Poklicni standard

Naziv:

Operater/operaterka na CNC stroju

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

15.1.2018

Predhodniki:

Operater/operaterka na CNC-stroju (52100051)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Operater/operaterka na CNC stroju (74417440)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo,
 2. uporablja racionalen pristop pri rabi energije, materiala in časa,
 3. zagotavlja delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela,
 4. uporablja računalniško opremo in programska orodja,
 5. poslovno komunicira s sodelavci in poslovnimi partnerji,
 6. razvija podjetniške lastnosti, spretnosti in vedenje,
 7. snuje in riše enostavne konture in programira CNC-stroj,
 8. vpenja orodja, pritrdi obdelovance in nastavi strojne parametre,
 9. uporablja pregledovalnike CAD podatkov in NC programov,
 10. izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo in dokumente, vezane na proces obdelave.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira svoje delo
 • načrtuje lastno delo
 • načrtuje organizacijo dela s sodobnimi pripomočki
 • uporablja računalniško in komunikacijsko opremo za potrebe dela
 • sodeluje pri načrtovanju izdelovalnih aktivnosti
 • razume osnovna pravila ter standarde organizacije dela in podjetja
 • pozna metode načrtovanja aktivnosti izdelave oz. obdelave na CNC stroju
 • razume pomen sodelovanja pri uvajanju projektov zagotavljanja večje konkurenčne sposobnosti
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi pogoje za izvedbo dela
 • prevzame in prouči delovni nalog
 • pripravlja in ureja tehnično, tehnološko, skladiščno in delovno dokumentacijo oz. dokumentacijo proizvodnega procesa
 • preveri izvedljivost načrtovane obdelave na izbranem stroju
 • Izbere  ustrezno hladilno sredstvo, izbere režim dela, prigradi ali odstrani vpenjalne priprave …
Operativna dela pripravi delovno mesto in delovno orodje
 • pripravi delovno mesto, merilne inštrumente, delovno orodje, potrošni material in CNC-stroj
 • pozna lastnosti obdelovalnega materiala in obdelovalne pripomočke
 • obvlada postopke obdelave materialov
snuje in riše enostavne konture in programira CNC-stroj
 • riše enostavne obdelovalne 2D-konture in 3D-telesa
 • izdeluje enostavne izdelovalne dokumente
 • izbira programske rutine in obdelovalne parametre
 • pripravlja in ureja programske stavke za CNC-stroje po aktualnih ISO-DIN standardih
 • zna simulirati proces izdelave na krmilniku
 • razume pomen konstrukcijskih in tehnoloških izboljšav pri delu in jih zna predlagati
 • izvaja in evidentira izboljšave
uporablja pregledovalnike CAD podatkov in NC programov
 • uporablja pregledovalnike za 2D in 3D CAD podatke
 • uporablja pregledovalnik NC programov
 • izbere pozicijo iz sestava
 • na izbrani poziciji izmeri posamezne dimenzije
 • prepozna tolerance, določene z barvami površin 3D modela
 • zna odčitati iz modela iskani parameter
 • v NC programu locira napako in jo popravi
vpenja orodja, pritrdi obdelovance in nastavi parametre
 • upravlja s krmilniki strojev (shranjuje, testira in ureja izdelovalne programe)
 • analizira in manipulira z izdelovalno dokumentacijo
 • vpenja orodja in izvaja kontrolne meritve skladno z izdelovalno dokumentacijo
 • pozicionira in pritrdi obdelovance
 • uskladi koordinatni sistem stroja in obdelovanca ter orodja
 • nastavi strojne parametre
 • aktivira programsko delovanje stroja
spremlja in posega v obdelovalni proces
 • spremlja enega ali več obdelovalnih procesov
 • izvaja kontrolne (merilne in druge) aktivnosti v okviru programskih prekinitev obdelovalnega procesa
 • racionalno uporablja energijo, materiale in čas
 • pripravlja in opravlja aktivnosti za izdelavo drugih izdelkov
 • sprošča vpenjalne in pritrdilne vezi ter manipulira z izdelki in odpadki
 • posega v izdelovalni program in skrbi, da je izdelek tudi v okviru ozkih merskih in oblikovnih toleranc
 • po potrebi prekinja programsko delo in posega v proces (zamenja orodja …)
 • zna presoditi, da je izdelek v okviru tolerančnih zahtev
Administrativna dela izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo in dokumente, vezane na proces obdelave
 • izpolnjuje tehnično, tehnološko, skladiščno in delovno dokumentacijo
 • poroča o svojem delu
 • zna urejati besedila in preglednice za izdelavo poročil o delu
 • pozna načine in pravila za vodenje dokumentacije
Komercialna dela sodeluje pri uspešnem poslovanju
 • dela tako, da vodi k višji produktivnosti in optimiranju stroškov
 • razume pomen sodelovanja pri investicijskih odločitvah na proizvodni ravni
 • pozna elemente kalkulacije
 • razume ekonomske učinke varčevanja z energijo, materialom in s časom
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost v delovnem okolju
 • nadzoruje in ocenjuje rezultate lastnega dela
 • upošteva izvedbene programe za izdelavo v povezavi z orodji
 • uporablja pripomočke za meritve na izdelkih
 • pozna standarde kakovosti in jih upošteva
 • izvaja kakovostni prevzem procesa pred serijsko izdelavo
 • izvaja in beleži meritve s sodobno kontrolno opremo
Vzdrževanje in popravila tekoče vzdržuje stroje in naprave, ki jih potrebuje na delovnem mestu
 • čisti delovno orodje, stroje in naprave
 • skrbi za čistost delovnih prostorov
 • pozna in izvaja procedure postopkov vzdrževanja strojev in naprav
 • razume delovanje strojev in pomen kakovostnega vzdrževanja
Komunikacija komunicira s sodelavci
 • ustno in pisno komunicira z vodjo, s posamezniki in skupino
 • komunicira s tehnološko pripravo proizvodnje (TPP)
 • uporablja elektronsko pošto in računalniško omrežje za lažje povezovanje s sodelavci
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
komunicira s poslovnimi partnerji
 • ustno in pisno komunicira s poslovnimi partnerji
 • ravna skladno z bontonom
 • zna korektno in odgovorno komunicirati s kupci
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • uporablja predpisano osebno in kolektivno varovalno opremo ter zaščitna sredstva
 • dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varstva pred požari
 • pozna vsa tveganja in nevarnosti zaradi napačne uporabe strojev ali naprav
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki ovirajo varnost in zdravje pri delu
 • seznanjen je s postopki za preprečevanje nesreč in z osnovami nudenja prve pomoči
upravlja z odpadki, vodo, energijo ter nevarnimi snovmi
 • seznanjen je s temeljnimi zahtevami sistema ravnanja z okoljem in okoljskih ciljev
 • skrbi za čistočo in urejenost delovnega mesta
 • razume okoljske vidike in programe svojega delovnega področja in ve, kje se nahajajo seznami z okoljskimi vidiki in programi
 • pozna vrste odpadkov, ki nastajajo v njegovem delovnem področju, in ve, kje se nahajajo seznami odpadkov
 • pravilno ločuje in odlaga odpadke vključno z nevarnimi odpadki in nevarno embalažo
 • varčuje z vodo, energijo, s surovinami in pomožnimi materiali
 • seznanjen je z navodili za ravnanje z nevarnimi snovmi in ve, kje se nahajajo
 • pozna postopek odziva v izrednih razmerah (npr. politje, razsutje nevarnih snovi)

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Ludvik Aškerc, Šolski center Celje, Poklicna in tehniška strojna šola
 • Franc Rakuša, Šolski center Celje, Poklicna tehniška strojna šola
 • Marjan Jamnišek, Šolski center Celje, Poklicna tehniška strojna šola
 • mag. Blaž Nardin, TECOS,  Razvojni center orodjarstva Slovenije
 • Ivo Potisek, Lesna SVEA, Litija
 • Branko Bračko, Unior Zreče, d. d.
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Barbara Kunčič Krapež, Center za poklicno izobraževanje
DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Anton Žličar, Emo Orodjarna
 • Matija Bizjak, Emo Orodjarna
 • Janko Bačar, VRC Springs, d. o. o.
 • Valentina Papež, Obrtna zbornica Slovenije
 • Valentin Česnik, Jeklarna Ravne
 • Anton Drobnič, Šolski center Postojna
 • Marija Šibanc, Center za poklicno izobraževanje
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Nika Mustar, Center za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.