brglez, Talum d. d., Kidričevo
 • Srečko Vrečko, ZSSS
 • Milan Žižek, ZSSS OO Podravje in Koroška
 • Islam Mušić, ŠC Velenje
 • Davorin Majkus, CPI
 • Koordinacija pri pripravi revizije: mag. Barbara Velkov Rozman, CPI; Polona Klemenčič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.