Poklicni standard

Naziv:

Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

10.12.2009

Predhodniki:

Klasius-P16:

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov (77230150)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti, vedenje
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • prouči projektno in tehnično dokumentacijo, analizo varnostne situacije, oceno ogroženosti, predlog varnostnih rešitev ter zahteve naročnika
 • izdela projekt varovanja in posamezne načrte za izvedbo sistemov varovanja
 • vodi in nadzira izvedbo projekta
 • dela v skladu z zahtevami zakonodaje in regulative ter zahtevami uporabnikov storitev zasebnega varovanja
 • komunicira z naročniki, s soglasodajalci, z zunanjimi sodelavci, s sodelavci in z državnimi organi
 • deluje v skladu s predpisi za varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in varovanje okolja

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • organizira delovno mesto, analizira organizacijo in realizacijo zastavljenega plana dela in analizira opravljeno delo
 • organizira lastno delo za sodelovanje v timu
 • načrtuje in pripravi lastno delo
 • spremlja zakonodajo in druge predpise, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti varovanja
 • zbere in samostojno interpretira pomembne informacije
 • zbira in samostojno ovrednoti delovno dokumentacijo in tehnična navodila ter navodila za delo

 • pozna sistem zbiranja in vrednotenja dokumentacije in navodil za  delo
 • pozna metode analize realizacije zastavljenega dela in analizo opravljenega dela
Operativna dela prouči projektno in tehnično dokumentacijo, analizo varnostne situacije, oceno ogroženosti, predlog varnostnih rešitev ter zahteve naročnika
 • prouči celotno projektno in tehnično dokumentacijo
 • analizira varnostno situacijo
 • upošteva zahteve uporabnika in jih usklajuje z možnostmi tehničnih rešitev
 • preveri pogoje pristojnih soglasodajalcev
 • analizira obstoječi sistem fizičnega in tehničnega varovanja in pripravi predloge izboljšav
 • spremlja in upošteva predpise in standarde pri varovanju
 • spremlja in upošteva zakonodajo, druge predpise, normative in akte o zasebnem varovanju in gradnji objektov
 • obvlada branje projektne in tehnične dokumentacije
 • pozna elemente projektne in tehnične dokumentacije
 • obvlada tehnične predpise in veljavne standarde na področju varovanja
 • pozna osnove kazenskega prava
 • pozna poslovno okolje
 • pozna vse oblike varovanja
 • pozna cone ogroženosti in nevarnosti
 • obvladuje elemente za določitev in izračun strukture organiziranosti varovanja in ogroženosti
 • pozna standarde na področju varovanja s tehničnimi sredstvi
 • pozna osnove kazenskega prava
 • pozna zakon o varstvu osebnih podatkov
 • pozna zakon o varstvu tajnih podatkov
izdela projekt varovanja in posamezne načrte za izvedbo sistemov varovanja
 • ugotovi vrste in stopnje ogroženosti
 • ugotovi varnostno vitalne točke ter tveganja, povezana z ogroženostjo
 • prouči možne načine izvedbe inštalacij ter možne oblike in načine varovanja
 • izdela model, matriko in klasifikacijo poslovnih in varnostnih tveganj
 • pripravi projekt varovanja: varnostnih sistemov samodejnega odkrivanja in javljanja požara in plina oz. gašenja požara, javljanja vloma, ropa in klica v sili, video nadzora, kontrole pristopa, mehanskega varovanja, varnostnih komunikacij, drugih varnostnih elementov v skladu z varnostnimi standardi in standardi kakovosti pri varovanju ter v skladu s predpisanimi slovenskimi standardi in tehničnimi predpisi
 • pozna varnostne standarde in standarde kakovosti pri varovanju
 • pozna predpisane slovenske standarde in tehnične predpise s svojega področja dela
 • načrtuje vire za izvedbo projekta varovanja
 • obvlada tehnično risanje in uporabniške programe
 • pozna načine in metode ocenjevanja ogroženosti in tveganj
 • pozna delovanje različnih varnostnih sistemov in njihovo medsebojno povezljivost
 • pozna elemente varnostnih sistemov
 • pozna osnove akustike, optike, razsvetljave prostorov, osnove sistemov tehničnega varovanja
 • pozna osnove elektromagnetne kompatibilnosti naprav
 • pozna lastnosti gradbenih materialov
 • pozna oblike in načine varovanja
 • pozna oblike fizičnega varovanja
vodi in nadzira izvedbo projekta
 • usmerja izvajanje projekta varovanja
 • sodeluje pri pripravi specifikacije za nabavo tehnične in programske opreme za varovanje
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem dela v skladu z zakonskimi normativi
 • preverja usklajenost dela, delovnih postopkov in kakovost storitev z zakonskimi predpisi, varnostnim projektom in normativi
 • sodeluje pri tehničnem pregledu vgrajene tehnične opreme za varovanje
 • pozna naloge odgovornega vodja del na sistemih varovanja
 • pozna metode vodenja
 • pozna načine postavitve in montaže naprav
 • pozna predpise o pravilnem izvajanju del pri tehničnem varovanju
 • zna izvajati dela v skladu s tehničnimi in terminskimi dogovori
 • pozna metode kontroliranja projektov
Administrativna dela vodi evidenco projektov ter arhivira projektno in tehnično dokumentacijo
 • arhivira dokumentacijo projekta varovanja
 • vodi evidenco projektov in skrbi za varno hrambo le-te
 • pozna predpise v zvezi s poklicno in poslovno skrivnostjo v zadevah, ki jih opravljajo
 • pozna osnove arhiviranja in hrambe dokumentov
 • pozna pisarniško in informacijsko tehnologijo ter uporabniška programska orodja
Komercialna dela sodeluje pri pripravi ponudb in pogodb ter predstavi projektne rešitve
 • sodeluje pri pripravi ponudb in pogodb za pripravo projekta varovanja
 • predstavi naročniku projektne rešitve ter potrebne resurse za realizacijo projekta
 • pozna normative dela in porabe materiala
 • pozna ekonomske vidike ocene ogroženosti in načinov varovanja
 • pozna elemente ponudbe
Zagotavljanje kakovosti dela v skladu z zahtevami zakonodaje in regulative ter uporabnikov storitev zasebnega varovanja
 • dela v skladu z zahtevami zakonodaje in regulative
 • dela v skladu z zahtevami uporabnikov storitev
 • pozna namen dokumentirane izjave o politiki kakovosti in ciljih kakovosti
 • pozna metodo nenehnega izboljševanja uspešnosti sistema vodenja kakovosti
 • pozna vire za spremljanje trendov v stroki in metode za razvoj storitev
 • pozna pomen kvalitete dela in estetike
 • pozna metode za pridobivanje in uporabo informacij o zadovoljstvu uporabnikov storitev zasebnega varovanja
Komunikacija sodeluje z naročniki, s soglasodajalci, z zunanjimi sodelavci, s sodelavci in z državnimi organi
 • komunicira z naročnikom in s pristojnimi soglasodajalci o poteku del
 • sodeluje z arhitektom, odgovornim projektantom in revidentom
 • sodeluje z zunanjimi izvajalci gradbenih, inštalacijskih in zaključnih del
 • sodeluje z drugim varnostnim osebjem
 • sodeluje s predstavniki državnih organov in z operaterji telekomunikacij
 • obvlada strokovno terminologijo
 • pozna pravila poslovnega komuniciranja
 • pozna pravila poštenega poslovnega odnosa in poklicnega kodeksa
 • upošteva kodeks poklicne etike in dobrih poslovnih običajev
 • pozna kodeks poklicne etike in dobrih poslovnih običajev
Varovanje zdravja in okolja deluje v skladu s predpisi za varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in varovanje okolja
 • prouči in zagotovi potrebne ukrepe za varstvo pri delu in varstvo pred požarom
 • analizira, oceni in načrtuje varno delo
 • ugotovi vire požarne ogroženost
 • predlaga notranje in zunanje ukrepe ob požaru
 • ugotovi vire ekološke ogroženosti
 • pozna zakonodajo, standarde, tehniške predpise in regulativo o varnosti in zdravju pri delu, varstvu pred požarom in varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda:

 • Ingo Paš, ZRSZV
 • Srečko Jarc, MNZ
 • Andrej Pilko, Sintal d. d.
 • Marko Bradač, G7
 • Franc Šalamun, Varnost Maribor d.d.
 • Aleksander Jeras, VTZ d. o. o.
 • Marjan Cerar, Janez d.o.o.
 • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
 • Barbara Škraba, Inženirska zbornica Slovenije
 • Darko Hribar, CPI

Koordinator: Bojana Sever, CPI


Priprava revizije:

 • Ingo Paš, ZRSZV
 • Simon Savski, MNZ
 • Dragica Andlovič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
 • Renato Golob, Združenje varnostni menedžerjev
 • Drago Velički, PA GPU
 • Marta Mur-Poklukar, PA GPU
 • Branko Slak, ZRSZV
 • Aleksander Jeras,VTZ d.o.o.
 • Marjan Cerar,  Janez d.o.o.
 • prof. dr. Dušan Fefer, Fakulteta za elektrotehniko
 • Milan Vačovnik,  Varnost Maribor d. d.
 • Janez Videmšek, G 7 d.o.o.
 • Andrej Pilko, Sintal d. d.
 • Vinko Volčanjk, Inženirska zbornica Slovenije
 • Niko Žigante, G7 d. o. o.

Koordinator revizije: Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.