Katalog

Naziv:

Pomožni steklobrusilec/pomožna steklobrusilka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

4.7.2017

Predhodniki:

Klasius-P16:

Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Pomožni steklobrusilec/pomožna steklobrusilka (7274310011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Pomožni steklobrusilec/pomožna steklobrusilka 72743100 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju pihanja stekla, ki jih izkazuje s pogodbami ali delodajalčevimi referenčnimi pismi ali dokumentiranimi izdelki

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. Preverjanje

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi se lahko izvede tudi ustni zagovor naloge.5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

 

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

izbor delovnega postopka, ustreznega materiala, sredstev, orodij, strojev in naprav ...

 

    10 %

upoštevanje delovnih in varnostnih navodil ter tehnološke dokumentacije

Izvedba

priprava delovnega mesta za opravljanje storitve

 

 

  60 %

opravljanje dela po korakih, kot jih zahteva delovni postopek

kontrola kakovosti, ugotavljanje vzrokov napak in odpravljanje le-teh

varčnost, natančnost in izkoriščenost izbranih materialov in pravilna uporaba orodij in naprav

upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu

Dokumentacija

preglednost dokumentacije

 

   5 %

strokovna ustreznost dokumentacije

Zagovor

predstavitev uporabe materialov in orodij ter utemeljitev uporabljenih tehnik dela

 

25 %

 

Izločilna merila


·         Neupoštevanje varnostnih predpisov

·         Neupoštevanje tehnološkega zaporedja del

·         Nerazumevanje tehnične dokumentacije

·         Neustrezna uporaba delovnega orodja, sredstev, naprav

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • ustrezni materiali (stekleni izdelki, tehnični načrti), pripomočki (brusni trakovi, brusne, polirne, gladilne plošče, brusi ...), stroj za brušenje stekla

 • zagotovitev realnega delovnega okolja za izvedbo praktičnega dela preizkusa znanja oziroma ustrezna delavnica s simuliranim delovnim mesto

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima vsak:

 • najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja steklarstva in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju brušenja stekla

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
reže in žaga steklo skladno z navodili za delo tako, da doseže čim boljši izkoristek
 • izračuna površine stekla tako, da doseže čim boljši izkoristek materiala pri rezanju
 • izmeri in označi zahtevane dimenzije ter zariše izmere
 • pripravi orodja in naprave za rezanje in žaganje
 • razreže  in žaga steklo različnih debelin z uporabo različnih pripomočkov  tako, da je najmanj kala
 • odreže steklene kape z rezalnim strojem
 • uporablja ustrezne  rezalne stroje glede na debelino izdelka ter lastnosti stekla
 • uporablja stroje in pripomočke učinkovito in skladno z navodili proizvajalca in s pravili varnega ravnanja s stroji
 • pravilno odstranjuje odpadno steklo
 • pozna različne vrste stekla (kristal, kristalin, opal, barvano steklo in druge) in specifike dela z njimi
 • razume kako vpliva temperatura steklene mase na posamezne faze dela
 • pozna način dodelave posamezne vrste stekla
Razreže steklo za izdelek po izboru komisije
 • pregleda načrt izdelka in popis postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela
 • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
 • pripravi zaščitno opremo
 • pripravi orodja in naprave za rezanje in žaganje
 • izračuna površine stekla tako, da doseže čim boljši izkoristek pri rezanju
 • izmeri in označi zahtevane dimenzije ter zariše izmere
 • odreže steklene kape z rezalnim strojem
 • uporablja ustrezne  rezalne stroje glede na debelino izdelka ter lastnosti stekla
 • uporablja stroje in pripomočke učinkovito in skladno s proizvajalčevimi navodili in pravili varnega ravnanja s stroji
 • pravilno odstranjuje odpadno steklo
 • uporablja varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti
izvaja osnovno dodelavo stekla z uporabo različnih strojev in sredstev in upošteva navodila nadrejenega ter zagotavlja ravnost reza in čistost površine
 • razvršča steklo in izdelke in izloča neustrezne izdelke glede na kakovostni razred in napake v steklu
 • pripravi polizdelke za brušenje
 • pripravi stroj za brušenje
 • pripravi gladilne in polirne plošče in druga polirna sredstva
 • zamenja brusne, gladilne in polirne plošče, ko je to potrebno
 • pripravi brusilni stroj in vpne diamantno ploščo
 • po potrebi uravnoveša brusno ploščo
 • oživlja brusno ploščo z uporabo pripomočka za oživljanje diamantne plošče oziroma ročno obdela korundni brus
 • obvlada pravilni način dela z izdelkom, da se le-ta ne poškoduje in da ne pride do nesreče pri delu
 • zatali robove z ustrezno mešanico zemeljskega plina in kisika, glede na vrsto stekla in debelino,  da prepreči deformacijo izdelka
 • brusi osnovne prvine na  izdelek po tehnični dokumentaciji in vzorcu
 • brusi posamezne faze dodelave:
         -predbrušenje in glajenje dna
         -predbrušenje in glajenje vrha
         -notranje in zunanje robljenje
         -robljenje dna
         -poliranje in filcanje dna
         -poliranje in filcanje vrha
         -mehansko popravilo napak na steklu z brusnimi in polirnimi sredstvi
 • odpravi nastale napake s poliranjem in čiščenjem stekla
 • površinsko čisti izdelek z brusnimi trakovi
 • mehansko polira in filca izdelke na polirnem kolesu
 • pozna vrste stekla in steklenih izdelkov
 • pozna razliko med reliefnim brušenjem, brušenjem utorov, brušenjem ravnih in zaobljenih robov ter ravnih in zaobljenih fazet
 • očisti steklo in razume pomen čiščenja stekla s higienskega in z estetskega vidika
 • dela na horizontalnih, vertikalnih in plano brusilnih strojih


Pripravi steklo in brusilni stroj glede na zahteve tehnološkega lista
 • pregleda načrt izdelka in popis postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela in vzorec
 • v simulirani situaciji se dogovori z delovno ekipo o poteku dela
 • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
 • pripravi zaščitno opremo
 • razvršča steklo in izdelke ter izloči neustrezne glede na kakovostni razred in druga merila in napake v steklu
 • pripravi brusilni stroj in vpne diamantno ploščo
 • po potrebi uravnovesi brusno ploščo
 • oživlja brusno ploščo z uporabo pripomočka za oživljanje diamantne plošče oziroma ročno obdela korundni brus
 • izbere pravilen način dela z izdelkom, da se le-ta ne poškoduje in da ne pride do nesreče pri delu
 • uporablja varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti
 • pojasni  razliko med reliefnim brušenjem, brušenjem utorov, ravnih in zaobljenih robov ter ravnih in zaobljenih fazet

Brusi elemente skladno s tehnično dokumentacijo na izdelek po izboru komisije
 • pregleda načrt izdelka in popis postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela in vzorec
 • v simulirani situaciji se dogovori z delovno ekipo o poteku dela
 • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
 • pripravi zaščitno opremo
 • označi izdelek skladno s tehnično dokumentacijo
 • izbere brusilni stroj ter pripomočke glede na prvino
 • izbere ustrezno  fazo dodelave:
-predbrušenje in glajenje dna
-predbrušenje in glajenje vrha
-notranje in zunanje robljenje
-robljenje dna
-poliranje in filcanje dna
-poliranje in filcanje vrha
-mehansko popravilo napak na steklu z brusnimi in polirnimi sredstvi
 • zatali robove pri ustrezni temperaturi, da prepreči deformacijo izdelka
 • mehansko polira in filca izdelke na polirnem kolesu
 • oceni kakovost in estetski videz izdelka in pojasni merila
 • uporablja varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, o varovanju okolja in o požarni varnosti


vrta steklo na označenih mestih s strojem za vrtanje stekla in pri tem pazi, da je obkrušek čim manjši
 • označi mesto glede na tehnično dokumentacijo
 • na stroju nastavi ustrezno frekvenco vrtanja ter izdela vrtino
 • vrta luknje in vribava steklenice ter zamaške s predpisanimi brusnimi sredstvi
 • pozna zahteve prilagoditev pritiska in hitrosti vrtanja za določeno steklo oz.debelino stekla
 • nenehno preverja natančnost lastnega dela z meritvami
Vrta steklo skladno s tehnično dokumentacijo
 • pregleda načrt izdelka in popis postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela in vzorec
 • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
 • pripravi zaščitno opremo
 • označi mesto glede na tehnično dokumentacijo
 • na stroju nastavi ustrezno frekvenco vrtanja ter izdela vrtino
 • odpravi nastale napake s poliranjem in čiščenjem stekla
 • uporablja varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, o varovanju okolja in o požarni varnosti

Ustni zagovor
 • pojasni, kako vpliva temperatura steklene mase na posamezne faze dela
 • pojasni specifike dela z različnimi vrstami stekla (kristal, kristalin, opal, barvano steklo in druge)
 • oceni kakovost in estetski videz izdelka in pojasni merila iz tehnične dokumentacije
 • predstavi možne poškodbe, do katerih lahko pride zaradi  neupoštevanja pravil varovanja zdravja pri delu
 • pojasni najpogostejše nevarnosti v delovnem okolju in načine njihovega preprečevanja
 • pojasni ukrepe prve pomoči ob opeklinah
 • pojasni  razliko med reliefnim brušenjem, brušenjem utorov, brušenjem ravnih in zaobljenih robov ter ravnih in zaobljenih fazet

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti


 • Alenka Maurer, Steklarna Hrastnik, d. d.
 • Klemen Žibret, Steklarna Rogaška, d. d.
 • Darko Cverlin, Steklarna Rogaška, d. d.
 • Tanja Pak, Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
 • Ivan Lampret,  Šolski center Rogaška Slatina

Koordinatorica:
 • Barbara Kunčič Krapež, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.