Katalog

Naziv:

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2018

Predhodniki:

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra (18644131)

Klasius-P16:

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra (7841777011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 78417770 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • opravljeno strokovno usposabljanje za Operaterja/operaterko varnostnonadzornega centra skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje
 • izpolnjevanje pogojev delovnih izkušenj skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI  PREVERJANJA

Preverjanje poteka pisno (traja 60 minut), ustno in praktično z zagovorom.
5. Merila preverjanja

5.1 Pisno preverjanje

     Merila ocenjevanja:

­   točnost odgovorov

­   strokovnost in zakonitost

­   poznavanje vsebin, ki predstavljajo izločilna merila

­   jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika

      

       Pisno preverjanje v skupnem deležu preverjanja znaša 30 %.

 

5.2  Ustno preverjanje

 

     Merila ocenjevanja:

­   točnost odgovorov

­   strokovnost in zakonitost

­   poznavanje vsebin, ki predstavljajo izločilna merila

­   jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika

 

      Ustno preverjanje v skupnem deležu preverjanja znaša 40 %.

 

 

5.3  Praktično preverjanje z zagovorom

 

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

­   priprava in razumevanje

­   priprava delovnega mesta in pripomočkov

­   določitev namena in ciljev storitve

20

Izvedba naloge

­   upoštevanje strokovnosti in zakonitosti

­   priprava na izvedbo naloge

­   ocena ustreznosti izdelane dokumentacije

­   utemeljitev zakonitosti in strokovnosti, načrtovanje ukrepov varovanja za predlagano tveganje

40

Ustni zagovor

­    obrazložitev izpolnjene naloge/izvedbe naloge

­    razumevanje opravljenih postopkov

­    jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika

40

 

      Praktično preverjanje v skupnem deležu preverjanja znaša 30 %.

 

    

 IZLOČILNA MERILA:

 • nepoznavanje osnov predpisov na področju zasebnega varovanja
 • nepoznavanje operaterskega dela
 • nepoznavanje postopkov varovanja
 • nepoznavanje oblik pravilnega komuniciranja z zaposlenimi, naročniki, uporabniki varnostnih storitev, s pristojnimi organi in z drugimi osebami
 • nepoznavanje ukrepov v varnostnih situacijah v varnostnonadzornem centru
 • nepoznavanje dejavnosti, ki so nezdružljive z varovanjem

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • učilnica z računalnikom, projektorjem in listna tabla

 • komunikacijska in druga sredstva (telefon in GSM)
 • vzorci obrazcev, ki jih uporablja operater varnostnonadzornega centra

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član najmanj visoko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (diploma prve stopnje) in najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu na področju zasebnega varovanja pri imetniku licence ali v pedagoškem procesu na področju strokovnih vsebin zasebnega varovanja,
 • en član najmanj višješolsko izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu na področju zasebnega varovanja pri imetniku licence,
 • en član najmanj visoko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (diploma prve stopnje) in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju notranjih zadev, od tega najmanj 2 leti na področju sistemskega urejanja notranje varnosti.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi pogoje za izvajanje dela
 • pripravi operativne postopke, ki vsebujejo postopke za preizkušanje, vstop v VNC in izhod iz njega, upravljanje baze podatkov, kontinuiteto delovanja in izredne razmere, postopke evakuacije in ravnanje s signali
 • opravi primopredajo dela
 • seznani se z operativnimi nalogami in postopki
 • prevzame in preda delovne pripomočke in opremo
 • pozna zahteve varnostnega osebja, opreme  tehnične karakteristike intervencijskih vozil in prirejenih vozil za prevoz gotovine in drugih vrednostnih pošiljk
 • pozna posamezne oblike dela: varovanje ljudi in premoženja, varovanja oseb, prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, varovanja javnih zbiranj, varovanja prireditev v gostinskih lokalih, upravljanje z varnostnonadzornim centrom, načrtovanje in izvajanje sistemov tehničnega varovanja
 • pozna nezdružljive dejavnosti z zasebnim varovanjem
 • pozna sistem notranjega nadzora v zasebnem varovanju
 • pozna pristojnosti policije in inšpektorata,  pristojnega ministrstva za notranje zadeve ter drugih pristojnih organov in inšpektoratov za nadzor nad zasebnim varovanjem
 • seznani se z varnostno dokumentacijo
 • deluje skladno z etičnim kodeksom
 • pozna ukrepe in druga varnostnikova sredstva ter dolžnosti s primeri obveznega obveščanja policije
V simulirani situaciji, ki jo opredeli komisija, predstavi zagotovitev pogojev za izvajanje dal varnostnega osebja
 • prouči simulirano situacijo in pripravi izvedbeni načrt
 • opiše postopek preizkušanja, vstop v VNC in izhod iz njega, upravljanje baze podatkov, kontinuiteto delovanja in izredne razmere, postopke evakuacije in ravnanje s signali
 • opiše postopek primopredaje dela operaterja varnostnonadzornega centra
 • opiše dnevne in tedenske preglede vse opreme, ki je potrebna za delovanje VNC
 • našteje pristojnosti policije in inšpektorata,  pristojnega ministrstva za notranje zadeve ter drugih pristojnih organov in inšpektoratov za nadzor nad zasebnim varovanjem
 • našteje posamezne oblike dela in pristojnosti varnostnonadzornega centra pri tem (varovanje ljudi in premoženja varovanja oseb, prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, varovanja javnih zbiranj, varovanja prireditev v gostinskih lokalih, upravljanje z varnostnonadzornim centrom, načrtovanje in izvajanje sistemov tehničnega varovanja)
 • opiše tehnične karakteristike intervencijskih vozil in prirejenih vozil za prevoz gotovine in drugih vrednostnih pošiljk
 • opiše, katere so dejavnosti, ki niso združljive z delom varnostnega osebja
 • opiše, kako je v zasebnem varovanju organiziran notranji nadzor nad delom  varnostnega osebja in družb za zasebno varovanje
 • našteje in opiše varnostno dokumentacijo za nemoteno delovanje VNC
 • pojasni pomen etičnega kodeksa in kje so etične vrednote opredeljene
 • našteje ukrepe in druga varnostnikova sredstva    ter pogoje za posamezno uporabo ter opredeli sistem obveščanja policije ob uporabi posameznih ukrepov
 • upošteva zakonodajo na področju zasebnega varovanja
izvaja operaterska dela v varnostnonadzornem centru Načrtuje delo v VNC
 • načrtuje delo
 • usklajuje kadrovsko popolnost izmene v VNC
 • ureja morebitne izpade izmen

Izvaja operatersko delo:
 • obvladuje signale alarmnih sporočil sistemov tehničnega varovanja varovanih objektov (sprejema, obdeluje in ukrepa ob alarmih, napoti intervencijo, sprejema ugotovitve interventa, obvešča odgovorne osebe, policijo, gasilce)
 • izvaja videonadzor nad objekti tehničnega varovanja
 • sprejema telefonske klice in nudi ustrezno pomoč oz. preusmerja pogovore
 • sprejema in obdeluje elektronsko pošto strank in prejeta sporočila po faksu
 • upravlja s podatki za objekte, vezane na posamezne sprejemnike alarmnih sporočil
 • obvlada postopke blokade motorja na prirejenih vozilih in ukrepa skladno z navodili

Nadzira postopke varovanja
 • izvaja nadzor nad statusi sistemov tehničnega varovanja
 • izvaja nadzor nad prenosnimi potmi alarmnih sporočil
 • zaznava napake na napravah tehničnega varovanja
 • izvaja delni nadzor nad servisnimi posegi varnostnih tehnikov na varovanih objektih
 • izvaja nadzor nad varnostnim osebjem na varovanih območjih (varnostniki, interventi, prevozniki denarja …)
 • izvaja nadzor nad vozili in obdeluje alarmna sporočila iz aplikacije za sistem sledenja vozil
 • sprejema, vodi ter shranjuje podatke in informacije o varovanih objektih in območjih
V simulirani situaciji, ki jo opredeli komisija, predstavi izvedbo operativnega postopka v VNC
 • prouči simulirano situacijo in pripravi izvedbeni načrt
 • pojasni postopke v primeru sprejema različnih alarmnih sporočil: sprejem, obdelava alarma, napotitev intervencije, sprejem povratne informacije in nadaljevanje postopka do zaključka alarmnega dogodka)
 • opiše pristojnosti in postopke operaterja pri videonadzoru varovanih objektov (pojasni ključne zahteve varovanja in posredovanja teh podatkov)
 • opiše vsebino komunikacije s strankami v različnih situacijah (posredovanje informacij o varnostnem dogodku, posredovanje informacij varnostnemu osebju, posredovanje informacij odgovornim osebam v podjetju ali naročniku)
 • pojasni sisteme sprejema in posredovanja elektronskih sporočil tudi z vidika tajnosti pisem in drugih občil
 • pojasni, kako poteka nadzor nad statusi sistemov tehničnega varovanja in ukrepanje operaterja pri posameznem statusu
 • pojasni, kako poteka nadzor nad prenosnimi potmi alarmnih sporočil
 • pojasni postopke in ukrepe operaterja ob zaznavi  napake na napravah tehničnega varovanja
 • pojasni, kako se izvaja nadzor nad prisotnostjo varnostnega osebja na varovanem območju (sistem komunikacije z varnostnim osebjem; kako ukrepati, če se ugotovi, da nekdo ni nastopil dela skladno z razporedom ali načrtom, in nadzor nad servisnimi posegi varnostnih tehnikov na varovanih objektih)
 • pojasni, kako poteka sistem nadzora nad gibanjem vozil (intervencijska vozila, prirejena vozila za prevoz gotovine in drugih vrednostnih pošiljk) in pojasni kako ukrepa v primeru, da pride do zastojev v prometu, prometnih nesreč in drugih nepredvidenih dogodkov
 • opiše postopke in ukrepe operaterja, če pride: do sprožitve "panik tipke" pri prevozu gotovine, do prometne nesreče, v kateri je udeleženo vozilo, s katerim se prevaža gotovina, ali do okvare vozila ter opiše postopek blokade motorja na prirejenih vozilih
 • upošteva ustreznost komunikacije s strankami in z varnostnim osebjem
 • upošteva varovanje zdravja skladno s predpisi in z internimi pravili
 • upošteva zakonodajo na področju zasebnega varovanja
 • opiše postopke dokumentiranja in hranjenja podatkov o varnostnih in drugih dogodkih
ukrepa v varnostni situaciji v varnostnonadzornem centru
 • prepozna oceno tveganja kot zaporedje logičnih korakov za omogočanje proučitve ustreznih nevarnosti, povezanih z VNC
 • pozna izbrano lokacijo namestitve VNC, ki upošteva nevarnosti požara, eksplozije, poplave, vandalizma in izpostavljenosti z drugih lokacij
 • pozna konstrukcijske zahteve za odpornost proti različnim oblikam ogroženosti (fizični in strelni napadi, odpornost proti požaru ali udaru strele)
 • ukrepa v primerih nepredvidenih dogodkov
 • obvladuje postopke in ukrepa v primeru prekinitve delovanja VNC in skladno z načrtom varovanja izvede postopek prenosa delovanja na nadomestni VNC
Na podlagi primera prekinitve delovanja VNC predstavi obvladovanje nepredvidenega dogodka
 • prouči simulirano situacijo in pripravi izvedbeni načrt
 • pojasni vsebino ocene tveganja kot zaporedje logičnih korakov za omogočanje proučitve ustreznih nevarnosti, povezanih z VNC
 • pojasni morebitni vpliv, ki bi ga imeli požar, eksplozija, poplava, vandalizem na delovanje VNC in njegovo  izpostavljenost
 • opiše konstrukcijske zahteve, ki zagotavljajo ustrezno odpornost proti različnim oblikam ogroženosti (fizični in strelni napadi, odpornost proti požaru ali udaru strele)
 • opiše, kako bi ukrepal v primeru prekinitve delovanja VNC skladno z varovalnim načrtom
 • pojasni, kako se izvede postopek prenosa delovanja na nadomestni VNC
 • upošteva varovanje zdravja skladno s predpisi in z internimi pravili
 • upošteva zakonodajo na področju zasebnega varovanja
komunicira z varnostnim osebjem, naročniki, uporabniki varnostnih storitev, s pristojnimi organi in z drugimi osebami
 • pozna zahteve za zagotavljanje avtomatskega beleženja vseh zunanjih komunikacij
 • pozna in uporablja komunikacijska sredstva
 • obvešča pristojne organe (policijo, gasilce, reševalce, inšpekcijske službe in druge pristojne službe)
 • zna strokovno komunicirati in uporabljati strokovno terminologijo
 • obvlada komunikacijo v izrednih razmerah
 • komunicira z varnostnim osebjem, naročniki, zaposlenimi pri naročniku in z naročnikovimi strankami ter drugimi uporabniki varnostnih storitev v okviru svojih pristojnosti
 • komunicira s pristojnimi organi za obveščanje in ukrepanje
 • komunicira z mediji v okviru svojih pristojnosti
 • pozna tehnike komuniciranja
 • pozna posebnosti komunikacije v konfliktni situaciji in pri delu s težavnimi strankami
 • pozna elemente učinkovite komunikacije
V simulirani situaciji, ki jo opredeli komisija, uporabi komunikacijska sredstva:
 • prouči simulirano situacijo in pripravi izvedbeni načrt
 • našteje komunikacijska sredstva, ki jih bo uporabljal pri svojem delu
 • prikaže, kako jih bo uporabil
 • opiše prednosti in slabosti posameznih komunikacijskih sredstev

V simulirani situaciji, ki jo opredeli komisija, usmerja varnostno osebje:
 • prouči simulirano situacijo in pripravi izvedbeni načrt
 • vzpostavi komunikacijo z varnostnim osebjem
 • varnostnemu osebju posreduje potrebne podatke za uspešno izvedbo naloge
 • usmerja varnostno osebje skladno z navodili in načrtom
 • opiše postopke v primeru napada oz. ogrožanja varnostnega osebja na terenu
 • upošteva zakonodajo na področju zasebnega varovanja

V simulirani situaciji, ki jo opredeli komisija, sprejme klic oz. obvestilo o dogodku:
 • prouči simulirano situacijo in pripravi izvedbeni načrt
 • opiše, katere podatke mora operater VNC sprejeti za kakovostno nadaljnjo obdelavo klica
 • naredi triažo klica glede na nujnost in pomembnost (opiše elemente nujnosti in pomembnosti)
 • zbere dodatne podatke, potrebne za kakovostno izvedbo nalog
 • izvede napotitev intervencijske patrulje in glede na vrsto dogodka opiše izvedbo prvih nujnih ukrepov
 • glede na vrsto dogodka in odvisno od pristojnosti za sodelovanje in izvedbo nalog (policija, gasilci, redarji itd.) se poveže s strokovnimi službami
 • upošteva ustreznost komunikacije s strankami in varnostnim osebjem
 
V simulirani situaciji, ki jo opredeli komisija, izvede komunikacijo s stranko, ki ga pokliče:
 • prouči simulirano situacijo in pripravi izvedbeni načrt
 • sprejme klic in usmeri stranko
 • zna od stranke pridobiti identifikacijske podatke o dogodku in stranki
 • prikaže profesionalno komunikacijo z različnimi strankami
 • opiše postopek s težavno stranko
 • opiše postopek pritožbe/ugovora stranke
 • svetuje stranki v postopku in ji posreduje povratne informacije
 • opiše osnove komunikacije z mediji

preverja in ureja poročila, evidence in ostalo dokumentacijo ter poroča odgovorni osebi matične družbe in naročnika
 • vodi evidence o ocenah tveganja
 • preverja pravilnost zapisov vseh sprejetih signalov v  VNC (identifikacija nadzorovanih prostorov, vrsta (tip) signala, datum in čas sprejema signala)
 • vodi evidenco izvedenih postopkov
 • vzdržuje dnevnik, ki beleži postopke operaterjev (podrobnosti o vseh rutinskih preizkusih, vzdrževanjih in servisiranju opreme VNC v nujnih primerih)
 • vzdržuje podatke o naročnikih s postopkom za zapisovanje in posodabljanje njihovih podatkov
 • piše zaznamke in poročila o izrednih dogodkih
 • vpisuje podatke o objektih tehničnega varovanja v  programe sprejemnikov alarmnih sporočil
 • obvešča odgovorne oseb
 • evidentira spremembe na varovanih objektih
 • ureja zahtevke po informacijah o objektih tehničnega varovanja.
 • pripravlja požarna poročila
 • pripravlja poročila o intervencijah  
 • obdeluje osebne podatke skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • skrbi za evidence in baze podatkov
 • sodeluje pri sestavi poročil o delu in dogodkih varnostnega osebja ter jih oblikuje skladno z navodili
 • pozna osnove dela z dokumentarnim gradivom
V simulirani situaciji, ki jo opredeli komisija, izdela, preveri in uredi poročila ter ostalo dokumentacijo:
 • prouči simulirano situacijo in pripravi izvedbeni načrt
 • ugotovi pravilnost zapisov vseh sprejetih signalov v  VNC (identifikacija nadzorovanih prostorov, vrsta (tip) signala, datum in čas sprejema signala)
 • v dnevniku beleži postopke operaterjev (podrobnosti o vseh rutinskih preizkusih, vzdrževanjih in servisiranju opreme VNC v nujnih primerih)
 • izdela zaznamek o izrednem dogodku
 • izdela poročilo o požaru in intervenciji
 • zabeleži in uredi podatke o naročnikih s postopkom za zapisovanje in posodabljanje njihovih podatkov
 • opiše postopek vpisovanja podatkov o objektih tehničnega varovanja v program sprejemnikov alarmnih sporočil
 • opredeli postopek evidentiranja in obveščanja odgovornih oseb
 • skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov  opiše postopek obdelave osebnih podatkov, ki se zbirajo v VNC
 • opiše na podlagi česa lahko operater spreminja ali vodi  evidence in baze podatkov
 • opiše, sestavo poročila o delu in dogodkih varnostnega osebja
 • opiše ravnanje z dokumentarnim gradivom   
 • opiše postopek ravnanja z dokumenti, ki niso več v uporabi
 • opiše postopek sprejema in obravnave pritožb ter reševanja reklamacij
 • opiše postopek prevzema, nošenja, uporabe, vrnitve in hrambe orožja
 • upošteva zakonodajo na področju zasebnega varovanja

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Ustava RS
 • Zakon o zasebnem varovanju
 • Zakon o varstvu pred požarom
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Zakon o orožju
 • Zakon o javnih zbiranjih
 • Zakon o varnosti cestnega prometa
 • Pravilnik o izvajanju Zakona o zasebnem varovanju
 • Pravilnik o požarnem varovanju
 • Odredba o določitvi obveznih standardov na področju zasebnega varovanja
 • Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR)
 • Etični kodeks zasebnega varovanja
 • Standard SIST EN 50518-1: Zahteve za lokacijo in konstrukcijo
 • Standard SIST EN 50518-2: Zahteve za tehnične zmogljivosti
 • Standard SIST EN 50518-3: Postopki in zahteve za delovanje
 • Standard SIST EN 50136-1: Alarmni sistemi - Sistemi in oprema za prenos alarma
 • Strokovna priporočila za izvajanje intervencij v zasebnem varovanju
 • Varovanje ljudi in premoženja, Učbenik za izobraževalni program tehnik varovanja
 • VNC in intervencije, učbenik za izobraževalni program Tehnik varovanja
 • Varovanje javnih zbiranj od začetka do konca, Učbenik za izobraževalni program tehnik varovanja
 • Učno gradivo za pridobitev NPKoperater VNC/operaterka VNC

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje
 • Dušan Mikuš, Zbornica RS za zasebno varovanje
 • Štefan Gostič, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Marko Bradač, G 7, d. o. o.
 • Andrej Pilko, Sintal, d. d.
 • Renato Golob, VTZ, d. o. o.
 • Milan Šprah, Varnost Maribor, d. d.
 • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije,
 • Franc Lončar, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK
 • Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje

14.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO PRVE REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV  STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 • Simon Savski, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje
 • Branko Slak, Zbornica RS za zasebno varovanje
 • Peter Bach, Zbornica RS za zasebno varovanje
 • Milan Vačovnik, Varnost Maribor, d. d.
 • Andrej Pilko, Sintal, d. d.
 • Janez Videmšek, G 7,  d. o. o.
 • Drago Velički, Policijska akademija
 • Marta Mur Poklukar, Policijska akademija
 • Dragica Andlovič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
 • Andrej Rom, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Boštjan Perklič, Ministrstvo za notranje zadeve

Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK
 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

14.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO DRUGE REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV  STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Tanja Tihi, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Jasna Toplišek, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
 • Branko Slak, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
 • Dalibor Debaltori, IBS Varovanje in storitve, d. o. o.
 • Andrej Pilko, SINTAL, d. o. o.
 • Milan Vačovnik, Varnost Maribor, d. d.
 • Bernhard Mraz, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
 • Simon Savski, Ministrstvo za pravosodje
 • Janez Rozman, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
 • Drago Velički, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja

Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK
 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.