Katalog

Naziv:

Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

16.12.2011

Predhodniki:

Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov (77230151)

Klasius-P16:

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov (7723015021)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov 77230150 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Pooblaščeni inženir elektro stroke s pooblastilom za projektiranje v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.
 • Opravljeno strokovno usposabljanje za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.


V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

 

4.2. NAČINI PREVERJANJA

Preverjanje se izvaja pisno (traja 60 minut) in praktično ter ustno z zagovorom.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:

 • razumevanje projektne in tehnične dokumentacije,
 • upoštevanje projektne in tehnične dokumentacije,
 • uporabnost in kakovost predloga projekta varovanja,
 • upoštevanje načela racionalnosti porabe materiala in energije,
 • poznavanje naprav za tehnično varovanje in njihovega delovanja,
 • poznavanje tehničnih sistemov za varovanje.

Izločilna merila:

 • neupoštevanje oz. nepoznavanje varnostnih predpisov in standardov,
 • neupoštevanje oz. nepoznavanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu in predpisov o varstvu pred požarom.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja Delež (%)
pisno preverjanje 30
načrtovanje in priprava naloge 10
izvedba 30
ustni zagovor 30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Poklici za varovanje oseb in premoženja, d.n.

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

Materialni pogoji

 • Učilnica z računalnikom,

 • naprave za tehnično varovanje (alarmne naprave, detektorji, električno napajanje, računalnik, monitoring, pristopna kontrola, signalizacija),
 • delovni pripomočki (merilci električnega toka, ročno in ročno-električno orodje).

Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih:

 • je en član pooblaščeni inženir elektro stroke s 5 leti delovnih izkušenj na področju zasebnega varovanja;
 • ima en član najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja zasebnega varovanja;
 • ima en član najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 8 let delovnih izkušenj na področju notranjih zadev, od tega najmanj 2 leti delovnih izkušenj v zvezi z urejanjem ali nadzorom zasebnega varovanja ali v pedagoškem procesu na področju zasebnega varovanja.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
prouči projektno in tehnično dokumentacijo, analizo varnostne situacije, oceno ogroženosti, predlog varnostnih rešitev ter zahteve naročnika
 • prouči celotno projektno in tehnično dokumentacijo
 • analizira varnostno situacijo
 • upošteva zahteve uporabnika in jih usklajuje z možnostmi tehničnih rešitev
 • preveri pogoje pristojnih soglasodajalcev
 • analizira obstoječi sistem fizičnega in tehničnega varovanja in pripravi predloge izboljšav
 • spremlja in upošteva predpise in standarde pri varovanju
 • spremlja in upošteva zakonodajo, druge predpise, normative in akte o zasebnem varovanju in gradnji objektov
 • obvlada branje projektne in tehnične dokumentacije
 • pozna elemente projektne in tehnične dokumentacije
 • obvlada tehnične predpise in veljavne standarde na področju varovanja
 • pozna osnove kazenskega prava
 • pozna poslovno okolje
 • pozna vse oblike varovanja
 • pozna cone ogroženosti in nevarnosti
 • obvladuje elemente za določitev in izračun strukture organiziranosti varovanja in ogroženosti
 • pozna standarde na področju varovanja s tehničnimi sredstvi
 • pozna osnove kazenskega prava
 • pozna zakon o varstvu osebnih podatkov
 • pozna zakon o varstvu tajnih podatkov

Pripravi idejno zasnovo projekta

 • našteje standarde in predpise, ki so potrebni za izvedbo projektov
 • našteje kazniva dejanja, ki lahko ogrozijo varovanje objekta
 • določi obseg varovanja v skladu z zahtevanimi naročnika, z njegovimi finančnimi zmožnostmi in z naravo objekta
 • razloži razliko med kaznivimi dejanji glede na pregonljivost (po uradni dolžnosti, na predlog, in zasebno)
 • razloži vpliv zakona o varstvu osebnih podatkov na projekt varovanja
 • razloži vpliv zakona o varstvu tajnih podatkov na projekt varovanja
 • razloži vpliv zakona o gospodarskih družbah na projekt varovanja, glede na določanje poslovne skrivnosti
izdela projekt varovanja in posamezne načrte za izvedbo sistemov varovanja
 • ugotovi vrste in stopnje ogroženosti
 • ugotovi varnostno vitalne točke ter tveganja, povezana z ogroženostjo
 • prouči možne načine izvedbe inštalacij ter možne oblike in načine varovanja
 • izdela model, matriko in klasifikacijo poslovnih in varnostnih tveganj
 • pripravi projekt varovanja: varnostnih sistemov samodejnega odkrivanja in javljanja požara in plina oz. gašenja požara, javljanja vloma, ropa in klica v sili, video nadzora, kontrole pristopa, mehanskega varovanja, varnostnih komunikacij, drugih varnostnih elementov v skladu z varnostnimi standardi in standardi kakovosti pri varovanju ter v skladu s predpisanimi slovenskimi standardi in tehničnimi predpisi
 • pozna varnostne standarde in standarde kakovosti pri varovanju
 • pozna predpisane slovenske standarde in tehnične predpise s svojega področja dela
 • načrtuje vire za izvedbo projekta varovanja
 • obvlada tehnično risanje in uporabniške programe
 • pozna načine in metode ocenjevanja ogroženosti in tveganj
 • pozna delovanje različnih varnostnih sistemov in njihovo medsebojno povezljivost
 • pozna elemente varnostnih sistemov
 • pozna osnove akustike, optike, razsvetljave prostorov, osnove sistemov tehničnega varovanja
 • pozna osnove elektromagnetne kompatibilnosti naprav
 • pozna lastnosti gradbenih materialov
 • pozna oblike in načine varovanja
 • pozna oblike fizičnega varovanja

Izdela matriko in klasifikacijo varnostnih tveganj

 • prouči projektno in tehnično dokumentacijo
 • analizira in opiše varnostno situacijo
 • določi in razloži vrste in stopnje ogroženosti
 • določi in razloži varnostno vitalne točke ter tveganja
 • določi načine in oblike varovanja in odločitev razloži
 • določi izvedbo inštalacij in odločitev razloži
 • izdela matriko in klasifikacijo varnostnih tveganj in jo predstavi
 • našteje in opiše predpise s področja varnostnih sistemov

Pripravi zasnovo projekta varovanja

 • prouči projektno in tehnično dokumentacijo
 • prouči matriko in klasifikacijo poslovnih in varnostnih tveganj
 • pripravi zasnovo projekta varovanja in jo predstavi
 • določi in razloži potrebne ukrepe za varstvo pred požarom
 • oceni požarno ogroženost in oceno razloži
 • določi in razloži potrebne notranje in zunanje ukrepe ob požaru
 • evidentira in predstavi možne vire ekološke ogroženosti
 • opiše delovanje določenega varnostnega sistema
 • opiše pomen povezovanja varnostnih sistemov z industrijskimi alarmi
 • našteje možne soglasodajalce in državne organe, s katerimi sodeluje, ter opiše vsebino sodelovanja
 • izdela navodila, ukrepe in postopke za delo varnostnega osebja in uporabnika
 • izdela navodila za servisiranje in vzdrževanje varnostnih sistemov

Pripravi zasnovo načrta za izvedbo določenega varnostnega sistema v skladu s projektno in tehnično dokumentacijo

 • prouči in predstavi projektno in tehnično dokumentacijo
 • prouči in predstavi matriko in klasifikacijo varnostnih tveganj
 • prouči in predstavi načrte za izvedbo varovanja
 • pripravi zasnovo načrtov za izvedbo varovanja in jih predstavi
vodi in nadzira izvedbo projekta
 • usmerja izvajanje projekta varovanja
 • sodeluje pri pripravi specifikacije za nabavo tehnične in programske opreme za varovanje
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem dela v skladu z zakonskimi normativi
 • preverja usklajenost dela, delovnih postopkov in kakovost storitev z zakonskimi predpisi, varnostnim projektom in normativi
 • sodeluje pri tehničnem pregledu vgrajene tehnične opreme za varovanje
 • pozna naloge odgovornega vodja del na sistemih varovanja
 • pozna metode vodenja
 • pozna načine postavitve in montaže naprav
 • pozna predpise o pravilnem izvajanju del pri tehničnem varovanju
 • zna izvajati dela v skladu s tehničnimi in terminskimi dogovori
 • pozna metode kontroliranja projektov

Predlaga časovne, materialne in kadrovske možnosti za izvedbo projekta

 • prouči in predstavi projekt varovanja
 • predlaga in razloži časovne okvire za izvedbo projekta varovanja
 • predlaga tehnično in programsko opremo za varovanje in predlog razloži
 • predlaga in opiše način postavitve in montaže naprav
 • predvidi in opiše možna tveganja pri izvajanju projekta
 • predstavi in razloži potrebne ukrepe za varno delo
 • opiše predpise o pravilnem izvajanju del pri tehničnem varovanju

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Izbrana poglavja Ustave RS,
 • izbrana poglavja Zakona o zasebnem varovanju s komentarjem; Štefan Gostič, mag. Bečir Kečanovič; GV 2004,
 • izbrana poglavja Zakona o orožju,
 • izbrana poglavja Kazenskega zakonika RS,
 • izbrana poglavja Zakona o kazenskem postopku,
 • izbrana poglavja Zakona o varstvu pri delu,
 • izbrana poglavja Zakona o varstvu pred požarom,
 • izbrana poglavja Zakona o delovnih razmerjih,
 • Kodeks poklicne etike,
 • izbrana poglavja Statuta in splošnih aktov Zbornice RS za zasebno varovanje,
 • Sistemi tehničnega varovanja; prof. Dušan Fefer; Ljubljana, april 2004,
 • zapiski predavanj iz kriminalistike, varovanja človekovih pravic, sistema nacionalne, varnosti, komunikacije, pooblastil varnostnikov (gradivo ZRSZV),
 • izbrana poglavja zakona o varstvu tajnih podatkov,
 • izbrana poglavja zakona o varstvu osebnih podatkov,
 • izbrana poglavja zakona o gospodarskih družbah.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Ingo Paš, ZRSZV
 • Srečko Jarc, MNZ
 • Andrej Pilko, Sintal d. d.
 • Franc Šalamun, Varnost Maribor
 • Aleksander Jeras, VTZ d. o. o.
 • Marjan Cerar, Janez d. o. o.
 • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
 • Barbara Škraba, Inženirska zbornica Slovenije
 • Darko Hribar, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda:

 • Bojana Sever, CPI

 

Priprava revizije:

 • Ingo Paš, ZRSZV
 • Simon Savski, MNZ
 • Dragica Andlovič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
 • Renato Golob, Združenje varnostnih menedžerjev
 • Drago Velički, PA GPU
 • Marta Mur-Poklukar, PA GPU
 • Branko Slak, ZRSZV
 • Aleksander Jeras, VTZ d. o. o.
 • Marjan Cerar,  Janez d. o. o.
 • prof. dr. Dušan Fefer, Fakulteta za elektrotehniko
 • Milan Vačovnik, Varnost Maribor d.d.
 • Janez Videmšek, G 7 d.o.o.
 • Andrej Pilko, Sintal d.d.
 • Vinko Volčanjk, Inženirska zbornica Slovenije

Koordinator revizije:

 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.