Poklicni standard

Naziv:

Izvajalec/izvajalka generalnega čiščenja prostorov

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.5.2023

Predhodniki:

Klasius-P16:

Storitve za gospodinjstva (1011)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Izvajalec/izvajalka generalnega čiščenja prostorov (75107510)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • namestiti osebna varovalna sredstva in se pripraviti na delo,
 • organizirati svoje delo in ga izvesti skladno z delovnim nalogom,
 • pripraviti čistilne stroje, delovne pripomočke in druge materiale, potrebne za delo,
 • ročno in strojno čistiti prostore, opremo v prostorih in zunanjost stavb generalno oz. po naročilu (temeljito čiščenje v daljših časovnih zaporedjih ali glede na namen),
 • dezinficirati predmete,
 • vzdrževati higieno sredstev za čiščenje in nadrejenim sporočati napake/lome na delovnih sredstvih,
 • komunicirati z drugimi skladno s svojimi delovnimi pristojnostmi,
 • varovati lastno zdravje in okolje.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo skladno z načrtom generalnega čiščenja v določenem časovnem okviru ali po naročilu
 • sprejme delovni nalog za generalno čiščenje
 • prouči načrt generalnega čiščenja
 • načrtuje lastno delo skladno z načrtom in se vključuje v delo v skupini
 • izvaja načrt čiščenja v določenem sosledju faz in postopkov skladno z delovnim nalogom
 • predlaga izvedbo generalnega čiščenja na podlagi ocene stanja (v primeru, ko oceni, da z rednim čiščenjem ni mogoče več doseči želenih učinkov čiščenja)
Priprava dela oz. delovnega mesta osebno se pripravi, pripravi delovno mesto in potrebna delovna sredstva ter material
 • pripravi sebe in si namesti zaščitno delovno opremo skladno s predpisi na področju varstva in zaščite pri delu
 • pripravi potrebno strojno opremo, čistila in čistilne pripomočke skladno z načrtom generalnega čiščenja
Operativna dela uporablja specialna čistila za generalna čiščenja
 • razlikuje med različnimi materiali, ki jih bo čistil in glede na lastnosti materialov uporabi pravo specialno čistilo (čistilo za različne talne obloge, za steklene površine, za sanitarije in druge površine glede na namen)
 • uporablja čistila skladno s proizvajalčevimi navodili
 • pripravi predpisano koncentracijo čistilne raztopine za uporabo
uporablja specialne stroje za generalna čiščenja
 • izbere in upravlja s specialnimi čistilnimi stroji skladno z njihovim namenom
 • upravlja s specialnimi stroji za čiščenje, ribanje in poliranje
 • upravlja s profesionalnimi sesalniki
 • upravlja s pometalnim strojem
 • upravlja z ekstrakcijskim strojem
 • izvaja tekoče čiščenje in vzdrževanje čistilnih strojev in opreme
generalno čisti prostore, ki se uporabljajo v različne namene (bivanjski, proizvodni, poslovni, javni ipd.)
 • generalno čisti tla s strojno opremo
 • odstranjuje talne premaze,
 • nanaša talne premaze
 • obnovi talne premaze
 • čisti težje dostopna področja in opremo v prostoru (npr. zračniki, cevni sistemi in rešetke, luči, lestenci …)
 • čisti notranja senčila (rolete, žaluzije … )
generalno čisti zunanjost objektov (okna in druge steklene površine, fasadni elementi)
 • čisti zunanje stavbno pohištvo in steklene površine
 • strojno ali ročno čisti fasadne elemente, kar lahko vključuje enostavnejšo demontažo in montažo teh elementov
 • čisti zunanja senčila (rolete, žaluzije … )
 • pometa in čisti parkirišča in zunanje talne površin (tlakovci, kamen, asfalt …)
generalno čisti sanitarije
 • čisti talne sifone in rešetke
 • odstranjuje vodni in urinski kamen
 • čisti zračnike in prezračevalni sistem
 • generalno strojno čisti tla
 • odstrani, nanese ali obnovi talni premaz
dezinficira
 • dezinficira površine, ki prihajajo v stik s kožo (kljuke, sanitarne površine, ograje in druga držala)
 • namešča dezinfekcijska sredstva
 • uporablja sredstva za dezinfekcijo skladno s proizvajalčevimi navodili
Komercialna dela prevzema in shranjuje material

 • sodeluje z nadrejenimi pri ogledih prostorov in opreme in pri oceni delovnih pogojev
 • spremlja razvoj novih tehnologij na področju čiščenja in predlaga nakupe/ posodobitve delovnih sredstev
Administrativna dela izpolnjuje kontrolno dokumentacijo, različne evidence in sporoča o stanju tehnične opreme
 • izpolnjuje kontrolno dokumentacijo in evidence o izvedenem delu
 • pripravlja poročila o porabi in stanju tehnične opreme
Nadzor dela nadzoruje potek del
 • nadzoruje kakovost izvedbe del
 • odpravlja napake in rešuje morebitne reklamacije skladno s svojimi pristojnostmi
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • varuje poslovne informacije, do katerih ima dostop
 • zagotavlja kakovost storitev skladno s standardi na področju čiščenja
 • spremlja razvoj na področju čistil in čistilnih sredstev
 • predlaga izbor in nabavo kakovostne opreme in sredstev
 • predlaga optimiziranje postopkov in porabe sredstev
Vzdrževanje in popravila vzdržuje delovna sredstva
 • preverja tehnično opremo in pripomočke za delo in sporoča napake/lome delovnih sredstev odgovornim
 • menja potrošni material na sesalnikih in čistilnih strojih za vodo
 • vzdržuje higieno delovnih sredstev
Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami
 • ustno in pisno komunicira s sodelavci
 • posreduje za delo pomembne informacije pravočasno
 • komunicira s strankami v okviru svojih delovnih pristojnosti
Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno zdravje in varnost
 • ravna skladno z navodili o varstvu pri delu in požarnem varstvu
 • ravna skladno z navodili nadrejenega za zaščito zdravja na delovnem mestu (higienska priporočila, ergonomska priporočila, navodila za uporabo osebne varovalne opreme in druga navodila za varovanje zdravja na delovnem mestu)
 • predvidi nevarnosti dela in delovnega okolja ter pozna ukrepe za varno delo in ukrepe za ohranitev zdravja in preprečitev nezgod
 • uporablja posebno osebno varovalno opremo
 • opozarja sodelavce za varno delo
 • redno pregleduje in nadomešča iztrošeno osebno varovalno opremo
 • redno se udeležuje izobraževanj s področja varstva in zdravja pri delu
varuje okolje

 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • ločuje strupene oz. naravi in zdravju škodljive snovi in jih odlaga na predpisan način
 • ločuje odpadke skladno s predpisi o ločenem odlaganju odpadkov in pripravi odpadne materiale za odvoz
 • z odsluženo strojno opremo ravna skladno s predpisi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Iva Verbnik, Solis-TR d. o. o., Polhov Gradec
 • Jožef Prosen, PROSEN COM d. o. o., čiščenje in trgovina, Kranj
 • Martinka Picelj, PACOM trgovina in storitve d. o. o., Novo mesto
 • Petra Nikolič, B+N SL facility services, storitve in trgovina, d. o. o., Maribor
 • Sara Zavrl, TOTAL SYSTEM Podjetje za servis in zastopanje d. o. o., Ljubljana
 • Simon Slokan, FMG storitve d. o. o., Ljubljana
 • Ana Čermelj, predstavnica sindikata podjetništva in obrti, Ljubljana in Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.