Katalog

Naziv:

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

6.11.2019

Predhodniki:

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin (72700091)

Klasius-P16:

Farmacija (0916)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin (7487662011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin  74876620 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj izobrazba na ravni SOK 2
 • dve leti delovnih izkušenj v farmacevtski ali kemijski industriji, ki jih kandidat dokaže z delodajalčevim referenčnim pismom

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom5. Merila preverjanja

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

­   priprava delovnega mesta in pripomočkov

­   priprava kandidata na delo

10

Izvedba naloge

-         priprava kandidata na delo

-         upoštevanje sanitarno-higienskih pravil

-         priprava in uporaba pripomočkov

-         obvladovanje določenega zaporedja opravil

-         kakovost storitve

-         racionalna uporaba materiala, energije in časa

-         upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu

-         ekološko ravnanje

-         komunikativnost

40

Ustni zagovor

­    obrazložitev izvedbe naloge in jasnost izražanja

­    razumevanje opravljenih postopkov

40

Dokumentacija

-        ocena ustreznosti izdelane dokumentacije

10

IZLOČILNA MERILA

-         neupoštevanje sanitarno-higienskih pravil

-         neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Organizacijska enota za proizvodnjo učinkovin.

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem. 

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član komisije najmanj izobrazbo ravni SOK 7 s področja farmacije ali kemije ali kemijske tehnologije in 5 let delovnih izkušenj v farmacevtski industriji in
 • en član komisije najmanj izobrazbo ravni SOK 7 s področja elektrotehnike ali strojništva in 5 let delovnih izkušenj v farmacevtski industriji in
 • en član komisije najmanj izobrazbo ravni SOK 5 s področja farmacije ali kemije in 10 let delovnih izkušenj v farmacevtski industriji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi in šaržira surovine za biosintezni proces
 • prevzame dokumentacijo
 • prevzame in preveri dostavljene surovine
 • identificira surovine
 • pripravi reaktante in surovine
 • tehta surovine
 • šaržira surovine
 • homogenizira
 • raztaplja
 • prečrpa pripravljeno gojišče v bioreaktor(je)
 • prepozna surovine, polizdelke in izdelke
 • pozna načine pretoka materiala v proizvodnem procesu
 • pozna postopke merjenja in priprave surovin (sortiranje in odpiranje embalaže, odmerjanje, merjenje)
 • obvlada postopke odstranjevanja in reciklaže odpadnih snovi
 • pozna postopke za kontrolo vstopnih surovin
 • pozna delovanje reakcijskih posod za šaržno delo, predvsem glede na varno obratovanje
 • pozna dozirne sisteme za tekoče in trdne reaktante
 • zna pripraviti reaktor z vsemi fazami (zapiranje šaržirnih odprtin, namestitev lokalnega odsesavanja …) po navodilih
 • zna voditi proizvodno dokumentacijo
 • obvlada postopke čiščenja med serijami in ob prehodu na drugo vrsto proizvoda
 • pozna postopke raztapljanja surovin in intermediatov
 • obvlada postopke za nadzor pogojev raztapljanja
 • zna nastaviti in vklopiti ogrevanje/hlajenje
 • obvlada uporabo regulatorjev in MRT
 • pozna načine mehanskega ločevanja mešanic
 • pozna osnove membranske tehnike
 • obvlada pripravo surovin in naprav za mikrofiltracijo
 • obvlada postopke za zagon, obratovanje in nadzor naprav za mikrofiltracijo
 • pozna splošne postopke za vodenje dokumentacije pri mikrofiltracijskih procesih
 • pozna postopke medprocesnega vzorčenja in enostavne analitike
 • obvlada postopke čiščenja opreme med serijo in po končani seriji ter ob prehodu na drugo vrsto brozge
 • pozna postopke za pripravo, zagon in obratovanje naprav za reverzno osmozo
 • zna nadzirati pretoke, tlak, stopnjo koncentriranja
 • pozna in upravlja z informacijskimi sistemi za izvajanje in nadziranje proizvodnje
 • delo opravlja skladno z načeli o integriteti podatkov
 • pravilno ukrepa v izrednih primerih
Pripravi surovine
 • preobleče se v delovno obleko
 • pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • prevzame in preveri dostavljene surovine
 • pripravi reaktante in surovine
 • tehta surovine
 • izpolni proizvodno dokumentacijo

Šaržira surovine
 • preobleče se v delovno obleko
 • pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi reakcijsko posodo vključno z ustrezno periferijo za šaržiranje surovin ali reagentov
 • šaržira surovine
 • homogenizira
 • raztaplja
 • dozira reagente, substance
 • prečrpa pripravljeno gojišče v bioreaktor(je)
 • izpolni proizvodno dokumentacijo

Izvede filtracijo
 • preobleče se v delovno obleko
 • pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi filtracijsko napravo (na primer: pripravi napravo za mikro-, ultra- in nanofiltracijo)
 • pripravi filtre, membrane
 • pripravi material, ki ga bo filtriral (na primer: ohladi, segreje, doda antipenilno sredstvo, uravna pH, uravna gostoto, uravna viskoznost)
 • izvede postopek filtracije s prekinitvijo postopka ter čiščenjem opreme
 • med procesom vzorči
 • očisti: napravo za mikro-, ultra-, nanofiltracijo
 • izvede postopek čiščenja membran
 • izpolni proizvodno dokumentacijo

Analizira
 • preobleče se v delovno obleko
 • pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi, obdela vzorec (filtrira, centrifugira, odpari, posuši)
 • kalibrira pH-elektrodo
 • kalibrira kisikovo elektrodo
 • določi vrednost pH
 • določi viskoznost
 • določi optično gostoto
 • s spektrofotometrom določi absorpcijo
 • določi količino sedimenta
 • določi suho snov (izguba pri sušenju)
 • določi gostoto vzorca
 • očisti uporabljene aparate in dele aparatov
izvede biosintezni fermentacijski proces
 • sterilizira bioreaktor s periferijo/gojiščem
 • inokulira
 • spremlja ključne parametre
 • dohranjuje
 • pravilno reagira ob izrednih dogodkih (izpad električne energije ipd.)
 • pripravi in obdela fermentacijsko brozgo
 • preda fermentacijsko brozgo v izolacijo
 • pozna načine gojitve in pogoje za rast
 • pozna osnove aseptičnega dela
 • pozna osnove mikrobiologije
 • pozna pogoje sterilizacije
 • zna prevzeti surovine in vcepke
 • zna sterilizirati bioreaktor in drugo opremo
 • pozna osnovne ukrepe ob predvidljivih napakah in načine odpravljanja napak
 • pozna prenose biološkega materiala in sodeluje pri prenosu
 • obvlada postopke medprocesnega vzorčenja in enostavne analitike
 • pozna postopke ob zaključku fermentacije
 • zna očistiti opremo po končani seriji in ob prehodu na drugo vrsto brozge
 • pozna splošne postopke za vodenje dokumentacije pri fermentacijskih procesih
 • poznavanje in upravljanje z informacijskimi sistemi za izvajanje in nadziranje proizvodnje
 • delo opravlja skladno z načeli o integriteti podatkov
 • pravilno ukrepa v izrednih primerih
Izvede biosintezni fermentacijski proces
 • preobleče se v delovno obleko
 • pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • sterilizira bioreaktor s periferijo/gojiščem
 • inokulira
 • nastavi ustrezne parametre vodenja procesa
 • spremlja ključne parametre
 • dohranjuje
 • pripravi in obdela fermentacijsko brozgo
 • preda fermentacijsko brozgo v izolacijo
 • izpolni proizvodno dokumentacijo
 • opiše ravnanje ob nepredvidenih dogodkih
 • opiše in izvede potrebne ukrepe ob izpadih energije
 • opiše in izvede proces resterilizacije
 • opiše postopek pri obravnavi nestandardne fermentacijske brozge
 • razloži, komu poroča, koga obvešča ter kdaj in kako ravna ob izrednih dogodkih
 • opiše ravnanje ob nezgodah ali nesrečah
izpelje proces izolacije in/ali sušenja biosinteznega procesa
 • pozna in upravlja z opremo
 • sprejme obdelano fermantacijsko brozgo
 • šaržno ekstrahira
 • kontinuirano ekstrahira
 • separira s filtriranjem
 • separira s centrifugiranjem
 • separira z obarjanjem
 • separira z dekantiranjem
 • separira s kromatografijo
 • sterilno filtrira
 • suši z vakuumskimi sušilniki
 • suši s sušilniki s fluidiziranim poljem
 • suši z razpršilnim sušilnikom
 • granulira
 • pakira
 • razume osnove ekstrakcijske procesne tehnike za kontinuirane procese
 • pozna pripomočke in opremo za izvedbo ločevanja
 • pozna postopke za zagon, obratovanje in zaustavitev ekstrakcijske linije
 • sposoben je izvajati osnovne ukrepe ob napakah
 • pozna postopke medprocesnega vzorčenja in enostavne analitike
 • pozna osnove ekstrakcijske procesne tehnike za šaržne procese
 • zna dozirati topilo in topljenec
 • pozna postopke za ločevanje ekstrakcijskih zmesi (filtriranje, zbiranje, prečrpavanje)
 • pozna postopke odstranjevanja ekstrahiranega materiala
 • pozna in upravlja z informacijskimi sistemi za izvajanje in nadziranje proizvodnje
 • delo opravlja skladno z načeli o integriteti podatkov
 • pravilno ukrepa v izrednih primerih
Izpelje proces izolacije in/ali sušenja
 • preobleče se v delovno obleko
 • pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • sprejme obdelano fermentacijsko brozgo
 • šaržno ekstrahira
 • kontinuirano ekstrahira

Separira:
 • preobleče se v delovno obleko
 • pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi napravo (na primer: centrifugo, filtracijsko napravo, separator, kolono, pripravi napravo za mikro-, ultra- in nanofiltracijo) po navodilih nadrejenega
 • pripravi filtre, filtrirno sredstvo, membrane, lovilne vreče
 • pripravi material, ki ga bo separiral (na primer: ohladi, segreje, doda filtrirno sredstvo, antipenilno sredstvo, uravna pH, uravna gostoto, uravna viskoznost)
 • izvede postopek separacije s prekinitvijo postopka ter čiščenjem opreme
 • vzorči med procesom, kjer je določeno
 • očisti: centrifugo, separator, tlačni filter, napravo za mikro-, ultra- , nanofiltracijo
 • izvede postopek čiščenja filtrov
 • izpolni proizvodno dokumentacijo

upravlja in kontrolira avtomatizirano linijo v kemijski sintezi
 • pozna in upravlja z opremo
 • izpolnjuje potrebno dokumentacijo
 • nastavi ustrezne parametre vodenja procesa
 • spremlja kritične parametre
 • dodaja reagente in topila
 • pravilno reagira ob izrednih dogodkih (izpad električne energije ipd.)
 • raztaplja
 • šaržno ekstrahira
 • kontinuirano ekstrahira
 • separira s kristalizacijo
 • separira z obarjanjem
 • separira z dekantiranjem
 • separira s filtriranjem
 • separira s kromatografijo
 • separira z destilacijo
 • separira s centrifugiranjem
 • sodeluje v postopku pervaporacije
 • homogenizira
 • suši vakuumsko
 • suši v fliuditiranem polju
 • liofilizira
 • pakira
 • razume osnove ekstrakcijske procesne tehnike za kontinuirane procese
 • pozna pripomočke in opremo za izvedbo ločevanja
 • pozna postopke za zagon, obratovanje in zaustavitev ekstrakcijske linije
 • sposoben je izvajati osnovne ukrepe ob napakah
 • pozna postopke medprocesnega vzorčenja in enostavne analitike
 • pozna osnove ekstrakcijske procesne tehnike za šaržne procese
 • zna dozirati topilo in topljenec
 • pozna postopke za ločevanje ekstrakcijskih zmesi (filtriranje, zbiranje, prečrpavanje)
 • pozna postopke odstranjevanja ekstrahiranega materiala
 • pozna načine mehanskega ločevanja mešanic
 • pozna osnove membranske tehnike
 • obvlada pripravo surovin in naprav za mikrofiltracijo
 • obvlada postopke za zagon, obratovanje in nadzor naprav za mikrofiltracijo
 • pozna splošne postopke za vodenje dokumentacije pri mikrofiltracijskih procesih
 • pozna postopke medprocesnega vzorčenja in enostavne analitike
 • obvlada postopke čiščenja opreme med serijo in po končani seriji ter ob prehodu na drugo vrsto brozge
 • pozna osnove adsorpcijske tehnike
 • pozna postopke za pripravo, obratovanje in nadzor delovanja adsorpcijskih kolon
 • pozna postopke za regeneracijo adsorpcijske smole
 • pozna postopke priprave čiste vode z adsorpcijsko tehniko
 • zna pripraviti zapise o poteku serije
 • razume osnove kromatografskih tehnik
 • pozna postopke za pripravo, obratovanje in nadzor delovanja kromatografskih kolon
 • obvlada postopke za regeneracijo nosilcev
 • zna izvesti kromatografsko separacijo
 • pozna osnove destilacije
 • razlikuje naprave glede na vrsto destilacije
 • zna nastaviti in vklopiti mešanje (variatorji, frekvenčni regulatorji), ogrevanje, hlajenje
 • zna uporabljati regulatorje in merilno regulacijsko tehniko
 • nadzira delovanje destilacijskih naprav in kontrolira reakcijske pogoje
 • pozna osnove destilacije-rektifikacije
 • zna nastaviti pogoje in vklopiti mešanje, ogrevanje, hlajenje
 • pozna osnove pervaporacije
 • kontrolira proces in vzdržuje pogoje pervaporacije
 • pozna postopke za pripravo, obratovanje in nadzor delovanja naprav za elektrodializo
 • pozna lastnosti določenih topil
 • pozna postopke priprave topila in koncentrata za obarjanje
 • obvlada kontrolo obarjanja in mešanja
 • pozna osnove termičnega ločevanja zmesi
 • pozna osnovne kristalizacijske tehnike
 • pozna postopke za pripravo pogojev kristalizacije (nastavitev in vklop ogrevanja/hlajenja, uporaba regulatorjev in MRT)
 • zna nadzorovati in vzdrževati pogoje kristalizacije in prekristalizacije
 • razume vpliv pogojev na kakovost kristalov
 • pozna postopke ločevanja trdno – tekoče
 • pozna postopke dodajanja suspenzije preko dozirnih sistemov (postopno, kontinuirano ...)
 • pozna vrste in značilnosti črpalk
 • obvlada pravila varnega dela s črpalkami
 • obvlada postopke reguliranja pretoka, spiranja in praznjenja pri centrifugiranju
 • pozna teorijo filtracije in različne filtre
 • pozna segmente tehnoloških postopkov sterilne filtracije izdelkov
 • pozna postopke za testiranje integritete filtrov in postopke čiščenja filtrov
 • pozna osnove liofilizacije
 • pozna postopke za pripravo liofilizatorja
 • kontrolira pogoje okolja
 • zna nadzirati obratovanje naprave in spremlja temperaturo, tlak in hitrost sublimacije
 • zna nadzirati liofilizacijski postopek in ustaviti liofilizator
 • pozna osnove homogenizacije
 • razume pomen homogenosti za kakovost vzorčenja
 • pozna postopke priprave surovin za homogenizacijo, zagon naprave, kontrolo obratovanja in praznjenje homogenizatorja
 • pozna in upravlja z informacijskimi sistemi za izvajanje in nadziranje proizvodnje
 • delo opravlja skladno z načeli o integriteti podatkov
Pokaže nastavljanje, upravljanje in kontrolo avtomatizirane linije v kemijski sintezi
 • razloži shemo in posamezne korake avtomatiziranega procesa ob računalniku ter v obratu na liniji
 • nastavi ustrezne parametre vodenja izbranega procesa
 • spremlja kritične parametre
 • izpolni dokumentacijo

Izvede proces separacije – naloga 1
 • preobleče se v delovno obleko
 • pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi opremo ter surovine
 • šaržira, doda, zmeša reagente in topila
 • raztaplja, meša
 • šaržno ekstrahira/kontinuirano ekstrahira
 • vzorči
 • loči posamezne faze (npr. organsko od anorganske)
 • obarja
 • filtrira, dekantira, centrifugira
 • suši (na primer: vakuumski sušilnik, fluidizirano polje)

Izvede proces separacije – naloga 2
 • preobleče se v delovno obleko
 • pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi opremo ter surovine
 • šaržira, doda, zmeša reagente in topila, raztaplja, meša
 • vzorči in analizira
 • pripravi kolono z adsorpcijskim sredstvom (na primer amberlit)
 • v kolono dozira raztopino
 • spremlja proces adsorpcije
 • spere adsorbirane substance
 • opere in regenerira adsorpcijsko smolo
 • izpolni dokumentacijo
 • konzervira kolono

Izvede proces separacije – naloga 3
 • preobleče se v delovno obleko
 • pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi opremo ter surovine za izvedbo destilacije ali pervaporacije
 • šaržira (prečrpa) material za destilacijo ali pervaporacijo
 • nastavi ustrezne parametre za destilacijo ali pervaporacijo
 • izvede destilacijo ali pervaporacijo
 • vzorči in analizira
 • izpolni dokumentacijo

Izvede proces separacije – naloga 4
 • preobleče se v delovno obleko
 • pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi opremo ter surovine
 • šaržira, doda, zmeša reagente in topila, raztaplja, meša
 • vzorči in analizira
 • izvede postopke za pripravo, obratovanje in nadzor delovanja naprav za elektrodializo
 • izvede postopek elektrodialize
 • izpolni proizvodno dokumentacijo
 • očisti opremo

Izvede proces sterilne filtracije
 • preobleče se v delovno obleko
 • priprava zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi opremo (sistem za sterilno filtracijo)
 • izvede sterilno filtracijo
 • vzorči
 • izpolni dokumentacijo
 • očisti sistem za sterilno filtracijo

Izvede proces liofilizacije
 • preobleče se v delovno obleko
 • pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi opremo (liofilizator)
 • pripravi material za liofilizacijo
 • nastavi ustrezne parametre – program liofilizacije
 • starta in ustavi proces liofilizacije
 • vzorči liofilizat (vialo, ampulo)
 • izpolni dokumentacijo
 • očisti liofilizacijski sistem

Izvede proces sušenja in homogenizacije, mletja ali mikronizacije
 • preobleče se v delovno obleko
 • pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi sušilnik in homogenizator ali mlin ali mikronizator
 • pripravi material za obdelavo
 • izvede proces sušenja
 • vzorči
 • material homogenizira (združene šarže na primer) ali melje ali mikronizira
 • izpolni dokumentacijo
 • očisti opremo
izvede proces liofilizacije biosinteznega procesa
 • liofilizira
 • pozna osnove liofilizacije
 • pozna postopke za pripravo liofilizatorja
 • zna nadzirati obratovanje naprave in spremlja temperaturo, tlak in hitrost sublimacije
 • zna nadzirati liofilizacijski postopek in ustaviti liofilizator
Izvede proces liofilizacije
 • preobleče se v delovno obleko
 • pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi opremo (liofilizator)
 • pripravi material za liofilizacijo
 • nastavi ustrezne parametre – program liofilizacije
 • starta in ustavi proces liofilizacije
 • vzorči liofilizat (vialo, ampulo)
 • izpolni dokumentacijo, očisti liofilizacijski sistem
izvede ukrepe protieksplozijske zaščite
 • izvaja dela po postopku, s katerimi preprečuje možnost nastanka eksplozivnih atmosfer
 • opravlja delo z minimalno možnostjo nastanka vira vžiga
 • dela z napravami, kjer je vgrajena konstrukcijska protieksplozijska zaščita
Izvede procese skladno s predpisi ukrepov protieksplozijske zaščite
 • preobleče se v delovno obleko
 • pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi opremo, izvede vse potrebne ozemljitve mobilne opreme in surovin
 • delo izvede skladno s predpisi, ki so navedeni v SOP-u in zapisniku o proizvodnji
 • izpolni proizvodno dokumentacijo
inertizira opremo
 • pozna in izvaja vakuumsko inertizacijo opreme
 • pozna in izvaja tlačno inertizacijo opreme
 • pozna in izvaja inertizacijo opreme s pomočjo pretoka dušika
 • pozna in razlikuje stanja inertnosti in neinertnosti opreme
Izvede inertizacijo opreme
 • preobleče se v delovno obleko
 • pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi opremo reaktor, sušilnik, centrifugo …
 • izvede tlačno inertizacijo skladno s predpisi v dokumentaciji
 • izvede vakuumsko inertizacijo skladno s predpisi v dokumentaciji
 • izvede inertizacijo s pretokom dušika (predpisan pretok in čas) skladno s predpisi v dokumentaciji
 • izpolni dokumentacijo po opravljeni inertizaciji opreme
manipulira z vnetljivimi topili
 • pozna vnetljiva topila v obratu in upravlja z njimi
 • topila zna razvrstiti med polarna, delno polarna in nepolarna
 • pozna temperaturne razrede razvrščanja topil
 • pozna lastnosti topil z vidika topnosti v vodi in mešljivosti
Manipulira z vnetljivimi topili
 • preobleče se v delovno obleko
 • pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • uporablja topila v procesu
 • topila ustrezno razvrsti glede na polarna in nepolarna
 • na podlagi topnosti in mešljivosti topil izvaja ekstrakcije in separacije
 • izpolni proizvodno dokumentacijo
manipulira s prahovi
 • pozna pnevmatski sistem šaržiranja prahov
 • šaržira prahove v ročnem sistemu
 • pozna zakonitosti manipulacije z vlažnimi (od topil) prahovi
Izvede šaržiranje s prahovi
 • preobleče se v delovno obleko
 • pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • šaržira prahove preko pnevmatskega sistema
 • šaržira prahove v ročnem sistemu
 • ustrezno skladno s predpisi šaržira vlažen prah v reaktor/sušilnik
 • izpolni proizvodno dokumentacijo
pripravi surovine in opremo za začetek kemijskega procesa
 • prevzame dokumentacijo
 • prevzame in preveri dostavljene surovine
 • preveri stanje opreme
 • preveri očiščenost opreme
 • izvede začetno inertizacijo opreme, predšaržiranje surovin v reaktor
 • identificira surovine skladno s predpisi v dokumentaciji
 • pozna načine pretoka materiala v proizvodnem procesu
 • pozna postopke merjenja in priprave surovin (sortiranje in odpiranje embalaže, odmerjanje, merjenje)
 • obvlada postopke odstranjevanja in reciklaže odpadnih snovi
 • pozna postopke za kontrolo vstopnih surovin
 • zna voditi proizvodno dokumentacijo
 • obvlada postopke čiščenja med serijami in ob prehodu na drugo vrsto proizvoda
 • preveri delovanje osnovni funkcij na opremi: mešanje, temperiranje, doziranje
 • preveri koncept delovanja opreme oz. tehnologije: šaržno ali kontinuirano
Pripravi surovine
 • preobleče se v delovno obleko
 • pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • prevzame in preveri dostavljene surovine
 • pripravi reaktante in surovine
 • tehta surovine
 • izpolni proizvodno dokumentacijo
šaržira vstopne surovine v reaktor za kemijski proces
 • preveri natehtane trdne surovine za posamezno serijo
 • izvede tehtanje trdnih surovin
 • pozna načine šaržiranja trdnih surovin v reaktor
 • izvede tehtanje tekočih surovin: topil, reaktantov
 • šaržira trdne surovine v reaktor
 • šaržira tekoče surovine v reaktor
 • izvaja inertizacijo tekom posameznih šaržiranj skladno s predpisi v dokumentaciji

Šaržira surovine
 • preobleče se v delovno obleko
 • pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi reakcijsko posodo vključno z ustrezno periferijo za šaržiranje surovin ali reagentov
 • izvede inertizacijo
 • šaržira surovine trdne in tekoče
 • ponovi inertizacijo
 • izpolni proizvodno dokumentacijo
izvaja mešanje reakcijske zmesi
 • mehansko meša
 • pnevmatsko meša
 • pretočno meša
 • pozna vrste mešal pri mehanskem mešanju
 • zna opisati delovanje radialnega mešanja v reaktorju
 • zna opisati delovanje aksialnega mešanja v reaktorju
 • zna nastaviti ustrezne obrate za izvajanje mehanskega mešanja
 • spremlja delovanje nastavljenih parametrov mešanja
 • izvaja nadzor nad mešljivostjo reakcijske zmesi v reaktorju
 • vklopi in upravlja sistem pnevmatskega mešanja
 • nadzira in upravlja s pnevmatskimi črpalkami
 • zagotavlja ustrezne pretoke pri pretočnem mešanju
 • nadzira in upravlja delovanje naprave za pretočno mešanje
Zmeša reakcijske zmesi
 • izbere predpisan način mešanja skladno z navodili v proizvodni dokumentaciji
 • nastavi predpisane parametre za mešanje
 • vklopi mešanje preko računalniškega sistema oz. nastavi na sami napravi hitrost mešanje
 • spremlja dosežene parametre mešanja, ki morajo biti skladni s predpisanimi
 • izpolni proizvodno dokumentacijo
izvaja temperiranje reakcijske zmesi
 • pozna razlike med direktnim in indirektnim načinom segrevanja
 • pozna razliko delovanja temperiranja reakcijske zmesi ali pa temperiranje plašča reaktorja
 • vklopi temperiranje reaktorja
 • preveri delovanje sistemov za segrevanje/hlajenje reaktorja
 • upravlja in nadzira delovanje sistema temperiranja reaktorja
 • pozna sistem delovanja temperiranja reaktorja, delovanja odpiranja ventilov in same regulacije
 • izvede vklop in nadzira temperiranje hladilnih sistemov na toplotnih menjalnikih, ki so na reaktorju
 • pozna medije za hlajenje, ki so na toplotnem menjalniku
 • pozna našteti različne tipe toplotnih menjalnikov in opisati koncepte delovanja posameznih tipov

Temperira reakcijske zmesi
 • preveri dovodne sisteme za hlajenje/gretje, če so na voljo
 • izbere predpisane parametre za izvajanje temperiranja
 • odpre vse potrebne ročne ventile za izvajanje temperiranja
 • nastavi predpisane parametre za temperiranje
 • vklopi fazo temperiranja preko računalniškega sistema
 • spremlja dosežene parametre temperiranja, ki morajo biti skladni s predpisanimi
 • izpolni proizvodno dokumentacijo
izvaja kemijsko reakcijo
 • pozna koncepte delovanja šaržne in kontinuirane kemijske reakcije
 • pozna prednosti posameznih postopkov vodenja kemijske reakcije
 • na reaktorju vzpostavi predpisane pogoje, ki so zapisani v proizvodni dokumentaciji
 • nadzira in spremlja parametre: temperaturo, tlak, koncentracijo, čas reakcije, stopnjo premešanosti snovi
 • zapisuje parametre v proizvodno dokumentacijo in preverja skladnosti parametrov in eventualna odstopanja
 • izvede vzorčenje reakcijske zmesi
 • uporablja ustrezno varovalno opremo pri izvedbi vzorčenja
 • zapiše v dokumentacijo podatke o vzorčenju
 • spremlja potekanje kemijske reakcije
 • po končani kemijski reakciji ustrezno po predpisanem postopku prekine reakcijo
Izvede kemijske reakcije
 • preobleče se v delovno obleko
 • pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • spremlja nastavljene parametre tekom reakcije
 • nadzoruje doseganje nastavljenih parametrov
 • izvede vzorčenje za analizo spremljanja poteka reakcije
 • izpolni naročilnico za odvzet vzorec
 • vzorec preda v IPC-analizni laboratorij
 • po poteku reakcije, kar se potrdi za analiznim izvidom, prekine reakcijo po predpisanem postopku
 • izpolni proizvodno dokumentacijo
izvaja termično ločevanje tekočinskih mešanic pri kemijskem procesu
 • pozna osnove destilacije
 • razlikuje naprave glede na vrsto destilacije
 • izvaja in pozna delovanje navadne šaržne destilacije
 • izvaja in pozna delovanje vakuumske šaržne destilacije
 • pozna vpliv vakuuma glede na temperaturo vrelišča
 • pozna delovanje kontinuirane destilacije
 • pozna delovanje rektifikacijskih kolon
 • pozna sisteme polnil v kolonah in vplive na izvedbo rektifikacije
 • spremlja, nadzira in vpisuje parametre tekom izvajanja destilacije
 • ob zaključku destilacije izvede vzorčenje regeneriranega topila
 • ustrezno izvede skladiščenje regeneriranega topila
 • pozna uporabo regeneririranega topila v nadaljnjih stopnjah procesa
Izvede termično ločevanje
 • preobleče se v delovno obleko
 • pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • nastavi zahtevane parametre za destilacijo
 • odpre vse potrebne povezave in ventile
 • vzpostavi predpisane pogoje za izvedbo termičnega ločevanja
 • spremlja, nadzoruje proces termičnega ločevanja
 • vzorči tekom procesa
 • izpolni naročilnico za odvzet vzorec
 • vzorec preda v IPC-analizni laboratorij
 • stehta dobljeno regenerirano topilo
 • zaključi fazo destilacije
 • izpolni proizvodno dokumentacijo
izvaja fizikalno-kemijske postopke ločevanja
 • šaržno ekstrahira
 • kontinuirano ekstrahira
 • pozna osnove ekstrakcije
 • zna dozirati topilo in topljenec
 • pozna vpliv topila na samo selektivnost ekstrakcije
 • pozna zakonitosti ekstrakcije tekoče/trdno in tekoče/tekoče
 • razume osnove ekstrakcijske procesne tehnike za izvajanja šaržne in kontinuirane ekstrakcije
 • pozna naprave za ekstrakcije
 • izvaja ekstrakcije pri procesih
 • pozna pripomočke in opremo za izvedbo ločevanja
 • pozna postopke za zagon, obratovanje in zaustavitev ekstrakcijske linije
 • pozna postopke za ločevanje ekstrakcijskih zmesi (filtriranje, zbiranje, prečrpavanje)
 • pozna postopke odstranjevanja ekstrahiranega materiala
 • spremlja parametre in zapisovanje v dokumentacijo tekom ekstrakcije
 • beleži eventualna odstopanja pri parametrih
 • natančno izvaja ekstrakcije s fokusom na fazno mejo dveh sistemov
 • spremlja mešanje pri izvajanju ekstrakcije, da pride do ustreznega pomešanja in nepremešanja
Izvede fizikalno ločevanje
 • preobleče se v delovno obleko
 • pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • dozira topilo v reaktor
 • nastavi zahtevane parametre za izvedbo ekstrakcije
 • spremlja nastavljene parametre
 • izvaja mešanje
 • izvede šaržno ekstrakcijo
 • izvede kontinuirano ekstrakcijo
 • ustrezno ločuje ekstraktno in rafinatno fazo
 • vzorči tekom procesa
 • izpolni naročilnico za odvzeti vzorec
 • vzorec preda v IPC-analizni laboratorij
 • količinsko ovrednoti obe ločeni fazi
 • zaključi fazo ločevanja
 • izpolni proizvodno dokumentacijo
izvaja filtriranje stranskih produktov pri kemijskem procesu
 • pozna vrste in značilnosti črpalk
 • obvlada pravila varnega dela s črpalkami
 • pozna teorijo filtracije in različne filtre
 • izvaja filtracijo stranskih produktov čez vrečast filter
 • izvaja filtracijo aktivnega oglja čez vrečast in svečni filter
 • uporablja tehniko filtracije s pomočjo nadtlaka ali s pomočjo črpalke
 • izvaja končne GMP-filtracije čez svečni filter
 • spremlja parametre filtracije (tlak, pretok) in jih beleži v tehnološko dokumentacijo
 • uporablja predpisano zaščitno opremo pri odstranjevanju filtrnih vreč po filtraciji
 • odpadni stranski produkt zapakira in preda na uničenje skladno s predpisi za posamezni odpadek 
Izvede fizikalno ločevanje
 • preobleče se v delovno obleko
 • pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • dozira topilo v reaktor
 • nastavi zahtevane parametre za izvedbo ekstrakcije
 • spremlja nastavljene parametre
 • izvaja mešanje
 • izvede šaržno ekstrakcijo
 • izvede kontinuirano ekstrakcijo
 • ustrezno ločuje ekstraktno in rafinatno fazo
 • vzorči tekom procesa
 • izpolni naročilnico za odvzeti vzorec
 • vzorec preda v IPC-analizni laboratorij
 • količinsko ovrednoti obe ločeni fazi
 • zaključi fazo ločevanja
 • izpolni proizvodno dokumentacijo
izvaja kristalizacijo pri kemijskem procesu
 • pozna postopke priprave topila in koncentrata za obarjanje
 • obvlada kontrolo obarjanja in mešanja
 • pozna osnovne zakonitosti kristalizacije
 • pozna osnovne kristalizacijske tehnike
 • zna nadzorovati in vzdrževati pogoje kristalizacije in prekristalizacije
 • razume vpliv pogojev na kakovost kristalov
 • izvaja kristalizacijo z ohlajanjem
 • izvaja kristalizacijo z uparjanjem
 • izvaja kristalizacijo z razpenjanjem v vakuumu in istočasnim ohlajanjem
 • izvaja različne načine ohlajanje; linearno, naravno in optimalno
 • hitrost doseganja prenasičenja izvede v odvisnosti od ; ohlajanja, uparevanja, dodatka antitopila in reakcije
 • v fazi kristalizacije uporablja različne vrste topil oz. antitopil
 • spreminja, kontrolira pogoje mešanja, ki so odvisni od reaktorja, polnitve reaktorja, vrste mešala in predvsem od želene končne oblike kristalov
 • za uspešno izvedeno kristalizacijo uporablja tudi cepivo, s čimer bolj kontrolirano izvede kristalizacijo
 • spremlja in beleži predpisane parametre, predvsem temperaturo, obrate in časovno dinamiko spreminjanja teh parametrov
 • nadzoruje izvajanje poteka kristalizacije v reaktorju
Izvede kristalizacijo
 • preobleče se v delovno obleko
 • pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • izvede kristalizacijo skladno s postopkom
 • spreminja parametre temperiranja
 • spreminja parametre za mešanje
 • šaržira cepivo za bolj kontrolirano kristalizacijo
 • izvede kristalizacijo z dodajanjem drugega reagenta
 • vzorči tekom procesa
 • izpolni naročilnico za odvzeti vzorec
 • vzorec preda v IPC-analizni laboratorij
 • izpolni proizvodno dokumentacijo
izvaja separacijo učinkovine pri kemijskem procesu
 • separacijo izvaja pod inertnimi pogoji
 • pozna naprave za izvajanje separacije
 • separira z obarjanjem
 • separira s kromatografijo
 • izvaja separacijo s pomočjo posedanja  
 • izvaja centrifugiranje, sedimentacijo pod vplivom centrifugalnega pospeška
 • izvaja filtriranje s pomočjo nadtlaka, trdne delce zadržuje porozni filtracijski medij
 • obvlada postopke reguliranja pretoka, spiranja in praznjenja pri centrifugiranju
 • pozna postopke za pripravo, obratovanje in nadzor delovanja kromatografskih kolon
 • obvlada postopke za regeneracijo nosilcev
 • zna izvesti kromatografsko separacijo
 • ustrezno manipulira z dobljenim vlažnim produktom
 • odpadni filtrat po separaciji predaja skladno s predpisom na uničenje
Izvede separacijo
 • preobleče se v delovno obleko
 • pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi enoto na separacijo
 • izvede inertizacijo
 • izvede separacijo na centrifugi
 • izvede separacijo na filter enoti
 • spremlja potek separacije
 • šaržira topilo za spiranje produkta na separacijski enoti
 • kontrolira odpaden filtrat, da ni v njem produkta
 • manipulira z vlažnim produktom v ustrezni embalaži
 • vzorči vlažen produkt in odpadni filtrat
 • izpolni naročilnico za odvzeti vzorec
 • vzorec preda v IPC-analizni laboratorij
 • stehta vlažni produkt in odpadni filtrat
 • očisti napravo skladno z zapisnikom o čiščenju
 • izpolni proizvodno dokumentacijo
izvaja sušenje pri kemijskem procesu
 • pozna konvekcijsko sušenje
 • pozna kontaktno sušenje
 • šaržira vlažen produkt v sušilnik
 • suši v vertikalnem vakuumskem sušilniku
 • suši v horizontalnem vakuumskem sušilniku
 • suši v filter sušilniku
 • suši na pladenjskem sušilniku
 • suši v sušilniku v lebdečem sloju
 • nadzira sušenje; mešanje vakuum, pretok zraka, temperatura
 • izvede enostavno analizo suhosti produkta
 • pobira končen suh produkt in ga ustrezno zapakira
Izvede sušenje
 • preobleče se v delovno obleko
 • pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi enoto na sušenje
 • izvede inertizacijo sušilnika
 • šaržira vlažen produkt v sušilnik
 • nastavi predpisane parametre za sušenje, temperaturo, tlak, mešanje
 • spremlja dosežene parametre skladno z zahtevami v dokumentaciji
 • prekine sušenje
 • produkt pobere v predpisano embalažo
 • vzorči suh produkt
 • izpolni naročilnico za odvzet vzorec
 • vzorec preda v IPC-analizni laboratorij
 • stehta končen suh produkt
 • očisti napravo skladno z zapisnikom o čiščenju
 • izpolni proizvodno dokumentacijo
izvaja granuliranje in mletje pri kemijskem procesu
 • pozna naprave za granuliranje
 • pozna naprave za mletje
 • izvaja granulacijo vlažnega produkta po centrifugiranju zaradi lažjega nadaljnjega sušenja
 • izvaja granulacijo delno posušenega produkta zaradi dosuševanja rezidualnih topil
 • izvaja granulacijo končno posušenega produkta
 • izvaja mletje suhega produkta na mlin kladivar
 • izvaja mletje suhega produkta na mlin
 • izvaja vzorčenje za velikost delcev
 • spremlja in vpisuje podatke o granuliranju in mletju
Granulira/melje
 • preobleče se v delovno obleko
 • pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi enoto na sušenje
 • izvede inertizacijo granulatorja/mlina
 • šaržira suh produkt v granulator/mlin in izvaja proces pri prepisnih parametrih
 • spremlja delovanje naprave
 • spremlja samopretočnost materiala tekom granulacije/mletja
 • prekine granuliranje/mletje
 • produkt pobere v predpisano embalažo
 • vzorči produkt
 • izpolni naročilnico za odvzeti vzorec
 • vzorec preda v IPC-analizni laboratorij
 • stehta končen suh produkt
 • očisti napravo skladno z zapisnikom o čiščenju
 • izpolni proizvodno dokumentacijo
pakira polizdelke/izdelke
 • pozna tehnološki postopek pakiranja
 • kontrolira pogoje pakiranja (inertizacije, varjenja aluvreč)
 • kontrolira klimatske pogoje (temperatura, relativna vlažnost, nadtlaki) v prostorih, kjer se izvaja pakiranje
 • polni predpisane ovojnine
 • preverja tehtnice (s kontrolno utežjo)
 • tehta in embalira
 • signira produkt
 • pozna pomen ustrezne ovojnine in postopkov pakiranja za stabilnost izdelkov
 • pozna delovanje avtomatskih tehtalnih sistemov
 • obvlada postopke tehtanja in merjenja
 • pozna postopke za kontrolo tehtnic
 • pozna postopke priprave signatur in označevanja izdelkov
 • obvlada čiščenje opreme in pribora med delom in po končani izdelavi serije
 • pozna in upravlja z informacijskimi sistemi za izvajanje in nadziranje proizvodnje
 • delo opravlja skladno z načeli o integriteti podatkov
Zapakira izdelke
 • preobleče se v delovno obleko
 • pripravi prostor
 • kontrolira klimatske pogoje (temperaturo, relativno vlažnost, tlak)
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • polni predpisane ovojnine
 • preverja tehtnice (s kontrolno utežjo)
 • tehta in embalira
 • signira produkt
 • skladišči polizdelke
 • izpolni proizvodno dokumentacijo
medfazno skladišči
 • prevzame dokumentacijo
 • evidentira material
 • sortira in zlaga
 • izdaja material v nadaljnji proces
 • pozna postopke za notranji transport surovin, polizdelkov in ovojnine
 • pozna splošne postopke za vodenje skladišča
 • pozna osnove materialnega poslovanja
Izvede medfazno skladiščenje
 • prevzame dokumentacijo in material – embalažne enote
 • evidentira material ali embalažne enote
 • sortira in zlaga
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • v primeru razlitja, razsutja izbere ustrezen postopek za varno sanacijo stanja (adsorpcijsko sredstvo, odstranjevanje brez prašenja ali aerosolov)
 • izpolni dokumentacijo in pokaže postopek vnosa v elektronski (informacijski) sistem

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Vrhovnik, Katarina (2012). Oblikovanje zdravil, Ljubljana: Založba Grafenauer.
 • Evropska farmakopeja in slovenski nacionalni dodatek k evropski farmakopeji:
-European Pharmacopeia 9th Edition (9.8), junij 2019.
-Formularicum Slovenicum, izdaja 9.8, november 2018.
 • Eudralex-Volume 4 Good Manufacturing Practice (GMP) Guidelines – s spremembami (https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4_en)
 • Zakon o zdravilih (ZZdr-2)
 • ICH Q7 Good manufacturing practice guide for Active Pharmaceutical Ingredients

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga

 • Tatjana Egete, Lek farmacevtska družba, d. d., Ljubljana
 • Ankica Korenin, Lek farmacevtska družba, d. d., Ljubljana
 • Lidija Virant, Lek farmacevtska družba, d. d., Ljubljana
 • Tatjana Malinovski, Lek farmacevtska družba, d. d., Ljubljana
 • Marko Gorenc, Krka, d. d., Novo mesto
 • Boris Lisec, Krka, d. d., Novo mesto
 • Danica Novak Malnar, Krka, d. d, Novo mesto
 • Slavka Pušavec, Krka, d. d., Novo mesto
 • Marko Škrinjarič, Sindikat Farmacevtske industrije, Ljubljana
 • Metka Zevnik, GZS, Združenje kemijske industrije, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.