Katalog

Naziv:

Asfalter/asfalterka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.11.2020

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Asfalter/asfalterka (7838534021)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Asfalter/asfalterka 78385340 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in
 • najmanj pet let delovnih izkušenj pri asfalterskih delih


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti


4.1. POTRJEVANJE


V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej

predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega

standarda, lahko komisija:


 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

 

4.2.        NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi se izvede tudi ustni zagovor naloge.


5. Merila preverjanja


Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

-         izbira  delovnega postopka, materiala, orodja in  uporaba zaščitnih sredstev/ukrepov

 

10

Izvedba

-       izbira pravilne tehnike dela ter obvladovanje določenega zaporedja opravil

 

 

 

 

 

 

 

70

-      uporaba vseh predpisanih varovalnih sredstev in varstvenih ukrepov

-      kontrola kakovosti, ugotavljanje vzrokov napak in odpravljanje le-teh

-      varčnost, natančnost in izkoriščenost izbranih materialov in pravilna uporaba orodij in naprav

Zagovor

-        predstavitev uporabe materialov in orodij ter utemeljitev uporabljenih tehnik dela

 

20

 Izločilna merila:

-    neustrezna kakovost izdelka

-    neuporaba vseh predpisanih varovalnih sredstev

-    neupoštevanje pravil varnega dela


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji


-    ustrezno gradbišče za izvedbo testnega polja

-    ustrezno navodilo skupinovodje za izvedbo del

-    zagotovljena asfaltna zmes

-   zagotovljena ustrezna mehanizacija

-   zagotovljeni ustrezni prevozi

-   zagotovljeno ročno asfaltersko orodje in ročni stroji

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo:

en član izobrazbo na ravni SOK 5 gradbene smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj pri proizvodnji in vgrajevanju asfalta in

en član najmanj izobrazbo na ravni SOK 6 gradbene smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj pri proizvodnji in vgrajevanju asfalta in

tretji član lahko izpolnjuje pogoje iz prve ali druge alineje.


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.


11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi delovne površine
 • sodeluje pri zakoličenju površine za asfaltiranje
 • pripravi stike za asfaltiranje
 • zavaruje odtočne segmente z ločilnim sredstvom
 • pripravi stik pri asfaltiranju
 • izvede pobrizg manjše površine z bitumensko emulzijo
 • pozna učinek orodij in delovnih sredstev, ki jih uporablja pri delu, na okolje

 Pregleda in pripravi delovne površine:

 • pregleda navodila za delo
 • podlage za asfaltiranje
 • višine pripravljene podlage
 • ravnost podlage
 • prečni in vzdolžni naklon
 • zakoliči površine za asfaltiranje
 • označenje vodilnega roba za finišer, označevanje jaškov, ventilov, mrež in drugih inštalacij na cesti
 • kontrolira kakovost in predvideno kvantiteto lastnega dela skladno z načrtom
 • uporablja zaščitna varovalna sredstva in opremo pri delu


vgrajuje asfaltne zmesi ročno ali s finišerjem
 • pripravlja podlage in utrjuje zemljino z lahko gradbeno mehanizacijo
 • koordinira iztres asfaltne zmesi
 • ročno vgrajuje asfaltno zmes
 • dela pri finišerju
 • ročno popravlja napake za finišerjem
 • grobo razprostre asfaltno zmes
 • fino razprostira in ravna asfaltno zmes
 • dodaja asfaltno zmes pri ravnanju z ravnjačo
 • izdeluje stike in obrobe
 • ročno izdela robove in iztoke z ročnim nabijalom ter vibracijsko ploščo
 • pozna vrste in sestavo asfaltnih zmesi
 • pozna tehnologijo vgrajevanja asfalta s finišerjem
 • pozna delo pri ureditvi in precizni izdelavi sredinskega stika
 • zna kontrolirati naklone na delovni površini

Vgrajevanje asfaltne zmesi na gradbišču:

 • po potrebi koordinira delo finišerja in vozil in pri tem uporablja tehnično izrazoslovje iz svojega področja
 • dopolnjuje eventuelne pomanjkljivosti za finišerjem
 • ročno razgrinja in planira asfaltno zmes
 • obdeluje prečne in vzdolžne stike
 • kontrolira ravnost vgrajenega sloja, potek robov, enakomeren izgled površine
 • obdeluje in zgošča robove, iztoke, jaške in pokrove z ročnim nabijalom in/ali vibracijsko ploščo
 • pojasni robne temperaturne pogoje za vgrajevanje asfaltnih zmesi
 • kontrolira kakovost in kvantiteto lastnega dela skladno z načrtom
 • pojasni, kako vpliva količina porabljenega materiala na finančno uspešnost njegovega dela
 • stroje in orodja uporablja skladno s proizvajalčevimi navodili
 • uporablja zaščitna varovalna sredstva in opremo pri delu
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva pravila o zagotavljanju osebne varnosti zaradi prometa
počisti delovne površine in okolico
 • očisti ostanke asfaltnih zmesi ob gradbišču
 • očisti robove asfaltnih površin
 • pozna pomen odstranjevanja asfaltnih zmesi ob gradbišču ter čiščenja robov asfaltnih površin in sodeluje pri čiščenju

 

 Čisti gradbišča:

 • čisti in odstranjuje ostanke asfaltnih zmesi in drugih ostankov na gradbišču
 • kontrolira kakovost in kvantiteto lastnega dela skladno z načrtom
 • stroje in orodja uporablja skladno s proizvajalčevimi navodili
 • uporablja zaščitna varovalna sredstva in opremo pri delu
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva pravila o zagotavljanju osebne varnosti zaradi prometa

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

- Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave Kataloga

- Brankica Kropf, Pomgrad, d. d, Murska Sobota

- Meta Zajc Pogorelčnik, Inženirska zbornica Slovenije, Ljubljana

- Olga Kobal, DARS, d. d, Ljubljana

- Aleš Arhar, DARS, d. d, Ljubljana

- Janko Rozman, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Ljubljana

- Zdenka Kračun, NaPok, d. o. o., Celje

- Ciril Ambrož, Srednja gradbena šola in gimnazija, Maribor

- Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.