Poklicni standard

Naziv:

Negovalec/negovalka dreves na višini

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.7.2019

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gozdarstvo in lov (0821)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Negovalec/negovalka dreves na višini (75365150)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 1. načrtovati, organizirati in izvajati delo tudi znotraj skupine v delovnem okolju skladno s standardi kakovosti dela
 2. odgovorno in gospodarno ravnati z drevesi, opremo, materiali, energijo in s časom
 3. zagotavljati lastno varnost, varnost drugih udeleženih v delovnem procesu ter varovati okolje in lastnikovo premoženje
 4. delovati odgovorno, podjetno in etično
 5. delovati timsko in komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel uspešne komunikacije
 6. uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 7. izvesti pripravljalna dela za nego ali posek dreves
 8. izvesti nego ali posek drevesa po delih
 9. izvesti sanacijo dreves po navodilih
 10. uporabljati dvižno platformo
 11. izvesti varno spuščanje sodelavca z drevesa
 12. urediti delovišče po opravljenem delu

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih v delovni skupini
 • seznani se z lastništvom dreves, namenjenih negi oziroma poseku
 • pridobi vsa potrebna dovoljenja
 • odgovorno in samostojno načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih v delovni skupini ter pozna osnovna pravila organizacije dela
 • razume pomen družbene odgovornosti
 • preverja terenske in vremenske razmere
 • pozna za delo ogrožujoče vremenske nevarnosti
 • seznani se s preteklimi deli na delovišču/drevesu
 • pri načrtovanju vzdrževanja oziroma sanacijskih del na posameznih drevesih oz. nasadih poda informacije, povezane z ukrepi na drevesu
 • načrtuje nabavo in porabo repromateriala
 • seznani se z delovnimi nalogami in upošteva morebitno strokovno mnenje
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi stroje, orodja, delovno in plezalno opremo ter materiale za delo
 • organizira lastni prevoz ter prevoz sredstev za delo na delovišče
 • prevaža nevarne snovi v vozilih skladno s predpisi
 • preveri terenske in vremenske razmere
 • preveri posebnosti na delovišču
 • razdeli delovne naloge članom delovne skupine pred pričetkom del
 • preveri tehnično brezhibnost strojev in delovne opreme
 • preveri stanje plezalne opreme, opreme za delo na višini ter delovnih sredstev
 • pripravi material, potreben za izvedbo del
Operativna dela izvede pripravljalna dela za nego ali posek drevesa na višini za uporabo arborističnih vrvnih tehnik in uporabo dvižne platforme
 • upošteva morebitno strokovno mnenje o stanju drevesa in predlaganih ukrepih (ocena tveganja)
 • opravi ogled delovišča in predvidi morebitne nevarnosti na delovišču (ocena tveganja)
 • vizualno pregleda drevo in predvidi morebitne nevarnosti na drevesu
 • zavaruje delovišče
 • pripravi in pregleda plezalno opremo
 • pripravi okolico drevesa
 • določi prostor za odlaganje opreme in prve pomoči
 • določi prostor za odlaganje vej (začasno deponijo) in prostor za dostop z dvižno platformo
 • pozna postopke v primeru nezgode ali strojeloma
 • pozna osnovne značilnosti in posebnosti nege dreves
 • preveri varnostne elemente na dvižni platformi
 • vzpostavi delovno temperaturo dvižne platforme in preizkusi delovanje funkcij na stroju
 • z operaterjem dvižne platforme se dogovarja o tehniki dela in zaporedju del na drevesu
 • opravi pregled in pripravo motorne žage
 • preveri ustreznost in količino goriv ter maziv v ročnih prenosnih strojih
izvede nego drevesa na višini z uporabo arborističnih vrvnih tehnik
 • izbere sidrišče
 • uporablja arboristične vrvne tehnike (enojno in dvojno vrvno tehniko)
 • vstopi v drevesno krošnjo
 • namesti vstopno vrv
 • namesti delovno vrv
 • pleza po drevesu
 • opozarja pred izvedbo rezov
 • izbere in izvede reze
 • opozarja na morebitne nevarnosti
 • spremlja padanje vej oziroma drevesnih delov
 • izbere velikost drevesnega dela za odstranitev
 • pozna in izvede različne tehnike vezave krošnje
 • nadzorovano spušča odrezane drevesne dele
 • spusti se z drevesa
 • upošteva predpise o varovanju zdravja in okolja
izvede posek drevesa po delih na višini z uporabo arborističnih vrvnih tehnik
 • uporablja arboristične vrvne tehnike (enojno in dvojno vrvno tehniko)
 • izvede posek drevesa po delih
 • izbere sidrišče
 • namesti vstopno vrv
 • vstopi v drevesno krošnjo
 • namesti delovno vrv
 • pleza po drevesu
 • sprotno izvaja rezanje vej, ki predstavljajo oviro pri plezanju na vrh drevesa
 • izbere velikost drevesnega dela za odstranitev
 • opozarja pred izvedbo rezov
 • izbere in izvede reze
 • opozarja na morebitne nevarnosti
 • nadzorovano spušča odrezane drevesne dele
 • spremlja padanje vej oziroma drevesnih delov
 • spusti se iz drevesne krošnje
 • upošteva predpise o varovanju zdravja in okolja
izvede sanacijo ali nego posebnih dreves z uporabo arborističnih vrvnih tehnik
 • seznani se s strokovnim mnenjem
 • vizualno pregleda drevo in prepozna nevarnosti
 • uporabi pripomočke ali naprave za zmanjšanje nevarnosti
 • pozna različne tehnike del v posebnih razmerah ter primerna delovna sredstva in plezalno opremo
 • izvede sanacijo poškodovanih dreves
 • izvede nego posebnih dreves
 • pozna različne tehnike vezave krošnje
 • upošteva predpise o varovanju zdravja in okolja
izvede nego ali posek drevesa na višini z dvižno platformo
 • uporabi dvižno platformo
 • komunicira s člani delovne skupine
 • opozarja na morebitno nevarnost
 • uporablja ročno ali motorno žago in pozna načela ravnanja z njo
 • nadzorovano spušča odrezane drevesne dele
 • spremlja padanje vej oziroma drevesnih delov
 • upošteva predpise o varovanju zdravja in okolja
pripravi veje in les za odvoz ali mletje ter uredi delovišče
 • pozna načine ureditve delovišča
 • loči in pripravi sečne ostanke
 • uredi delovišče
izvede varno spuščanje sodelavca z drevesa
 • preveri vstopno vrv in vstopi v drevesno krošnjo
 • izbere sidrišče in namesti plezalno vrv
 • spusti se do mesta kjer se nahaja sodelavec
 • do sodelavca dostopa iz dvižne platforme
 • s sodelavcem se spustita na tla
 • upošteva predpise o varovanju zdravja
Administrativna dela vodi evidence
 • beleži podatke pregledov opreme in pripomočkov za delo na višini
 • vodi evidenco starosti opreme za delo na višini
 • beleži podatke o količini in vrsti opravljenega dela
 • beleži podatke o porabi goriva in maziva
 • vodi evidenco o strojnih urah in rednem vzdrževanju strojev
 • redno zapisuje okvare ter večje nepravilnosti delovanja strojev
 • razume namen in načine vodenja posameznih evidenc
Komercialna dela izvaja nabavo sredstev za delo in spremlja ekonomičnost dela
 • nabavlja gorivo in mazivo
 • nabavlja material za vzdrževanje strojev
 • nabavlja opremo in pripomočke za delo na višini
 • pozna osnove kalkulacij stroškov dela z opremo
 • spremlja stroške poslovanja in ugotavlja ekonomičnost opravljenega dela
 • razume vsebino izjave o varnosti z oceno tveganja

Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljene storitve
 • izvaja dela odgovorno, podjetno in etično ter zagotavlja kakovost lastnega dela
 • kakovostno opravlja dela in storitve
 • dnevno spremlja in preverja kakovost opravljenih del
 • spremlja strokovne novosti na svojem področju
 • gospodarno ravna z materiali in opremo
 • racionalno porablja energijo in čas
Vzdrževanje in popravila opravlja dnevne preglede in tekoče vzdrževanje delovnih sredstev
 • redno pregleduje in vzdržuje delovna sredstva in opremo po proizvajalčevih navodilih
 • opravlja manjša popravila na terenu v okviru pooblastil in zmožnosti
 • pozna postopke in navodila  za redno vzdrževanje in uporabo posameznih  strojev, naprav, pripomočkov in orodij
 • pozna standarde varstva pri delu na področju vzdrževanja
Komunikacija komunicira s sodelavci, strankami, strokovnjaki, strokovnimi službami in z naključnimi obiskovalci
 • opravlja razgovore s strankami ter jim svetuje pri izvedbi storitve
 • sporazumeva se s sodelavci z dogovorjenimi znaki in komunikacijskimi sredstvi na delovišču
 • poroča o vseh za njegovo delo pomembnih spremembah na delovišču svojim nadrejenim ali naročnikom del
 • komunicira z različnimi deležniki
 • opozori sodelavce in naključne obiskovalce na nevarnosti in prepoved gibanja po delovišču
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • uporablja strokovno terminologijo
 • upošteva načela strokovne etike in pravila poslovnega komuniciranja ter timskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • varuje osebno zdravje in zdravje sodelavcev ter uporabnikov storitev skladno s predpisi o varnosti in varovanju zdravja pri delu
 • nadrejene opozarja o morebitnih pomanjkljivostih/neprimernostih plezalne opreme in opreme za delo na višini
 • prepozna in opozori sodelavce oziroma nadrejene o možnih nezgodnih dogodkih z namenom preventivnega ukrepanja
 • varuje okolje z izbiro okolju prijaznih postopkov, materialov in storitev ter z izvajanjem del, skladnih s predpisi o varovanju okolja
 • dela opravlja skladno s predpisi o ohranjanju naravne in kulturne dediščine


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda


 • Tomaž Remic, Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Dr. Lena Marion, Tisa, d. o. o.
 • Zoran Perme, Tisa, d. o. o.
 • Vasja Dornik, Arboretum Volčji Potok
 • Andrej Čeč, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Tomaž Ščuka, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Janko Kerneža, Gozdarski sindikat
 • Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:  
 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.