Katalog

Naziv:

Kovač/kovačica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

29.6.2017

Predhodniki:

Kovač/kovačica (52100111)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Kovač/kovačica (7237057011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Kovač/kovačica s kodo  72370570 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj osnovnošolska izobrazba
 • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju kovanja.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1.  prizna vsebine poklicnega standarda v celoti
 2.  prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in  kompetence, ki jih bo preverjala,
 3.  ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA
 • praktično preverjanje z ustnim zagovorom


5. Merila preverjanja

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

­   pregled tehnološke dokumentacije

­   priprava delovnega mesta in pripomočkov

10

Izvedba

­   uporaba osebne varovalne opreme

­   upoštevanje  navodil za varno delo

­   priprava in pravilen zagon strojev in naprav za proces kovanja

­   izvedba procesa kovanja skladno s tehnološkimi predpisi in predpisi o varnem delu

­   racionalna poraba materiala in ostalih energentov

60

Dokumentacija

­   ustrezno izpolnjena delovna dokumentacija

­   zapisi skladni s podanimi zahtevami v tehnološki dokumentaciji

 

10

Ustni zagovor

­   obrazložitev izpolnjene dokumentacije

­   razumevanje izvedenih tehnoloških postopkov

­   razumevanje strokovne terminologije

20

IZLOČILNA MERILA:


 • Opustitev ali nepravočasna kontrola delovanja varnostnih sistemov na delovni opremi,
 • neupoštevanje varnostnih predpisov in predpisov o varstvu pred požarom,
 • nepravilna uporaba delovne opreme in neupoštevanje navodil za delo,
 • nerazumevanje delovne dokumentacije,
 • nepoznavanje vzrokov za  slabo kakovost odkovkov,
 • nepoznavanje ukrepov, ki vodijo k boljši  kakovosti odkovkov.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • osebna varovalna oprema

 • materiali za kovanje
 • merilne/kontrolne naprave
 • ogrevne peči z ustreznim ogrevnim medijem
 • kovaški agregati (kladiva, hidravlične stiskalnice, kovaški stroji za radialno kovanje)
 • mostna, konzolna dvigala in ostale transportne naprave
 • naprave in orodja za manipulacijo materiala med postopkom kovanja
 • tehnološka navodila in navodila za delo
 • navodila za varno delo s talilno pečjo

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih imata:

 • dva člana najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja metalurgije ali strojništva in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja plastične predelave - kovanja
 • en član najmanj višjo strokovno izobrazbo s področja metalurgije ali strojništva in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja plastične predelave/kovanja

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
upravlja proces kovanja skladno s standardi in predpisi
 • preveri predpisane parametre kovanja
 • izbira optimalne tehnološke parametre kovanja
 • razlikuje osnovne pojme plastičnega preoblikovanja kovin
 • nadzira stanje in pravilno delovanje naprav za kovanje in po potrebi spreminja parametre
 • upravlja avtomatizirani sistem vodenja strojev in procesa kovanja
 • zalaga material v peči
 • ugotavlja eventualno zamenjavo vložka pred zalaganjem v peč (zlitine-jekla) z metodo iskrenja
 • nadzira ogrevanje vložka skladno s tehnološkimi predpisi in ukrepa na osnovi spremljanja parametrov procesa
 • pozna optimalne ogrevne temperature in načine prehajanja toplote na izbrani vložek
 • izklopi peč po varnostnoobratovalnih navodilih
 • pozna osnovne merilno-regulacijske elemente ogrevne peči
 • transportira material iz peči do agregata za kovanje
 • zna pravilno in varno upravljati transportne naprave
 • izbira in vgrajuje potrebno orodje in priprave
 • med postopkom kovanja meri in nadzira dimenzije, obliko in temperaturo obdelovanca
 • pozna dodatke za kovanje, tolerance in velikostni razred skrčkov za posamezne kovine in zlitine
 • razume območje plastičnosti/kovnosti za posamezne skupine zlitin in kovin
 • prepoznava vzroke in napake, nastale med procesom kovanja in jih sistematično spremlja
 • reže (seka) gotove odkovke skladno z zahtevami
 • izbere parametre rezanja in tehniko sekanja odkovkov
 • izvaja ohlajanje obdelovancev skladno s tehnološkim postopkom
 • pozna osnovne strukturne spremembe, ki nastajajo med procesom ohlajanja kovin in zlitin
Pripravi peči, stroje, naprave in orodje za kovanje:
 • preveri, če osebna varovalna oprema ustreza predpisom za to delovno mesto
 • preveri delovanje varnostnih naprav
 • pregleda in obrazloži delovno dokumentacijo
 • pripravi in uredi delovno mesto
 • prevzame in preveri brezhibnost kovaških naprav in ogrevnih peči
 • preveri brezhibnost merilnih instrumentov
 • preveri in pripravi vložni material in delovna sredstva za kovanje glede na zahteve iz delovne dokumentacije
 • preveri in pripravi pomožna orodja za kovanje
 • preizkusi delovanje orodja in naprav,
 • pripravi stroj, naprave in orodja za kovanje  ter opravi zagon po navodilih
 • pregleda in pripravi ustrezna privezovalna sredstva v primeru kovanja težjih odkovkov

Izvede ogrevanje in kovanje:
 • upošteva navodila za varno delo
 • preveri predpisane parametre kovanja, jih po potrebi spremeni in obrazloži
 • spremlja - nadzira stanje in pravilno delovanje naprav za kovanje, po potrebi spremeni parametre
 • zalaga material v peč
 • nadzira ogrevanje vložka skladno s tehnološkimi predpisi in ukrepa na osnovi predpisanih parametrov
 • izbere in vgrajuje potrebno orodje in priprave za kovanje
 • transportira material do agregata za kovanje
 • po tehnoloških predpisih med procesom kovanja meri in nadzira dimenzije, obliko in temperaturo odkovka
 • med procesom kovanja čisti – odstranjuje kovinske okside
 • odpravi ugotovljene napake, nastale med procesom kovanja
 • reže (seka) gotove odkovke skladno s tehnološko dokumentacijo
 • ohladi odkovke skladno s tehnološko dokumentacijo
 • poravna odkovke skladno s tehnološko dokumentacijo
 • skuje vzorce za preizkus lastnosti materiala
 • označi skovane odkovke, tehnološki odpad in neustrezne odkovke
 • izklopi peč po varnostno-obratovalnih navodilih
 • izpolni delovno dokumentacijo
 • opiše postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri kovanju
 • opiše ukrepe v primeru določene napake na orodju oz. stroju
 • našteje možne napake pri kovanju in opiše vzroke za nastanek,
 • opiše ukrepe v primeru določene napake na odkovku
 • našteje in opiše osebno varovalno opremo ter opiše njen pomen
 • opiše ukrepe v primeru požara
 • opiše ukrepe v primeru poškodbe pri delu
 • opiše tehnike in postopek kovanja
 • opiše stroje, naprave, orodje ter druge pripomočke za kovanje
 • razloži navodila za delo z delovno opremo in s pripomočki za varno delo
 • opiše osnovne fizikalne in kemične lastnosti odkovka

nadzira stanje in pravilno delovanje naprav za kovanje ter skrbi za optimalno porabo energentov in materiala
 • nadzira izvajanje procesa kovanja in ukrepa v primerih odstopanja od zahtevanih rezultatov
 • spremlja porabo energentov in materiala ter skrbi za zagotavljanje optimalne in racionalne rabe
 • prepozna nepravilnosti pri delovanju strojev in naprav
Izkaže razumevanje tehnološkega procesa:
 • pojasni, katere parametre spremlja na strojih za  kovanje in kakšne so ciljne vrednosti
 • pojasni, v katerem primeru mora spremeniti parametre na stroju za kovanje
 • našteje možne nepravilnosti v delovanju strojev in naprav ter pojasni, na kak način jih prepozna
 • opiše postopke ukrepanja v primeru nepravilnega delovanja
 • pojasni, na kakšne načine poskrbi za optimalno porabo energentov in materiala
 • pojasni, zakaj je pomembno skrbeti za racionalno rabo energije in materialov12. Literatura, strokovno gradivo

 • Kveder, Aleksander. Metalurški priročnik,–Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1972.
 • Honeycombe, Robert in Hancock, Peter; Ažman, Slavko, prevod.  Jekla - Mikrostruktura in lastnosti, Jesenice, 2009.
 • Perne, Janko. Tehnologija plastičnega preoblikovanja, Ljubljana, 1986.
 • Rešek, Franjo. Tehnologija gradiv, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1975.
 • Zupančič, Franc, Anžel, Ivan. Gradiva, Visokošolski učbenik, Univerza Maribor, 2007.
 • Gologranc, Franc. Uvod v preoblikovanje, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 1987.
 • Katalogi proizvajalcev jekel (SIJ-Metal Ravne)
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Uradni list RS št. 43/11, 03. 06. 2011.
 • Zakon o varstvu pred požarom, Uradni list RS št. 03/07, 12. 01. 2007.
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme, Uradni list RS št. 101/2004.


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Delovna skupina za pripravo Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Angelo Arčon, TCG UNITECH Lth-ol, d. o. o., Škofja Loka
 • Cvetana Erjavec, LIVAR, d. d., Ivančna Gorica
 • Maja Smolej, SŽ Acroni Jesenice, d. o. o.
 • Brigita Juhart, IMPOL, d. d., Slovenska Bistrica
 • Alenka Kotnik, SŽ-Metal Ravne, d. o. o.
 • Martin Debelak, GZS, Združenje kovinskih materialov
 • Barbara Krajnc, GZS
 • Metod Češarek, CPI
Koordinacija pri pripravi Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Bojana Sever, CPI
Delovna skupina za pripravo revizije Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Alojzij Rozman, Metal Ravne     
 • Stanko Triglav, Metal Ravne
 • Jure Jamer, Metal Ravne
 • Miran Kadiš, Metal Ravne
 • Nina Potočnik, Skupina Impol     
 • Peter Cvahte, Skupina Impol
 • Boris Kumer, Štore Steel    
 • Metod Marolt, Štore Steel
 • Stane Jakelj, Acroni Jesenice    
 • Črtomir Mikyška, Livar Ivančna Gorica
 • Blaž Berčon, LTH Castings    
 • Borut Lorgar, Unior Zreče
 • Alojz Vrbnjak, OZS, Sekcija kovinarjev
 • Martin Debelak, GZS, Združenje za kovine in nekovine
 • Vilijem Novak, Sindikat kovinske in elektroindustrij

Koordinator priprave revizije Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.