Poklicni standard

Naziv:

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

6.11.2019

Predhodniki:

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin (72700091)

Klasius-P16:

Farmacija (0916)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Procesničar/procesničarka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin (74876620)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
 • samostojno načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo skladno s standardi kakovosti dela v farmacevtski industriji učinkovin,
 • izvesti biosintezni proces fermentacije posameznega izdelka od začetka procesa šaržiranja surovin in izvesti vse nadaljnje faze do končnega pakiranja produkta,
 • izvesti sintezni proces proizvodnje aktivne farmacevtske učinkovine od začetka procesa šaržiranja surovin in izvesti vse nadaljnje faze reakcije, ekstrakcije, kristalizacije, sušenja do končnega pakiranja produkta,
 • samostojno in kakovostno izvesti končno stopnjo pakiranja posameznega izdelka, kjer je ključno, da je izdelek ustrezno zapakiran in označen, s čimer sta zagotovljeni nadaljnja stabilnost in sledljivost na tem izdelku,
 • tekom procesa izvajanja dela poskrbeti za ustrezno skladiščenje vhodnih surovin, ki jih vgradi v proces, kakor tudi ustrezno skladiščiti končni izdelek,
 • pri izvajanju procesa odgovorno in natančno izpolnjevati proizvodno dokumentacijo, s čimer je zagotovljeno beleženje vseh parametrov tekom dela, ki so predpisani, in preverjati eventualna odstopanja dejanskih parametrov od predpisanih,
 • pri svojem delu stalno upoštevati in zagotavljati delo s smernicami dobre proizvodnje in dobre skladiščne prakse v proizvodnji farmacevtskih učinkovin,
 • vzdrževati osebno higieno in čistočo delovnega mesta,
 • skrbeti za opremo, ki jo uporablja, z vidika nadzorovanja, manjšega vzdrževanja in končnega čiščenja opreme, s čimer je zagotovljeno nemoteno delovanje proizvodnje,
 • komunicirati z nadrejenim in s sodelavci ter upoštevati poslovno etiko in vrednote podjetja,
 • varno izvajati dela v EX-okolju (kjer so predpisane eksplozijske cone zaradi eventualne možnosti prisotnosti hlapov topil), v kemijskih sintezah  ob poznavanju vseh zakonitosti, ki veljajo za delo v takem okolju, ter upoštevati predpise za varovanje zdravja in okolja,  opreme oziroma celotne proizvodnje z osredotočenostjo v čim bolj kakovostno in varno opravljeno delo.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira lastno delo skladno s konceptom delovnega načrta
 • organizira lastno delo in delo drugih na podlagi delovnega načrta
 • organizira delo in razdeli naloge skupini delavcev
 • pozna osnovna pravila organizacije dela in podjetja
 • delo opravlja skladno z načeli o integriteti podatkov
 • pravilno ukrepa v izrednih razmerah
organizira delo skladno z navodili o preprečevanju nastanka nevarnosti eksplozije
 • organizira delo skladno z navodili za posamezno opremo s poudarkom na varnosti preprečevanja nastanka pogojev za eksplozije
 • uporablja predpisana oblačila, ki so disipativna in preprečujejo naelektritev
 • izvaja odstranjevanje kisika v notranjosti opreme z dušikom
 • pozna definicije eksplozije
 • zna našteti vse tri pogoje za nastanek eksplozije; prisotnost gorljive snovi, prisotnost kisika in prisotnost vira vžiga

organizira delo, predpisano za posamezno eksplozijsko cono
 • pozna eksplozijske cone za topila
 • pozna eksplozijske cone za prahove
 • izvaja posamezne faze procesa na predpisanem prostoru in opremi, ki so predvideni za posamezno eksplozijsko cono
 • s svojim delom preprečuje širjenje posameznih eksplozijskih con v druge prostore, kjer ta cona ni predpisana

Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi prostor in opremo
 • preobleče se v delovno obleko skladno s predpisi za fazo, ki jo bo izvajal
 • pozna postopek vstopanja in gibanja v prostorih v farmacevtski industriji in pozna način prehajanja v različne klase čistosti
 • pozna in uporablja predpisana zaščitna sredstva za proces, ki ga bo opravljal
 • statusno označuje opremo, pregleda spremno dokumentacijo (zapisnik o proizvodnji, zapisnik o čiščenju, strojne evidence za opreme)
 • kontrolira funkcionalnost opreme; reaktorji, filtri, centrifuge, sušilniki, mlini, sita …
 • kontrolira funkcionalnosti dozirnih sistemov
 • kontrolira delovanje klimatskih sistemov
 • kontrolira odsesavanje in naprave absorpcije/adsorpcije
 • umerja manj zahtevne procesne kontrolne instrumente (pH-elektrode)
 • nastavi tehnološke parametre procesov
 • pozna standardne operativne postopke
 • obvlada postopke čiščenja
 • pozna navodilo za uporabo zaščitnih sredstev
 • zna čistiti proizvodno opremo in prostore skladno s postopki
 • pozna osnovne postopke za preverjanje, kontrolo, zagon, umerjanje in označevanje opreme
 • pozna parametre, ki vplivajo na potek kemijske oz. biokemijske reakcije
 • obvlada postopke nastavitve tehnoloških parametrov
 • zna kontrolirati sisteme za hladilno/grelne medije, mešanje, tesnjenje
 • zna kontrolirati funkcionalnost sistemov za odmerjanje tekočih surovin in topil, cevnih razvodnih sistemov
 • razume običajne oblike zapisov v tehnoloških dokumentih
 • pozna delovanje klimatskih sistemov in naprav za oskrbo z vodo, s paro in z drugimi procesnimi mediji
 • pozna in upravlja z informacijskimi sistemi za izvajanje in nadziranje proizvodnje
Operativna dela pripravi in šaržira surovine za biosintezni proces
 • prevzame dokumentacijo
 • prevzame in preveri dostavljene surovine
 • identificira surovine
 • pripravi reaktante in surovine
 • tehta surovine
 • šaržira surovine
 • homogenizira
 • raztaplja
 • prečrpa pripravljeno gojišče v bioreaktor(je)
 • prepozna surovine, polizdelke in izdelke
 • pozna načine pretoka materiala v proizvodnem procesu
 • pozna postopke merjenja in priprave surovin (sortiranje in odpiranje embalaže, odmerjanje, merjenje)
 • obvlada postopke odstranjevanja in reciklaže odpadnih snovi
 • pozna postopke za kontrolo vstopnih surovin
 • pozna delovanje reakcijskih posod za šaržno delo, predvsem glede na varno obratovanje
 • pozna dozirne sisteme za tekoče in trdne reaktante
 • zna pripraviti reaktor z vsemi fazami (zapiranje šaržirnih odprtin, namestitev lokalnega odsesavanja …) po navodilih
 • zna voditi proizvodno dokumentacijo
 • obvlada postopke čiščenja med serijami in ob prehodu na drugo vrsto proizvoda
 • pozna postopke raztapljanja surovin in intermediatov
 • obvlada postopke za nadzor pogojev raztapljanja
 • zna nastaviti in vklopiti ogrevanje/hlajenje
 • obvlada uporabo regulatorjev in MRT
 • pozna načine mehanskega ločevanja mešanic
 • pozna osnove membranske tehnike
 • obvlada pripravo surovin in naprav za mikrofiltracijo
 • obvlada postopke za zagon, obratovanje in nadzor naprav za mikrofiltracijo
 • pozna splošne postopke za vodenje dokumentacije pri mikrofiltracijskih procesih
 • pozna postopke medprocesnega vzorčenja in enostavne analitike
 • obvlada postopke čiščenja opreme med serijo in po končani seriji ter ob prehodu na drugo vrsto brozge
 • pozna postopke za pripravo, zagon in obratovanje naprav za reverzno osmozo
 • zna nadzirati pretoke, tlak, stopnjo koncentriranja
 • pozna in upravlja z informacijskimi sistemi za izvajanje in nadziranje proizvodnje
 • delo opravlja skladno z načeli o integriteti podatkov
 • pravilno ukrepa v izrednih primerih
izvede biosintezni fermentacijski proces
 • sterilizira bioreaktor s periferijo/gojiščem
 • inokulira
 • spremlja ključne parametre
 • dohranjuje
 • pravilno reagira ob izrednih dogodkih (izpad električne energije ipd.)
 • pripravi in obdela fermentacijsko brozgo
 • preda fermentacijsko brozgo v izolacijo
 • pozna načine gojitve in pogoje za rast
 • pozna osnove aseptičnega dela
 • pozna osnove mikrobiologije
 • pozna pogoje sterilizacije
 • zna prevzeti surovine in vcepke
 • zna sterilizirati bioreaktor in drugo opremo
 • pozna osnovne ukrepe ob predvidljivih napakah in načine odpravljanja napak
 • pozna prenose biološkega materiala in sodeluje pri prenosu
 • obvlada postopke medprocesnega vzorčenja in enostavne analitike
 • pozna postopke ob zaključku fermentacije
 • zna očistiti opremo po končani seriji in ob prehodu na drugo vrsto brozge
 • pozna splošne postopke za vodenje dokumentacije pri fermentacijskih procesih
 • poznavanje in upravljanje z informacijskimi sistemi za izvajanje in nadziranje proizvodnje
 • delo opravlja skladno z načeli o integriteti podatkov
 • pravilno ukrepa v izrednih primerih
izpelje proces izolacije in/ali sušenja biosinteznega procesa
 • pozna in upravlja z opremo
 • sprejme obdelano fermantacijsko brozgo
 • šaržno ekstrahira
 • kontinuirano ekstrahira
 • separira s filtriranjem
 • separira s centrifugiranjem
 • separira z obarjanjem
 • separira z dekantiranjem
 • separira s kromatografijo
 • sterilno filtrira
 • suši z vakuumskimi sušilniki
 • suši s sušilniki s fluidiziranim poljem
 • suši z razpršilnim sušilnikom
 • granulira
 • pakira
 • razume osnove ekstrakcijske procesne tehnike za kontinuirane procese
 • pozna pripomočke in opremo za izvedbo ločevanja
 • pozna postopke za zagon, obratovanje in zaustavitev ekstrakcijske linije
 • sposoben je izvajati osnovne ukrepe ob napakah
 • pozna postopke medprocesnega vzorčenja in enostavne analitike
 • pozna osnove ekstrakcijske procesne tehnike za šaržne procese
 • zna dozirati topilo in topljenec
 • pozna postopke za ločevanje ekstrakcijskih zmesi (filtriranje, zbiranje, prečrpavanje)
 • pozna postopke odstranjevanja ekstrahiranega materiala
 • pozna in upravlja z informacijskimi sistemi za izvajanje in nadziranje proizvodnje
 • delo opravlja skladno z načeli o integriteti podatkov
 • pravilno ukrepa v izrednih primerih
upravlja in kontrolira avtomatizirano linijo v kemijski sintezi
 • pozna in upravlja z opremo
 • izpolnjuje potrebno dokumentacijo
 • nastavi ustrezne parametre vodenja procesa
 • spremlja kritične parametre
 • dodaja reagente in topila
 • pravilno reagira ob izrednih dogodkih (izpad električne energije ipd.)
 • raztaplja
 • šaržno ekstrahira
 • kontinuirano ekstrahira
 • separira s kristalizacijo
 • separira z obarjanjem
 • separira z dekantiranjem
 • separira s filtriranjem
 • separira s kromatografijo
 • separira z destilacijo
 • separira s centrifugiranjem
 • sodeluje v postopku pervaporacije
 • homogenizira
 • suši vakuumsko
 • suši v fliuditiranem polju
 • liofilizira
 • pakira
 • razume osnove ekstrakcijske procesne tehnike za kontinuirane procese
 • pozna pripomočke in opremo za izvedbo ločevanja
 • pozna postopke za zagon, obratovanje in zaustavitev ekstrakcijske linije
 • sposoben je izvajati osnovne ukrepe ob napakah
 • pozna postopke medprocesnega vzorčenja in enostavne analitike
 • pozna osnove ekstrakcijske procesne tehnike za šaržne procese
 • zna dozirati topilo in topljenec
 • pozna postopke za ločevanje ekstrakcijskih zmesi (filtriranje, zbiranje, prečrpavanje)
 • pozna postopke odstranjevanja ekstrahiranega materiala
 • pozna načine mehanskega ločevanja mešanic
 • pozna osnove membranske tehnike
 • obvlada pripravo surovin in naprav za mikrofiltracijo
 • obvlada postopke za zagon, obratovanje in nadzor naprav za mikrofiltracijo
 • pozna splošne postopke za vodenje dokumentacije pri mikrofiltracijskih procesih
 • pozna postopke medprocesnega vzorčenja in enostavne analitike
 • obvlada postopke čiščenja opreme med serijo in po končani seriji ter ob prehodu na drugo vrsto brozge
 • pozna osnove adsorpcijske tehnike
 • pozna postopke za pripravo, obratovanje in nadzor delovanja adsorpcijskih kolon
 • pozna postopke za regeneracijo adsorpcijske smole
 • pozna postopke priprave čiste vode z adsorpcijsko tehniko
 • zna pripraviti zapise o poteku serije
 • razume osnove kromatografskih tehnik
 • pozna postopke za pripravo, obratovanje in nadzor delovanja kromatografskih kolon
 • obvlada postopke za regeneracijo nosilcev
 • zna izvesti kromatografsko separacijo
 • pozna osnove destilacije
 • razlikuje naprave glede na vrsto destilacije
 • zna nastaviti in vklopiti mešanje (variatorji, frekvenčni regulatorji), ogrevanje, hlajenje
 • zna uporabljati regulatorje in merilno regulacijsko tehniko
 • nadzira delovanje destilacijskih naprav in kontrolira reakcijske pogoje
 • pozna osnove destilacije-rektifikacije
 • zna nastaviti pogoje in vklopiti mešanje, ogrevanje, hlajenje
 • pozna osnove pervaporacije
 • kontrolira proces in vzdržuje pogoje pervaporacije
 • pozna postopke za pripravo, obratovanje in nadzor delovanja naprav za elektrodializo
 • pozna lastnosti določenih topil
 • pozna postopke priprave topila in koncentrata za obarjanje
 • obvlada kontrolo obarjanja in mešanja
 • pozna osnove termičnega ločevanja zmesi
 • pozna osnovne kristalizacijske tehnike
 • pozna postopke za pripravo pogojev kristalizacije (nastavitev in vklop ogrevanja/hlajenja, uporaba regulatorjev in MRT)
 • zna nadzorovati in vzdrževati pogoje kristalizacije in prekristalizacije
 • razume vpliv pogojev na kakovost kristalov
 • pozna postopke ločevanja trdno – tekoče
 • pozna postopke dodajanja suspenzije preko dozirnih sistemov (postopno, kontinuirano ...)
 • pozna vrste in značilnosti črpalk
 • obvlada pravila varnega dela s črpalkami
 • obvlada postopke reguliranja pretoka, spiranja in praznjenja pri centrifugiranju
 • pozna teorijo filtracije in različne filtre
 • pozna segmente tehnoloških postopkov sterilne filtracije izdelkov
 • pozna postopke za testiranje integritete filtrov in postopke čiščenja filtrov
 • pozna osnove liofilizacije
 • pozna postopke za pripravo liofilizatorja
 • kontrolira pogoje okolja
 • zna nadzirati obratovanje naprave in spremlja temperaturo, tlak in hitrost sublimacije
 • zna nadzirati liofilizacijski postopek in ustaviti liofilizator
 • pozna osnove homogenizacije
 • razume pomen homogenosti za kakovost vzorčenja
 • pozna postopke priprave surovin za homogenizacijo, zagon naprave, kontrolo obratovanja in praznjenje homogenizatorja
 • pozna in upravlja z informacijskimi sistemi za izvajanje in nadziranje proizvodnje
 • delo opravlja skladno z načeli o integriteti podatkov
izvede proces liofilizacije biosinteznega procesa
 • liofilizira
 • pozna osnove liofilizacije
 • pozna postopke za pripravo liofilizatorja
 • zna nadzirati obratovanje naprave in spremlja temperaturo, tlak in hitrost sublimacije
 • zna nadzirati liofilizacijski postopek in ustaviti liofilizator
izvede ukrepe protieksplozijske zaščite
 • izvaja dela po postopku, s katerimi preprečuje možnost nastanka eksplozivnih atmosfer
 • opravlja delo z minimalno možnostjo nastanka vira vžiga
 • dela z napravami, kjer je vgrajena konstrukcijska protieksplozijska zaščita
inertizira opremo
 • pozna in izvaja vakuumsko inertizacijo opreme
 • pozna in izvaja tlačno inertizacijo opreme
 • pozna in izvaja inertizacijo opreme s pomočjo pretoka dušika
 • pozna in razlikuje stanja inertnosti in neinertnosti opreme
manipulira z vnetljivimi topili
 • pozna vnetljiva topila v obratu in upravlja z njimi
 • topila zna razvrstiti med polarna, delno polarna in nepolarna
 • pozna temperaturne razrede razvrščanja topil
 • pozna lastnosti topil z vidika topnosti v vodi in mešljivosti
manipulira s prahovi
 • pozna pnevmatski sistem šaržiranja prahov
 • šaržira prahove v ročnem sistemu
 • pozna zakonitosti manipulacije z vlažnimi (od topil) prahovi
pripravi surovine in opremo za začetek kemijskega procesa
 • prevzame dokumentacijo
 • prevzame in preveri dostavljene surovine
 • preveri stanje opreme
 • preveri očiščenost opreme
 • izvede začetno inertizacijo opreme, predšaržiranje surovin v reaktor
 • identificira surovine skladno s predpisi v dokumentaciji
 • pozna načine pretoka materiala v proizvodnem procesu
 • pozna postopke merjenja in priprave surovin (sortiranje in odpiranje embalaže, odmerjanje, merjenje)
 • obvlada postopke odstranjevanja in reciklaže odpadnih snovi
 • pozna postopke za kontrolo vstopnih surovin
 • zna voditi proizvodno dokumentacijo
 • obvlada postopke čiščenja med serijami in ob prehodu na drugo vrsto proizvoda
 • preveri delovanje osnovni funkcij na opremi: mešanje, temperiranje, doziranje
 • preveri koncept delovanja opreme oz. tehnologije: šaržno ali kontinuirano
šaržira vstopne surovine v reaktor za kemijski proces
 • preveri natehtane trdne surovine za posamezno serijo
 • izvede tehtanje trdnih surovin
 • pozna načine šaržiranja trdnih surovin v reaktor
 • izvede tehtanje tekočih surovin: topil, reaktantov
 • šaržira trdne surovine v reaktor
 • šaržira tekoče surovine v reaktor
 • izvaja inertizacijo tekom posameznih šaržiranj skladno s predpisi v dokumentaciji

izvaja mešanje reakcijske zmesi
 • mehansko meša
 • pnevmatsko meša
 • pretočno meša
 • pozna vrste mešal pri mehanskem mešanju
 • zna opisati delovanje radialnega mešanja v reaktorju
 • zna opisati delovanje aksialnega mešanja v reaktorju
 • zna nastaviti ustrezne obrate za izvajanje mehanskega mešanja
 • spremlja delovanje nastavljenih parametrov mešanja
 • izvaja nadzor nad mešljivostjo reakcijske zmesi v reaktorju
 • vklopi in upravlja sistem pnevmatskega mešanja
 • nadzira in upravlja s pnevmatskimi črpalkami
 • zagotavlja ustrezne pretoke pri pretočnem mešanju
 • nadzira in upravlja delovanje naprave za pretočno mešanje
izvaja temperiranje reakcijske zmesi
 • pozna razlike med direktnim in indirektnim načinom segrevanja
 • pozna razliko delovanja temperiranja reakcijske zmesi ali pa temperiranje plašča reaktorja
 • vklopi temperiranje reaktorja
 • preveri delovanje sistemov za segrevanje/hlajenje reaktorja
 • upravlja in nadzira delovanje sistema temperiranja reaktorja
 • pozna sistem delovanja temperiranja reaktorja, delovanja odpiranja ventilov in same regulacije
 • izvede vklop in nadzira temperiranje hladilnih sistemov na toplotnih menjalnikih, ki so na reaktorju
 • pozna medije za hlajenje, ki so na toplotnem menjalniku
 • pozna našteti različne tipe toplotnih menjalnikov in opisati koncepte delovanja posameznih tipov

izvaja kemijsko reakcijo
 • pozna koncepte delovanja šaržne in kontinuirane kemijske reakcije
 • pozna prednosti posameznih postopkov vodenja kemijske reakcije
 • na reaktorju vzpostavi predpisane pogoje, ki so zapisani v proizvodni dokumentaciji
 • nadzira in spremlja parametre: temperaturo, tlak, koncentracijo, čas reakcije, stopnjo premešanosti snovi
 • zapisuje parametre v proizvodno dokumentacijo in preverja skladnosti parametrov in eventualna odstopanja
 • izvede vzorčenje reakcijske zmesi
 • uporablja ustrezno varovalno opremo pri izvedbi vzorčenja
 • zapiše v dokumentacijo podatke o vzorčenju
 • spremlja potekanje kemijske reakcije
 • po končani kemijski reakciji ustrezno po predpisanem postopku prekine reakcijo
izvaja termično ločevanje tekočinskih mešanic pri kemijskem procesu
 • pozna osnove destilacije
 • razlikuje naprave glede na vrsto destilacije
 • izvaja in pozna delovanje navadne šaržne destilacije
 • izvaja in pozna delovanje vakuumske šaržne destilacije
 • pozna vpliv vakuuma glede na temperaturo vrelišča
 • pozna delovanje kontinuirane destilacije
 • pozna delovanje rektifikacijskih kolon
 • pozna sisteme polnil v kolonah in vplive na izvedbo rektifikacije
 • spremlja, nadzira in vpisuje parametre tekom izvajanja destilacije
 • ob zaključku destilacije izvede vzorčenje regeneriranega topila
 • ustrezno izvede skladiščenje regeneriranega topila
 • pozna uporabo regeneririranega topila v nadaljnjih stopnjah procesa
izvaja fizikalno-kemijske postopke ločevanja
 • šaržno ekstrahira
 • kontinuirano ekstrahira
 • pozna osnove ekstrakcije
 • zna dozirati topilo in topljenec
 • pozna vpliv topila na samo selektivnost ekstrakcije
 • pozna zakonitosti ekstrakcije tekoče/trdno in tekoče/tekoče
 • razume osnove ekstrakcijske procesne tehnike za izvajanja šaržne in kontinuirane ekstrakcije
 • pozna naprave za ekstrakcije
 • izvaja ekstrakcije pri procesih
 • pozna pripomočke in opremo za izvedbo ločevanja
 • pozna postopke za zagon, obratovanje in zaustavitev ekstrakcijske linije
 • pozna postopke za ločevanje ekstrakcijskih zmesi (filtriranje, zbiranje, prečrpavanje)
 • pozna postopke odstranjevanja ekstrahiranega materiala
 • spremlja parametre in zapisovanje v dokumentacijo tekom ekstrakcije
 • beleži eventualna odstopanja pri parametrih
 • natančno izvaja ekstrakcije s fokusom na fazno mejo dveh sistemov
 • spremlja mešanje pri izvajanju ekstrakcije, da pride do ustreznega pomešanja in nepremešanja
izvaja filtriranje stranskih produktov pri kemijskem procesu
 • pozna vrste in značilnosti črpalk
 • obvlada pravila varnega dela s črpalkami
 • pozna teorijo filtracije in različne filtre
 • izvaja filtracijo stranskih produktov čez vrečast filter
 • izvaja filtracijo aktivnega oglja čez vrečast in svečni filter
 • uporablja tehniko filtracije s pomočjo nadtlaka ali s pomočjo črpalke
 • izvaja končne GMP-filtracije čez svečni filter
 • spremlja parametre filtracije (tlak, pretok) in jih beleži v tehnološko dokumentacijo
 • uporablja predpisano zaščitno opremo pri odstranjevanju filtrnih vreč po filtraciji
 • odpadni stranski produkt zapakira in preda na uničenje skladno s predpisi za posamezni odpadek 
izvaja kristalizacijo pri kemijskem procesu
 • pozna postopke priprave topila in koncentrata za obarjanje
 • obvlada kontrolo obarjanja in mešanja
 • pozna osnovne zakonitosti kristalizacije
 • pozna osnovne kristalizacijske tehnike
 • zna nadzorovati in vzdrževati pogoje kristalizacije in prekristalizacije
 • razume vpliv pogojev na kakovost kristalov
 • izvaja kristalizacijo z ohlajanjem
 • izvaja kristalizacijo z uparjanjem
 • izvaja kristalizacijo z razpenjanjem v vakuumu in istočasnim ohlajanjem
 • izvaja različne načine ohlajanje; linearno, naravno in optimalno
 • hitrost doseganja prenasičenja izvede v odvisnosti od ; ohlajanja, uparevanja, dodatka antitopila in reakcije
 • v fazi kristalizacije uporablja različne vrste topil oz. antitopil
 • spreminja, kontrolira pogoje mešanja, ki so odvisni od reaktorja, polnitve reaktorja, vrste mešala in predvsem od želene končne oblike kristalov
 • za uspešno izvedeno kristalizacijo uporablja tudi cepivo, s čimer bolj kontrolirano izvede kristalizacijo
 • spremlja in beleži predpisane parametre, predvsem temperaturo, obrate in časovno dinamiko spreminjanja teh parametrov
 • nadzoruje izvajanje poteka kristalizacije v reaktorju
izvaja separacijo učinkovine pri kemijskem procesu
 • separacijo izvaja pod inertnimi pogoji
 • pozna naprave za izvajanje separacije
 • separira z obarjanjem
 • separira s kromatografijo
 • izvaja separacijo s pomočjo posedanja  
 • izvaja centrifugiranje, sedimentacijo pod vplivom centrifugalnega pospeška
 • izvaja filtriranje s pomočjo nadtlaka, trdne delce zadržuje porozni filtracijski medij
 • obvlada postopke reguliranja pretoka, spiranja in praznjenja pri centrifugiranju
 • pozna postopke za pripravo, obratovanje in nadzor delovanja kromatografskih kolon
 • obvlada postopke za regeneracijo nosilcev
 • zna izvesti kromatografsko separacijo
 • ustrezno manipulira z dobljenim vlažnim produktom
 • odpadni filtrat po separaciji predaja skladno s predpisom na uničenje
izvaja sušenje pri kemijskem procesu
 • pozna konvekcijsko sušenje
 • pozna kontaktno sušenje
 • šaržira vlažen produkt v sušilnik
 • suši v vertikalnem vakuumskem sušilniku
 • suši v horizontalnem vakuumskem sušilniku
 • suši v filter sušilniku
 • suši na pladenjskem sušilniku
 • suši v sušilniku v lebdečem sloju
 • nadzira sušenje; mešanje vakuum, pretok zraka, temperatura
 • izvede enostavno analizo suhosti produkta
 • pobira končen suh produkt in ga ustrezno zapakira
izvaja granuliranje in mletje pri kemijskem procesu
 • pozna naprave za granuliranje
 • pozna naprave za mletje
 • izvaja granulacijo vlažnega produkta po centrifugiranju zaradi lažjega nadaljnjega sušenja
 • izvaja granulacijo delno posušenega produkta zaradi dosuševanja rezidualnih topil
 • izvaja granulacijo končno posušenega produkta
 • izvaja mletje suhega produkta na mlin kladivar
 • izvaja mletje suhega produkta na mlin
 • izvaja vzorčenje za velikost delcev
 • spremlja in vpisuje podatke o granuliranju in mletju
pakira polizdelke/izdelke
 • pozna tehnološki postopek pakiranja
 • kontrolira pogoje pakiranja (inertizacije, varjenja aluvreč)
 • kontrolira klimatske pogoje (temperatura, relativna vlažnost, nadtlaki) v prostorih, kjer se izvaja pakiranje
 • polni predpisane ovojnine
 • preverja tehtnice (s kontrolno utežjo)
 • tehta in embalira
 • signira produkt
 • pozna pomen ustrezne ovojnine in postopkov pakiranja za stabilnost izdelkov
 • pozna delovanje avtomatskih tehtalnih sistemov
 • obvlada postopke tehtanja in merjenja
 • pozna postopke za kontrolo tehtnic
 • pozna postopke priprave signatur in označevanja izdelkov
 • obvlada čiščenje opreme in pribora med delom in po končani izdelavi serije
 • pozna in upravlja z informacijskimi sistemi za izvajanje in nadziranje proizvodnje
 • delo opravlja skladno z načeli o integriteti podatkov
medfazno skladišči
 • prevzame dokumentacijo
 • evidentira material
 • sortira in zlaga
 • izdaja material v nadaljnji proces
 • pozna postopke za notranji transport surovin, polizdelkov in ovojnine
 • pozna splošne postopke za vodenje skladišča
 • pozna osnove materialnega poslovanja
Administrativna dela izpolni proizvodno dokumentacijo
 • izpolni dnevnik dela, dnevnik strojne evidence za posamezno napravo, zapisnik o proizvodnji, zapisnik o čiščenju, zapisnike o čiščenju prostorov
 • izpolnjuje proizvodno dokumentacijo
 • pozna proizvodno dokumentacijo in jo zna izpolnjevati
 • vpisovanje podatkov izvaja jasno in nedvoumno
 • eventualni popravki, ki jih izvede v dokumentaciji, morajo biti  jasni, prepoznavni, podpisani
 • sprotno izvaja izpolnjevanje dokumentov
 • Izpolnjevanje dokumentacije skladno z načeli o integriteti podatkov
Zagotavljanje kakovosti odgovoren za kakovostno opravljeno delo
 • sodeluje pri izvajanju ukrepov kontrole kakovosti
 • kontrolira rezultate lastnega dela
 • prepozna odstope od predpisane kakovosti in zna ustrezno ukrepati
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovostno opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
 • delo opravlja skladno z načeli o integriteti podatkov
opravlja delo skladno s predpisi in standardi GMP (dobre proizvodne prakse)
 • opravlja delo kakovostno inskladno s predpisi v postopku
 • prepreči napake, ki vplivajo na kakovost, varnost in učinkovitost zdravila
 • izvaja ponovljivosti postopka vseh faz
 • pri opravljanju dela zagotavlja sledljivost posameznih faz
Vzdrževanje in popravila vzdržuje in čisti opremo
 • razstavlja posamezne sklope opreme
 • čisti posamezne sklope opreme
 • sodeluje pri vzdrževalno-remontnih opravilih
 • razume delovanje naprav in pomen kakovostnega vzdrževanja
 • zna razstaviti običajne procesne naprave, jih očistiti in ponovno sestaviti
 • pozna postopke čiščenja procesne opreme in osnove vzdrževanja opreme
 • opremo označi skladno s statusom o tehnologiji, ki se izvaja v danem trenutku na opremi
 • izpolnjuje strojne evidence za posamezno opremo, skladno z predpisi o izpolnjevanju
 • izobražuje se po standardnih postopkih za delo z opremo
 • delo opravlja skladno z načeli o integriteti podatkov
 • pravilno ukrepa v izrednih primerih
Komunikacija komunicira s sodelavci in z nadrejenimi
 • sodeluje z nadrejenimi in ostalimi sodelavci
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • zna uporabljati osnovno informacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • pravilno in varno uporablja čistila
 • pravilno in varno uporablja topila in ostale surovine
 • izvaja umivanje rok skladno s predpisi
 • skrbi za osebno higieno skladno s predpisi in standardi
 • uporablja vedno čisto osebno varovalno opremo
varuje okolje
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke skladno s predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varovanju okolja

varno opravlja delo z opremo v proizvodnji
 • uporablja disipativno (antistatično obutev), velja za delo v EX-okolju (okolje, kjer so predpisane eksplozijske cone zaradi eventualne možnosti prisotnosti hlapov topil)
 • uporablja bombažno zaščitno obleko, velja za delo v EX-okolju
 • uporablja disipativno – antistatično obutev, velja za delo v EX-okolju
 • pravilno in varno upravlja s stroji
 • upošteva navodila za varno delo
 • pozna predpise o požarni varnosti

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda

 • Marko Gorenc, Krka, d. d., Novo mesto
 • Boris Lisec, Krka, d. d., Novo mesto
 • Danica Novak Malnar, Krka, d. d, Novo mesto
 • Slavka Pušavec, Krka, d. d., Novo mesto
 • Tatjana Egete, Lek farmacevtska družba, d. d., Ljubljana
 • Ankica Korenin, Lek farmacevtska družba, d. d., Ljubljana
 • Lidija Virant, Lek farmacevtska družba, d. d., Ljubljana
 • Tatjana Malinovski, Lek farmacevtska družba, d. d., Ljubljana
 • Marko Škrinjarič, Sindikat Farmacevtske industrije, Ljubljana
 • Metka Zevnik, GZS, Združenje kemijske industrije, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.