Poklicni standard

Naziv:

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.7.2016

Predhodniki:

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj (58200111)

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj (75828530)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. dnevno sprejema navodila za delo od nadrejenega in skladno z njimi načrtuje svoje delo po fazah,
 2. zagotavlja kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela in izdelkov ter pri tem upošteva načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
 3. dela tako, da ne ogroža sebe ali drugih v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja,
 4. pri sporazumevanju z  različnimi deležniki, s katerimi se srečuje pri svojem delu, upošteva poslovno etiko,
 5. je usposobljen za branje načrtov in tehničnih risb za zidarska dela,
 6. upravlja z lahko gradbeno mehanizacijo pri svojem delu in pri tem upošteva pravila varovanja zdravja in okolja,
 7. izdeluje tlake in ureditve ob stavbah, izvaja gradbena popravila in vzdrževalna dela ter urejuje obrežja in vodogradbene objekte po navodilih in nadzoru ter v načrtovanem času,
 8. montira kanalizacijske objekte in kanale skladno z navodili ter v načrtovanem času.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo
 • zbere in samostojno interpretira navodila za delo po tehnični dokumentaciji
 • izbira in pripravlja ustrezen material za svoje delo
 • pozna osnovne računske operacije in osnove merjenja
 • pozna normative dela in porabe materiala za dela na nizkih gradnjah
 • pozna osnovna pravila organizacije dela
 • pozna organizacijo gradbišča, delovišča ali obrata, transportne poti in odlagališča materiala ter orodja
 • pozna pravila za varno delo
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • razume in bere delovne skice
 • izbere ustrezno orodje, stroje in pripomočke za varno delo
 • preveri opremo, orodja, goriva, maziva
 • sodeluje pri postavljanju in odstranjevanju delovnih odrov
 • izvaja in sodeluje pri horizontalnem in vertikalnem transportu materiala –skladno z načrtovanimi transportnimi potmi
 • upošteva transportne poti in odlagališče (začasno) materiala in orodja
 • vzdržuje urejenost in varnost delovišča
 • odstrani odvečen in neuporaben material in očisti delovno mesto po dokončanju dela
 • pozna in razume tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • pozna vlogo, položaj gradbenega elementa v objektu in način izvedbe
 • pozna vrste, lastnosti in namembnosti gradbenih materialov za nizke gradnje
 • pozna učinek orodij in delovnih sredstev, ki jih uporablja pri delu, na okolje
 • pozna uporabo, zaščito in skladiščenje gradbenih materialov
 • pozna osnovna pravila tehničnega risanja (branje načrtov)

Operativna dela izvaja dela nizkih gradenj po navodilih in nadzoru
 • uporablja merilne in kontrolne pripomočke (meter, libele, grezila, kotne merilce, optični in laserski merilci)
 • izvaja ročne izkope in nasipe
 • pripravlja podlage in utrjuje zemljino z lahko gradbeno mehanizacijo
 • montira komunalne vode (kanalizacija, vodovod, telekomunikacije, elektroinštalacije, plin, drenaže) po navodilih
 • preusmerja in črpa vodo
 • izdeluje kamnite in betonske oporne konstrukcije
 • izvaja objekte odvodnjavanja površin platojev in vozišč po navodilih
 • izdeluje zavarovanje obrežij in obal z nasipanjem, oblaganjem in betoniranjem
 • razprostira zemeljske materiale in utrjuje podlage in planume
 • pripravlja podlago za finalno obdelavo
 • tlakuje z betonskimi, s kamnitimi ploščami in tlakovci
 • postavlja betonske in kamnite robnike
 • postavlja ograje, znake, drogove
 • pripravlja podlage in podlaga cevi ter kanalete
 • zaščiti in označuje napeljave
 • izvaja rušenje gradbenih elementov nizkih gradenj
 • zamenjuje obstoječe kanalizacijske cevi z novimi
 • izvaja postopke popravil na grajenih objektih po navodilih

montira kanalizacijske objekte
 • uravnava izkope, nasipe, platoje in brežine
 • označuje smeri, položaj, višinske kote in naklone
 • pripravlja podlage in podlaga cevi ter kanalete
 • izdeluje drenaže
 • montira kanalizacijske jaške in kanalizacijske objekte ter priključke cevi na objekte
 • vgrajuje sifone, okvire, pokrove in rešetke
 • zaščiti in označuje napeljave
 • pozna osnovne principe delovanja kanalizacijskih objektov
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost lastnega dela
 • svoje delo opravi kakovostno skladno z navodili v načrtovanem času
 • racionalno porablja vire (naravni viri, energija,  materiali in drugi viri: prostor, oprema, potrošni material itd.), ki jih uporablja pri delu

Vzdrževanje in popravila redno vzdržuje delovna sredstva in delovno mesto
 • pregleduje, čisti, maže, opravlja manjša popravila osebnega orodja, strojev in naprav oz. skrbi za popravilo
 • pozna osnovna pravila vzdrževanja orodja, strojev in naprav
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci in z nadrejenimi
 • sprejema, razume navodila in posreduje poročila o poteku dela
 • pripravljen je na skupinsko delo
 • sprejema in razume navodila za varno delo in za uporabo ustrezne opreme
 • uporablja strokovno tehnično izrazoslovje
 • upošteva načela osnovnih etičnih vrednot v poslovnih odnosih, odnosih do sodelavcev

Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da ne ogroža sebe ali svojih sodelavcev
 • uporablja varovalna sredstva in opremo pri delu
 • uporablja osebna varovalna sredstva (delovna obleka in obutev itd.)
 • upošteva pravila gibanja na gradbišču in delovišču
 • pozna osnovne predpise o zdravju in varstvu pri delu, vezane na delo, ki ga opravlja
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe stroja
 • pozna osnovne pravice in dolžnosti, ki izvirajo iz delovnega razmerja

varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • razvršča in ustrezno ravna z gradbenimi odpadki
 • uporablja škodljive snovi v skladu s predpisi in z navodili
 • zaveda se pomena racionalne uporabe naravnih materialov in energije z vidika varovanja okolja
 • pozna vrste odpadkov in njihov vpliv na okolje

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Štefan Žemva, GZS
 • Janko Rozman, OZS
 • Franc Bogovčič, GPG Kadis
 • Milan Grudnik, Vegrad Velenje
 • Rasti Godler, Remont Celje
 • Marjan Žveplan, Gradnje Žveplan, d. o. o.
 • Franci Koklič, ŠC Celje

Koordinatorica pri pripravi poklicnega standarda  
 • Barbara Kunčič Krapež, CPI

7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Meta Zajc Pogorelčnik, IZS
 • Brankica Kropf, SGP Pomgrad, d. d.
 • Nina Plečko, Asfalti Ptuj, d. o. o.
 • Ožbej Marc, CPG, d. d.
 • Bojan Lap, Gradbeništvo Ing. Bojan Lap, s. p.
 • Boštjan Dokl Menih, Asfalti Ptuj, d. o. o.
 • Zoran Simčič, Zidarstvo Simčič Zoran Simčič, s. p.
 • Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Polona Klemenčič, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Vanja Meserko, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.