Katalog

Naziv:

Negovalec/negovalka dreves na višini

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

6.11.2019

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gozdarstvo in lov (0821)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Negovalec/negovalka dreves na višini (7536515011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Negovalec/negovalka dreves na višini 75365150 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Najmanj dosežena raven izobrazbe SOK 2.


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež %

1. načrtovanje

-      priprava načrta storitve

10

-      izbor ustrezne opreme

 

2. izvedba

-       priprava na delo

(upošteva se ustrezna osebna varovalna oprema, priprava in pregled delovišča, strojev, opreme, orodja …)

50

-       racionalnost in pravilna uporaba opreme, orodij in naprav ter upoštevanje ustreznega zaporedja delovnih postopkov

-       upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, gozdovih,  varstvu okolja, ohranjanju narave in kulturne dediščine

-       kakovost storitve (natančnost pri delu, kakovost izvedbe storitve ...)

3. zagovor

-       predstavitev opravljenega dela s komentarjem

40

-       teoretično obvladovanje znanj in spretnosti področja negovanja dreves na višini

SKUPAJ

100

 

Izločilna merila:

-  nepoznavanje najpogostejših drevesnih vrst v Sloveniji (20 drevesnih vrst prepoznati v naravi ali na podlagi slik oziroma vzorcev)

-       nepoznavanje osnovnih plezalnih vozlov

-   nepoznavanje najpogostejših drevesnih bolezni in škodljivcev, prisotnih v Sloveniji

-       nepoznavanje pravilnih rezov vej in vrhov z ročno in motorno žago

-       neuporaba osebne varovalne opreme

-       neupoštevanje pravila dvojnega varovanja med delom

-       delo z motorno žago z eno roko

-      neustrezna izbira sidrišča za vstopno vrv – brez preizkusa dveh oseb/neustreznost veje (suha, tanka …)

-       neustrezna namestitev sidrišča za delovno vrv

-       potek del brez zavarovanega delovišča pod drevesom

-       neupoštevanje nevarne cone pri izvedbi rezov

-       neprimerna stabilizacija dvigala

-       neupoštevanje pravila o stalnem varovanju pri delu na drevesu in na dvigalu

-   neustrezna plezalna oprema (brez oznake CE – evropski certifikat,neprimerna, poškodovana)

 


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Komplet plezalne opreme:

 • aboristični varovalni pas  (EN 361, EN 813) ali EU-directive 89/886/EEC, oz. ANSI Z 133-2012 – 2 kompleta
 • sidriščne naprave EN 795 – 4 kosi
 • vstopno vrv dolžine 70 metrov EN 1891 – 2 kosa
 • delovna vrv 50 metrov EN 1891 – 2 kosa
 • delovna vrv 30 metrov 1891 – 2 kosa
 • naprave za varovanje – osmica  –  2 kosa
 • nastavljivi podaljšek – položajnik EN 358 EN 795 – 4 kosi
 • nastavljivi podaljšek – jekleni za delo z motorno žago
 • vponke EN 362 – 32 kosov
 • 4 vponke za pritrditev opreme na arboristični varovalni pas
 • 6 neskončnih zank dimenzij 80 in 120 cm EN 795
 • 6 kosov škripcev EN 12278
 • naprave za spuščanje EN 341, EN 12841 tip C – 6 kosov
 • naprave za vzpenjanje EN 567, EN 12841 tip B – 6 kosov
 • nožne prižeme 2 kosa
 • vrvi za drsne vozle EN 795B  najmanj 75 cm dolžine – 6 kosov
 • 2 kompleta osnovne prve pomoči za plezalni pas
 • 1 komplet prve pomoči (skupinska)
 • blažilci sunka EN 355 – 4 kosi
 • komplet za rigging: sidriščna zanka, 2 škripca, vrv 1891, zavora za vrv (3 različne: osmica, porta vrap in pollar)
 • prenosni vitel 1 kos
 • ostroge za plezanje po drevesu –  2 kosa
 • elastičen položajnik za motorno žago, da se jo pripne na plezalni pas
 • teleskopska palica z žagico
 • lutka za imitacijo človeka na drevesu (teža vsaj 70 kg)
 • 2 kompleta za nameščanje vstopne vrvi:
 • najlonska vrvica, utež in vreča
 • komplet za spuščanje lutke:
 • delovna vrv 1891
 • sidriščna zanka
 • naprava za spuščanje
 • naprava za vzpenjanje
 • nastavljivi podaljšek – položajnik
 • 8 vponk, nož za vrv
 • žagica za kovino
 • prva pomoč
 • 80 cm neskončna zanka
 • 30-metrska vrv za napravo za spuščanje EN 567
 • EN 12841
 • povezovalnik za pripetje lutke
 • neskončna zanka za preusmeritev
 • vrv 795 izvedbo sidrišča na vrvi
 • ostroge za plezanje pod drevesu
 • prostor z osnovno multimedijsko opremo (računalnik, projektor ...) cca. 30 m2 prostor
 • primerno delovišče ali poligon: drevo za prikaz plezalnih tehnik – gibanje po drevesu, za prikaz rigginga, za prikaz dela z dvižno platformo, leseni steber za prikaz sekcijskega žaganja kosov debla – prikaz varne uporabe motorne žage na višini (lokacije se lahko menjajo, vendar morajo biti pridobljena vsa potrebna dovoljenja za uporabo zemljišča in dreves, v kolikor niso v izvajalčevi lasti)
 • kombinirano ali osebno vozilo z zabojnikom za prevažanje učnih pripomočkov in delovne opreme
 • 2 profesionalni arboristični motorni žagi (ena z ročajem za blokom motorja, druga z ročajem na bloku motorja)
 • 2 profesionalni motorni žagi
 • 2 ročni arboristični žagi
 • 1 dvižna platforma
 • oprema za povezovanje krošnje (pletenica, razširitveni vložek, zaščitni trak za pletenico, blažilec, kontrolni označevalnik, toplotno-skrčljiva požirka)
 • klini za naganjanje drevesa
 • sekira
 • posoda za gorivo in mazivo
 • komplet za vzdrževanje motorne žage (pile za brušenje motorne žage, kombinirani ključ, mazilo za vodilno kolesce na letvi)
 • pripomočki zavarovanja delovišča (trakovi, količki, opozorilne table)
 • 1 komplet CB postaj za komunikacijo (ena na čeladi, druga za delo na tleh)
 • osebna varovalna oprema:
 • 6 kosov varovalnih čelad  EN 397 in EN 12492, dve od teh z glušniki EN 352 in vizirjem EN 1731
 • varovalni čevlji (EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011 -  to so čevlji, ki imajo protivrezno zaščito in kapico)
 • varovalna obleka po ustreznih evropskih standardih – protivrezne gozdarske hlače klase 3
 • delovne rokavice
 • komplet za prvo pomoč
 • slikovno gradivo ali herbarij urbanih drevesnih vrst (lahko v digitalni obliki) – naj bo vsaj 20 osnovnih drevesnih vrst
 • vzorci rastnih posebnosti, škodljivcev, bolezni in gliv na drevesu (lahko v digitalni obliki)

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član najmanj izobrazbo ravni SOK 7 s področja gozdarstva in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja arborističnega svetovanja/izobraževanja ter vzdrževanja dreves na javnih površinah in
 • en član najmanj izobrazbo ravni SOK 6 s področja biotehnike (klasifikacija ARRS ) in pet let delovnih izkušenj s področja organiziranja in vodenja arborističnih delovnih skupin, ki izvajajo nego dreves na višini ali izobraževanja s področja nege dreves na višini in
 • en član najmanj izobrazbo ravni SOK 5 in ima veljavno potrdilo o usposobljenosti za delo z dvižno platformo in veljaven certifikat (ISA tree climber ali European tree worker ali SKT B ali ABA A2 ali drugi strokovno ustrezni certifikat ali NPK Negovalec/negovalka dreves na višini) ter najmanj pet let delovnih izkušenj s področja nege dreves na višini s pomočjo vrvnih tehnik in dvižne platforme.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvede pripravljalna dela za nego ali posek drevesa na višini za uporabo arborističnih vrvnih tehnik in uporabo dvižne platforme
 • upošteva morebitno strokovno mnenje o stanju drevesa in predlaganih ukrepih (ocena tveganja)
 • opravi ogled delovišča in predvidi morebitne nevarnosti na delovišču (ocena tveganja)
 • vizualno pregleda drevo in predvidi morebitne nevarnosti na drevesu
 • zavaruje delovišče
 • pripravi in pregleda plezalno opremo
 • pripravi okolico drevesa
 • določi prostor za odlaganje opreme in prve pomoči
 • določi prostor za odlaganje vej (začasno deponijo) in prostor za dostop z dvižno platformo
 • pozna postopke v primeru nezgode ali strojeloma
 • pozna osnovne značilnosti in posebnosti nege dreves
 • preveri varnostne elemente na dvižni platformi
 • vzpostavi delovno temperaturo dvižne platforme in preizkusi delovanje funkcij na stroju
 • z operaterjem dvižne platforme se dogovarja o tehniki dela in zaporedju del na drevesu
 • opravi pregled in pripravo motorne žage
 • preveri ustreznost in količino goriv ter maziv v ročnih prenosnih strojih
Pripravi delovišče po izboru komisije:
 • seznani se s strokovnim mnenjem
 • načrtuje in organizira delo ter podeli naloge
 • definira ukrepe nege krošnje dreves
 • vizualno pregleda drevo in predvidi nevarnosti na drevesu
 • prepozna in poimenuje drevesna tkiva
 • našteje drevesne dele in pojasni njihovo funkcijo in pomen
 • prepozna drevesne vrste
 • prepozna bolezni dreves
 • prepozna škodljivce na drevesu
 • pojasni fizikalne in rastne značilnosti drevesa
 • opiše rastne odzive na posege ali poškodbe
 • pojasni načine in tehnike obrezovanja dreves
 • opravi ogled delovišča in predvidi morebitne nevarnosti na delovišču
 • zavaruje delovišče
 • določi prostor za odlaganje opreme in prve pomoči
 • določi prostor za odlaganje vej (začasno deponijo)
 • določi prostor za dostop z dvižno platformo
 • pripravi ustrezni načrt reševanja in obveščanja v primeru nezgode ali strojeloma
 • pripravi in pregleda osebno varovalno opremo
 • pripravi in pregleda plezalno opremo
 • pripravi dvižno platformo
 • stabilizira dvižno platformo
 • pripravi in pregleda motorne žage
 • komunicira z operaterjem dvižne platforme
 • odgovorno ravna z drevesi, opremo, materiali, energijo in časom
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu, gozdovih, varstvu okolja, ohranjanju narave in kulturne dediščine
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
izvede nego drevesa na višini z uporabo arborističnih vrvnih tehnik
 • izbere sidrišče
 • uporablja arboristične vrvne tehnike (enojno in dvojno vrvno tehniko)
 • vstopi v drevesno krošnjo
 • namesti vstopno vrv
 • namesti delovno vrv
 • pleza po drevesu
 • opozarja pred izvedbo rezov
 • izbere in izvede reze
 • opozarja na morebitne nevarnosti
 • spremlja padanje vej oziroma drevesnih delov
 • izbere velikost drevesnega dela za odstranitev
 • pozna in izvede različne tehnike vezave krošnje
 • nadzorovano spušča odrezane drevesne dele
 • spusti se z drevesa
 • upošteva predpise o varovanju zdravja in okolja
Izvede nego drevesa na višini po izboru komisije
 • načrtuje in organizira delo ter podeli naloge
 • uporablja osebno varovalno opremo in skrbi za svojo varnost ter varnost drugih udeleženih pri posegu
 • izbere in preizkusi sidrišče
 • komunicira s člani delovne skupine
 • predvidi oceno sil na sidrišču glede na sistem priprave sidrišča
 • namesti vstopno vrv
 • razlikuje porazdelitev sil v enovrvnem sistemu in dvovrvnem sistemu
 • vstopi v drevesno krošnjo
 • namesti delovno vrv
 • pleza po drevesu
 • opozori na morebitno nevarnost
 • izbere velikost dela drevesa za odstranitev
 • izvede reze z ročno žago
 • izvede reze z arboristično motorno žago
 • izvede reze z motorno žago
 • pojasni namene uporabe različnih žag
 • nadzorovano spušča odrezane dele drevesa
 • spremlja padanje vej oziroma delov drevesa
 • izbere ustrezno metodo in material za vezavo krošnje
 • izvede vezavo krošnje
 • odgovorno ravna z drevesom, opremo, materiali, energijo in s časom
 • spusti se z drevesa
 • zabeleži podatke o količini in vrsti opravljenega dela, porabljenih materialih in drugih posebnostih
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu, gozdovih, varstvu okolja, ohranjanju naravne in kulturne dediščine
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

izvede posek drevesa po delih na višini z uporabo arborističnih vrvnih tehnik
 • uporablja arboristične vrvne tehnike (enojno in dvojno vrvno tehniko)
 • izvede posek drevesa po delih
 • izbere sidrišče
 • namesti vstopno vrv
 • vstopi v drevesno krošnjo
 • namesti delovno vrv
 • pleza po drevesu
 • sprotno izvaja rezanje vej, ki predstavljajo oviro pri plezanju na vrh drevesa
 • izbere velikost drevesnega dela za odstranitev
 • opozarja pred izvedbo rezov
 • izbere in izvede reze
 • opozarja na morebitne nevarnosti
 • nadzorovano spušča odrezane drevesne dele
 • spremlja padanje vej oziroma drevesnih delov
 • spusti se iz drevesne krošnje
 • upošteva predpise o varovanju zdravja in okolja
Izvede posek drevesa po delih:
 • načrtuje in organizira delo
 • dogovori naloge
 • uporablja plezalno opremo in skrbi za svojo varnost ter varnost drugih udeleženih pri posegu
 • izbere in preveri sidrišče
 • namesti vstopno vrv
 • vstopi v drevesno krošnjo
 • namesti delovno vrv
 • pleza po drevesu
 • sprotno opozarja in izvaja rezanje vej, ki predstavljajo oviro pri plezanju na vrh drevesa
 • izbere velikost dela drevesa za odstranitev
 • izvede reze z arboristično motorno žago
 • izvede reze z motorno žago
 • pojasni namene uporabe različnih žag
 • opozarja na morebitno nevarnost
 • spremlja padanje vej oziroma delov drevesa
 • nadzorovano spušča odrezane dele drevesa
 • spusti se z drevesa
 • zabeleži podatke o količini in vrsti opravljenega dela, porabljenih materialih in drugih posebnostih
 • odgovorno ravna z drevesom, opremo, materiali, energijo in s časom
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu, gozdovih, varstvu okolja, ohranjanju naravne in kulturne dediščine
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

izvede sanacijo ali nego posebnih dreves z uporabo arborističnih vrvnih tehnik
 • seznani se s strokovnim mnenjem
 • vizualno pregleda drevo in prepozna nevarnosti
 • uporabi pripomočke ali naprave za zmanjšanje nevarnosti
 • pozna različne tehnike del v posebnih razmerah ter primerna delovna sredstva in plezalno opremo
 • izvede sanacijo poškodovanih dreves
 • izvede nego posebnih dreves
 • pozna različne tehnike vezave krošnje
 • upošteva predpise o varovanju zdravja in okolja
Izvede sanacijo ali nego posebnega drevesa po izboru komisije:
 • načrtuje in organizira delo
 • seznani se s strokovnim mnenjem
 • vizualno pregleda drevo in prepozna nevarnosti
 • uporablja osebno varovalno opremo in skrbi za svojo varnost ter varnost drugih udeleženih pri posegu
 • komunicira s člani delovne skupine izbere in pojasni izbor tehnike del v posebnih razmerah ter izbor primernih delovnih sredstev in varovalne opreme
 • uporabi pripomočke ali naprave za zmanjšanje nevarnosti
 • pojasni različne tehnike vezav krošnje
 • izvede sanacijo izbranega poškodovanega drevesa
 • izvede nego izbranega posebnega drevesa
 • zabeleži podatke o količini in vrsti opravljenega dela, porabljenih materialih in drugih posebnostih
 • odgovorno ravna z drevesom, opremo, materiali, energijo in s časom
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu, gozdovih, varstvu okolja, ohranjanju naravne in kulturne dediščine
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela


izvede nego ali posek drevesa na višini z dvižno platformo
 • uporabi dvižno platformo
 • komunicira s člani delovne skupine
 • opozarja na morebitno nevarnost
 • uporablja ročno ali motorno žago in pozna načela ravnanja z njo
 • nadzorovano spušča odrezane drevesne dele
 • spremlja padanje vej oziroma drevesnih delov
 • upošteva predpise o varovanju zdravja in okolja
Izvede nego ali posek drevesa na višini z dvižno platformo po izboru komisije:
 • načrtuje in organizira delo
 • vstopi v dvižno platformo
 • uporablja osebno varovalno opremo in skrbi za svojo varnost ter varnost drugih udeleženih pri posegu
 • komunicira s člani delovne skupine
 • dvigne se v drevesno krošnjo
 • premika se z dvižno platformo
 • opozarja pred izvedbo rezov
 • izvede reze z ročno žago
 • izvede reze z arboristično motorno žago
 • izvede reze z motorno žago
 • izbere in izvede reze
 • pojasni namene uporabe različnih žag
 • opozarja na morebitne nevarnosti
 • nadzorovano spušča odrezane dele drevesa
 • spremlja padanje vej oziroma delov drevesa
 • spusti se iz drevesne krošnje
 • zabeleži podatke o količini in vrsti opravljenega dela, porabljenih materialih in drugih posebnostih
 • odgovorno ravna z drevesom, opremo, materiali, energijo in s časom
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu, gozdovih, varstvu okolja, ohranjanju naravne in kulturne dediščine
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

pripravi veje in les za odvoz ali mletje ter uredi delovišče
 • pozna načine ureditve delovišča
 • loči in pripravi sečne ostanke
 • uredi delovišče
Uredi delovišče po opravljenem posegu:
 • načrtuje in organizira delo
 • uporablja osebno varovalno opremo in skrbi za svojo varnost ter varnost drugih udeleženih pri posegu
 • loči in pripravi sečne ostanke
 • uredi oziroma poskrbi za ureditev delovišča
 • odgovorno ravna z opremo, materiali, energijo in s časom
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu, gozdovih, varstvu okolja, ohranjanju naravne in kulturne dediščine
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
izvede varno spuščanje sodelavca z drevesa
 • preveri vstopno vrv in vstopi v drevesno krošnjo
 • izbere sidrišče in namesti plezalno vrv
 • spusti se do mesta kjer se nahaja sodelavec
 • do sodelavca dostopa iz dvižne platforme
 • s sodelavcem se spustita na tla
 • upošteva predpise o varovanju zdravja
Izvede spust sodelavca z drevesa:
 • načrtuje in organizira delo
 • vzpostavi komunikacijo s sodelavcem in odloči o nadaljnjih postopkih
 • uporablja plezalno opremo in skrbi za svojo varnost ter varnost drugih udeleženih pri posegu
 • preveri vstopno vrv in vstopi v drevesno krošnjo
 • izbere sidrišče in namesti plezalno vrv
 • spusti se do sodelavca
 • s sodelavcem se spustita na tla
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu

Izvede spust sodelavca iz dvižne platforme:
 • načrtuje in organizira delo
 • vzpostavi komunikacijo s sodelavcem in odloči o nadaljnjih postopkih
 • s pomočjo komand na dvigalu, ki jih upravlja na tleh, spusti sodelavca na tla
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu

12. Literatura, strokovno gradivo

 • A guide to safe work practice, 2008. European arboricultural council, str.10.
 • Osnove prve pomoči - Priročnik za usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil, 2019, Rdeči križ Slovenije.
 • Arborists certification study guide, 2010. International Society of Arboriculture, str. 352.
 • Brus, R., 2005. Dendrologija za gozdarje. Oddelek za obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, str. 408.
 • Brus, R., 2004. Drevesa na Slovenskem. Mladinska knjiga, Ljubljana, str. 399.
 • European tree worker, 2002.  European arboricultural council, Patzer Verlag Berlin-Hannover, str. 139.
 • Evropska navodila za obžagovanje dreves, 2005. Slovenski prevod, Tisa, d.o.o., 2008, European arboricultural council, str.13.
 • Gilman, E. F., 2012. An illustrated guide to Pruning.  Delmar cengage learning, str. 476.
 • Jepson, J., Tree climber companion: A reference and training manual for professional tree
 • climbers. str. 104.
 • Jurc, M., 2008. Gozdna zoologija. Oddelek za obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, str. 348.
 • Lilly, S., 2005. Tree climbers guide.. International Society of Arboriculture, str. 171.
 • Lingens, D., Tree climbers knotbook.
 • NPK gozdarski sekač, katalog znanj in spretnosti.
 • Oven, P., Kaj pravzaprav je arboristika, Proteus 2/63.
 • Oven, P., Mehanske poškodbe drevja, Proteus 8/63.
 • Oven, P., Poškodbe mestnega drevja zaradi soli, Proteus 4/63.
 • Seilunterstützte Arbeitstechniken in der Baumpflege: SKT-A Kursskript. (2011). Münchner BaumKletterschule, Subtilia Verlag, Kenzingen, Nemčija, str. 60.
 • Seilunterstützte Arbeitstechniken in der Baumpflege: SKT-B Kursskript. (2012). Münchner BaumKletterschule, Subtilia Verlag, Kenzingen, Nemčija, str. 68.
 • SIST DIN 18920:2012.
 • Šifar et. al., 2011. Mestno drevje. Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, str. 207.

Spletni viri:
 • Aerial tree rescue, Arboriculture and Forestry Advisory Group, Health and Safety Executive. (2003).  Dostopno prek: http://www.hse.gov.uk/pubns/afag402.pdf
 • Baumarbeiten in Gartenbau, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)(2007). Dostopno prek: https://www.bistum-passau.de/sites/default/files/user/204/gbg_1%20Baumarbeiten%20im%20Gartenbau.pdf
 • Determination of rope access and work positioning techniques in arboriculture, Health and Safety Executive (2004). Dostopno prek: http://www.hse.gov.uk/agriculture/pdf/wahreport.pdf
 • Evaluation of current rigging and dismantling practices used in arboriculture, Health and Safety Executive. (2008). 370 str., Dostopno prek: http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr668.pdf
 • Seilklettertechnik im Gartenbau, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), (2014). Dostopno preko: https://www.svlfg.de/60-service/serv02_brosch/serv0201praev/broschueren/b09_seilklettertechnik.pdf
 • The selection, management and use of mobile elevating work platforms, Health and Safety Executive. (2014). Dostopno prek: http://www.hse.gov.uk/pubns/geis6.pdf
 • Top-handled chainsaws, Arboriculture and Forestry Advisory Group, Health and Safety
 • Executive. (2003). Dostopno prek: http://www.hse.gov.uk/pubns/afag308.pdf
 • Tree climbing operations, Arboriculture and Forestry Advisory Group, Health and Safety Executive. (2003). Dostopno prek: http://www.hse.gov.uk/pubns/afag401.pdf
 • Use and effectivness of mobile elevating work platforms for tree work, Forest research for Health and Safety Executive. (2003). Dostopno prek: http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr123.pdf   


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga

 • Tomaž Remic, Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Dr. Lena Marion, Tisa, d. o. o., Ljubljana
 • Zoran Perme, Tisa, d. o. o., Ljubljana
 • Vasja Dornik, Arboretum Volčji Potok
 • Andrej Čeč, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Tomaž Ščuka, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Janko Kerneža, Sindikat gozdarstva Slovenije
 • Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.