Katalog

Naziv:

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

25.7.2016

Predhodniki:

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj (58200111)

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj (7582853011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

2.1 Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo
 • nedokončana osnovnošolska izobrazba (1. raven SOK), ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in
 • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od dveh let in
 • eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo
 • nedokončana osnovnošolska izobrazba (1. raven SOK), ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in
 • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od dveh let in
 • eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda lahko:
 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. PREVERJANJE

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi se lahko izvede tudi ustni zagovor naloge.
5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

 

 

Načrtovanje

Skladnost delovne risbe s tehnično dokumentacijo

 

10

Opredelitev delovnega postopka, materiala, orodja in zaščitnih sredstev/ukrepov

 

Izvedba

 

Prenos mer iz dokumentacije ali delovne risbe

 

 

 

60

Izdelava in zaščita izdelka

Kontrola kvalitete lastnega dela

Ureditev delovnega mesta in uporabljenih sredstev po končanem delu

Sortiranje odpadnega materiala

 

Dokumentacija

Delovna risba

 

10

Izračun porabe materiala

 

Zagovor

Predstavitev izdelka

 

20

Zagovor delovnega postopka in uporabljenih delovnih ter zaščitnih sredstev in ukrepov

Zagovor dokumentacije

 

Izločilna merila

·         neupoštevanje varnostnih predpisov

·         neupoštevanje minimalnih varnostnih standardov

·         neupoštevanje tehnološkega zaporedja del

·         nerazumevanje tehnične dokumentacije

·         neustrezna uporaba delovnega orodja, sredstev, naprav


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji


 • prostor oz. delavnica ali ustrezni poligon, na katerem je možno pripraviti simulacije za izvedbo posameznih nalog iz tega kataloga
 • zidarsko ročno orodje, mehanizirano ročno orodje
 • material za izvedbo naloge (ogradbeni materiali za nizke gradnje: zemljine, pesek, gramoz, tolčenec, kamen, cement, armatura, beton, opeka, kanalizacijske in vodovodne cevi iz različnih materialov, kanelete, tlakovci …)

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo:

 • najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja gradbeništva in pet let delovnih izkušenj v gradbeni operativi na gradbišču visokih ali nizkih gradenj.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvaja dela nizkih gradenj po navodilih in nadzoru
 • uporablja merilne in kontrolne pripomočke (meter, libele, grezila, kotne merilce, optični in laserski merilci)
 • izvaja ročne izkope in nasipe
 • pripravlja podlage in utrjuje zemljino z lahko gradbeno mehanizacijo
 • montira komunalne vode (kanalizacija, vodovod, telekomunikacije, elektroinštalacije, plin, drenaže) po navodilih
 • preusmerja in črpa vodo
 • izdeluje kamnite in betonske oporne konstrukcije
 • izvaja objekte odvodnjavanja površin platojev in vozišč po navodilih
 • izdeluje zavarovanje obrežij in obal z nasipanjem, oblaganjem in betoniranjem
 • razprostira zemeljske materiale in utrjuje podlage in planume
 • pripravlja podlago za finalno obdelavo
 • tlakuje z betonskimi, s kamnitimi ploščami in tlakovci
 • postavlja betonske in kamnite robnike
 • postavlja ograje, znake, drogove
 • pripravlja podlage in podlaga cevi ter kanalete
 • zaščiti in označuje napeljave
 • izvaja rušenje gradbenih elementov nizkih gradenj
 • zamenjuje obstoječe kanalizacijske cevi z novimi
 • izvaja postopke popravil na grajenih objektih po navodilih

Vgradi notranje in zunanje tlake na različne podlage (skladno s tehnično dokumentacijo):

 • pregleda delovno risbo
 • pripravi material, orodje in zaščitna sredstva
 • pripravi delovno mesto po varnostnih predpisih
 • pojasni izbrane količine materiala glede na delovno risbo
 • prenese mere iz delovne risbe
 • uporabi merilne pripomočke
 • označi mere na terenu
 • pripravi ustrezno podlago
 • postavi prvo vrsto
 • polaga tlak
 • izvede zaključno obdelavo in čiščenje tlaka
 • stroje in orodja uporablja po navodilih in skladno s predpisi
 • upošteva pravila gibanja na gradbišču
 • uredi delovno mesto in delovna ter zaščitna sredstva po končanem delu
 • sortira odpadni material
 • pojasni lastnosti materiala s katerim dela


Vgradi robnike v ravni liniji ali v krog:

 • pregleda delovno risbo
 • pripravi material, orodje in zaščitna sredstva
 • pripravi delovno mesto po varnostnih predpisih
 • pojasni izbrane količine materiala glede na delovno risbo
 • prenese mere iz delovne risbe
 • uporabi merilne pripomočke
 • označi mere na terenu
 • pripravi ustrezno podlago
 • vgradi robnike
 • izvede zaključno obdelavo in čiščenje tlaka
 • stroje in orodja uporablja po navodilih in skladno s predpisi
 • upošteva pravila gibanja na gradbišču
 • uredi delovno mesto in delovna ter zaščitna sredstva po končanem delu
 • sortira odpadni material
 • pojasni lastnosti materiala, s katerim dela


Postavi ograjo poljubne dolžine za varovanje izkopov, višina ograje je 1 m:

 • pregleda delovno risbo
 • pripravi material, orodje in zaščitna sredstva
 • pripravi delovno mesto po varnostnih predpisih
 • pojasni izbrane količine materiala glede na delovno risbo
 • preveri ustreznost materialov
 • prenese in določi položaj ograje
 • sestavi in postavi ograjo
 • preveri stabilnost ograje
 • stroje in orodja uporablja po navodilih in skladno s predpisi
 • upošteva pravila gibanja na gradbišču
 • očisti delovno mesto in delovna sredstva ter jih pospravi


V simulirani situaciji svetuje stranki pri izboru materialov za vgradnjo in predstavi možne stroške izvedbe del po izboru komisije in pri tem upošteva:

 • standarde in norme pri izvedbi del
 • racionalno porabo virov (naravni viri, energija,  materiali in drugi viri: prostor, oprema, potrošni material itd.), ki jih uporablja pri delu
 • oceno porabe časa in materiala glede na dokumentacijo
 • ter popis del in predizmer za obračun del
montira kanalizacijske objekte
 • uravnava izkope, nasipe, platoje in brežine
 • označuje smeri, položaj, višinske kote in naklone
 • pripravlja podlage in podlaga cevi ter kanalete
 • izdeluje drenaže
 • montira kanalizacijske jaške in kanalizacijske objekte ter priključke cevi na objekte
 • vgrajuje sifone, okvire, pokrove in rešetke
 • zaščiti in označuje napeljave
 • pozna osnovne principe delovanja kanalizacijskih objektov

Pripravi podlage (nasutje, podložni beton ali talno ploščo) za vgrajevanje montažnih kanalizacijskih elementov (črpališča, čistilne naprave …) ter montira  že izdelane elemente:

 • pregleda delovno risbo
 • pripravi material, orodje in zaščitna sredstva
 • pripravi delovno mesto po varnostnih predpisih
 • pojasni izbrane količine materiala glede na delovno risbo
 • pripravi podlago (nasutje, podložni beton ali talno ploščo) glede na tehnično dokumentacijo
 • podlaga cevi
 • zaščiti in označuje napeljave
 • montira že izdelane elemente
 • stroje in orodja uporablja po navodilih in skladno s predpisi
 • upošteva pravila gibanja na gradbišču
 • očisti in pospravi delovno mesto ter delovna sredstva


Položi kanalizacijo (stavbna ali meteorna) na ustrezno podlago:

 • pregleda delovno risbo
 • pripravi material, orodje in zaščitna sredstva
 • pripravi delovno mesto po varnostnih predpisih
 • pojasni izbrane količine materiala glede na delovno risbo
 • izbere orodje in pripomočke
 • uravnava izkope, nasipe, platoje in brežine
 • pojasni namen označevanja smeri, položajev, višinskih kotov in naklonov
 • pripravi podlago
 • podlaga cevi
 • zaščiti in označi napeljave
 • stroje in orodja uporablja po navodilih in skladno s predpisi
 • upošteva pravila gibanja na gradbišču
 • očisti in pospravi delovno mesto in delovna sredstva

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti


 • Štefan Žemva, GZS
 • Andrej Hrastnik, ŠC Celje

Koordinatorica pri pripravi kataloga poklicnega standarda:
 • Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno izobraževanje

14. Delovna skupina za revizijo Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Brankica Kropf, SGP Pomgrad, d. d.
 • Meta Zajc Pogorelčnik, IZS
 • Olga Kobal, DARS, d. d.
 • Aleš Arhar, DARS, d. d.
 • Janko Rozman, OZS
 • Zdenka Kračun, NaPok, d. o. o.
 • Ciril Ambrož, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
 • Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinatorica pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.