Poklicni standard

Naziv:

Delovni inštruktor/delovna inštruktorica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

30.5.2023

Predhodniki:

Delovni inštruktor/delovna inštruktorica (76200030)


Delovni inštruktor/delovna inštruktorica (44788330)

Klasius-P16:

Varstvo starih in oviranih (invalidnih) ljudi (0921)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Delovni inštruktor/delovna inštruktorica (73887380)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:   
 • načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo in delo skupin ter delovne procese ob upoštevanju ergonomije,
 • komunicirati z uporabnikom, z njegovim zakonitim zastopnikom, s strokovnimi delavci in sodelavci ter poslovnimi partnerji,
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
 • pripravljati individualni načrt in ocene tveganja za uporabnika v sodelovanju s strokovnim timom,
 • dokumentirati in voditi predpisano dokumentacijo,
 • zagotavljati vzdrževanje delovnih sredstev in opreme,
 • zagotavljati kakovost opravljenih storitev in dela,
 • racionalno rabiti energijo, material in čas,
 • varovati zdravje in okolje, odgovarjati za lastno varnost in varnost drugih,
 • načrtovati in organizirati proces usposabljanja in dela uporabnika skladno z individualnim načrtom, v sodelovanju s strokovnim timom,
 • izvajati delovni proces in usposabljanje uporabnika,
 • spremljati in nadzirati delovno učinkovitost in kakovost opravljenega uporabnikovega dela,
 • nuditi podporo uporabniku pri krepitvi formalne in neformalne socialne mreže,
 • organizirati in izvajati prostočasne aktivnosti za uporabnika,
 • organizirati in izvajati proces izdelave, hrambe in promocije izdelka,
 • spodbujati uporabnika pri ohranjanju samostojnosti.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje delovne procese
 • načrtuje proces svojega dela in dela uporabnikov skladno s tehnološkimi, kadrovskimi in pravnimi podlagami
 • upošteva terminske delovne načrte ter letne delovne načrte
 • razume različne faze dela in storitev
Operativna dela ergonomsko pripravi delovno okolje skladno z individualnim delovnim načrtom uporabnika
 • razume in upošteva individualni načrt uporabnika, ki ga soustvarja s strokovnim timom
 • pripravi vse potrebne pripomočke za svoje delo in za realizacijo individualnega uporabnikovega načrta
 • pripravi ergonomske prilagoditve delovnega okolja (pripomočki, orodje, materiali, stroji in naprave  …) glede na individualne uporabnikove potrebe
 • upošteva značilnosti mikroklimatskih razmer, obremenitev in škodljive dejavnike v procesu, ki vplivajo na delovni  proces


načrtuje in organizira proces usposabljanja in uporabnikovega dela skladno z individualnim načrtom in v sodelovanju s strokovnim timom
 • upošteva individualni uporabnikov  načrt  
 • načrtuje in organizira izvajanje delovnega usposabljanja skladno z individualnim uporabnikovim načrtom in v sodelovanju s strokovnim timom in z drugimi sodelavci
 • upošteva oceno tveganja pri uporabniku
 • načrtuje in zagotavlja individualno prilagojeno uporabnikovo  delovno okolje in zagotavlja individualen in uporabniku prilagojen delovni proces
 • načrtuje in organizira aktivnosti delovne skupine
 • pozna različne vrste invalidnosti in osnovne karakteristike motenj v duševnem razvoju
 • upošteva različne dejavnike, ki lahko vplivajo na vključevanje v delo ali okolje (formalna in neformalna socialna mreža)
 • pozna metode delovnega usposabljanja
usposablja uporabnika za vključitev v delovni proces
 • seznani uporabnika s posameznimi fazami delovnega procesa
 • zagotavlja podporo uporabniku pri vključevanju v delovno okolje
 • usmerja in spremlja uporabnika skozi proces usposabljanja
 • razume in uporablja metode delovnega usposabljanja (demonstracija poklicnih veščin, vodenje, usmerjanje, spodbujanje, spremljanje uporabnika  ...)
 • spodbuja uporabnika za čim bolj samostojno delo v okviru njegovih sposobnosti in zmožnosti ter ga usmerja pri pozitivnem odnosu do dela
 • nudi uporabniku podporo pri razvijanju delovnih navad, delovne učinkovitosti in pri doseganju kakovosti izvedenega dela
 • spremlja ustreznost prilagoditve delovnega okolja
 • zagotavlja vključevanje celotne skupine v delovni proces
 • utrjuje že usvojena uporabnikova znanja in spretnosti
 • izvaja aktivnosti za spodbudno delovno okolje v skupini uporabnikov
 • razume različne vrste in pomen delovne aktivnosti
 • razume in uveljavlja vlogo in odgovornost delovnega inštruktorja v procesu uporabnikovega  usposabljanja in dela
 • deluje skladno s Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu
 • uporablja osnovne metode in tehnike za razvijanje specifičnih veščin: komunikacije, socialnih spretnosti, reševanja problemov, sproščanja in obvladovanja stresa, ravnanja v težjih situacijah
 • pozna zakonske podlage na področju invalidskega in socialnega varstva
spremlja in nadzira delovno učinkovitost ter kakovost uporabnikovega opravljenega dela
 • spremlja, nadzira in vrednoti kakovost in  učinkovitost ter količino opravljenega dela (izdelki, storitve)
 • seznanja uporabnika z njegovimi delovnimi rezultati, daje povratne informacije
 • nudi uporabniku podporo pri razvijanju sposobnosti realnega samoocenjevanja
 • spodbuja uporabnika k doseganju optimalnih individualnih rezultatov
 • razume pomen pozitivnega podajanja povratnih informacij in strategije korekcije napak
 • razume in uporablja metode in tehnike ocenjevanja delovne učinkovitosti uporabnika in odnos do dela ter oblikuje predlog nagrajevanja
 • razume in uporablja ustrezne motivacijske tehnike
 • uveljavlja kvalitativne in kvantitativne norme delovnega procesa, storitev in izdelkov
nudi podporo uporabniku pri povezovanju z ustreznimi strokovnimi službami
 • krepi in usmerja uporabnika za sprejemanje strokovne pomoči
 • vzpostavlja stike z ustrezno strokovno službo
 • spremlja uporabnikovo sodelovanje in strokovne službe
 • dokumentira opažanja iz delovne situacije in le te posreduje strokovnim službam
 • razume pomen vloge strokovnih služb znotraj delovne organizacije
 • ob nenadnem poslabšanju zdravstvenega stanja obvesti nadrejene in pokliče službo nujne medicinske pomoči  
 • upošteva načela timskega dela
organizira in izvaja prostočasne aktivnosti za uporabnika
 • organizira in izvaja prostočasne aktivnosti (športne, kulturne, kreativne …)
 • razume pomen vseživljenjskega učenja in ravna skladno s standardi VŽU
vodi evidence in dokumentacijo s področja  uporabnikovega usposabljanja in dela
 • dokumentira potek uporabnikovega dela in potek njegovega usposabljanja
 • vodi evidence o uporabnikovi delovni učinkovitosti
 • izvede obdobne in zaključne ocene uporabnikovega napredka v okviru individualnega načrta
 • vodi delovno in drugo dokumentacijo s svojega delovnega področja
 • pozna predpise o varstvu osebnih podatkov
 • upošteva kodeks etičnih načel v socialnem varstvu
spodbuja uporabnika pri ohranjanju samostojnosti
 • prepozna uporabnikove  potrebe in želje in ga glede na njegove psihofizične zmožnosti krepi pri zadovoljevanju potreb
 • motivira in krepi uporabnika za čim večjo samostojnost in pri tem uporablja  različne motivacijske tehnike
pripravi pot izdelka  do vključno odpreme
 • izbira ustrezni izdelek glede na zmožnosti delovne skupine ali uporabnika
 • razume pomen trženja
 • preveri potrebe za posamezni izdelek na trgu
 • sooblikuje kalkulacijo izdelkov in storitev
 • predlaga nabavo materialov
 • sprejema in skladišči material in izdelke
 • pridobiva naročila in odpremlja izdelke k naročniku
 • pripravi embalažo in jo opremi z deklaracijami izdelka
 • promovira obstoječe izdelke z uporabo družbenih omrežij, časopisov in lokalnimi podjetji
Komunikacija komunicira z uporabnikom, njegovim zakonitim zastopnikom, s sodelavci ter poslovnimi partnerji
 • spodbuja in krepi uporabnikovo socialno mrežo
 • razume vlogo in pomen formalne in neformalne socialne mreže za uporabnika
 • krepi dobre medsebojne odnose
 • upošteva motnje v komunikaciji in jo ustrezno prilagaja uporabniku
 • vzdržuje pozitiven način komuniciranja in ohranja  dobre medčloveške odnose
 • razume pomen empatičnega odnosa
 • razume pomen in uporablja osnove poslovne komunikacije
 • uporablja strokovno terminologijo
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • razume pomen supervizije in intervizije
 • varuje osebne in poslovne podatke
Vodenje vodi delovni proces v delovni skupini
 • vodi in usklajuje delo v delovni skupini
 • ukrepa v konfliktnih situacijah
 • sodeluje v timu in razume pomen in načela timskega dela
 • upošteva osnovna načela individualizacije dela
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovostno opravljeno delo
 • upošteva dogovorjene roke izdelave izdelkov in opravljanja storitev
 • ekonomično rabi energijo, material in čas
 • deluje skladno s Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu
Administrativna dela izpolnjuje dokumentacijo

 • vodi delovno in drugo dokumentacijo glede na uporabnikovo delovno področje in glede na svoje delovno področje
 • vodi evidence materialov, izdelkov in storitev ter odpada
Vzdrževanje in popravila zagotavlja redno vzdrževanost strojev, orodij in pripomočkov
 • opravlja preprosta popravila pripomočkov in naprav ter obvešča odgovorne o večjih okvarah
 • vodi evidenco rednih servisnih pregledov strojev in naprav
 • razume parametre in navodila na strojih, napravah, pripomočkih in orodjih skladno s standardi oziroma proizvajalčevimi tehničnimi podatki

Varovanje zdravja in okolja opravlja delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti in upošteva načela trajnostnega razvoja
 • upošteva zakonitosti varstva pri delu in spremlja varno izvajanje dela
 • zagotavlja ustrezno delovno opremo in pripomočke
 • seznanja uporabnika za varno izvajanje dela in razume posledice nevarnega izvajanja dela
 • upošteva ukrepe v primeru nevarnosti in nesreč
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti in interne akte
 • upošteva predpise o varovanju okolja
 • uporablja potrebna zaščitna sredstva in delovne pripomočke
 • deluje po načelih trajnostnega razvoja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Barbara Velkov, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Andreja Bukovič Štefan, DEOS Center starejših, Zimzelen, Topolšica
 • Darja Fišer, Varstveno- delovni center SAŠA,Velenje
 • mag. Mitja Mežik, Varstveno- delovni center, Novo mesto
 • Helena Pečnik, Varstveno- delovni center SAŠA, Velenje
 • Vilko Kolbl, Socialna zbornica Slovenija, Ljubljana
 • Eva Križnar, Socialna zbornica Slovenija, Ljubljana
 • Mateja Jenko Paš, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.