Katalog

Naziv:

Delovni inštruktor/delovna inštruktorica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

30.5.2023

Predhodniki:

Delovni inštruktor/delovna inštruktorica (44788331)

Klasius-P16:

Varstvo starih in oviranih (invalidnih) ljudi (0921)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Delovni inštruktor/delovna inštruktorica (7388738011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Delovni inštruktor/delovna inštruktorica 73887380 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi, kar kandidat/kandidatka dokazuje z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela (na primer referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), od tega najmanj 1 leto izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih in drugih oseb s posebnimi potrebami, kar dokazuje z verodostojnimi listinami (na primer referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu, izjave itd.).

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije (v nadaljnjem besedilu: komisija) ovrednoti, in če je kandidat/kandidatka v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti;
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala;
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.


4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja: 

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

-          načrtovanje in priprava lastnega dela

20

Izvedba

-          odnos do dela z ljudmi (spoštljiv, na uporabnika
           osredotočen pristop)

-          pravilna uporaba ustreznih delovnih pripomočkov

-          strokovno izvajanje in obvladovanje pravilnega 
            zaporedja opravil

-          upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu

-          situaciji primerna komunikacija

-          uporaba strokovne terminologije (uporabnik,
            individualni načrt …)

60

Zagovor

-          utemeljitev opravljene naloge z refleksijo

20

 

Izločilna merila:

 • neupoštevanje Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu
 • neupoštevanje priprave varnega delovnega okolja6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Osebam s posebnimi potrebami se lahko prilagodijo oblike in trajanje preverjanja ter sestava komisij za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.
Podrobnejši opis zgoraj navedenih prilagoditev je naveden v Pravilniku,  ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list, RS 82/14, člen 9, 10 in 11).

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij zagotavljajo informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

Delavnica varstveno- delovnega centra ali simulirano okolje delavnice varstveno- delovnega centra  z vsaj tremi različnimi programskimi delavnicami, ki imajo:

 • umivalnik z vodo,
 • invalidski voziček ali počivalnik,
 • rolator ali hodulja,
 • po višini nastavljiva delovna miza in stol brez koles,
 • svetila,
 • pripomočki za osebo higieno (brisača, milo, zobna ščetka …),
 • koši za različne vrste odpadkov: programska delavnica gline (glina, modelirke, valji idr. pripomočki, vreteno ...),
 • programska delavnica lesa (les, žage, kladivo, izvijači, lepilo, žeblji idr. pripomočki …),
 • programska delavnica s tekstilijami (likalnik, škarje, tekstil, šivalni stroj idr. pripomočki ..),
 • programska ustvarjalna delavnica (rezalniki, modelčki, karton, papir, barvice, škarje, šablone idr. pripomočki),
 • programska delavnica s svečami (vosek, kalupi, barve, modelirke idr. pripomočki). 

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje predmetne nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član najmanj izobrazbo na ravni SOK 5 ali opravljeno NPK-Delovni inštruktor/delovna inštruktorica in najmanj 5 let delovnih izkušenj kot delovni inštruktor /delovna inštruktorica (ali tutor ali animator oz. na drugem primerljivem delovnem mestu na področju dela delovnega inštruktorja), kar kandidat/kandidatka dokazuje z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela (na primer referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), 
 • en član naziv strokovni delavec/strokovna delavka po predpisih s področja socialnega varstva ali po predpisih s področja zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov z najmanj 5 leti delovnih izkušenj s področja socialnega varstva, zaposlitvene rehabilitacije ali zaposlovanja invalidov, kar kandidat/kandidatka dokazuje z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela (na primer referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), in
 • en član naziv strokovni sodelavec/strokovna sodelavka po predpisih s področja socialnega varstva ali po predpisih s področja zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja socialnega varstva, zaposlitvene rehabilitacije ali zaposlovanja invalidov, kar kandidat/kandidatka dokazuje z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela  (na primer referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.).

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
ergonomsko pripravi delovno okolje skladno z individualnim delovnim načrtom uporabnika
 • razume in upošteva individualni načrt uporabnika, ki ga soustvarja s strokovnim timom
 • pripravi vse potrebne pripomočke za svoje delo in za realizacijo individualnega uporabnikovega načrta
 • pripravi ergonomske prilagoditve delovnega okolja (pripomočki, orodje, materiali, stroji in naprave  …) glede na individualne uporabnikove potrebe
 • upošteva značilnosti mikroklimatskih razmer, obremenitev in škodljive dejavnike v procesu, ki vplivajo na delovni  proces


Opiše in utemelji pripravo delovnega okolja skladno z individualnim načrtom uporabnika (primer predlaga komisija):
 • utemelji vlogo delovnega inštruktorja pri izdelavi individualnega načrta uporabnika
 • pri izvedbi konkretne naloge pojasni namen individualnega načrta
 • načrtuje in se pripravi na izvedbo naloge
 • na tematskem primeru/po lastnem izboru (delo z lesom, s tekstilijami, papirjem, z voskom, glino itd.) predstavi pomen in vrste ergonomskih prilagoditev (zase in za uporabnika)
 • utemelji uporabljene metode dela
 • razloži pojem mikroklimatskih razmer in učinek le-teh na uporabnika
 • predstavi in prikaže ergonomske prilagoditve delovnega okolja (pravilna višina sedeža, višina delovne mize, pravilna osvetljenost delovnega okolja …)
 • predstavi in prikaže namen prilagoditev delovnih pripomočkov
 • predstavi in prikaže uporabo delovnih pripomočkov (valjar za glino, pripomočki za oblikovanje gline, uporaba šablon, uporaba škarij, kladiva, brusni papir …)
 • predstavi pravilno rabo in vzdrževanje pripomočkov
 • predstavi in prikaže komunikacijo z uporabnikom pri prilagoditvah delovnega okolja
 • praktično predstavi prilagoditev delovnega mesta za uporabnika z opredeljenimi posebnimi potrebami (po izboru izpitne komisije)
 • utemelji uporabo/upoštevanje Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu
načrtuje in organizira proces usposabljanja in uporabnikovega dela skladno z individualnim načrtom in v sodelovanju s strokovnim timom
 • upošteva individualni uporabnikov  načrt  
 • načrtuje in organizira izvajanje delovnega usposabljanja skladno z individualnim uporabnikovim načrtom in v sodelovanju s strokovnim timom in z drugimi sodelavci
 • upošteva oceno tveganja pri uporabniku
 • načrtuje in zagotavlja individualno prilagojeno uporabnikovo  delovno okolje in zagotavlja individualen in uporabniku prilagojen delovni proces
 • načrtuje in organizira aktivnosti delovne skupine
 • pozna različne vrste invalidnosti in osnovne karakteristike motenj v duševnem razvoju
 • upošteva različne dejavnike, ki lahko vplivajo na vključevanje v delo ali okolje (formalna in neformalna socialna mreža)
 • pozna metode delovnega usposabljanja
Predstavi proces usposabljanja glede na  uporabnikove potrebe po izboru komisije:

 • predstavi način sodelovanja s strokovnimi delavci pri pripravi individualnega načrta za posameznega uporabnika s svojega področja
 • predstavi in pojasni izvedbeni načrt za realizacijo zastavljenega cilja v individualnem načrtu uporabnika
 • predstavi pomen izdelave ocene tveganja za posameznega uporabnika
 • prikaže postopek priprave individualno prilagojenega okolja
 • predstavi delovne pripomočke
 • razloži posamezne vrste invalidnosti in motenj v duševnem razvoju
 • predstavi pomen  sodelovanja z uporabnikom in njegovo socialno mrežo ter s strokovnimi službami
 • opredeli svojo vlogo v sodelovanju s strokovnim timom in z drugimi sodelavci
 • utemelji pomen individualnega načrta uporabnika
 • predstavi metode delovnega usposabljanja (posamezne faze)
 • opiše formalno in neformalno mrežo uporabnika
 • utemelji uporabo/upoštevanje Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu
usposablja uporabnika za vključitev v delovni proces
 • seznani uporabnika s posameznimi fazami delovnega procesa
 • zagotavlja podporo uporabniku pri vključevanju v delovno okolje
 • usmerja in spremlja uporabnika skozi proces usposabljanja
 • razume in uporablja metode delovnega usposabljanja (demonstracija poklicnih veščin, vodenje, usmerjanje, spodbujanje, spremljanje uporabnika  ...)
 • spodbuja uporabnika za čim bolj samostojno delo v okviru njegovih sposobnosti in zmožnosti ter ga usmerja pri pozitivnem odnosu do dela
 • nudi uporabniku podporo pri razvijanju delovnih navad, delovne učinkovitosti in pri doseganju kakovosti izvedenega dela
 • spremlja ustreznost prilagoditve delovnega okolja
 • zagotavlja vključevanje celotne skupine v delovni proces
 • utrjuje že usvojena uporabnikova znanja in spretnosti
 • izvaja aktivnosti za spodbudno delovno okolje v skupini uporabnikov
 • razume različne vrste in pomen delovne aktivnosti
 • razume in uveljavlja vlogo in odgovornost delovnega inštruktorja v procesu uporabnikovega  usposabljanja in dela
 • deluje skladno s Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu
 • uporablja osnovne metode in tehnike za razvijanje specifičnih veščin: komunikacije, socialnih spretnosti, reševanja problemov, sproščanja in obvladovanja stresa, ravnanja v težjih situacijah
 • pozna zakonske podlage na področju invalidskega in socialnega varstva
Opiše proces usposabljanja uporabnika za vključitev v delovni proces na izbranem primeru po izboru komisije:

 • upošteva načrt procesa usposabljanja
 • prikaže način vzpostavljanja stika z uporabnikom ter pojasni posebnosti v načinu komuniciranja z uporabnikom z motnjami sluha, vida, kognitivnega upada, motnjo v duševnem razvoju idr.
 • predstavi izbrane metode delovnega usposabljanja uporabnika
 • prikaže in pojasni načine spodbujanja uporabnika za samostojno delo v okviru uporabnikovih zmožnosti
 • prikaže pristop k reševanju konfliktne situacije
 • utemelji uporabo/upoštevanje Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu
 • prikaže vrste aktivnosti in utemelji njihov pomen na ustvarjanje pozitivnega okolja v skupini uporabnikov
 • utemelji pomen motiviranja uporabnika za doseganje realnih rezultatov dela in predstavi uporabljene metode na izbranem primeru
 • predstavi osnovne zakonske podlage na področju invalidskega in socialnega varstva
 • prikaže in utemelji konkretno prilagoditev okolja za uporabnika, ki ima cerebralno paralizo; je slep; je na invalidskem vozičku oz. počivalniku ipd.)
 • utemelji uporabo/upoštevanje Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu
spremlja in nadzira delovno učinkovitost ter kakovost uporabnikovega opravljenega dela
 • spremlja, nadzira in vrednoti kakovost in  učinkovitost ter količino opravljenega dela (izdelki, storitve)
 • seznanja uporabnika z njegovimi delovnimi rezultati, daje povratne informacije
 • nudi uporabniku podporo pri razvijanju sposobnosti realnega samoocenjevanja
 • spodbuja uporabnika k doseganju optimalnih individualnih rezultatov
 • razume pomen pozitivnega podajanja povratnih informacij in strategije korekcije napak
 • razume in uporablja metode in tehnike ocenjevanja delovne učinkovitosti uporabnika in odnos do dela ter oblikuje predlog nagrajevanja
 • razume in uporablja ustrezne motivacijske tehnike
 • uveljavlja kvalitativne in kvantitativne norme delovnega procesa, storitev in izdelkov
Predstavi pomen upoštevanja standardov kakovosti v procesu usposabljanja uporabnika na izbranem primeru po izboru komisije:


 • prikaže načine komuniciranja z uporabnikom z namenom podpore in dajanja povratnih informacij o uporabnikovih delovnih rezultatih, predstavi primer pozitivne informacije o napaki
 • pojasni pomen spodbujanja in podpore uporabnika v procesu usposabljanja
 • pojasni metode in tehnike ocenjevanja delovne učinkovitosti uporabnika
 • predstavi merila nagrajevanja uporabnika
 • predstavi pomen ustrezne motivacijske tehnike in na konkretnem primeru prikaže motiviranje uporabnika
 • prikaže primer pozitivnega podajanja informacij in primer pozitivne informacije ob napaki
 • utemelji uporabo/upoštevanje Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu
nudi podporo uporabniku pri povezovanju z ustreznimi strokovnimi službami
 • krepi in usmerja uporabnika za sprejemanje strokovne pomoči
 • vzpostavlja stike z ustrezno strokovno službo
 • spremlja uporabnikovo sodelovanje in strokovne službe
 • dokumentira opažanja iz delovne situacije in le te posreduje strokovnim službam
 • razume pomen vloge strokovnih služb znotraj delovne organizacije
 • ob nenadnem poslabšanju zdravstvenega stanja obvesti nadrejene in pokliče službo nujne medicinske pomoči  
 • upošteva načela timskega dela
Predstavi pomen nudenja podpore uporabniku pri povezovanju s strokovnimi službami:

 • pojasni pomen vloge strokovnih služb znotraj delovne organizacije
 • pojasni pomen dokumentiranja opažanj iz delovne situacije
 • izvede/simulira klic službe nujne medicinske pomoči ter ravnanje ob tem
 • simulira pogovor  z uporabnikovimi svojci v okviru svojih pristojnosti (npr. simulira klic svojca, ki želi informacije o aktivnostih, v katere je uporabnik vključen)
 • predstavi oz. opiše konkreten primer dokumenta, na katerem zapiše opažanja, kako strukturira zapis dnevnih opažanj in opažanj posebnosti
 • pojasni pomen timskega dela na primeru v skupini
 • utemelji uporabo/upoštevanje Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu
organizira in izvaja prostočasne aktivnosti za uporabnika
 • organizira in izvaja prostočasne aktivnosti (športne, kulturne, kreativne …)
 • razume pomen vseživljenjskega učenja in ravna skladno s standardi VŽU
Predstavi in utemelji/pojasni pomen prostočasnih aktivnosti za uporabnika:

 • predstavi oz. opiše prostočasne aktivnosti (vrste in oblike)
 • predstavi način evidentiranja prostočasnih aktivnosti
 • predstavi primer prostočasne aktivnosti (organizacija, izvedba, nadzor, evalvacija) po izboru komisije
 • predstavi načine spodbujanja uporabnika za vključitev v prostočasne aktivnosti
 • upošteva predpise o zdravju in varnosti pri delu
 • utemelji uporabo/upoštevanje Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu
Predstavi in utemelji/pojasni pomen vseživljenjskega učenja:

 • predstavi oz. opiše oblike vseživljenjskega učenja
 • predstavi primer oblike vseživljenjskega učenja (organizacija, izvedba, nadzor, evalvacija)
 • predstavi načine spodbujanja uporabnika za vključitev v program vseživljenjskega učenja
 • upošteva predpise o zdravju in varnosti pri delu
 • utemelji uporabo/upoštevanje Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu
vodi evidence in dokumentacijo s področja  uporabnikovega usposabljanja in dela
 • dokumentira potek uporabnikovega dela in potek njegovega usposabljanja
 • vodi evidence o uporabnikovi delovni učinkovitosti
 • izvede obdobne in zaključne ocene uporabnikovega napredka v okviru individualnega načrta
 • vodi delovno in drugo dokumentacijo s svojega delovnega področja
 • pozna predpise o varstvu osebnih podatkov
 • upošteva kodeks etičnih načel v socialnem varstvu
Pojasni način/primer vodenja evidence in dokumentacije  uporabnikovega usposabljanja:

 • pojasni evidence o uporabnikovi delovni učinkovitosti
 • razloži obdobno in zaključno oceno  uporabnikovega  napredka v okviru individualnega načrta po izboru komisije
 • utemelji pomen predpisa o varstvu osebnih podatkov, našteje predpise o varstvu osebnih podatkov
 • razloži etična načela v socialnem varstvu v praksi
 • pojasni pripravo zapisa delovne učinkovitosti uporabnika (kaj in kako oblikuje zapis, s kakšnimi besedami ipd.)
 • utemelji uporabo/upoštevanje Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu
spodbuja uporabnika pri ohranjanju samostojnosti
 • prepozna uporabnikove  potrebe in želje in ga glede na njegove psihofizične zmožnosti krepi pri zadovoljevanju potreb
 • motivira in krepi uporabnika za čim večjo samostojnost in pri tem uporablja  različne motivacijske tehnike
Predstavi in utemelji pomen spodbujanja uporabnika pri ohranjanju samostojnosti:

 • predstavi načine spodbujanja uporabnika pri ohranjanju njegove samostojnosti
 • predstavi pomen spodbujanja samostojnosti na primeru
 • predstavi komunikacijo z uporabnikom (gluhim, slepim, nemotiviranim, agresivnim, razburjenim, prepirljivim ...)
Spodbuja ohranjanje samostojnosti pri izvedbi konkretne naloge, ki jo določi komisija pri delu v delavnici:
 • načrtuje konkretno nalogo
 • predstavi, kako izvede to konkretno nalogo
 • usmerja  uporabnikovo  primerno komunikacijo pri izvedbi naloge
 • upošteva predpise o varovanju zdravja in okolja
 • samostojno pripravi konkretne naloge

Predstavi način spodbujanja uporabnika pri osebni higieni, hranjenju in gibanju:

 • spodbuja uporabnika pri umivanju zob, hranjenju (upoštevanje bontona)
 • spodbuja uporabnika pri samostojni skrbi za delovno okolje
 • predstavi spodbujanje pri pospravljanju bivalnega okolja, delovnega mesta, delavnice, pospravljanju orodja, polizdelka, izdelka ipd. na konkretnem primeru
 • predstavi aktivnosti za gibanje med delom za uporabnike (pavze)
 • utemelji uporabo/upoštevanje Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu
pripravi pot izdelka  do vključno odpreme
 • izbira ustrezni izdelek glede na zmožnosti delovne skupine ali uporabnika
 • razume pomen trženja
 • preveri potrebe za posamezni izdelek na trgu
 • sooblikuje kalkulacijo izdelkov in storitev
 • predlaga nabavo materialov
 • sprejema in skladišči material in izdelke
 • pridobiva naročila in odpremlja izdelke k naročniku
 • pripravi embalažo in jo opremi z deklaracijami izdelka
 • promovira obstoječe izdelke z uporabo družbenih omrežij, časopisov in lokalnimi podjetji
Predstavi pot izdelka od ideje do izvedbe:
 • predstavi način izbire ustreznega izdelka, izhajajoč iz individualnega načrta in zmožnosti posameznega uporabnika (primer po izboru komisije)
 • predstavi vodenje potrebne dokumentacije in pripravi dobavnico ali račun za izbrani izdelek (po izboru komisije)
 • pojasni načine analize potreb na trgu za izbrani izdelek
 • navede tehnološko dokumentacijo za izdelavo kalkulacije izdelka in storitev za izbrani izdelek
 • pojasni skladiščenje izdelkov in potrebno dokumentacijo ob tem
 • predstavi sodelovanje in način komunikacije z naročniki in s kupci izdelkov (od sprejema naročila do odpreme)
 • predstavi način promoviranja izbranega izdelka (reklama, vabilo k nakupu, prodaja)
 • utemelji uporabo/upoštevanje Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu

12. Literatura, strokovno gradivo

VELJAVNI PREDPISI
 • Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu
 • Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
 • Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030
 • Standardi storitev zaposlitvene rehabilitacije
 • Zakon o socialnem varstvu
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
DRUGO
 • Devetak, G. (2000). Evropski marketing storitev, FOV, Kranj.
 • Hedges, B. (2000). Uspešno trženje, Tuma, Ljubljana.
 • Iršič, M. (2004). Umetnost obvladovanja konfliktov, Zavod RAKMO.
 • Klopčič, S. (2019). AEIOU voditeljstva: pet pristopov k vodenju za prihodnost, samozaložba.
 • Pucelj, P. (2008). Prostočasne aktivnosti različnih socialnih skupin, diplomsko delo FDV, Ljubljana.
 • Pečjak, V. (2007). Psihologija staranja. Bled: Samozaložba.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • mag. Barbara Velkov, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave Kataloga strokovnih znanj in spretnosti
 • Andreja Bukovič Štefan, DEOS Center starejših, Zimzelen, Topolšica
 • Darja Fišer, Varstveno-delovni center SAŠA, Velenje
 • mag. Mitja Mežik, Varstveno-delovni center, Novo mesto
 • Helena Pečnik, Varstveno-delovni center SAŠA, Velenje
 • Vilko Kolbl, Socialna zbornica Slovenija, Ljubljana
 • Eva Križnar, Socialna zbornica Slovenija, Ljubljana
 • Mateja Jenko Paš, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.