Poklicni standard

Naziv:

Kovač/kovačica

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

29.6.2017

Predhodniki:

Kovač/kovačica (52100111)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Kovač/kovačica (72370570)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. Sprejemati navodila nadrejenega in skladno z navodili organizirati lastno delo.
 2. Pripraviti peči, stroje, naprave in orodje za proces kovanja po tehnoloških navodilih.
 3. Upravljati proces kovanja skladno s standardi in predpisi, tehnološkimi navodili ter standardi zagotavljanja kakovosti opravljenega dela.
 4. Nadzirati stanje in pravilno delovanje naprav za kovanje ter skrbeti za optimalno porabo energentov in materiala.
 5. Preventivno vzdrževati kovaške naprave in orodja.
 6. Komunicirati z nadrejenimi, s tehnologom, službo kakovosti in z ostalimi sodelavci.
 7. Upoštevati in zagotavljati varnost in zdravje pri delu  ter varovanje okolja skladno z internimi pravili in zakonskimi predpisi.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela sprejema navodila nadrejenega in skladno z navodili organizira lastno delo
 • sodeluje pri načrtovanju in organizaciji priprave dela
 • samostojno izvaja dela po navodilih nadrejenega
 • pozna organizacijo dela v podjetju

Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi peči, stroje, naprave in orodje za proces kovanja po tehnoloških navodilih
 • izvede primopredajo dela pri delu v izmenah
 • pozna različne tehnike kovanja in proizvodnotehnološki proces kovanja
 • sprejme in prouči tehniško, tehnološko oziroma delovno dokumentacijo
 • spremlja optimalne tehnološke rešitve in  zna pripraviti preračun vložka vsade
 • pripravi in uredi svoje delovno mesto
 • pregleda stanje ognjevarnih oblog na kovaških ogrevnih pečeh
 • preveri brezhibnost manipulatorja in strojev za kovanje
 • pozna delovanje osnovnih elektro, hidravličnih ter mehanskih sklopov strojev za kovanje
 • preveri brezhibnost merilnih instrumentov in inštalacij energetskih medijev
 • sistematično izvaja in spremlja optimalne nastavitve parametrov kovanja
 • preveri in pripravi vložni material in delovna sredstva za kovanje glede na zahteve tehnološke in delovne dokumentacije
 • pozna snovne lastnosti vložnega materiala ter osnovne kemijske in fizikalne lastnosti ognjevarnih materialov
 • preveri in pripravi pomožno orodje za kovanje
 • prepozna neustreznost ter izrabljenost pomožnega orodja za kovanje
 • preveri delovanje varnostnih naprav
 • pripravi stroj, naprave in orodje za kovanje ter opravi zagon po tehnoloških navodilih
 • sistematično preverja možnost napak, ki se javljajo pri zagonu naprav za kovanje
 • pregleda in pripravi transportne naprave
 • pravilno postopa v primeru poškodovanih naprav
 • pregleda in pripravi ustrezna privezovalna sredstva
Operativna dela upravlja proces kovanja skladno s standardi in predpisi
 • preveri predpisane parametre kovanja
 • izbira optimalne tehnološke parametre kovanja
 • razlikuje osnovne pojme plastičnega preoblikovanja kovin
 • nadzira stanje in pravilno delovanje naprav za kovanje in po potrebi spreminja parametre
 • upravlja avtomatizirani sistem vodenja strojev in procesa kovanja
 • zalaga material v peči
 • ugotavlja eventualno zamenjavo vložka pred zalaganjem v peč (zlitine-jekla) z metodo iskrenja
 • nadzira ogrevanje vložka skladno s tehnološkimi predpisi in ukrepa na osnovi spremljanja parametrov procesa
 • pozna optimalne ogrevne temperature in načine prehajanja toplote na izbrani vložek
 • izklopi peč po varnostnoobratovalnih navodilih
 • pozna osnovne merilno-regulacijske elemente ogrevne peči
 • transportira material iz peči do agregata za kovanje
 • zna pravilno in varno upravljati transportne naprave
 • izbira in vgrajuje potrebno orodje in priprave
 • med postopkom kovanja meri in nadzira dimenzije, obliko in temperaturo obdelovanca
 • pozna dodatke za kovanje, tolerance in velikostni razred skrčkov za posamezne kovine in zlitine
 • razume območje plastičnosti/kovnosti za posamezne skupine zlitin in kovin
 • prepoznava vzroke in napake, nastale med procesom kovanja in jih sistematično spremlja
 • reže (seka) gotove odkovke skladno z zahtevami
 • izbere parametre rezanja in tehniko sekanja odkovkov
 • izvaja ohlajanje obdelovancev skladno s tehnološkim postopkom
 • pozna osnovne strukturne spremembe, ki nastajajo med procesom ohlajanja kovin in zlitin
nadzira stanje in pravilno delovanje naprav za kovanje ter skrbi za optimalno porabo energentov in materiala
 • nadzira izvajanje procesa kovanja in ukrepa v primerih odstopanja od zahtevanih rezultatov
 • spremlja porabo energentov in materiala ter skrbi za zagotavljanje optimalne in racionalne rabe
 • prepozna nepravilnosti pri delovanju strojev in naprav
Administrativna dela vodi zahtevane zapise o delu
 • izpolnjuje zahtevane evidence o delu, delovno in tehnološko dokumentacijo ter dokumente o stanju naprav za kovanje
 • evidentira nepravilnosti delovanja naprav in zastoje pri delu
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Zagotavljanje kakovosti izvaja dela skladno s standardi in predpisi
 • izvaja dela skladno z zahtevami tehnoloških postopkov in navodil
 • kontrolira in dokumentira izdelke skladno z zahtevami sistema kakovosti
 • izvaja kontrolne postopke po tehnoloških navodilih
 • preverja in spremlja kakovost kovanih izdelkov med tehnološkim procesom in po njem
Vzdrževanje in popravila preventivno vzdržuje peči, stroje, naprave in orodja
 • ugotavlja motnje v procesu kovanja ter obvešča pristojnega o napakah
 • izvaja dnevno čiščenje, enostavno vzdrževanje in popravilo uporabljenih naprav ter orodja
 • izvaja osnovna vzdrževalna dela na pečeh, strojih, napravah in orodjih za proces kovanja ter sodeluje pri popravilih in remontih le-teh
Komunikacija sprejema in predaja informacije o delu
 • zbira in posreduje informacije o procesu kovanja in stanja orodij in naprav
 • komunicira z nadrejenim, s tehnologom, službo kakovosti in z ostalimi sodelavci
 • razume in uporablja strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja upošteva in zagotavlja varnost in zdravje pri delu ter varovanje okolja skladno z internimi pravili ter s predpisi
 • pozna možne nevarnosti izlitja posameznih medijev
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki vplivajo na varnost in zdravje pri delu
 • uporablja predpisano osebno varovalno opremo pri delu
 • upošteva predpise in navodila o varovanju okolja, varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požarom
 • upošteva navodila za delo z delovno opremo
 • čisti in ureja delovno okolje skladno s predpisi o varstvu okolja in z delovnimi navodili
 • zna ukrepati v primeru ekoloških incidentov in nesreč
 • ustrezno ukrepa v primeru nastanka požara
 • pozna oceno tveganja pri delovnih postopkih kovanja
 • seznanjen je z nevarnostmi in možnimi poškodbami pri delu ter pozna osnove nudenja prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Angelo Arčon, TCG UNITECH Lth-ol, d. o.o., Škofja Loka
 • Cvetana Erjavec, LIVAR, d. d., Ivančna Gorica
 • Maja Smolej, SŽ Acroni Jesenice, d. o. o.
 • Brigita Juhart, IMPOL Slovenska Bistrica
 • Alenka Kotnik, SŽ-METAL Ravne, d. o. o.
 • Viljem Pirih, GZS, Združenje kovinskih materialov
 • Metod Češarek, CPI

Koordinatorica pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Bojana Sever, CPI

7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Alojzij Rozman, Metal Ravne     
 • Stanko Triglav, Metal Ravne
 • Jure Jamer, Metal Ravne
 • Miran Kadiš, Metal Ravne
 • Nina Potočnik, Skupina Impol     
 • Peter Cvahte, Skupina Impol
 • Boris Kumer, Štore Steel    
 • Metod Marolt, Štore Steel
 • Stane Jakelj, Acroni Jesenice    
 • Črtomir Mikyška, Livar Ivančna Gorica
 • Blaž Berčon, LTH Castings    
 • Borut Lorgar, Unior Zreče
 • Alojz Vrbnjak, OZS, Sekcija kovinarjev
 • Martin Debelak, GZS, Združenje za kovine in nekovine
 • Vilijem Novak, Sindikat kovinske in elektroindustrije
 • Marija Šibanc, CPI

Koordinator pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Klement Drofenik, CPI


Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.