Poklicni standard

Naziv:

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2018

Predhodniki:

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra (18644131)

Klasius-P16:

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra (78417770)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. samostojno izvesti primopredajo službe ter kontrolirati lastno delo
 2. izvajati operaterska dela in naloge pri varovanju ljudi in premoženja ob upoštevanju zakona, podzakonskih aktov,  strokovnih standardov, internih predpisov, delodajalčevih navodil in naročnikovih zahtev
 3. prepoznavati varnostna tveganja in nevarnosti ter poznati postopke za preprečevanje skladno s pravili stroke
 4. komunicirati z varnostnim osebjem, naročniki, uporabniki varnostnih storitev, s pristojnimi organi in strankami ter zna ustrezno komunicirati v različnih življenjskih situacijah, krizi in konfliktih
 5. uporabljati računalniško in drugo tehnično opremo varnostnonadzornega centra
 6. voditi in organizirati delo varnostnega osebja pri njihovem opravljanju različnih oblik varovanja ljudi in premoženja ob upoštevanju pristojnosti varnostnonadzornega centra
 7. sprejemati obvestila o uporabi ukrepov in drugih varnostnikovih sredstev TER obveščati pristojne odgovorne osebe in organe (policijo)
 8. izvajati nadzor postopkov varovanja varnostnega osebja na varovanih območjih, delovanja sistemov tehničnega varovanja, komunikacij ter nadzor uporabe službenih vozil
 9. uporabljati in nadzirati brezhibnost uporabe opreme, sistemov tehničnega varovanja in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 10. izvajati ukrepe za  zagotavljanje lastne varnosti, varnosti zdravja in okolja ter požarno varnost skladno s predpisi in internimi pravili

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 • pozna alarmne sisteme za elektronsko odkrivanje vseh pomembnih elementov VNC (vlom, požar, vstop/izstop, plin, komunikacije, roparski napad, varnostni nadzor osebja, signali iz elektronskih varnostnih sistemov, videonadzor)
 • pozna vire električnega napajanja za potrebe VNC (električno napajalno omrežje, sistem pomožnega rezervnega napajanja, UPS-naprave, pomožni generatorji)
 • pozna zaporedje postopkov v pristojnosti VNC za vsak signal, ki ga je ustvaril sprejemnik sprejemnega centra sistema alarmnih sporočil
 • pozna zahteve mesečne razpoložljivosti VNC
 • zbere in samostojno interpretira pomembne informacije (navodila za delo, tehnična dokumentacija ipd.)
 • prepozna varnostna tveganja
 • pozna oblike in vrste varovanja
Operativna dela pripravi pogoje za izvajanje dela
 • pripravi operativne postopke, ki vsebujejo postopke za preizkušanje, vstop v VNC in izhod iz njega, upravljanje baze podatkov, kontinuiteto delovanja in izredne razmere, postopke evakuacije in ravnanje s signali
 • opravi primopredajo dela
 • seznani se z operativnimi nalogami in postopki
 • prevzame in preda delovne pripomočke in opremo
 • pozna zahteve varnostnega osebja, opreme  tehnične karakteristike intervencijskih vozil in prirejenih vozil za prevoz gotovine in drugih vrednostnih pošiljk
 • pozna posamezne oblike dela: varovanje ljudi in premoženja, varovanja oseb, prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, varovanja javnih zbiranj, varovanja prireditev v gostinskih lokalih, upravljanje z varnostnonadzornim centrom, načrtovanje in izvajanje sistemov tehničnega varovanja
 • pozna nezdružljive dejavnosti z zasebnim varovanjem
 • pozna sistem notranjega nadzora v zasebnem varovanju
 • pozna pristojnosti policije in inšpektorata,  pristojnega ministrstva za notranje zadeve ter drugih pristojnih organov in inšpektoratov za nadzor nad zasebnim varovanjem
 • seznani se z varnostno dokumentacijo
 • deluje skladno z etičnim kodeksom
 • pozna ukrepe in druga varnostnikova sredstva ter dolžnosti s primeri obveznega obveščanja policije
izvaja operaterska dela v varnostnonadzornem centru Načrtuje delo v VNC
 • načrtuje delo
 • usklajuje kadrovsko popolnost izmene v VNC
 • ureja morebitne izpade izmen

Izvaja operatersko delo:
 • obvladuje signale alarmnih sporočil sistemov tehničnega varovanja varovanih objektov (sprejema, obdeluje in ukrepa ob alarmih, napoti intervencijo, sprejema ugotovitve interventa, obvešča odgovorne osebe, policijo, gasilce)
 • izvaja videonadzor nad objekti tehničnega varovanja
 • sprejema telefonske klice in nudi ustrezno pomoč oz. preusmerja pogovore
 • sprejema in obdeluje elektronsko pošto strank in prejeta sporočila po faksu
 • upravlja s podatki za objekte, vezane na posamezne sprejemnike alarmnih sporočil
 • obvlada postopke blokade motorja na prirejenih vozilih in ukrepa skladno z navodili

Nadzira postopke varovanja
 • izvaja nadzor nad statusi sistemov tehničnega varovanja
 • izvaja nadzor nad prenosnimi potmi alarmnih sporočil
 • zaznava napake na napravah tehničnega varovanja
 • izvaja delni nadzor nad servisnimi posegi varnostnih tehnikov na varovanih objektih
 • izvaja nadzor nad varnostnim osebjem na varovanih območjih (varnostniki, interventi, prevozniki denarja …)
 • izvaja nadzor nad vozili in obdeluje alarmna sporočila iz aplikacije za sistem sledenja vozil
 • sprejema, vodi ter shranjuje podatke in informacije o varovanih objektih in območjih
ukrepa v varnostni situaciji v varnostnonadzornem centru
 • prepozna oceno tveganja kot zaporedje logičnih korakov za omogočanje proučitve ustreznih nevarnosti, povezanih z VNC
 • pozna izbrano lokacijo namestitve VNC, ki upošteva nevarnosti požara, eksplozije, poplave, vandalizma in izpostavljenosti z drugih lokacij
 • pozna konstrukcijske zahteve za odpornost proti različnim oblikam ogroženosti (fizični in strelni napadi, odpornost proti požaru ali udaru strele)
 • ukrepa v primerih nepredvidenih dogodkov
 • obvladuje postopke in ukrepa v primeru prekinitve delovanja VNC in skladno z načrtom varovanja izvede postopek prenosa delovanja na nadomestni VNC
komunicira z varnostnim osebjem, naročniki, uporabniki varnostnih storitev, s pristojnimi organi in z drugimi osebami
 • pozna zahteve za zagotavljanje avtomatskega beleženja vseh zunanjih komunikacij
 • pozna in uporablja komunikacijska sredstva
 • obvešča pristojne organe (policijo, gasilce, reševalce, inšpekcijske službe in druge pristojne službe)
 • zna strokovno komunicirati in uporabljati strokovno terminologijo
 • obvlada komunikacijo v izrednih razmerah
 • komunicira z varnostnim osebjem, naročniki, zaposlenimi pri naročniku in z naročnikovimi strankami ter drugimi uporabniki varnostnih storitev v okviru svojih pristojnosti
 • komunicira s pristojnimi organi za obveščanje in ukrepanje
 • komunicira z mediji v okviru svojih pristojnosti
 • pozna tehnike komuniciranja
 • pozna posebnosti komunikacije v konfliktni situaciji in pri delu s težavnimi strankami
 • pozna elemente učinkovite komunikacije
preverja in ureja poročila, evidence in ostalo dokumentacijo ter poroča odgovorni osebi matične družbe in naročnika
 • vodi evidence o ocenah tveganja
 • preverja pravilnost zapisov vseh sprejetih signalov v  VNC (identifikacija nadzorovanih prostorov, vrsta (tip) signala, datum in čas sprejema signala)
 • vodi evidenco izvedenih postopkov
 • vzdržuje dnevnik, ki beleži postopke operaterjev (podrobnosti o vseh rutinskih preizkusih, vzdrževanjih in servisiranju opreme VNC v nujnih primerih)
 • vzdržuje podatke o naročnikih s postopkom za zapisovanje in posodabljanje njihovih podatkov
 • piše zaznamke in poročila o izrednih dogodkih
 • vpisuje podatke o objektih tehničnega varovanja v  programe sprejemnikov alarmnih sporočil
 • obvešča odgovorne oseb
 • evidentira spremembe na varovanih objektih
 • ureja zahtevke po informacijah o objektih tehničnega varovanja.
 • pripravlja požarna poročila
 • pripravlja poročila o intervencijah  
 • obdeluje osebne podatke skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • skrbi za evidence in baze podatkov
 • sodeluje pri sestavi poročil o delu in dogodkih varnostnega osebja ter jih oblikuje skladno z navodili
 • pozna osnove dela z dokumentarnim gradivom
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja izpolnjevanje naročnikovih zahtev
 • sodeluje pri redni presoji skladnosti s pooblaščenim organom
 • zagotavlja, da se vse neskladnosti iz redne presoje popravijo in odpravijo v za to določenem roku
 • pozna postopek za sprejem in obravnavo pritožb
 • pozna osnove standarda sistema vodenja kakovosti
 • pozna načine reševanja reklamacij in preverja realizacijo
 • pozna obveznosti sporazuma odzivnosti z naročniki
izvaja zakonske predpise in podzakonske akte
 • varuje poslovne skrivnosti
 • pozna predpise o zasebnem varovanju
 • pozna postopek ravnanja z zaupnimi podatki
 • pozna predpise s področja varstva osebnih podatkov
 • pozna osnove tehničnega predpisa VNC
Vzdrževanje in popravila nadzira brezhibnost opreme in delovnih sredstev v varnostnonadzornem centru
 • skrbi za neprekinjeno delovanje in vzdrževanje strojne in programske opreme, ki se uporablja v VNC
 • izvaja dnevne preglede vse opreme, ki je potrebna za delovanje VNC (oprema za sprejem alarma, oprema za javljanje, komunikacijski sistemi, vse dohodne in odhodne komunikacijske linije)
 • izvaja tedenske preglede opreme (alarmni sistemi VNC, električna napajalna napetost, oprema za zasilno razsvetljavo)
 • pozna dokumentiran postopek za popravilo okvarjene opreme

Varovanje zdravja in okolja izvaja ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
 • pozna postopke evakuacije v VNC
 • preveri uporabo zaščitnih sredstev
 • prepozna nevarnosti za varnost in zdravje
 • pozna osnove predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter nujne ukrepe za preprečevanje najpogostejših tveganj pri operaterjih VNC  (delo v zaprtem prostoru, hrup …)
 • pozna predpise in pravila za varno nošenje, uporabo in hrambo orožja
 • upošteva interna navodila za varno delo

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Renato Golob, VTZ, d. o. o.
 • Štefan Gostič, MNZ
 • Ksenija Južnič, G 7, d. o. o.
 • Dušan Mikuš, Zbornica RS za zasebno varovanje
 • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje
 • Andrej Pilko, Sintal, d. d.
 • Milan Šprah, Varnost Maribor, d. d.

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje

7.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO PRVE REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • Simon Savski, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje
 • Peter Bach, Zbornica RS za zasebno varovanje
 • Milan Vačovnik, Varnost Maribor, d. d.
 • Andrej Pilko, Sintal, d. d.
 • Janez Videmšek, G 7, d. o. o.
 • Drago Velički, Policijska akademija
 • Marta Mur Poklukar, Policijska akademija
 • Dragica Andlovič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
 • Andrej Rom, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Boštjan Perklič, Ministrstvo za notranje zadeve

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje8.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO DRUGE REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • Tanja Tihi, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Andrej Pilko, SINTAL, d. o.o.
 • Milan Vačovnik, Varnost Maribor, d. d.
 • Jasna Toplišek, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
 • Branko Slak, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
 • Janez Rozman, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
 • Drago Velički, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
 • Bernhard Mraz, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
 • Simon Savski, Ministrstvo za pravosodje

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.