Katalog

Naziv:

Operater/operaterka na CNC stroju

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

15.1.2018

Predhodniki:

Operater/operaterka na CNC-stroju (52100051)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Operater/operaterka na CNC stroju (7441744011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Operater/operaterka na CNC stroju 74417440 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Znanja s področja poznavanja tehnologije obdelave materialov in tehnologije materialov, ki so določena v verificiranih srednješolskih programih na ravni srednjega poklicnega izobraževanja s področja strojništva ali lesarstva in se dokazujejo s potrdilom o opravljenem preizkusu znanja ter ga izda institucija, ki izvaja verificiran program.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2. NAČINI PREVERJANJA
Praktično preverjanje in zagovor.


5. Merila preverjanja

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

DELEŽ %

Načrtovanje

priprava kandidata na delo

20

Izvedba

obvladovanje določenega zaporedja opravil

50

racionalna poraba časa in materiala

kontrola kakovosti storitve

pravilno delo na stroju, priboru in orodjih

upoštevanje pravil o varovanju zdravja in varnosti pri delu

Dokumentacija

razumevanje dokumentacije

20

Zagovor

obvladovanje komunikacije na strokovnem področju

10

 

Izločilna merila:


 • povzročitev materialne škode na stroju, priboru in orodjih

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami. Uporabljajo se naslednje prilagoditve:
 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.
Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku, ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • triosni CNC stroj, ki se uporablja v gospodarstvu, s priborom za ustrezno strokovno področje

 • vpenjalni pripomočki
 • pritrdilni pripomočki
 • orodja
 • računalnik z ustrezno programsko opremo
 • obdelovanci

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima vsak član:

 • najmanj višješolsko strokovno izobrazbo s področja strojništva ali lesarstva in najmanj pet let delovnih izkušenj na strokovnem področju

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi delovno mesto in delovno orodje
 • pripravi delovno mesto, merilne inštrumente, delovno orodje, potrošni material in CNC-stroj
 • pozna lastnosti obdelovalnega materiala in obdelovalne pripomočke
 • obvlada postopke obdelave materialov
Priprava delovnega mesta
 • prevzame delovni nalog, ga prouči; morebitne pomanjkljivosti sporoči ustrezni službi
 • pregleda in prouči dostavljeno dokumentacijo (tehnično, tehnološko …) in izpolni dokumentacijo s potrebnimi podatki; morebitne napake takoj sporoči ustrezni službi
 • ugotovi posamezne operacije iz delovnega naloga
 • opiše parametre časa (začetek in konec dela) za posamezno pozicijo
 • pozna sistem spremljanja proizvodnje in sledljivost posameznih pozicij
 • z izpolnjenim ustreznim obrazcem priskrbi rezilno orodje, vpenjalne in merilne pripomočke ter preostali material
 • demonstrira uporabo sistema za priklic orodja
 • delovno mesto in okolico uredi skladno s predpisi o varstvu pri delu in požarnem varstvu
 • pregleda in uskladi delovno dokumentacijo

snuje in riše enostavne konture in programira CNC-stroj
 • riše enostavne obdelovalne 2D-konture in 3D-telesa
 • izdeluje enostavne izdelovalne dokumente
 • izbira programske rutine in obdelovalne parametre
 • pripravlja in ureja programske stavke za CNC-stroje po aktualnih ISO-DIN standardih
 • zna simulirati proces izdelave na krmilniku
 • razume pomen konstrukcijskih in tehnoloških izboljšav pri delu in jih zna predlagati
 • izvaja in evidentira izboljšave
Snovanje in risanje enostavnih kontur in programiranje CNC stroja
 • za obdelavo preprostega predmeta na osnovi delavniške risbe pripravi CNC-program za izvajanje (določi potrebne operacije, za vsako operacijo postavi koordinatni sistem, izbere orodja za določene faze obdelave in jim določi rezalne parametre ter opiše način vpenjanja obdelovanca)  
 • pripravi CNC-program za obdelavo
 • preizkusi CNC-program oziroma simulira obdelavo
 • po potrebi izvede korekcije programa
 • na osnovi delavniške risbe oziroma 3D-modela izdelka in surovca izdela izdelek na CNC stroju:
 • pripravi CNC stroj in preveri delovanje le–tega
 • izpiše tehnološko dokumentacijo za opravljene operacije obdelave
 • vključi stroj in nastavi referenčno točko stroja (koordinatni sistem stroja)
 • upravlja s krmilnikom stroja (shrani, testira in uredi izdelovalni program)

uporablja pregledovalnike CAD podatkov in NC programov
 • uporablja pregledovalnike za 2D in 3D CAD podatke
 • uporablja pregledovalnik NC programov
 • izbere pozicijo iz sestava
 • na izbrani poziciji izmeri posamezne dimenzije
 • prepozna tolerance, določene z barvami površin 3D modela
 • zna odčitati iz modela iskani parameter
 • v NC programu locira napako in jo popravi
Uporaba pregledovalnikov CAD podatkov in NC programov
 • izbere pozicijo iz sestava
 • na izbrani poziciji izmeri posamezne dimenzije
 • prepozna tolerance, določene z barvami površin 3D-modela
 • zna odčitati iz modela iskani parameter
 • v NC programu locira napako in jo popravi

vpenja orodja, pritrdi obdelovance in nastavi parametre
 • upravlja s krmilniki strojev (shranjuje, testira in ureja izdelovalne programe)
 • analizira in manipulira z izdelovalno dokumentacijo
 • vpenja orodja in izvaja kontrolne meritve skladno z izdelovalno dokumentacijo
 • pozicionira in pritrdi obdelovance
 • uskladi koordinatni sistem stroja in obdelovanca ter orodja
 • nastavi strojne parametre
 • aktivira programsko delovanje stroja
Vpenjanje orodij, pritrjevanje obdelovancev in nastavitev parametrov
 • vpne orodje v držala
 • opravi meritve orodij (merilna priprava ali merilni stroj za orodja)
 • vpiše podatke o orodjih v krmilnik
 • pritrdi ustrezno vpenjalo na stroj z upoštevanjem navodil proizvajalca in ga po potrebi pozicionira (primež, tročeljustnik, stročnice …)
 • pritrdi obdelovanec in ga pozicionira
 • uskladi koordinatni sistem stroja in obdelovanca
 • uskladi izhodiščno točko obdelovanca z orodjem
 • nastavi tehnološke  parametre na stroju
 • aktivira izvajanje NC programa na CNC stroju
 • prilagaja obdelovalne parametre med obdelavo
 • s korekcijo programa odpravlja morebitne predolge jalove poti
 • obdelavo v določenem času prekine in opravi potrebne meritve
 • preventivno kontrolira obrabo orodja ter izvede potrebne korekcije oz. orodje zamenja
 • izpenja in čisti vpenjalno enoto

spremlja in posega v obdelovalni proces
 • spremlja enega ali več obdelovalnih procesov
 • izvaja kontrolne (merilne in druge) aktivnosti v okviru programskih prekinitev obdelovalnega procesa
 • racionalno uporablja energijo, materiale in čas
 • pripravlja in opravlja aktivnosti za izdelavo drugih izdelkov
 • sprošča vpenjalne in pritrdilne vezi ter manipulira z izdelki in odpadki
 • posega v izdelovalni program in skrbi, da je izdelek tudi v okviru ozkih merskih in oblikovnih toleranc
 • po potrebi prekinja programsko delo in posega v proces (zamenja orodja …)
 • zna presoditi, da je izdelek v okviru tolerančnih zahtev
Spremljava obdelovalnega procesa
 • simulira skrb, da so dimenzije in kakovost izdelkov v predpisanih tolerančnih mejah
 • simulira skrb, da delo poteka varno, da ne ogroža požarne varnosti in da z manipulacijo mazalnih sredstev, odpadkov in emulzij ne onesnažuje okolja (obdelovanec je togo vpet, kolizija je izključena, pri manipulaciji ostrih predmetov uporablja zaščitne rokavice, nepoklicanim osebam preprečuje dostop do stroja in upravljalnega mesta, pri intenzivnem hlajenju vključi odsesavanje, mastne krpe odlaga v ustrezne zaprte kovinske posode, emulzijo v posebne sode …)
 • med delovnim procesom pripravlja in opravlja aktivnosti za izdelavo naslednjih izdelkov (pregled dokumentacije, priprava orodja, vpenjal in merilnih sredstev …)


12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti


 • Ludvik Aškerc, Šolski center Celje, Poklicna in tehniška strojna šola
 • Ivo Potisek, Lesna SVEA, Litija
 • mag. Blaž Nardin, TECOS razvojni center orodjarstva Slovenije
Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:
 • Barbara Kunčič Krapež, Center za poklicno izobraževanje
DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI   
 • Janko Bačar, VRC Springs, d. o. o.
 • Valentin Česnik, Litostroj Ravne, d. d.
 • Anton Žličar, Emo Orodjarna, d. o. o.
 • Matija Bizjak, Emo Orodjarna, d. o. o.
 • Željko Jokič, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Marija Šibanc, Center za poklicno izobraževanje
Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:
 • Nika Mustar, Center za poklicno izobraževanje


Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.