Poklicni standard

Naziv:

Skrbnik/skrbnica informacijskih sistemov

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

17.4.2012

Predhodniki:

Klasius-P16:

Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij (0612)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Skrbnik/skrbnica informacijskih sistemov (80555810)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtuje in organizira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 4. varuje zdravje in okolje
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. sporazumeva se s sodelavci in strankami
 7. sodeluje v skupini
 8. uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 9. uporablja računalniško opremo in programska orodja
 10. varuje uporabnikovo zasebnost in ščiti njegove podatke
 11. namešča in vzdržuje strojno in programsko opremo
 12. zagotavlja delovanje strojne in programske informacijske opreme
 13. izvaja varnostne ukrepe na področju informacijskih sistemov
 14. izvaja varnostno politiko
 15. svetuje na področju informacijskih sistemov

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje svoje delo
 • pripravi načrt za vzdrževanje, spremljanje posodobitev in razširitev komponent informacijskega sistema
 • načrtuje lastne aktivnosti glede na potrebe uporabnikov
 • zbira in samostojno ovrednoti informacije (tehnična navodila oz. dokumentacija, ogledi)
 • načrtuje, pripravlja in zagotavlja ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • določi čas, potreben za izvedbo delovne naloge na osnovi delovnega naloga in normativov s pomočjo programskih paketov
 • analizira opravljeno lastno delo na osnovi zaključenih delovnih nalogov z vidika porabe časa, zahtevkov za reklamacijo, kontrole kakovosti opravljenega dela
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • pozna principe organizacije dela
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • pozna orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog
 • zna uporabljati informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravlja ustrezna strojna in programska orodja
 • uporablja računalnik in specializirana informacijska in komunikacijska orodja, opremo
 • seznani se z zahtevanimi lastnostmi računalnika
 • pripravi in pregleda računalniške komponente
 • izbere komponente glede na zahtevano konfiguracijo računalnika
 • pozna računalniške komponente in njihov namen
Operativna dela zagotavlja delovanje strojne in programske informacijske opreme
 • preventivno vzdržuje računalniške sisteme
 • nadzoruje delovanje sistema (pregleduje sistemska sporočila)
 • sprejema prijave napak, odkriva in odpravlja napake na strojni in programski opremi
 • namešča popravke sistemske in uporabniške programske opreme
 • spremlja delovanje računalniškega omrežja
 • testira aplikacije po navodilih
 • namešča programsko opremo in prilagaja nastavitve programske opreme uporabnikom
 • izobražuje uporabnike o uporabi programske opreme
 • izvaja nadgradnje strojne opreme
 • vzdržuje programsko opremo
 • namešča in prilagaja operacijske sisteme uporabnikom oz. okolju, prilagaja nastavitve
 • namešča strežniške operacijske sisteme
 • vzpostavlja in vzdržuje storitve na strežnikih (poštni, spletni, podatkovno bazo …)
 • izvaja procesne obdelave podatkov in izvaja količinske izpise
 • pozna osnove različnih operacijskih sistemov
 • zna namestiti operacijski sistem na delovno postajo in strežnik
 • zna povezati računalniško napravo v računalniško omrežje (nastavitev omrežja, dodajanje računalnika v domeno, omrežni tiskalnik …)
izvaja varnostne ukrepe za informacijske sisteme
 • sodeluje pri osveščanju uporabnikov o varnosti v informacijskih sistemih
 • vzdržuje podatke o uporabnikih in uporabniških skupinah na delovnih postajah in strežnikih
 • arhivira sistemske in uporabniške podatke, izdeluje varnostne kopije, izvaja obnavljanje z varnostnimi kopijami
 • skrbi za hranjenje podatkov
 • zagotavlja varnost in zasebnost podatkov
 • pozna večuporabniška delovna okolja (nameščanje, prilagajanje nastavitev, zaščite, vzdrževanje uporabnikov in uporabniških skupin, dodeljevanje omrežnih virov, arhiviranje sistemskih in uporabniških podatkov, obnavljanje varnostnih kopij)
 • pozna elemente varnostnih sistemov (požarni zid, kriptografija, obramba pred programskimi vsiljivci …)
 • pozna administracijo strežnikov
 • zna zaščititi informacijski sistem
 • pozna orodja za arhiviranje podatkov (politika shranjevanja podatkov, mediji za shranjevanje podatkov)
 • zna arhivirati podatke
 • zna obnoviti podatke iz arhiva
 • pozna postopke za zaščito uporabniških podatkov
izvaja varnostno politiko
 • na zahtevo uporabnika določa in spreminja gesla
 • dodeljuje pravice uporabnikom
 • izvaja varnostno politiko
 • izvaja nadzor nad zunanjimi in notranjimi vdori v sistem
 • zna vzpostaviti sistem nadzora nad dogodki
 • pozna varnostno politiko
svetuje na področju informacijskih sistemov
 • svetuje in nudi tehnično pomoč uporabnikom računalniških sistemov
 • nudi podporo pri uporabi sistemske in uporabniške programske opreme
 • izdela interna navodila za delo s programsko opremo
 • usposablja uporabnike za uporabo programske opreme
 • svetuje in nudi pomoč pri delu v večuporabniškem okolju
 • svetuje in nudi tehnično pomoč pri posodabljanju obstoječih računalniških sistemov
 • pozna aktualna večuporabniška delovna okolja in je usposobljen za njihovo administracijo
 • obvlada uporabniško programsko opremo
Administrativna dela izpolnjuje predpisano dokumentacijo
 • pripravlja poročila o opravljenih nalogah
 • vzdržuje dokumentacijo informacijskega sistema
 • sodeluje pri pripravi planske dokumentacije za nadgradnjo ali vzdrževanje informacijskega sistema
 • pozna tehnična navodila in drugo dokumentacijo
 • pozna osnove računalniškega arhiviranja
 • pozna postopke arhiviranja
 • pozna orodja za arhiviranje
Komercialna dela naroča rezervne dele strojne opreme
 • predaja naročila za nabavo rezervnih delov strojne opreme
pripravlja manj zahtevne ponudbe za naročnika
 • aktivira pogodbenega vzdrževalca
 • pripravlja manj zahtevne ponudbe za naročnika
 • pozna osnove ekonomike in podjetništva
 • pozna elemente in vsebino ponudbe
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja delovanje informacijske opreme
 • upošteva in deluje v skladu s standardi kakovosti
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • dela opravi v predvidenem času
 • uporablja licenčno programsko opremo
 • uporablja s strani proizvajalca certificirano strojno in programsko opremo
 • pozna sodobne (uveljavljene) standarde kakovosti in sisteme zagotavljanja kakovosti za področje informacijske opreme
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti opravljene storitve
Vzdrževanje in popravila vzdržuje informacijsko opremo
 • vzdržuje osnovno računalniško opremo in izvaja manjša popravila na njej
 • obvešča o večjih napakah in okvarah opreme in naprav
 • pozna pomen rednega vzdrževanja naprav in sistemov
 • pozna predpise in standarde o vzdrževanju in delovanju sistemov
Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami ter sodeluje v projektnih timih
 • komunicira s sodelavci in strokovnjaki
 • komunicira z uporabniki, s strankami, proizvajalci, z zastopniki proizvajalcev, s poslovnimi partnerji, ponudniki, povpraševalci
 • komunicira v tujem jeziku
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • obvlada strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • pozna načela timskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu in okolje na delovnem mestu
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in s predpisi o požarni varnosti
 • uporablja osebna zaščitna sredstva
 • upošteva navodila za varno delo
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe opreme in naprav
 • pozna postopke za preprečevanje nesreč
 • zna izbrati delovnim razmeram ustrezna zaščitna sredstva

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Uroš Sonjak, ŠC Velenje
 • Damjan Borovnik, ŠC Velenje
 • Andrej Obu, ŠC Velenje
 • Marjan Kaligaro, TrendNET d. o. o.
 • Timotej Globačnik, GORENJE Velenje
 • Teja Pelicon, BIT Izobraževanje
 • Aleš Tankosić, TŠC Nova Gorica
 • Silvan Bucik, TŠC Nova Gorica
 • Blaž Weber, TŠC Nova Gorica
 • Matjaž Marušič, TŠC Nova Gorica


7. Delovna skupina za pripravo revizije poklicnega standarda

 • Veselko Guštin, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • Inko Perovic, Slovensko društvo Informatika, Ljubljana
 • Jože Janežič, Premogovnik Velenje d. d.
 • Cveto Križan, Elcom In, Poslovno svetovanje in informatika d. o. o., Koper
 • Dušan Brglez, Talum d. d., Kidričevo
 • Srečko Vrečko, ZSSS
 • Milan Žižek, ZSSS OO Podravje in Koroška
 • Islam Mušić, ŠC Velenje
 • Davorin Majkus, CPI
 • Koordinacija pri pripravi revizije: mag. Barbara Velkov Rozman, CPI; Polona Klemenčič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.