Poklicni standard

Naziv:

Knjigovez/knjigovezka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.4.2014

Predhodniki:

Knjigovez/knjigovezka (21300050)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Knjigovez/knjigovezka (76510860)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 • načrtuje in organizira lastno delo
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 • varuje zdravje in okolje
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • komunicira s sodelavci in z naročniki
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • izvaja delo v skladu s tehničnimi in tehnološkimi navodili
 • ročno veže knjige, brošure in posebne vezave
 • strojno izdeluje knjige, brošure, revije in druge grafične izdelke
 • tiska platnice s tehniko vročega ali slepega tiska


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, pripravi in organizira lastno delo
 • načrtuje, pripravlja in zagotavlja ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • določi čas, potreben za izvedbo delovne naloge na osnovi delovnega naloga in normativov
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna osnovna pravila organizacije dela in podjetja
 • pozna tehnološko dokumentacijo
 • pozna tehnološke postopke izdelave grafičnih izdelkov
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • pozna orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
 • zna uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi materijale in delovna sredstva
 • prevzame in prouči tehnološko dokumentacijo
 • prevzame osnovni in pomožni material
 • pozna tehnološko dokumentacijo
 • pozna materiale in delovna sredstva
Operativna dela ročno veže knjige, brošure in posebne vezave
 • pripravi material
 • zgiba v knjigoveške pole
 • znaša knjigoveške pole
 • izdela in lepi spojne liste in priloge
 • šiva, lepi in oblikuje knjižni blok
 • izdela platnico in oplatniči knjigo ali brošuro
 • izdela posebne ročne vezave
 • oceni izdelek
 • pozna načine šivanja
 • pozna vrste in lastnosti materialov, ki jih uporablja
 • pozna barvne in zlate obreze knjižnega bloka
 • pozna posebne ročne vezave
 • pozna estetske in funkcionalne lastnosti kvalitetnega izdelka
strojno zgiba tiskarsko polo v knjigoveško
 • nastavi zgibalni stroj
 • upravlja zgibalni stroj
 • pozna osnove strojnih elementov
 • pozna delovanje zgibalnega stroja
 • pozna dodatne tehnične operacije na zgibalnih strojih
 • pozna oznake tiskarske in knjigoveške pole
 • pozna vrste in načine zgibov
 • prepozna vzroke morebitnih težav med zgibanjem in jih zna odpraviti
strojno znaša pole in liste
 • nastavi znašalni stroj
 • upravlja znašalni stroj
 • pozna osnove strojnih elementov
 • pozna delovanje znašalnega stroja
 • pozna načine znašanja pol
 • pozna oznake knjigoveške pole
 • prepozna vzroke za morebitne težave med znašanjem in jih zna odpraviti
strojno šiva
 • nastavi šivalni stroj
 • šiva znešen knjižni blok
 • pozna delovanje šivalnega stroja in robne pogoje stroja
 • pozna vrste strojnega šivanja
 • prepozna vzroke za morebitne težave med šivanjem in jih zna odpraviti
izdeluje platnice in jih tiska v tehniki vročega ali slepega tiska
 • pripravi material in delovna sredstva
 • nastavi stroj za izdelavo platnic
 • izdeluje platnice
 • pripravi stroj za vroči ali slepi tisk
 • tiska platnice v tehniki vročega ali slepega tiska
 • pozna materiale za izdelavo platnic
 • zna izračunati porabo materialov za izdelavo platnic
 • pozna delovanje stroja za izdelavo platnic
 • pozna delovanje stroja za vroči ali slepi tisk
 • pozna vrste folij za toplotni tisk
 • pozna vzroke za morebitne težave med izdelavo oziroma tiskom platnic in jih zna odpraviti
izdeluje knjige na liniji trde vezave (LTV)
 • pripravi material
 • nastavlja stroj – linijo za trdo vezavo knjig
 • lepi spojne liste
 • lepi in stiska hrbet
 • obrezuje knjižni blok
 • oblikuje hrbet knjižnega bloka
 • lepi zaznamovalni trak, gazo, krep papir in kapital
 • vplatniči in oblikuje pregib
 • ovija ščitni ovitek
 • pozna delovanje LTV
 • pozna različne tehnike vezave
 • pozna lastnosti materialov in njihovo združljivost
 • pozna vzroke za morebitne težave med izdelavo knjige na LTV in jih zna odpraviti
izdeluje brošure na liniji mehke vezave
 • pripravi material za linijo mehke vezave
 • nastavlja stroj – linijo za broširanje – in ga upravlja
 • veže knjižni blok s kartonskim ovitkom
 • veže knjižni blok kot polizdelek za LTV
 • žlebi kartonski ovitek
 • pozna različne tehnike vezave
 • pozna lastnosti materialov in njihovo združljivost
 • prepozna napake in jih zna odpraviti
izdeluje revije na revijalni liniji
 • pripravi material
 • nastavlja stroj – revijalno linijo
 • znaša knjigoveške pole
 • šiva in obrezuje revije
 • pozna delovanje revijalne linije
 • prepozna vzroke za morebitne težave med izdelavo revije na revijalni liniji in jih zna odpraviti
razrezuje in obrezuje
 • pripravi material
 • nastavi stroj za razrez grafičnih materialov
 • porezuje sklade ali znešene pole, knjižne bloke, brošure
 • razrezuje zvitke in pole v manjše enote
 • pozna delovanje rezalnega stroja
 • pozna oznake tiskarske in knjigoveške pole
 • zna izračunati porabo materiala
 • pozna lastnosti materialov, ki jih reže
perforira in žlebi
 • pripravi material
 • nastavi perforirni stroj
 • nastavi žlebilni stroj
 • vlaga material in perforira oz. žlebi
 • pozna vrste perforacij
 • pozna delovanje perforirnih in žlebilnih strojev
pripravlja za odpremo
 • pregleduje tiskovine
 • zlaga knjige v posamične škatle
 • pakira knjige v skrčljivo folijo
 • embalira knjige v embalažne kartone
 • pripravlja knjige in druge tiskovine za odpremo
 • pozna tehnike embaliranja
 • pozna materiale, potrebne za pakiranje
 • pozna pravila in tehnike naslavljanja in etiketiranja poštnih pošiljk
 • pozna pravila logistike za distribucijo grafičnih izdelkov
Administrativna dela izpolnjuje proizvodno in drugo dokumentacijo
 • vodi evidenco in poroča o porabljenem času in materialih
 • vodi evidenco opravljenega dela
 • vodi tehnično dokumentacijo
 • izdela poročilo o opravljenem delu
 • pozna načine in pravila za urejanje in vodenje tehnične, tehnološke in druge dokumentacije
Komercialna dela pripravlja elemente ponudbe
 • oceni stroške izdelave
 • pozna vrste in strukturo stroškov (fiksni, variabilni)
sodeluje pri reševanju reklamacij
 • posreduje informacije o vzroku za napako
 • pozna možne vzroke napak
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in opravljenega dela ter odgovarja zanjo
 • upošteva pravila in deluje v skladu s standardi kakovosti
 • izvaja vhodne, medfazne in končne kontrole
 • ovrednoti kakovost izdelka
 • pozna standarde SIST-ISO in metode zagotavljanja kakovosti
 • pozna standarde, ki določajo količine in kakovost uporabe materiala, časa in energije
 • pozna pravila za zagotavljanje kakovosti opravljene storitve
 • pozna sisteme za zagotavljanje kakovosti
Vzdrževanje in popravila čisti in vzdržuje stroj
 • pripravi mazalna orodja in mazalna sredstva
 • maže knjigoveški stroj
 • čisti knjigoveški stroj
 • odpravi manjše okvare
 • pozna različna čistilna in mazalna sredstva
 • pozna mazalna orodja in mazalne sisteme
 • razume delovanje strojev in pomen vzdrževanja
 • obvlada postopke vzdrževanja strojev in naprav
Komunikacija komunicira s sodelavci
 • uporablja strokovno izrazoslovje
 • sodeluje v skupini
 • pozna pravila skupinskega dela
komunicira z naročniki
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu in okolje na delovnem mestu
 • opravlja delo tako, da uporablja varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in s predpisi o požarni varnosti
 • uporablja osebna zaščitna sredstva
 • upošteva navodila za varno delo
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • zna izbrati delovnim razmeram ustrezna zaščitna sredstva
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe opreme in naprav
 • pozna postopke za preprečevanje nesreč
 • pozna predpise o varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Alojz Sešlar, Grafex d. o. o., Izlake
 • Anton Fende, GZS
 • Barbara Germ, Cetis d. d., Celje
 • Gorazd Golob, NFT, oddelek za tekstilstvo, Ljubljana
 • Janez Barlič, Bartap Zagorje
 • Martin Eniko, Etiketa Žiri
 • Pavel Dremelj, Gorenjski tisk, Kranj
 • Peter Kavčič, Amba Co., Ljubljana
 • Uroš Oblak, Birografika BORI d. o. o., Ljubljana
 • Valerija Kranjec, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Urška Marentič, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Veronika Šlander, Center RS za poklicno izobraževanje

7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • Gorazd Golob, Naravoslovnotehniška fakulteta, UL
 • Davorin Mikuž, Birografika BORI d. o. o., LJubljana
 • Katja Podlipnik, Gorenjski tisk storitve, d. o. o., Kranj
 • Matic Štefan, Delo, d. d., Ljubljana
 • Martina Stantič, INMA d. o. o., Pivka
 • Srečko Mauko, GKS SERVIS d. o. o., Ljubljana
 • Barbara Sušin, Cetis, d. d., Celje
 • Marija Butina, Medijska zbornica, GZS
 • Bernard Bucik, Sekcija grafičarjev, OZS
 • Lojze Adamlje, KSS Pergam
 • Martina Koražija, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
 • Miran Joger, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
 • dr. Alenka Turičnik, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Polona Klemenčič, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.