Katalog

Naziv:

Izvajalec/izvajalka generalnega čiščenja prostorov

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

30.6.2023

Predhodniki:

Klasius-P16:

Storitve za gospodinjstva (1011)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Izvajalec/izvajalka generalnega čiščenja prostorov (7510751011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Izvajalec/izvajalka generalnega čiščenja prostorov 75107510 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju čiščenja prostorov, kar kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.
4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

priprava kandidata na delo (osebna urejenost in higiena, namestitev osebne varovalne opreme) ter pravilen izbor delovnih sredstev skladno z delovnim nalogom oz. naročilom

10

Izvedba

razumevanje delovnega naloga

70

pravilna izvedba zaporedja opravil pri čiščenju

pravilna raba specialnih čistil, čistilnih pripomočkov in specialnih strojev za čiščenje

upoštevanje sanitarno-higienskih pravil

zagotavljanje kakovosti opravljene storitve

Dokumentacija

izpolnjena zahtevana evidenca

5

Ustni zagovor

predstavitev izvedene storitve ter strokovna utemeljitev izvedenih postopkov čiščenja

15


Izločilna merila:

 • uporaba čistil, strojev in pripomočkov na način, ki ogrožajo uporabnikovo zdravje,
 • neupoštevanje pravil o varovanju zdravja in varnega dela.
6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Osebam s posebnimi potrebami se lahko prilagodijo oblike in trajanje preverjanja ter sestava komisij za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.

Podrobnejši opis zgoraj navedenih?prilagoditev je naveden v Pravilniku,? ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list Republike Slovenije, št. 82/14, členi 9, 10 in 11).9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • delovna oprema,
 • čistilna sredstva in čistilni pripomočki, specialna čistila,
 • specialni čistilni stroji (enokolutni krtačni stroj, visokotlačni čistilni stroj, ekstrakcijski čistilni stroj, sesalnik, ki omogoča mokro in suho sesanje),
 • prostor z materiali, ki so predmet generalnega čiščenja (les, kamen, steklo, keramika, tekstilije – naravna in umetna vlakna, umetne mase … ),
 • zunanji del stavbe z elementi stavbnega pohištva in s steklenimi površinami,
 • prostor s sanitarijami,
 • notranji/zunanji zabojnik za ločeno odlaganje odpadkov

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član i izobrazbo najmanj na ravni SOK 6 s področja tehničnih ali ekonomskih ali organizacijskih strok ali diplomirani sanitarni inženir-(un)/diplomirana sanitarna inženirka-(un) in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja čiščenja objektov (izvajanje, organizacija, nadzor del), kar kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela in
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 s področja tehničnih strok ali s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo Izvajalec/izvajalka generalnega čiščenja prostorov in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja čiščenja objektov (izvajanje, organizacija, nadzor del), kar kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela in
 • tretji član izpolnjuje enega od zgornjih pogojev.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
uporablja specialna čistila za generalna čiščenja
 • razlikuje med različnimi materiali, ki jih bo čistil in glede na lastnosti materialov uporabi pravo specialno čistilo (čistilo za različne talne obloge, za steklene površine, za sanitarije in druge površine glede na namen)
 • uporablja čistila skladno s proizvajalčevimi navodili
 • pripravi predpisano koncentracijo čistilne raztopine za uporabo
Pripravi specialno čistilo po  proizvajalčevih navodilih in izboru komisije za uporabo:
 • prebere navodilo
 • pojasni način uporabe, priprave in redčenja čistila za uporabo
 • uporabi osebna varovalna sredstva
 • pripravi čistilno raztopino v predpisani koncentraciji
 • pojasni uporabnost raztopine (na katerih materialih jo lahko uporablja)
 • pojasni vpliv čistila na zdravje in okolje in poda navodila za pravilno uporabo, shranjevanje in ravnanje z odpadnim čistilom/čistilno raztopino
 • pojasni ukrepanje v primeru, da se zgodi nezgoda pri uporabi čistila (npr. čistilo pride v stik z očesom)uporablja specialne stroje za generalna čiščenja
 • izbere in upravlja s specialnimi čistilnimi stroji skladno z njihovim namenom
 • upravlja s specialnimi stroji za čiščenje, ribanje in poliranje
 • upravlja s profesionalnimi sesalniki
 • upravlja s pometalnim strojem
 • upravlja z ekstrakcijskim strojem
 • izvaja tekoče čiščenje in vzdrževanje čistilnih strojev in opreme
Prikaže uporabo posameznega čistilnega stroja po izboru komisije (enokultni krtačni stroj, visokotlačni čistilni stroj, ekstrakcijski čistilni stroj, sesalnik):
 • osebno se pripravi in se zaščiti za uporabo čistilnega stroja
 • preveri tehnično brezhibnost čistilnega stroja
 • pojasni namen uporabe in tehnološki postopek za uporabo določenega izbranega stroja
 • pojasni uporabo čistilnega sredstva/loščila v kombinaciji z izbranim strojem
 • očisti in vzdržuje stroj po končani uporabi
 • opozori na možne nevarnosti pri uporabi določenega stroja in pojasni postopke ukrepanja v primeru nezgode pri uporabi določenega stroja
 • poroča o stanju stroja za nadaljnjo uporabo
generalno čisti prostore, ki se uporabljajo v različne namene (bivanjski, proizvodni, poslovni, javni ipd.)
 • generalno čisti tla s strojno opremo
 • odstranjuje talne premaze,
 • nanaša talne premaze
 • obnovi talne premaze
 • čisti težje dostopna področja in opremo v prostoru (npr. zračniki, cevni sistemi in rešetke, luči, lestenci …)
 • čisti notranja senčila (rolete, žaluzije … )
Ročno in s pomočjo strojev generalno očisti prostor po izboru komisije:
 • prebere delovni nalog in si organizira delo
 • osebno se pripravi na delo in uporabi osebno varovalno opremo
 • preveri stanje in tip materialov, ki jih bo čistil in pripravi ustrezna čistila in čistilne pripomočke ter stroje
 • upošteva zaporedje opravil čiščenja od čistih k umazanim površinam
 • ročno očisti opremo v prostoru (luči, rešetke, cevne sisteme, žaluzije, premično in stavbno pohištvo ipd.)
 • strojno generalno očisti tla, odstrani, nanese ali obnovi talni premaz
 • očisti steklene površine
 • ločeno odlaga odpadni material in smeti skladno s predpisi o ločenem zbiranju odpadkov
 • očisti in ustrezno shrani delovna sredstva po opravljenem delu
 • izpolnjuje kontrolno dokumentacijo in poroča o stanju tehnične opreme in materiala
generalno čisti zunanjost objektov (okna in druge steklene površine, fasadni elementi)
 • čisti zunanje stavbno pohištvo in steklene površine
 • strojno ali ročno čisti fasadne elemente, kar lahko vključuje enostavnejšo demontažo in montažo teh elementov
 • čisti zunanja senčila (rolete, žaluzije … )
 • pometa in čisti parkirišča in zunanje talne površin (tlakovci, kamen, asfalt …)
Ročno in s pomočjo strojev generalno očisti zunanjost objekta vključno z elementi zunanjega stavbnega pohištva in s steklenimi površinami (preverjanje lahko poteka v simuliranem prostoru).
generalno čisti sanitarije
 • čisti talne sifone in rešetke
 • odstranjuje vodni in urinski kamen
 • čisti zračnike in prezračevalni sistem
 • generalno strojno čisti tla
 • odstrani, nanese ali obnovi talni premaz
Ročno in s pomočjo strojev generalno očisti sanitarije:
 • prebere delovni nalog in si organizira delo
 • osebno se pripravi na delo in uporabi osebno varovalno opremo
 • pripravi si potrebna delovna sredstva v potrebnih količinah
 • preveri stanje in tip materialov, ki jih bo čistil, in pripravi ustrezna čistila, vključno s specializiranimi čistili
 • upošteva zaporedje opravil čiščenja od čistih k umazanim površinam
 • ročno očisti prostor in opremo v prostoru
 • strojno generalno očisti tla
 • očisti steklene površine
 • ločeno odlaga odpadni material in smeti skladno s predpisi o ločenem zbiranju odpadkov
 • očisti in ustrezno shrani delovna sredstva po opravljenem delu
 • izpolnjuje kontrolno dokumentacijo in poroča o stanju tehnične opreme in materiala
dezinficira
 • dezinficira površine, ki prihajajo v stik s kožo (kljuke, sanitarne površine, ograje in druga držala)
 • namešča dezinfekcijska sredstva
 • uporablja sredstva za dezinfekcijo skladno s proizvajalčevimi navodili
Dezinficira predmete v prostoru po izboru komisije (pisarna, sanitarije, hodnik …):
 • oceni potreben čas in določi potrebna delovna sredstva za izvedbo dela
 • določi predmete, ki so v prostoru primerni za dezinfekcijo
 • uporabi osebno varovalno opremo (halja, rokavice)
 • pripravi delovna sredstva na čistilnem vozičku (čistila, dezinfekcijska sredstva, krpe, čistilne pripomočke, vedro z vodo …)
 • izvede dezinfekcijo in upošteva pravilno zaporedje del
 • pravilno očisti in shrani delovna sredstva po opravljenem delu
 • izpolnjuje kontrolno dokumentacijo in poroča o stanju tehnične opreme in materiala

12. Literatura, strokovno gradivo

 • OZS, Sekcija čistilcev, Terminologija čiščenja objektov: https://www.cistilci.si/terminologija-ciscenja-objektov
 • OZS, Sekcija čistilcev,  Postopki globinskega čiščenja, https://www.cistilci.si/datoteke/cistilci/dokumenti/2020/Div/11-Hospitality_Deep%20Cleaning%20procedures%20v4-SLV-1.pdf
 • OZS, Sekcija čistilcev, Tehnologija čiščenja in higiena v prehrambenih obratih: https://www.cistilci.si/strokovna-literatura
 • OZS, Sekcija čistilcev, Higienski načrti
 • OZS, Sekcija čistilcev, Čiščenje čistih prostorov 1 in 2: https://www.cistilci.si/strokovna-literatura
 • OZS, Sekcija čistilcev, Čistilna in dezinfekcijska sredstva: https://www.cistilci.si/strokovna-literatura
 • EFCI-FENI. "Industrijsko čiščenje – priročnik za usposabljanje čistilcev pisarniških prostorov", (2001). Prevod Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija čistilcev objektov, (2009).
 • Tofolini, K. (2009). Čistilni pripomočki in čistilna sredstva projekt, dostop: https://munus2.scng.si/files/2016/01/cistilniPripomockiInSredstva2.pdf
 • Tofolini, K. (2009). Čiščenje in dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija: https://munus2.scng.si/files/2016/01/ciscenjeInDDD2.pdf  
 • Tofolini, K. (2009). Čiščenje prostorov in objektov: https://munus2.scng.si/files/2016/01/ciscenjeProstorovObjektovOkolice2.pdf
 • Tofolini, K. (2009). Zaščitna delovna sredstva in varnost pri delu: https://munus2.scng.si/files/2016/01/varnostPriDelu2.pdf
 • Premazovanje tal in odstranjevanje premazov po korakih, OZS, https://www.cistilci.si/datoteke/cistilci/menu/strokovna-literatura/Vodic-Premazovanje%20tal.pdf
 • OZS, Sekcija čistilcev, Generalna čiščenja – tehnologija, https://www.cistilci.si/generalna-ciscenja

VELJAVNI PREDPISI:


DRUGO:

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Iva Verbnik, Solis-TR, d. o. o., Polhov Gradec
 • Jožef Prosen, PROSEN COM, d. o. o., čiščenje in trgovina, Kranj
 • Martinka Picelj, PACOM, trgovina in storitve Novo mesto, d. o. o.
 • Petra Nikolič, B+N SL facility services, storitve in trgovina, d. o. o., Maribor
 • Sara Zavrl, TOTAL SYSTEM, Podjetje za servis in zastopanje, d. o. o., Ljubljana
 • Simon Slokan, FMG-storitve, d. o. o., Ljubljana
 • Ana Čermelj, predstavnica Sindikata podjetništva in obrti, Ljubljana, in Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.