Katalog

Naziv:

Knjigovez/knjigovezka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.4.2013

Predhodniki:

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Knjigovez/knjigovezka (7651086011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Knjigovez/knjigovezka 7651086011 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Vsaj osnovna šola in 3 leta delovnih izkušenj na področju knjigoveške dodelave ali
 • vsaj poklicna šola grafične smeri in 2 leti delovnih izkušenj s področja knjigoveške dodelave.3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in lahko prizna vsebine kataloga delno ali v celoti, če je kandidat v njej predložil dokazila o delovnih izkušnjah na delu z zahtevnimi knjigoveškimi izdelki (trdo in mehko vezana knjiga v tehniki ročne in/ali strojne vezave).
 1. Kandidate, ki oddajo v osebni zbirni mapi dokazila o delovnih izkušnjah na delu z zahtevnimi knjigoveškimi izdelki in le-ta ne zadoščajo v celoti 11. točki tega kataloga, se preverja na tistih nalogah, ki jih komisija ni mogla priznati.
 2. Če kandidat v osebni zbirni mapi ne dokazuje delovnih izkušenj na delu z zahtevnimi knjigoveškimi izdelki (trdo in mehko vezana knjiga v tehniki ročne in/ali strojne vezave), kot to določa 11. točka tega kataloga, bo komisija preverjala izdelavo dveh zahtevnih knjigoveških izdelkov (trdo in mehko vezana knjiga v tehniki ročne in/ali strojne vezave).
4.2. NAČINI PREVERJANJA

Kandidat v praktični nalogi dokaže, da obvlada zahtevana dela; temu sledi še zagovor.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati, so:

natančnost in doslednost pri izvajanju nalog,
obvladovanje določenega zaporedja delovnih in tehnoloških operacij,
priprava delovnih sredstev in delovnega okolja,
upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu,
racionalna raba materiala in energije,
skladnost izvedbe z načrtom.

Izločilna merila:
nepoznavanje knjigoveške tehnologije,
neupoštevanje predpisov o varnosti pri delu,
neobvladovanje zaporedja opravil tehnološkega postopka,
neskladnost izvedbe z načrtom.


Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela  

Področje ocenjevanja
Delež (%)
Načrtovanje in pripava naloge
20
Izvedba
50
Dokumentacija
20
Ustni zagovor
106. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Uporabljajo se naslednje prilagoditve:
 • podaljšanje časa za opravljanje storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.

Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami in njegovi prilogi (UL RS 6/2006, 38/2007).


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Produkcijsko okolje: knjigoveški stroji za rezanje, zgibanje, znašanje, šivanje, žlebljenje, rezkanje, lepljenje in druge knjigoveške tehnološke operacije, tiskovni mediji in drugi grafični materiali (lepilo, čistila, žica, sukanec), orodje za žlebljenje, razrez in drugi pripomočki (stiskalnica, krpe …).

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • vsaj eden najmanj višješolsko izobrazbo grafične smeri in 5 let delovnih izkušenj na področju knjigoveške dodelave,
 • vsaj eden najmanj srednješolsko izobrazbo grafične smeri in 5 let delovnih izkušenj na področju knjigoveške dodelave,
 • tretji član mora izpolnjevati enega od zgornjih dveh pogojev.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
ročno veže knjige, brošure in posebne vezave
 • pripravi material
 • zgiba v knjigoveške pole
 • znaša knjigoveške pole
 • izdela in lepi spojne liste in priloge
 • šiva, lepi in oblikuje knjižni blok
 • izdela platnico in oplatniči knjigo ali brošuro
 • izdela posebne ročne vezave
 • oceni izdelek
 • pozna načine šivanja
 • pozna vrste in lastnosti materialov, ki jih uporablja
 • pozna barvne in zlate obreze knjižnega bloka
 • pozna posebne ročne vezave
 • pozna estetske in funkcionalne lastnosti kvalitetnega izdelka
Izdela različne vezave (po izboru komisije)

 • pregleda tehnološko dokumentacijo
 • pojasni tehnološko dokumentacijo (pravilnosti, nepravilnosti)
 • pojasni razlike med knjigo in brošuro ter našteje vsaj tri vrste trdo vezanih knjig glede na vrsto prevlečnega materiala
 • pripravi potrebne materiale za knjigoveško dodelavo
 • skladno s tehnološko dokumentacijo
 • zgiba knjigoveške pole po zgibalni shemi
 • znaša knjigoveške pole gleda na tehnološko zahtevnost vezave
 • zašije knjigoveške pole glede na vrsto in tehnološko zahtevnost vezave
 • našteje vrste šivanja in navede, kdaj se katera vrsta šivanja uporablja
 • pripravi vezne liste za knjigoveški blok, če pripravlja trdo vezano knjigo
 • poreže knjigoveški blok na zahtevan format in polepi hrbet z gazo, če pripravlja trdo vezano knjigo
 • izdela platnico glede na tehnološke zahteve grafičnega izdelka
 • platnico potiska v tehniki slepega, toplotnega ali žganega tiska
 • opremi knjigoveški blok (z veznimi listi, okrasno vrvico, zaznamovalnim trakom, ščitnim ovitkom  oziroma ovitkom, če je brošura)
 • oplatniči knjižni blok ter oblikuje hrbet
 • shrani uporabljene podatke in vso drugo tehnično dokumentacijo (projekta) v arhiv
 • vizualno in mersko spremlja potek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
strojno zgiba tiskarsko polo v knjigoveško
 • nastavi zgibalni stroj
 • upravlja zgibalni stroj
 • pozna osnove strojnih elementov
 • pozna delovanje zgibalnega stroja
 • pozna dodatne tehnične operacije na zgibalnih strojih
 • pozna oznake tiskarske in knjigoveške pole
 • pozna vrste in načine zgibov
 • prepozna vzroke morebitnih težav med zgibanjem in jih zna odpraviti
Zgiba knjigoveške pole (po izboru komisije)

 • pregleda tehnološko dokumentacijo
 • pojasni tehnološko dokumentacijo (pravilnosti, nepravilnosti)
 • pripravi knjigoveške pole po razpisani tehnološki dokumentaciji (potiskan papir, nepotiskanj papir)
 • definira in uporabi nadzorne elemente in metode za zagotavljanje korektne kvalitete zgibanja
 • nastavi zgibalni stroj (vlagalni, zgibalni in izlagalni del), glede na določeno zgibalno shemo in vrsto materiala
 • izvede zgibanje, nadzira delo in kontrolira zgibane knjigoveške pole ter loči posamezne knjigoveške pole za isti izdelek
 • izvaja samokontrolo
 • skrbi za čistočo zgibalnega stroja
 • odpravlja zastoje
 • izvede osnovna vzdrževalna dela in s tem zagotavlja razpoložljivost stroja
 • shrani uporabljene podatke in vso drugo tehnično dokumentacijo (projekta) v arhiv
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
strojno znaša pole in liste
 • nastavi znašalni stroj
 • upravlja znašalni stroj
 • pozna osnove strojnih elementov
 • pozna delovanje znašalnega stroja
 • pozna načine znašanja pol
 • pozna oznake knjigoveške pole
 • prepozna vzroke za morebitne težave med znašanjem in jih zna odpraviti
Znaša knjigoveške pole (po izboru komisije)

 • pregleda tehnološko dokumentacijo
 • pojasni tehnološko dokumentacijo (pravilnosti, nepravilnosti)
 • pripravi zgibane pole za znašanje po razpisani tehnološki dokumentaciji
 • pripravi znašalne postaje glede na zahtevnost znašalnega sistema, znašalni del ter izlaganje
 • znaša knjigovešeke pole glede na zahtevo grafičnega izdelka
 • znaša v različnih načinih (pola v polo, pola na polo …)
 • znaša in kontrolira delo na stroju ter znešen knjigoveški blok
 • izvaja samokontrolo
 • odpravlja zastoje
 • izvede osnovna vzdrževalna dela in s tem zagotavlja razpoložljivost stroja
 • shrani uporabljene podatke in vso drugo tehnično dokumentacijo (projekta) v arhiv
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja

strojno šiva
 • nastavi šivalni stroj
 • šiva znešen knjižni blok
 • pozna delovanje šivalnega stroja in robne pogoje stroja
 • pozna vrste strojnega šivanja
 • prepozna vzroke za morebitne težave med šivanjem in jih zna odpraviti
Šiva knjigoveške bloke v veznem delu (po izboru komisije)

 • pregleda tehnološko dokumentacijo
 • pojasni tehnološko dokumentacijo (pravilnosti, nepravilnosti)
 • pripravi znešene knjigoveške bloke po razpisani tehnološki dokumentaciji
 • definira tehniko šivanja (z žico, s sukancem)
 • nastavi stroj za šivanje glede na število odpiranj in glede na format izdelka  ter upošteva ostale zahteve po razpisani tehnološki dokumentaciji
 • pravilno umesti znešene pole v stroj za šivanje
 • izvaja samokontrolo
 • šiva knjigoveške bloke ter nadzira delo stroja in kontrolira proces šivanja
 • skrbi za čistočo šivalnega stroja
 • odpravlja zastoje
 • izvede osnovna vzdrževalna dela in s tem zagotavlja razpoložljivost stroja
 • shrani uporabljene podatke in vso drugo tehnično dokumentacijo (projekta) v arhiv
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
izdeluje platnice in jih tiska v tehniki vročega ali slepega tiska
 • pripravi material in delovna sredstva
 • nastavi stroj za izdelavo platnic
 • izdeluje platnice
 • pripravi stroj za vroči ali slepi tisk
 • tiska platnice v tehniki vročega ali slepega tiska
 • pozna materiale za izdelavo platnic
 • zna izračunati porabo materialov za izdelavo platnic
 • pozna delovanje stroja za izdelavo platnic
 • pozna delovanje stroja za vroči ali slepi tisk
 • pozna vrste folij za toplotni tisk
 • pozna vzroke za morebitne težave med izdelavo oziroma tiskom platnic in jih zna odpraviti
Izdela platnice ter jih potiska (po izboru komisije)

 • pregleda tehnološko dokumentacijo
 • pojasni tehnološko dokumentacijo (pravilnosti, nepravilnosti)
 • našteje vsaj dve vrsti platnic glede na različne vrste prevlečnih materialov
 • pripravi grafične materiale po razpisani tehnološki dokumentaciji za knjigoveško dodelavo
 • nastavi in pripravi stroj za izdelavo platnic
 • izdela platnice ter nadzira delo stroja
 • zvaja samokontrolo
 • ročno kašira knjigoveško platno na osnovo platnice (karton …)
 • ročno dodela platnice, če je to zahtevano na tehnološki dokumentaciji
 • pripravi folije in klišeje glede na razpisano tehnološko dokumentacijo
 • nastavi stroj za toplotni ali slepi tisk
 • dodela (potiska) platnico v tehniki slepega tiska oz. toplotnega tiska s folijo
 • skrbi za čistočo sistema
 • odpravlja zastoje
 • izvede osnovna vzdrževalna dela in s tem zagotavlja razpoložljivost stroja
 • shrani uporabljene podatke in vso drugo tehnično dokumentacijo (projekta) v arhiv
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
izdeluje knjige na liniji trde vezave (LTV)
 • pripravi material
 • nastavlja stroj – linijo za trdo vezavo knjig
 • lepi spojne liste
 • lepi in stiska hrbet
 • obrezuje knjižni blok
 • oblikuje hrbet knjižnega bloka
 • lepi zaznamovalni trak, gazo, krep papir in kapital
 • vplatniči in oblikuje pregib
 • ovija ščitni ovitek
 • pozna delovanje LTV
 • pozna različne tehnike vezave
 • pozna lastnosti materialov in njihovo združljivost
 • pozna vzroke za morebitne težave med izdelavo knjige na LTV in jih zna odpraviti
Izdeluje knjige v liniji trde vezave (po izboru komisije)

 • pregleda tehnološko dokumentacijo
 • pojasni tehnološko dokumentacijo (pravilnosti, nepravilnosti)
 • pripravi ustrezne grafične materiale za knjigoveško dodelavo po razpisani tehnološki dokumentaciji
 • pripravi polizdelke (platnice, šivane knjižne bloke) in druge materiale (trak, lepilo, predlisti, gaza) za strojno trdo vezavo
 • organizira delovne skupine za delo na liniji trde vezave
 • nastavi (LTV) stroj za pripravo knjižnega bloka (vlaganje šivanih knjižnih blokov, vlaganje in lepljenje spojnih listov, nanos lepila na hrbet knjižnega bloka, obrezovanje na trorezniku, lepljenje gaze in/ali krep papirja, lepljenje zaznamovalnega traku listov, vplatničenje, vlaganje v ščitni ovitek, izlaganje …)
 • oceni razliko v ceni med šivano in rezano knjigo
 • izdeluje knjige, kontrolira delovanje naprav in kvaliteto izdelane knjige
 • izvaja samokontrolo
 • če ima sodobnejši stroj, prevzame podatke za samodejno nastavljanje stroja (JDF) in upravlja z njimi
 • skrbi za čistočo sistema
 • odpravlja zastoje
 • izvede osnovna vzdrževalna dela in s tem zagotavlja razpoložljivost stroja
 • arhivira produkte prvega podpisanega kosa
 • shrani uporabljene podatke in vso drugo tehnično dokumentacijo (projekta) v arhiv
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva  predpise o varovanju okolja
izdeluje brošure na liniji mehke vezave
 • pripravi material za linijo mehke vezave
 • nastavlja stroj – linijo za broširanje – in ga upravlja
 • veže knjižni blok s kartonskim ovitkom
 • veže knjižni blok kot polizdelek za LTV
 • žlebi kartonski ovitek
 • pozna različne tehnike vezave
 • pozna lastnosti materialov in njihovo združljivost
 • prepozna napake in jih zna odpraviti
Izdeluje mehko vezane knjige oz. brošure v liniji mehke vezave - broširka (po izboru komisije)

 • pregleda tehnološko dokumentacijo
 • pojasni tehnološko dokumentacijo (pravilnosti, nepravilnosti)
 • pripravi ustrezne količine grafičnih materialov za knjigoveško dodelavo po razpisani tehnološki dokumentaciji
 • pripravi polizdelke (ovitek) in druge materiale (lepilo) za strojno mehko vezavo
 • organizira delovne skupine za delo na liniji mehke  vezave
 • preveri lastnosti materialov in njihovo združljivost
 • nastavi linijo za mehko vezavo oz. broširko  (vlaganje, rezkanje, nanos lepila, prilaganje ovitka, troreznik, izlaganje …)
 • vstavi druge materiale v stroj kot so ovitki in drugo
 • oceni razliko v ceni med šivano in rezkano brošuro
 • veže mehko vezanje knjige ter kontrolira delovanje stroja ter kvaliteto izdelave
 • izvaja samokontrolo
 • v primeru sodobnejšega stroja prevzame podatke za samodejno nastavljanje stroja (JDF) in upravlja z njimi
 • dozira ustrezno lepilo glede na vrsto brošure (šivana, rezana)
 • skrbi za čistočo sistema
 • odpravlja zastoje
 • izvede osnovna vzdrževalna dela
 • arhivira produkte preko naklade
 • shrani uporabljene podatke in vso drugo tehnično dokumentacijo (projekta) v arhiv
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
izdeluje revije na revijalni liniji
 • pripravi material
 • nastavlja stroj – revijalno linijo
 • znaša knjigoveške pole
 • šiva in obrezuje revije
 • pozna delovanje revijalne linije
 • prepozna vzroke za morebitne težave med izdelavo revije na revijalni liniji in jih zna odpraviti
Izdeluje revije (po izboru komisije)

 • pregleda tehnološko dokumentacijo
 • pojasni tehnološko dokumentacijo (pravilnosti, nepravilnosti)
 • loči vrste šivanja z žico
 • pripravi grafične materiale za knjigoveško dodelavo glede na zahteve tehnološke dokumentacije
 • pripravi polizdelke (ovitek) in druge materiale (žica) za strojno vezavo z žico  
 • organizira delovne skupine za delo na liniji mehke lepljene vezave
 • nastavi (revijalko) stroj za samodejno vezavo (vlaganje, znašanje knjižnih blokov, prilaganje ovitka, spenjanje, troreznik, izlaganje …)
 • vrednostno oceni razliko med revijo, ki obsega 64 strani, in med ovitkom in brošuro z enakim obsegom in v enakem formatu
 • izdeluje revijo in kontrolira delo na liniji ter kontrolo izdelka (vizualno, mersko)
 • izvaja samokontrolo
 • skrbi za čistočo sistema
 • odpravlja zastoje
 • izvede osnovna vzdrževalna dela in s tem zagotavlja razpoložljivost stroja
 • arhivira produkte preko naklade
 • shrani uporabljene podatke in vso drugo tehnično dokumentacijo (projekta) v arhiv
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja

razrezuje in obrezuje
 • pripravi material
 • nastavi stroj za razrez grafičnih materialov
 • porezuje sklade ali znešene pole, knjižne bloke, brošure
 • razrezuje zvitke in pole v manjše enote
 • pozna delovanje rezalnega stroja
 • pozna oznake tiskarske in knjigoveške pole
 • zna izračunati porabo materiala
 • pozna lastnosti materialov, ki jih reže
Razrezuje grafični material in obrezuje knjigoveške pole (po izboru komisije)

 • pregleda tehnološko dokumentacijo
 • pojasni tehnološko dokumentacijo (pravilnosti, nepravilnosti)
 • pripravi rezalni stroj ali stroj za razrez zvitkov
 • razrezuje grafični material in obrezuje grafične izdelke na končni format
 • razreže zvitke na končne mere
 • pripravi ustrezne grafične materiale za knjigoveško dodelavo po razpisani tehnološki dokumentaciji
 • pripravi in namesti orodje za razrez/porezavo
 • nastavi stroj za razrez/porezavo
 • vstavi material v stroj
 • razreže ali poreže material skladno s tehnološko dokumentacijo
 • izvaja samokontrolo
 • pri sodobnejšem stroju prevzema podatke za samodejno nastavljanje stroja (JDF) in upravlja z njimi
 • odpravlja napake
 • izvede osnovna vzdrževalna dela in s tem zagotavlja razpoložljivost stroja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
perforira in žlebi
 • pripravi material
 • nastavi perforirni stroj
 • nastavi žlebilni stroj
 • vlaga material in perforira oz. žlebi
 • pozna vrste perforacij
 • pozna delovanje perforirnih in žlebilnih strojev
Perforira in žlebi grafični material (po izboru komisije)

 • pregleda tehnološko dokumentacijo
 • pojasni tehnološko dokumentacijo (pravilnosti, nepravilnosti)
 • pripravi ustrezne grafične materiale za knjigoveško dodelavo po razpisani tehnološki dokumentaciji
 • pripravi polizdelke, ki se perforirajo oziroma žlebijo glede na razpisano tehnološko dokumentacijo
 • pripravi in namesti orodje za perforiranje in žlebljenje glede na vrsto in debelino materiala
 • definira in po možnosti uporabi različne vrste preforiranja in žlebljenja
 • preveri lastnosti materialov
 • nastavi stroj za samodejno perforiranje in žlebljenje
 • žlebi in perforira grafični materal glede na zahteve tehnološke dokumentacije
 • kontrolira žlebljenje ter preveri kvaliteto izdelanega žlebilnega mesta (samokontrola)
 • kontrolira perforiranje ter kvaliteto izdelanega perforirnega mesta
 • pri sodobnejšem stroju prevzema podatkeza samodejno nastavljanje stroja (JDF) in upravlja z njimi
 • odpravlja zastoje
 • izvede osnovna vzdrževalna dela in s tem zagotavlja razpoložljivost stroja
 • arhivira produkte preko naklade
 • shrani uporabljene podatke in vso drugo tehnično dokumentacijo (projekta) v arhiv
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise  o varovanju okolja
pripravlja za odpremo
 • pregleduje tiskovine
 • zlaga knjige v posamične škatle
 • pakira knjige v skrčljivo folijo
 • embalira knjige v embalažne kartone
 • pripravlja knjige in druge tiskovine za odpremo
 • pozna tehnike embaliranja
 • pozna materiale, potrebne za pakiranje
 • pozna pravila in tehnike naslavljanja in etiketiranja poštnih pošiljk
 • pozna pravila logistike za distribucijo grafičnih izdelkov
Embalira grafične izdelke ali polizdelke (po izboru komisije)

 • pregleda tehnološko dokumentacijo
 • pojasni tehnološko dokumentacijo (pravilnosti, nepravilnosti)
 • pripravi ustrezno količino izdelkov, in sicer skladno z zahtevami embaliranja in glede na razpisano tehnološko dokumentacijo
 • pripravi embalažne kartone, katerih dimenzije so zahtevane na tehnološki dokumentaciji, ali natron papir za pakete ter ustrezna lepila za pakete oziroma embalažne kartone ter lepljenje etiket
 • pripravi etikete za ustrezno označevanje paketov oziroma embalažnih kartonov
 • pripravi palete, zahtevane na tehnološki dokumentaciji
 • preveri transportne zahteve
 • definira način zlaganja na transportni paleti
 • definira omejitve pakiranja izdelkov
 • palete ustrezno zaščiti za transportiranje
 • pripravlja in priloži administrativne papirje za transport
 • pripravi in priloži naslovno gradivo
 • ob uporabi digitalnega izpisnega modula pozna uporabo variabilnih podatkov in označevanja produktov oziroma direktnega naslavljanja
 • pripravi modul za izpis etiket in nastavi stroj za etiketiranje
 • shrani uporabljene podatke in vso drugo tehnično dokumentacijo (projekta) v arhiv
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • dr. Gorazd Golob, Naravoslovnotehniška fakulteta, UL
 • Davorin Mikuž, Birografika BORI d. o. o., Ljubljana
 • Katja Podlipnik, Gorenjski tisk storitve, d. o. o., Kranj
 • Matic Štefan, Delo, d. d., Ljubljana
 • Martina Stantič, INMA d. o. o., Pivka
 • Srečko Mauko, GKS SERVIS d. o. o., Ljubljana
 • Barbara Sušin, Cetis, d. d., Celje
 • Marija Butina, Medijska zbornica, GZS
 • Bernard Bucik, Sekcija grafičarjev, OZS
 • Lojze Adamlje, KSS Pergam
 • Martina Koražija, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
 • Miran Joger, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
 • dr. Alenka Turičnik, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:  
 • mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Polona Klemenčič, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.